nové
Kritické myšlení
nové
Otazka k prikladu 70 ve variante 02 v online podaní
Ze zprávy Ministerstva dopravy vztahující se k bodovému systému: ,,Osmdesát
osm procent ˇridiˇc ° u, kteˇrí obdrželi ,nˇejaký bod‘, se již dále nedopouští
pˇrestupk°u a trestných ˇcin° u, které jsou zaˇrazeny do bodového hodnocení
ˇridi
ˇce.‘‘
Vyberte tvrzení, jehož správnost vyplývá z uvedené zprávy.
a) ˇRidiˇci, kteˇrí obdrželi ,,trestné body‘‘, se dopouštˇejí ménˇe pˇrestupk°u
než
ostatní ˇridiˇci.
b) Dvanácti procent °um ˇridiˇc °u byly ,,trestné body‘‘ pˇridˇeleny opakovanˇe.
c) Více než tˇri ˇctvrtiny potrestaných ˇridiˇc °u zaˇcaly jezdit v souladu s
pˇredpisy.
d) Dvanáct procent ˇridiˇc °umá na svémkontˇe více ,,trestných bod°u‘‘ než
ostatní
ˇridiˇci.
e) Alespoˇn osmdesáti osmi procent °um všech ˇridiˇc °u byly pˇridˇeleny
,,trestné
body‘‘ nejvýše jednou.
Nechapu proc spravnou odpovedi je ...Kde se zvalo ze se jedna o 88%všech ridicu?
Prosim prosim o radu
nové

Co vyplývá ze zadání?
*Existuje skupina osob, které jsou řidiči.
*Určitá část (podmnožina) těchto osob se v dopravě dopustila přestupků nebo trestných činů
* Část z těchto deliktů byla sankcionována "trestnými body"

Ze zprávy ministerstva vyplývá, že 88 procent řidičů, kteří obdrželi "nějaký bod" se již dále nedopouští deliktů, které jsou sankcionovány "trestnými body". Máme tedy následující množinu a podmnožiny: skupina všech řidičů ----> z toho skupina řidičů, kteří se dopustili deliktů ----> z toho skupina řidičů, kteří se dopustila deliktů s trestným bodem

Když se podíváme na jednotlivé možnosti:
a) Řidiči, kteří obdrželi "trestné body", se dopouštějí méně přestupků než ostatní řidiči - toto není pravda, řidič např. dostal jednou "trestné body" za nedovolenou rychlost, nicméně nadále se opakovaně dopouští méně závažných "nebodovaných" přestupků, např. špatně parkuje, troubí v zákazu troubení apod.

b) Dvanácti procentům řidičů byly "trestné body" přiděleny opakovaně - toto není pravda, zpráva neříká kolik procent ze všech řidičů vůbec dostalo trestné body, mohl to být například jenom každý stý, takže opakovaně "bodovaných" by bylo v tomto případě méně než jedno procento řidičů

c) Více než tři čtvrtiny potrestaných řidičů začaly jezdit v souladu s předpisy - toto není pravda, nedostávat body neznamená jezdit dle předpisů (viz zdůvodnění tvrzení pod písmenem a)

d) Dvanáct procent řidičů má na svém kontě více "trestných bodů" než ostatní řidiči - toto není pravda, obdoba zdůvodnění výroku pod písmenem b), je třeba odlišovat určitý počet procent všech řidičů a "obodovaných" řidičů (kterých může být jen zlomek všech řidičů)

e) Alespoň osmdesáti osmi procentům všech řidičů byly přiděleny "trestné body" nejvýše jednou - na první pohled nesprávný výrok (používá procenta všech řidičů - viz možnosti b+d), ale ve skutečnosti pouze toto tvrzení vyplývá ze zadání (i když reálná vypovídající hodnota tohoto sdělení se blíží nule:)
Pokud by se úplně všichni řidiči dopustili nějakého bodovaného deliktu, tak víme, že 88 procent z nich (všech řidičů) se dopustilo "bodovaného" deliktu jednou (zbylých dvanáct procent vícekrát). Ve skutečnosti však jsou (a zadání to samozřejmě nevylučuje) řidiči, kteří nedostali žádný "trestný bod" (naštěstí, jinak by to na silnicích vypadalo:)

