M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Atribut: SZ1_MK_povinnost, SZ1_MK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah:
počet hodin konzultací za semestr

Čtěte, prosím:

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Povinně volitelný anglický jazyk (pouze pro studenty AJ):

SZZ z jazyka byla pro studenty magisterských programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zdobrovolněna. Studenti, kteří se rozhodnou SZZ z jazyka nekonat, musí složit zkoušku z jazyka na úrovni B2.

V 5. semestru se musíte rozhodnout, zda chcete SZZ z jazyka konat. Rozhodnutí NELZE v dalších semestrech měnit. Studenti, kteří se rozhodnou neskládat SZZ z AJ, nezískají aprobaci k výuce AJ.

Pokud chcete SZZ z anglického jazyka konat, zaregistrujte si v 5. semestru volitelný předmět ZS1BK_ASZK Souborná zkouška a povinně volitelné předměty ZS1BK_AG3A Gramatika -AJ a ZS1BK_AJ3A  Jazyková cvičení a reálie 3A – AJ. Pokud soubornou zkoušku úspěšně složíte, pokračujte podle stávajícího studijního plánu pro SZZ z AJ – tzn. v 6.-9. semestru si zapište povinně volitelné předměty ZS1BK_AL3B Literatura pro děti, ZS1MK_AD4A Didaktika 1 - AJ, ZS1MK_AD4B Didaktika 2 - AJ, ZS1MK_AD5A Didaktika 3 - AJ.

Pokud nechcete SZZ z anglického jazyka konat, musíte úspěšně složit zkoušku z jazyka B2. Zapište si proto od 5. semestru v jednotlivých semestrech povinně volitelné předměty ZS1BK_AG3 Gramatika -AJ, ZS1BK_AJ3A  Jazyková cvičení a reálie 3A – AJ,
ZS1BK_A3B Praktický jazyk 3B, ZS1MK_A4A Praktický jazyk 4A, ZS1MK_AJZK Jazyková zkouška B2.

Všichni studenti, kteří nesloží SZZ z AJ a v budoucnu chtějí získat aprobaci k výuce AJ na 1. stupni mají možnost se po dosažení Mgr. titulu přihlásit do dvouletého placeného rozšiřujícího studia AJ pro 1.stupeň ZŠ. Budou jim uznány absolvované předměty a mohou složit závěrečnou zkoušku z AJ, která je na úrovni SZZ.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

Předp. = předpoklad = prerekvizita; její význam najdete v tabulce v nápovědě v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_APP1 Asistentská pedagogická praxe 1 (průběžná) J. Havel, R. Pospíšil 1 den z 1
 
ZS1BK_CjC1 Současný český jazyk 1- úvod, fonetika a fonologie J. M. Tušková 6 hodin z 1
 
ZS1BK_DIT1 Informační technologie 1 G. Štěpánová, A. Hyprová 6 hodin z 1
 
ZS1BK_DSAP Dějiny školy a pedagogiky B. Šmahelová 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_HT Hudební teorie B. Crha 6 hodin k 2
 
ZS1BK_IVZ1 Integrovaný vědní základ I V. Navrátil, S. Novák 6 hodin z 1
 
ZS1BK_LUSK Úvod do studia literatury M. Šubrtová 8 hodin zk 4
 
ZS1BK_PAEK Terénní cvičení z pěstitelství a aplikované ekologie
Pozn.: CVIČENÍ JSOU POVINNÁ NA POŘÍČÍ I NA PRACOVIŠTI "KEJBALY"
I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, J. Matyášek, K. Slavíčková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_SZMD Základy matematických disciplín K. Matoušková, V. Viktora 8 hodin zk 4
 
ZS1BK_TVA1 Atletika 1 V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVG1 Gymnastika 1 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_UDF Úvod do filosofie E. Vonková 6 hodin k 2
 
