XS150 Educational Psychology

Faculty of Science
Autumn 2011
Extent and Intensity
1/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Timetable
Tue 8:00–8:50 G2,02003
 • Timetable of Seminar Groups:
XS150/01: Thu 14:00–14:50 G2,02003, B. Lazarová
XS150/02: Thu 15:00–15:50 G2,02003, B. Lazarová
XS150/03: Thu 16:00–16:50 G2,02003, B. Lazarová
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Základy psychologie
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student bude znát terminologii vztahující se k problematice psychologie aplikované do školní praxe, seznámí se s hlavními tématy pedagogické a šolní psychologie.
Syllabus (in Czech)
 • Aplikované psychologické disciplíny ve školní praxi. Jejich obsah, postavení v systému psychologických věd a vztah k pedagogice. Pojem pedagogická psychologie, psychologie vzdělávání a výchovy, psychodidaktika. Procesy učení ve vztahu k vývojovým stádiím. Dítě školního věku, dospívající a dospělý - specifika jejich učení a vzdělávání. Kognitivní a intelektové faktory ovlivňující procesy učení. Inteligence a tvořivost. Kognitivní funkce, kognitivní styly, styly učení. Strategie učení, poznávání a ovlivňování učebních strategií a stylů. Osobnost učícího se jako faktor školní úspěšnosti. Motivace žáka, práceschopnost, liknavost. Volní vlastnosti a učení. Možnosti podpory motivace. Poruchy učení a chování a jejich vliv na úspěšnost žáka. Jiné mimointelektové faktory ovlivňující školní úspěšnost žáka. Rodinný kontext. Výchovné styly. Spolupráce učitele a rodičů. Zásady pro komunikaci s rodiči. Vliv širšího sociálního kontextu, postoje žáků ke škole a k učení. Možnosti poznávání faktorů ovlivňujících školní úspěšnost. Pojem pedagogická diagnostika, psychologická diagnostika, pedagogicko-psychologická diagnostika. Diagnostické metody využívané v pedagogické praxi. Poradenský podpůrný systém školám. Školní psychologie, školní poradenství, školský poradenský systém. Spolupráce učitelů, školních psychologů, školních speciálních pedagogů apod. Modifikace chování žáka, řízení školní třídy. Klima třídy a jeho poznávání, možnosti práce se třídou. Psychologie odměn a trestů. Metodická preventivní práce ve škole. Osobnost učitele, kompetence učitele. Zátěž v profesi učitele, pracovní spokojenost a odpovědnost. Učitelé a zdraví. Profesionální rozvoj učitele, kariéra učitele.
Literature
 • RYBIČKOVÁ, Marta. Klima třídy očima žáků a třídního učitele. In Chráska, M., Tomanová, D., Holoušová, D. (ed.) Klima současné české školy. Brno: Konvoj, 2003. p. 176-181, 381 pp. ISBN 80-7203-064-5. URL info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 239 s. ISBN 80-7178-246-7. info
 • PIAGET, Jean. Psychologie inteligence. Vyd. 2., v nakl. Portál 1. Praha: Portál, 1999. 164 s. ISBN 80-7178-309-9. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vydání druhé. Praha: Portál, 2009. 636 stran. ISBN 9788073676384. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Školní psychologie v České republice po roce 1989 (School psychology in the Czech Republic after the year 1989). Československá psychologie, Praha, 2008, LII, No 5, p. 480-492. ISSN 0009-062X. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele : o situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2005. 70 s. ISBN 8073151154. info
 • ČÁP, Jan and Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 807178463X. info
 • HRABAL, Vladimír and Isabella PAVELKOVÁ. Jaký jsem učitel. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 239 s. ISBN 9788073677558. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky, diskuse
Assessment methods (in Czech)
písemný test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2011/XS150