E1020 Soft-skills I - Počítačová gramotnost

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Peter Šebej, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Urík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Peter Šebej, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
E1020/01: Po 13:00–13:50 D29/347-RCX2
E1020/02: Po 17:00–17:50 D29/347-RCX2
E1020/03: Út 11:00–11:50 D29/347-RCX2
Předpoklady
Tento předmět nemá žádne specifické předpoklady kromě absolvování střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se pracovat s balíkem kancelářského software MS Office na úrovni umožňující úspěšné studium přírodovědných bakalářských oborů. Důraz bude kladen na přípravu na praktické/laboratorní cvičení, grafické zpracování v nich naměřených dat a přípravu protokolů a podobných technických dokumentů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- Efektivně používat nástroje z balíku MS Office k tvorbě technické dokumentace.
- Pracovat z jednoduchými vědeckými daty s důrazem na kvantitativní data a popis pozorování.
- Napsat protokol.
Osnova
 • Základní počítačová gramotnost vhodná pro zvládnutí studia na VŠ, zejm. laboratorních cvičení, praktických kurzů a jiných předmětů z textovým výstupem.
 • 1. Úvod do problematiky, představení MS Office, základy práce na internetu
 • 2. MS Word – Základní formátování, forma dokumentu, revize. Obsah, číslování, tabulky, záhlaví a zápatí
 • 3. MS Excel – řazení a filtrování dat, nastavení Excelu. Základ práce s daty (platné číslice, přesnost, správnost, odchylky, náhodná a systematická chyba)
 • 4. MS Excel – Tvorba grafů – výběr vhodného typu grafu, chybové úsečky, více os
 • 5. MS Excel – Tvorba tabulek, základní vzorce, lineární regrese
 • 6. MS PowerPoint – základní nastavení, základní estetická a grafická pravidla. Tvorba prezentace – důležité části, doporučené části, struktura prezentace. Další programy pro tvorbu prezentací
 • 7. Protokol, laboratorní deník. Vztah záznamů o experimentu a protokolu. Psaní protokolu – povinné části, interpretace laboratorního cvičení, forma
 • Ukázka vzorových protokolů. Aplikace získaných poznatků – tvorba zkušebních protokolů, interpretace dat, základní vyvozování závěrů
 • 8. Struktura textu. Logika a koherence. Esej. Odborná esej.
 • 9. Opakování a zaměření na případná nezvládnutá témata
 • 10. Vývoj od protokolu k jiným druhům textu. Srovnání odborných a populárně-vědeckých textů. Zpráva (např. o výsledcích) a článek s logickým příběhem. Data v souvislostech.
 • 11. Popularizace vědy. Populární vědecký text.
 • 12. Zápočet, diskuse, hodnocení
Literatura
 • Žitniak, Ján. Microsoft Office 2016 Podrobná uživatelská příručka. Computer Press, 2017. 528 s. ISBN:978-80-251-4891-4
 • JANŮ, Stanislav. Bible MS Office 2013 a 365. Brno: Zoner Press, 2013. 287 s. ISBN 9788074132681. info
 • SYNEK, Miloslav, Pavel MIKAN a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 3., přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 61, [8]. ISBN 9788024518190. info
Výukové metody
teoretická příprava, cvičení na počítačích, společná diskuse, diskuse formou semináře
Metody hodnocení
Zápočet je udělen za samostatné vypracování cvičného protokolu na základě přiděleného zadání laboratorního cvičení (které obsahuje popis měření a naměřená data) a účast (max. 2 omluvené absence).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.