ZS1BK_UvPs Úvod do psychologie R. Kohoutek 4 hodin z 1
 
ZS1BK_VVUS Úvod do studia výtvarné výchovy H. Stadlerová 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZBZ1 Základy biologie člověka a zdravovědy 1 J. Reissmannová 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZFCH Základy fyzikálního a chemického učiva L. Dvořák, I. Plucková, J. Trna 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZGU Základy geografického učiva S. Novák 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZOSP Základy obecné a srovnávací pedagogiky B. Šmahelová 4 hodiny z 1
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AF1A Fonetika a fonologie 1A - AJ T. Tkačuková, J. Zerzová 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_AJ1A )||( ZS1BK_AJ1A )
ZS1BK_AJ1A Jazyková cvičení 1A - AJ T. Tkačuková, J. Zerzová 8 hodin z 1
předp. NOW ( ZS1BK_AF1A )||( ZS1BK_AF1A )
ZS1BK_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - Nj O. Geislerová 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1BK_NJC1 )
ZS1BK_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - Rj I. Hobzová   z 1
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AEP1 Pěstitelství a aplikovaná ekologie H. Jedličková, P. Jůzlová, K. Slavíčková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_AV1A Výslovnostní cvičení 1A - AJ T. Tkačuková, J. Zerzová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FJC1 Jazyková cvičení 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD1 Řečové dovednosti 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NJC1 Jazyková cvičení 1 - Nj O. Geislerová 16 hodin z 4
 
ZS1BK_RJC1 Jazyková cvičení 1 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_RRD1 Řečové dovednosti 1 - Rj I. Hobzová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SMA1 Matematika 1 K. Matoušková, V. Viktora 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_SZMD )
ZS1BK_ZNC1 Živá a neživá příroda 1
Pozn.: Předmět navazuje v rozvrhu na povinná cvičení, realizovaná na středisku "Kejbaly", je zaměřen na aktivizující metody vzdělávání a učení a napomáhá studentům zvládnout nedostatečné znalosti a dovednosti ze střední školy - poznávání přírodnin.
I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, D. Křivánková, K. Slavíčková   z 2
 
ZS1BK_ZNP1 Živá a neživá příroda 1 I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, J. Matyášek, K. Slavíčková blok z 2
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_APB1 Aplikační blok z psychologie 1 - Metody psychologie J. Dan 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_UvPs
ZS1BK_APP2 Asistentská pedagogická praxe 2 (průběžná) J. Havel, B. Šmahelová 3 dny z 1
 
ZS1BK_CjC2 Současný český jazyk 2 - tvarosloví K. Ondrášková 6 hodin zk 3
 
ZS1BK_DeHU Základy historického učiva F. Čapka, J. Lunerová, J. Stejskalíková, M. Svobodová 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_DIT2 Informační technologie 2 G. Štěpánová, A. Hyprová 6 hodin z 1
předp. ZS1BK_DIT1
ZS1BK_EVV Epistemologická východiska vyučování H. Filová, B. Šmahelová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_HA Harmonie P. Hala, B. Knopová 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_HN1 Hra na nástroj 1 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_IVZ2 Integrovaný vědní základ 2 H. Jedličková, P. Ptáček, K. Slavíčková 6 hodin z 1
 
ZS1BK_LMKK Mediální kultura D. Kroča 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_PFC Praktikum z fyziky a chemie I. Plucková, J. Trna 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_PGU Praktikum z geografického učiva S. Novák 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_PsDV Psychologie duševního vývoje O. Čačka 4 hodiny zk 3
 
ZS1BK_PZTD Praktikum z tvořivé dramatiky M. Pavlovská 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_SALG Základy algebry a aritmetiky K. Matoušková, M. Vaňurová, V. Viktora 8 hodin z 2
 
ZS1BK_TVA2 Atletika 2 V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVG2 Gymnastika 2 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVZT Základy turistiky a pobytu v přírodě D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 6 dní z 2
 
