EN

PřF:C6220 Klinická biochemie - Informace o předmětu

C6220 Klinická biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Předpoklady
C4182 Biochemie II || C3580 Biochemie || C5720 Biochemie
předpokládá se absolvování základní přednášky z biochemie a znalost základních metabolických drah na úrovni buňky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je získání základních znalostí biochemických a molekulárních aspektů patologických procesů a použití biochemických testů v diagnostice.Předmět se skládá ze dvou částí, patobiochemie a metod klinické biochemie.

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět základním fyziologickým dějům probíhajících ve zdravém lidském organismu;
pochopit vztah mezi analytickými parametry stanovovanými v klinickobiochemických laboratořích a jejich diagnostické výpovědi;
interpretovat základní nefyziologické výsledky a dát je do kontextu s potenciálním onemocněním
Osnova
 • patobiochemická část
 • 1. Regulace vnitřního prostředí Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení tělních tekutin, osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-)
 • 2. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin.
 • 3.Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho role při regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace.
 • 4. Biochemie jater Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená koncentrace bilirubinu - ikterus. Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol.
 • 5. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu a glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, diabetická ketoacidosa.
 • 6.Metabolismus lipidů a lipoproteinů Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a fyziologická charakteristika. Syntéza a metabolismus. Cholesterol. Dyslipoproteinemie.
 • 7. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. Endokrinní a exokrinní funkce pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a lipidů. Enterohepatální oběh žlučových kyselin.
 • 8. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny srdečního svalu. Akutní infarkt myokardu. Regulace krevního tlaku.
 • 9. Biochemie kostní tkáně Metabolismus fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. Poškození kostí, osteoporosa.
 • 10. Biochemie svalu Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. Energetika kontrakce svalu.
 • 11. Vrozené metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký screening.
 • 12. Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku hormonů. Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie.
 • 13. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery.
 • analytická část
 • 1. Předmět a organizace klinické biochemie Vztah k biochemii, medicíně, patobiochemii. Vývoj klinické biochemie a klinicko-biochemické analytiky
 • 2. Úvod do klinicko-biochemické analytiky Specifické rysy klinicko-biochemické analytiky. Terminologie klinické biochemie.
 • 3. Analyzovaný materiál Odběr materiálu. Mimoanalytické vlivy na výsledek vyšetření.
 • 4. Analýza moče Kvalitativní analýza. Semikvantitativní metody, diagnostické proužky. Morfologická analýza močového sedimentu
 • 5. Analýza anorganických látek Analýza kationtů. Plamenová fotometrie, AAS, ISE. Celková koncentrace, aktivita. Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo. Absorpční fotometrie. Analýza aniontů. Chloridy, fosforečnany.
 • 6. Osmolalita, pH, pCO2, pO2
 • 7. Analýza nízkomolekulárních organických látek Analytické principy a zvláštnosti. Využití enzymů jako analytických činidel. Chinoniminová reakce. Glukosa, močovina, kyselina močová, bilirubin, kreatinin, lipidy
 • 8. Analýza bílkovin Celkové bílkoviny, albumin. Elektroforéza bílkovin. Hemoglobin a glykované proteiny.
 • 9. Imunochemické metody stanoveni bílkovin Základní principy. Imunoanalýza: RIA, EIA a další. Imunochromatografie, imunochromatografické proužky
 • 10. Stanoveni katalytické koncentrace enzymů Metoda konstantního času a metoda tangent. Spřažené reakce. AST, ALT, ALP, GMT, AM, CK. Isoenzymy
 • 11. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii Analyzátory, jejich rozdělení z různých hledisek. Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, laboratorní a nemocniční informační systémy.
 • 12. Statistika a chemometrie v klinické biochemii Základní pojmy ze statistické analýzy, používané v klinické biochemii. Analytické a klinické požadavky na klinicko-biochemickou analýzu . Kontrola kvality. Přesnost, správnost, kontrolní a kalibrační materiál. Srovnávání metod, zavádění metod. Referenční hodnoty. Referenční materiály, referenční metody.
 • 13. Standardizace V klinické biochemii Význam a cíle standardizace. Standardizace v národním a mezinárodním měřítku. Mezinárodní federace klinické chemie a další organizace.
 • 14. Kazualistika. Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k diagnostice onemocnění.
Literatura
 • ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxxii, 728. ISBN 8072622013. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. 316 s. ISBN 80-7262-023-1. info
 • Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. New York: Churchill Livingstone, 1995. xi, 854 s. ISBN 0-443-04341-8. info
 • MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info
 • Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995. xxxix, 109. ISBN 0-7216-5035-X. info
 • KARLSON, Peter, Wolfgang GEROK a W. GROSS. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1987. 480 s. info
 • RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. 329 s. ISBN 8072623249. info
Výukové metody
přednášky několik přednášek je vedeno profesionálními pracovníky přicházejícími z externích nemocničních Klinicko-biochemických laboratoří
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška
Informace učitele
http://orion.chemi.muni.cz/michaw/teaching.htm
Souběžně s přednáškou je možno absolvovat cvičení z klinické biochemie (C6230). Doprovodný materiál je možno získat na webové stránce: URL>http://orion.chemi.muni.cz/michaw/vyuka/blany.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.