To znamená, že skupina "jednou bodujících řidičů" je rovna nebo menší 88 procent všech řidičů. Pro 88 procent všech řidičů pak tedy platí, že buď spadají do skupiny jenom jednou bodujících řidičů nebo dokonce nedostali bod žádný. Platí tedy tvrzení, že alespoň (pravděpodobně mnohem více) 88 procentům všech řidičů byly trestné body přiděleny nejvýše jednou (většině z nich dokonce vůbec)

U těchto typů příkladů je třeba si vždy říci, co všechno mohou znamenat jednotlivé nabízené možnosti, na druhou stranu není třeba k vyřešení speciálních znalostí (např. třeba v tomto příkladě vlastnit řidičský průkaz:)

nové
Ja som nikdy nechápal ako interpretovať výrok typu
"88 procent řidičů, kteří obdrželi nějaký bod..."

Podľa mňa to môže znamenať 2 veci:

a>Majme množinu všetkých šoférov. Nasledujúce tvrdenie sa vzťahuje na 88 percent
z nich a súčasne vieme že má každý šofér z množiny aspoň jeden bod.

b>Majme množinu všetkých šoférov vlastniacich aspoň jeden bod. Nasledujúce
tvrdenie sa vzťahuje na 88 percent z nich.

Problém je podobný ako v angličtine s defining vs non-defining clause. Ako mám
teda vedieť čo tento výrok znamená?
nové
Té vložené větě ohraničené čárkami („…, kteří obdrželi nějaký bod,…“) se v
češtině říká vedlejší věta přívlastková. Upřesňuje tedy podstatné jméno před ní
(řidiče).

Dle tvého výkladu je tedy za B správně.

(Češtináři, kdyžtak opravte nepřesnosti.)
nové
Ovšem správnost toho tvrzení nevyplývá a ani nemůže plynout z uvedené zprávy
(jakožto z vůbec žádné zprávy) --- ale mohla by, například z ničím ovšem
nepotvrzeného ani nepředpokládaného a dokonc snad i ne příliš pravděpodobného
faktu, že obsah té zprávy je pravdivý --- alespoň v tom smyslu, v jakém chápu
obsah slov správnost a vyplývat chápu já.

Pokud by však příklad byl formulován takto: "Pokud osmdesát procent řídičů. . ."
pak by to bylo něco úplně jiného. Je zajímavé jak se už otázky u přijímacích
zkoušek snaží potlačit korekní ve prospěh konvenčního. Mí sousedé si to již
celkem osvojili a často argumentují slovy: "Vždyť to říkali v televizi."
nové
Jiří Galda
Otázka č.10 varianta. 3 TSP 2010
Arktida (oblast kolem severního pólu) a Antarktida (jihopolární kontinent) se
vyznaˇcují svými drsnými pˇrírodními podmínkami. Vyberte správné tvrzení.
a) Arktida i Antarktida se vyznaˇcují znaˇcným zalednˇením. Protože je ovšem
Antarktida pevninou, m°uže být ledovec, který ji pokrývá, sladkovodní.
b) Arktida i Antarktida jsou tvoˇreny vˇeˇcným ledem, proto se zde nenachází
žádné nerostné bohatství.
c) Arktida i Antarktida se vyznaˇcují krátkou délkou sluneˇcního svitu, proto
zde trvale nežijí žádní obyvatelé.
d) Arktida i Antarktida se nacházejí v blízkosti zemských pól ° u, proto se
vyzna
ˇcují stejným charakterem poˇcasí i stejným pr °ubˇehem teplot bˇehem polárního
léta a zimy.
e) Arktida i Antarktida se vyznaˇcují nízkými pr °umˇernými teplotami, proto
zde nežijí žádní živoˇcichové, pouze odolné druhy mech°u a lišejník° u.

Není mi jasné, proč odpověď d) není správně. (Mám pocit, že na ní nic špatného
není) a proč odpověď a) správně je, když na obou územích je sladokvodní ledovec,
i na Arktidě i na Antarktidě. Děkuji za odpověď. S pozdravem.