ZS1BK_VVP1 Výtvarné vyjadřovací prostředky 1 P. Novotná, K. Plesníková, P. Vláčilová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_ZBZ2 Základy biologie člověka a zdravovědy 2 M. Havelková, J. Reissmannová 4 hodiny zk 3
 
ZS1BK_ZTD Základy tvořivé dramatiky M. Pavlovská 4 hodiny z 1
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AG1B Gramatika 1B - AJ I. Hrozková, E. Minaříková 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_AJ1B ) && ( ZS1BK_AF1A ) && ( ZS1BK_AJ1A ) || ( ZS1BK_AJ1B ) && ( ZS1BK_AF1A ) && ( ZS1BK_AJ1A )
ZS1BK_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ I. Hrozková, E. Minaříková 4 hodiny z 1
předp. NOW ( ZS1BK_AG1B ) && ( ZS1BK_AJ1A ) && ( ZS1BK_AF1A )
ZS1BK_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin zk 4
předp. (( ZS1BK_FFF1 ))
ZS1BK_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - Nj A. Kovářová 8 hodin zk 4
předp. now ( ZS1BK_NJC2 )
ZS1BK_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - Rj I. Hobzová   zk 4
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Ševčíková   z 2
 
Bi1BK_ZNP2 Živá a neživá příroda II H. Jedličková, I. Frýzová, P. Jůzlová, K. Slavíčková   z 1
 
Bi1BK_ZNT1 Živá a neživá příroda - terén 1 ČR
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, J. Matyášek, K. Slavíčková, K. Ševčíková blok z 2
 
ZS1BK_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ T. Váňová samostudium z 2
 
ZS1BK_AR1B Podpůrný jazykový kurz 1B - AJ
Pozn.: Předmět je určen pro studenty, které neuspěli v ZS1BK_AJ1A
I. Hrozková   z 2
 
ZS1BK_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ I. Hrozková, E. Minaříková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FJC2 Jazyková cvičení 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD2 Řečové dovednosti 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NJC2 Jazyková cvičení 2 - Nj A. Kovářová, K. Taušová 16 hodin z 4
 
ZS1BK_NP Naši prezidenti J. Nolč 8 hodin k 2
 
ZS1BK_RJC2 Jazyková cvičení 2 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ I. Hobzová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SMA2 Matematika 2 K. Matoušková, M. Vaňurová, V. Viktora 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_SALG )
ZS1BK_ZNT2 Živá a neživá příroda 2 - terén ČR I. Frýzová, H. Jedličková, J. Matyášek, K. Slavíčková blok z 1
 

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_APB2 Aplikační blok z psychologie 2 O. Čačka 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_PsDv
ZS1BK_CjC3 Současný český jazyk 3 - skladba I. Kolářová 6 hodin zk 3
 
ZS1BK_DEPH Praktikum z historie F. Čapka, P. Vyhňák 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_HN2 Hra na nástroj 2 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_HN1
ZS1BK_IN Intonace a hlasová výchova M. Vajda 6 hodin k 2
 
ZS1BK_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 H. Dvořáková, R. Horáček 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_IVZ3 Integrovaný vědní základ 3 F. Čapka, H. Jedličková 6 hodin z 1
 
