Z9876 Pohraničí a přeshraniční spolupráce

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Mirjana Stanojević (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:50 Z3,02045
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z9876/01: Po 19:00–19:50 Z3,02045, M. Stanojević
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní kurz k přeshraniční problematice přináší studentům stěžejní informace o specifickém územním typu, na který je nahlíženo především z perspektivy regionální politiky a územního plánování. Prezentuje téma v rovině teoretické i praktické, a to na různých řádovostních úrovních (evropské, celostátní, euro/regionální až lokální). Nedílnou součástí jsou analýzy relevantních koncepčních dokumentů, jakož i reflexe tématu pohraničí a přeshraniční spolupráce obyvatelstvem a aktéry regionálního rozvoje.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu se orientují v aktuální situaci pohraničních regionů Česka, středoevropského prostoru i v rámci Evropské unie.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky, historickogeografický pohled, periodizace vývoje pohraničí. 2. Základní pojmy: hranice, hraniční efekt, funkce hranice a její vliv na socioekonomický vývoj. 3. Vymezení pohraničí, přístupy a příklady obecné a v Česku, pohraničí v (regionální) politice. 4. Územní spolupráce evropská, nadnárodní, přeshraniční, sousedská; příklady projektů. 5. Typologie českého pohraničí a evropských hraničních regionů; vývoj, stav, kategorie. 6. Řešení přeshraniční problematiky v dokumentech evropských (EU) a sousedních států. 7. Pohraničí a přeshraniční spolupráce v regionální politice a územním plánování Česka. 8. Postavení, úloha, zapojení a aktivity Asociace evropských hraničních regionů 9. Euroregiony jako regionální dimenze evropské integrace, příklady z Evropy a Česka. 10. Programy přeshraniční spolupráce jako součást regionální politiky EU a ČR. 11. Přeshraniční komparace a harmonizace prostorově relevantních informací. 12. Reflexe pohraniční problematiky ve společnosti: výzkum, veřejné mínění, iniciativy.
Literatura
  povinná literatura
 • JEŘÁBEK, M., DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T. a kol. : České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Praha : Academia, 2004, 296 s., ISBN 80-200-1051-3
 • HALÁS, Marián. Cezhraničné väzby, cezhraničná spolupráca: na príklade slovensko-českého pohraničia s dôrazom na jeho slovenskú časť. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, 152 s. ISBN 80-223-2054-4.
 • VAISHAR, Antonín ed. Regiony v pohraničí: (případové studie vybraných periferních regionů jednotlivých úseků českého pohraničí). 1. vyd. Brno: Ústav geoniky Akademie věd České republiky, 2011, 133 s. ISBN 978-80-86407-16-6.
  doporučená literatura
 • ZICH, František ed. Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí České republiky. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, fakulta sociálně ekonomická, 2005, 206 s. ISBN 80-7044-721-4.
 • JEŘÁBEK, M., A. POKORNÁ, M. ŠLAJCHRT a kol. Euroregion Elbe/Labe - regionální studie. Ústí nad Labem: UJEP, 2012. 130 s. AUP 178, SG XIII. ISBN 978-80-7414-555-1
 • MÜLLER, B., KUČERA, K., JEŘÁBEK, M., PŘIKRYL, J. Grenzraum als Vermittlungsraum : Chancen der interkommunalen Zusammenarbeit am Beispiel von Sachsen und Böhmen. Berlin : Verlag für Wissenschaft und Forschung, 2000, 220 s., ISBN 3-897000-285-X
Výukové metody
AKTUÁLNĚ - VÝUKA ONLINE Kurz tvoří přednášky seznamující s teoreticko-metodologickou základnou z pohledu geografie a příbuzných vědních disciplín. Současně je kladem důraz na kritickou analýzu přístupů k pohraničí a přeshraniční spolupráci v kontextu regionálního rozvoje. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace ve zvolených modelových regionech, zejména českých euroregionech. Pro ty jsou zpracovávány individuálně seminární práce, a to vč. jejich prezentace a diskuze. Podle aktuální situace se studenti zapojují do výzkumných aktivit pracoviště.
Metody hodnocení
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je řádné zpracování seminární práce zpravidla pro vybraný euroregion. Zkouška je písemná, slouží k ověření teoretických poznatků, ale i zapojení problematiky pohraničí a přeshraniční spolupráce do aktivit decizní sféry.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.