26/10/2008 21:44new
Kritické myšlení
Iveta Beštová
10/4/2014 11:01new
tsp2013 var. 01 ot. c. 65,66,67 tistena verze
Dobry den, chtela jsem se zeptat jestli je nejaky figl jak resit tyto otazky. U
verze 2012 jakakoliv varianta jsem s temito otazkami taky mela problem. Prosim
tedy o radu. Dekuji moc
last modified 16/4/2014 14:25 new
Přidej mi sem nějaké příklady, které neumíš vyřešit. Mohu ti nastínit pár
postupů.
Iveta Beštová
18/4/2014 09:36new

Tady jsou nějaké z roku 2012 varianta 02 všechno je tištěná verze
otázka č. 65 V období leden až bˇrezen letošního roku se v ˇCR prodalo více než
55 tisíc
balení opalovacích krém° u. Jde však pouze o 5% z celkového množství opalovacího
krému prodaného v roce 2011. Z toho plyne, že prodané množství
opalovacího krému za rok 2012 bude výraznˇe nižší než v roce 2011.
Pokud by následující tvrzení byla pravdivá, které z nich nejvíce oslabuje
výše uvedený závˇer?
a) V období leden až bˇrezen 2011 se prodalo 85 tisíc opalovacích krém° u.
b) Pro prodej opalovacích krém°u je typické, že pˇribližnˇe 90% se prodává v
období ˇcerven až srpen.
c) Ekonomická krize zp° usobila, že lidé nemají peníze na dovolenou u moˇre.
d) Cena opalovacích krém°u z ° ustává stejná jako loni.
e) V roce 2011 panovalo po vˇetšinu léta sluneˇcné poˇcasí.

otázka č. 66
Lékaˇr má podezˇrení, že u urˇcitého typu chronického zánˇetu stˇreva hraje roli
spouštˇeˇce choroby nadmˇerný pˇríjem tuku a soli v potravˇe. Shromáždí proto
údaje o 29 pacientech, kteˇrí tímto zánˇetem už nejménˇe 6 mˇesíc °u trpí, a
zjistí, že až na jednoho pacienta pˇrijímají všichni v souˇcasné dobˇe pr
°umˇerné množství tuku a soli. Jaká data bymˇel lékaˇr ještˇe získat, abymohl
nadmˇerný pˇríjemtuku a soli coby prvotní spouštˇeˇc zánˇetu vylouˇcit?
a) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí pijí nejvíce alkoholu,mají vážnˇejší
obtíže.
b) Mˇel by zjistit, zda ti pacienti, kteˇrí aktuálnˇe pˇrijímají nejvíce tuku z
celé skupiny, mají nejvážnˇejší obtíže.
c) Mˇel by zjistit, zda zvýšení pˇríjmu tuku povede ke zhoršení obtíží.
d) Mˇel by zjistit, zda vylouˇcení tuku a soli z potravy povede ke zmírnˇení
potíží.
e) Mˇel by zjistit, jak se pacienti stravovali pˇred vypuknutím choroby.

otázka č. 67
Ministerstvo zemˇedˇelství zjistí, že pouze tˇretina kuˇrecího masa
spotˇrebovaného v ˇCR v loˇnském roce pocházela z domácí produkce. Pˇredpokládá,
že v letošním roce spotˇreba tuzemského kuˇrecího pˇrevýší spotˇrebu
importovaného kuˇrecího. Spotˇreba importovaného kuˇrecího souˇcasnˇe vzroste.
Pokud má být pˇredpovˇed’ ministerstva správná, která z následujících
pˇredpovˇedí musí rovnˇež platit?
a) Celková spotˇreba kuˇrecího z ° ustane stejná jako v roce 2011.
b) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 mírnˇe klesne.
c) Celková spotˇreba kuˇrecího vzroste, ale maximálnˇe o pˇetinu oproti roku
2011.
d) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího vzroste nejménˇe dvojnásobnˇe oproti roku
2011.
e) Spotˇreba tuzemského kuˇrecího v roce 2012 vzroste, ale ne více než o
polovinu oproti roku 2011.
Děkuji moc za radu. Iveta