ZS1BK_LCLK Česká literatura v čítankách M. Šubrtová 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_LUSK
ZS1BK_PAR1 Aritmetika 1 J. Beránek, M. Vaňurová 12 hodin zk 5
předp. ZS1BK_SZMD && ZS1BK_SALG
ZS1BK_SoPs Sociální psychologie J. Řezáč 4 hodiny zk 3
předp. ZS1BK_PsDv
ZS1BK_SP1 Školní pedagogika I H. Filová, H. Horká 12 hodin z 3
předp. ZS1BK_ZOSP && ZS1BK_DSAP && ZS1BK_EVV
ZS1BK_TVG3 Gymnastika 3 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVPH Pohybové hry V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_VVP2 Výtvarné vyjadřovací prostředky 2 J. Bružeňák, J. Vaněk, P. Vláčilová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_ZBUC Základy biologického učiva I. Frýzová 4 hodiny k 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AG2A Gramatika 2A - AJ J. Suchý, S. Šamalíková 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_AG1B
ZS1BK_FGR1 Gramatika 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NGR1 Gramatika 1 (morfologie) - Nj P. Zlatníček 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1BK_NJC3 )
ZS1BK_RGR1 Gramatika 1 (morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_TVBL Zimní výcvikový kurz - běžecké lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
předp. ! ZS1BK_TVKO && ! ZS1BK_TVSL && ! ZS1BK_TVTU
ZS1BK_TVKO Zimní výcvikový kurz - kombinovaný (sjezdové a běžecké lyžování)
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
předp. ! ZS1BK_TVBL && ! ZS1BK_TVSL && ! ZS1BK_TVTU
ZS1BK_TVSL Zimní výcvikový kurz - sjezdové lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
předp. ! ZS1BK_TVBL && ! ZS1BK_TVKO && ! ZS1BK_TVTU
ZS1BK_TVTU Zimní výcvikový kurz - zimní turistika
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
předp. ! ZS1BK_TVBL && ! ZS1BK_TVKO && ! ZS1BK_TVSL

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_ARC1 Aranžování a úprava školních prostor 1
Pozn.: Předmět pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství povinný, pro ostatní studenty volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková bloky z 2
 
Bi1BK_ZNC3 Živá a neživá příroda 3
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková   z 1
 
ZS1BK_AJ2A Jazyková cvičení a reálie 2A - AJ J. Suchý, S. Šamalíková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_BiP3 Živá a neživá příroda III I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_IVZ1
ZS1BK_FJC3 Jazyková cvičení 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD3 Řečové dovednosti 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NJC3 Jazyková cvičení 3 - Nj P. Zlatníček 16 hodin z 4
 
ZS1BK_RJC3 Jazyková cvičení 3 - Rj I. Hobzová, S. Koryčánková 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_RJC2
ZS1BK_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SMA3 Matematika 3 J. Beránek, M. Vaňurová 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_PAR1 )
ZS1BK_ZNP3 Živá a neživá příroda 3 I. Frýzová, H. Jedličková blok z 1
 
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová   z 2
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_APB3 Aplikační blok z psychologie 3 - Interakční cvičení J. Řezáč 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_SoPs
ZS1BK_CjC4 Současný český jazyk 4 - slovní zásoba a tvoření slov I. Kolářová, I. Martinec 6 hodin z 1
 
ZS1BK_HN3 Hra na nástroj 3 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_HN2
ZS1BK_IVU2 Interpretace výtvarného umění 2 H. Dvořáková, R. Horáček 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_IVZ4 Integrovaný vědní základ 4 H. Horká, V. Navrátil, S. Novák, B. Rychnovský 6 hodin zk 3
 
ZS1BK_LLM1 Literatura pro mládež 1 M. Šubrtová 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_LUSK && ZS1BK_LCLK
ZS1BK_PBGP Praktikum z biologie a pěstitelství I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_PEV Praktikum ekologické výchovy H. Horká, A. Máchal 8 hodin z 2
 
ZS1BK_PsVV Psychologie vyučování a výchovy E. Řehulka, I. Žaloudíková 4 hodiny zk 3
 
ZS1BK_SAR2 Aritmetika 2 J. Beránek, M. Vaňurová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SP2 Školní pedagogika II H. Filová, H. Horká 12 hodin zk 5
 
ZS1BK_TVSH Sportovní hry V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVZD Zdravotní tělesná výchova H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_VVP3 Výtvarné vyjadřovací prostředky 3 J. Bružeňák, J. Vaněk, P. Vláčilová 4 hodiny k 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AF2B Fonetika a fonologie 2B - AJ J. Suchý, S. Šamalíková 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_AF1A
ZS1BK_FGR2 Gramatika 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Nj J. Urbánková 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1BK_NJC4 )
ZS1BK_RGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_ARC2 Aranžování a úprava školních prostor 2
Pozn.: Předmět je určen přednostně pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní studenty je volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková   z 2
předp. Bi1BK_ARC1
TV1MK_TVVT Vodní turistika D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 5 dní z 1
 
ZS1BK_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ T. Váňová samostudium z 2
 
ZS1BK_AJ2B Jazyková cvičení 2B - AJ J. Suchý, S. Šamalíková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_BiP4 Živá a neživá příroda IV - přednáška H. Jedličková   z 1
 
ZS1BK_FJC4 Jazyková cvičení 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD4 Řečové dovednosti 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NJC4 Jazyková cvičení 4 - Nj J. Urbánková 16 hodin z 4
 
ZS1BK_RJC4 Jazyková cvičení 4 - Rj I. Hobzová, S. Koryčánková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_RRD4 Řečové dovednosti 4 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SMA4 Matematika 4 J. Beránek, M. Vaňurová 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_SAR2 )
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén I. Frýzová, H. Jedličková, J. Matyášek blok z 2
 
ZS1MK_BiP4 Živá a neživá příroda IV - přednáška I. Frýzová, H. Jedličková blok z 1
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_ABIC Aplikovaná biologie I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_IVZ1 && ZS1BK_IVZ2 && ZS1BK_IVZ3 && ZS1BK_IVZ4 && ZS1BK_PAEK
ZS1BK_APB4 Aplikační blok z psychologie 4 - Utváření podmínek školní úspěšnosti žáků I. Žaloudíková 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_PsVV
ZS1BK_AT1 Aplikace techniky 1 G. Štěpánová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_CJC5 Současný český jazyk 5 - stylistika E. Minářová 6 hodin zk 3
 
ZS1BK_HLV1 Hlasová výchova 1 J. Frostová, M. Kábelová, B. Knopová, M. Olbrzymek, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_HN4 Hra na nástroj 4 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 4 hodiny zk 2
předp. ZS1BK_HN3
ZS1BK_IDVP Interpretace dětského výtvarného projevu H. Babyrádová, P. Novotná 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_KD Komunikační dovednosti M. Pavlovská, B. Šmahelová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_LLM2 Literatura pro mládež 2 M. Šubrtová 4 hodiny zk 3
předp. ZS1BK_LLM1
ZS1BK_PDD Pedagogická diagnostika J. Šťáva, V. Najvarová 8 hodin zk 4
 
ZS1BK_PGE1 Geometrie 1 M. Francová   k 4
 
ZS1BK_TVPS Psychomotorika D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZSP Základy sociální pedagogiky J. Němec, L. Gulová, M. Vodičková 4 hodiny z 1
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AF3A Fonetika a fonologie 3A - AJ A. Kašpárková, T. Tkačuková 8 hodin z 1
předp. ZS1BK_AF2B
ZS1BK_AG3A Gramatika - AJ A. Kašpárková, T. Tkačuková   z 1
 
ZS1BK_AJ3A Jazyková cvičení a reálie 3A - AJ A. Kašpárková, T. Tkačuková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FGR3 Gramatika 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_NGR3 Gramatika 3 (syntax) - Nj K. Taušová 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1BK_NJC5 )
ZS1BK_RGR3 Gramatika 3 (morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_ASZK Souborná zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
S. Hanušová, I. Hrozková, R. Jančaříková, S. Šamalíková, J. Zerzová   SoZk 3
předp. ZS1BK_AF1A && ZS1BK_AG2A && ZS1BK_AF2B
ZS1BK_AV3A Výslovnostní cvičení 3A - AJ A. Kašpárková, T. Tkačuková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FEP Fenologické pozorování v terénu
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková   z 1
 
ZS1BK_FJC5 Jazyková cvičení 5 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD5 Řečové dovednosti 5 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_LLK1 Literárněkritické praktikum 1
Pozn.: Předmět je určen především zájemcům o diplomovou práci z literatury.
M. Šubrtová 12 hodin z 3
předp. ZS1BK_LLM1 &&! ZS1BK_LLKP
ZS1BK_NJC5 Jazyková cvičení 5 - Nj K. Taušová 16 hodin z 4
 
ZS1BK_RJC5 Jazyková cvičení 5 - Rj S. Koryčánková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_RRD5 Řečové dovednosti 5 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SMA5 Matematika 5 M. Francová 8 hodin z 2
předp. NOW ( ZS1BK_PGE1 )

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AT2 Aplikace techniky 2 M. Dosedla, G. Štěpánová 8 hodin zk 4
předp. ZS1BK_AT1
ZS1BK_CjJA Jazyková analýza textu I. Martinec, K. Ondrášková 6 hodin z 1
 
ZS1BK_HLV2 Hlasová výchova 2 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_LILT Interpretace literárních textů J. Zítková 8 hodin z 1
předp. ZS1BK_LLM2
ZS1BK_OVDK Dějiny kultury R. Rybář 4 hodiny k 2
 
ZS1BK_PHV Praktikum z hudební výchovy B. Knopová 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_HN4
ZS1BK_PPP Profesionální praktikum z pedagogiky M. Pavlovská, B. Šmahelová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_PsHG Psychohygiena E. Řehulka 4 hodiny k 2
 
ZS1BK_RPG Rozvoj počáteční gramotnosti J. Havel 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SGE2 Geometrie 2 M. Francová, M. Vaňurová 6 hodin z 1
 
ZS1BK_SP1P Speciální pedagogika 1 P. Pitnerová, M. Vítková 8 hodin zk 4
 
ZS1BK_TVPB Plavání a bruslení D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVPR Praktikum z tělesné výchovy D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_TVTE Teorie tělesné výchovy V. Mužík, V. Nováček 4 hodiny z 1
 
ZS1BK_ZPM Základy pedagogické metodologie O. Šimoník, Z. Hromádka 8 hodin k 3
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BK_AL3B Literatura pro děti - AJ P. Buchtová 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_ASZK
ZS1BK_A3B Praktický jazyk AJ A. Kašpárková   z 2
 
ZS1BK_FGR4 Gramatika 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 8 hodin zk 4
 
ZS1BK_NGR4 Gramatika 4 (syntax) - Nj A. Brychová 8 hodin zk 4
předp. now ( ZS1BK_NJC6 )
ZS1BK_RGR4 Gramatika 4 (syntax) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 8 hodin zk 3
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_ZNTE Živá a neživá příroda v EU
Pozn.: v r. 2007 nebude předmět otevřen
I. Frýzová, H. Jedličková, J. Matyášek, B. Rychnovský   z 2
 
TV1MK_TVDL Didaktika lyžování
Pozn.: Při zapsání tohoto předmětu se předpokládá splnění ZVK sjezdové lyžování
H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas kurz 7 dní z 2
 
ZS1BK_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ T. Váňová samostudium z 2
 
ZS1BK_AJ3B Jazyková cvičení 3B - AJ J. Zerzová 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_ASZK
ZS1BK_AV3B Výslovnostní cvičení 3B - AJ J. Zerzová 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_ASZK
ZS1BK_FJC6 Jazyková cvičení 6 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_FRD6 Řečové dovednosti 6 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_LLK2 Literárněkritické praktikum 2
Pozn.: Předmět je určen především zájemcům o diplomovou práci z literatury.
M. Šubrtová 12 hodin z 3
předp. ZS1BK_LLM1 && ! ZS1BK_LLKP
ZS1BK_NJC6 Jazyková cvičení 6 - Nj A. Brychová 16 hodin z 4
 
ZS1BK_RJC6 Jazyková cvičení 6 - Rj S. Koryčánková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_RRD6 Řečové dovednosti 6 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová, S. Koryčánková 8 hodin z 2
 
ZS1BK_SDVP Seminář k interpretaci dětského výtvarného projevu P. Novotná 4 hodiny z 2
předp. ZS1BK_IDVP
ZS1BK_SMA6 Matematika 6 R. Blažková, M. Francová, M. Vaňurová 8 hodin z 2
 
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén I. Frýzová, H. Jedličková, J. Matyášek blok z 2
 

 

 

 

7. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_CjD1 Didaktika českého jazyka 1 K. Klímová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_DCP Didaktika provopočátečního čtení a psaní J. Havel 8 hodin zk 4
předp. ZS1BK_RPG
ZS1MK_DH1 Dějiny hudby 1 I. Bartoš, B. Knopová, M. Košut, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_DIVZ Didaktika integrovaného vědního základu I. Frýzová, E. Hofmann, B. Šmahelová, J. Trna, F. Čapka, H. Jedličková, S. Novák, I. Plucková 4 hodiny zk 3
 
ZS1MK_DI1 Didaktika HV 1 B. Knopová 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_PHV
ZS1MK_DVV1 Didaktika VV 1 H. Dvořáková, H. Stadlerová konzultace 8 hodin z 2
 
ZS1MK_LDL1 Didaktika literární výchovy 1 J. Zítková 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_LILT
ZS1MK_PDM1 Didaktika matematiky 1 R. Blažková 12 z 3
 
ZS1MK_PD1 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu I F. Čapka, I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, I. Plucková, M. Svobodová, B. Šmahelová, J. Trna 8 hodin z 2
 
ZS1MK_PSPs Poradenská a školní psychologie J. Dan 4hodiny k 2
 
ZS1MK_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 J. Havel 2 týdny z 2
 
ZS1MK_SP2P Speciální pedagogika 2 P. Pitnerová, M. Vítková 8 hodin zk 4
 
ZS1MK_TVTD Teorie a didaktika tělesné výchovy D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 4 hodiny zk 4
předp. ZS1BK_TVTE

7. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_AD4A Didaktika 1 - AJ H. Havlíčková 12 hodin z 3
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_A4A Praktický jazyk AJ T. Tkačuková   z 3
 
ZS1MK_FDI1 Didaktika 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_NDI1 Didaktika 1 - Nj A. Brychová 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1MK_NCR1 )
ZS1MK_NDL1 Dětská literatura 1 - Nj J. Baroková 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_RDL1 Dětská literatura 1 - Rj S. Koryčánková, I. Ryčlová 4 z 1
 

7. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1MK_DUP1 Didaktika envionmentálního vzdělávání, pěstitelství a učení o přírodě
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, H. Jedličková   zk 3
 
Bi1MK_ENV1 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 1
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková   z 2
 
FY2MP_MVP Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ
Pozn.: vyžaduje se projekt
P. Kubincová, J. Trna blok z 1
 
ZS1MK_AJ4A Praktický jazyk 4A - AJ H. Havlíčková   z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_AT4A Výuková praxe 4A - AJ H. Havlíčková   z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_FCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 8 z 2
 
ZS1MK_FDL1 Dětská literatura 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_NCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Nj A. Brychová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_OVFK Filosofie kultury R. Rybář 8 k 2
 
ZS1MK_RCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 8 z 2
 
ZS1MK_RDI1 Didaktika 1 - Rj R. Grenarová 8 z 2
 
ZS1MK_SDH1 Dějiny hudby - poslechový seminář 1 I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_SMR1 Metody řešení matematických úloh 1 R. Blažková 8 z 2
 

 

 

 

8. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_CjD2 Didaktika českého jazyka 2 K. Klímová 8 hodin zk 4
 
ZS1MK_DH2 Dějiny hudby 2 I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_DI2 Didaktika HV 2 B. Knopová 4 hodiny z 1
předp. ZS1MK_DI1
ZS1MK_DTDT Didaktická technologie P. Konupčík 4 hodiny zk 3
 
ZS1MK_DTDV Dopravní výchova M. Stojan, P. Konupčík, P. Pecina 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_DVV2 Didaktika VV 2 H. Stadlerová 8 hodin zk 4
 
ZS1MK_FOV Filosofické otázky výchovy J. Skácelová, R. Štěrba 4 z 1
 
ZS1MK_ITC4 Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) D. Foltýnová, I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, L. Navrátil, I. Plucková, A. Ruda, B. Rychnovský, J. Trna 6 dní z 1
 
ZS1MK_LDL2 Didaktika literární výchovy 2 J. Zítková 8 hodin zk 3
předp. ZS1BK_LILT
ZS1MK_PDM2 Didaktika matematiky 2 R. Blažková, M. Vaňurová 12 zk 5
 
ZS1MK_PD2 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu II F. Čapka, I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, P. Jůzlová, S. Novák, I. Plucková, B. Šmahelová, J. Trna, P. Vyhňák 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_PTVP Praktikum tvorby výukových projektů K. Černá, K. Pěčková 8 hodin z 2
 
ZS1MK_RZT1 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 1 L. Procházková, J. Reissmannová 4 hod konzultace z 1
 
ZS1MK_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 J. Havel 2 týdny z 2
 

8. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_AD4B Didaktika 2 - AJ I. Hrozková 12 hodin z 3
předp. ZS1MK_AD4A && ZS1BK_ASZK
ZS1MK_AJZK Jazyková zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
I. Hrozková   zk 3
 
ZS1MK_FDI2 Didaktika 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 4 hodiny k 2
 
ZS1MK_NDI2 Didaktika 2 - Nj A. Brychová 8 hodin z 2
předp. now ( ZS1MK_NCR2 )
ZS1MK_NDL2 Dětská literatura 2 - Nj J. Baroková 8 hodin k 2
 
ZS1MK_RDL2 Dětská literatura 2 - Rj S. Koryčánková, I. Ryčlová 4 k 2
 

8. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1MK_ENV2 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 2
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková, K. Slavíčková   k 2
 
NJ_BERLIN Bildungspolitik am Beispiel Berlin A. Brychová 4 dny z 2
 
R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová   z 4
 
ZS1BK_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ T. Váňová samostudium z 2
 
ZS1BK_ZNP4 Živá a neživá příroda - terén I. Frýzová, H. Jedličková, J. Matyášek blok z 2
 
ZS1MK_AT4B Výuková praxe 4B - AJ I. Hrozková   z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_AV4B Výuka výslovnosti - AJ I. Hrozková 8 hodin z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_FCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_FDL2 Dětská literatura 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 4 hodiny k 2
 
ZS1MK_NCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Nj A. Brychová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_RCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 8 z 2
 
ZS1MK_RDI2 Didaktika 2 - Rj R. Grenarová 8 z 2
 
ZS1MK_SDH2 Dějiny hudby - poslechový seminář 2 I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_SMR2 Metody řešení matematických úloh 2 R. Blažková, M. Vaňurová 8 z 2
 
ZS1MK_ZSP1 Základy sborové praxe 1 M. Vajda 4 hodiny z 1
předp. ZS1BK_IN

 

 

 

9. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_AOP Aktuální otázky pedagogiky (reflexe praxe) H. Filová, J. Havel 8 z 2
 
ZS1MK_AT3 Aplikace techniky 3 - Didaktika Z. Friedmann 4 hodin z 1
 
ZS1MK_CjR1 Jazykový rozbor 1 I. Martinec, K. Ondrášková, D. Strejčková 4 hodiny z 1
 
ZS1MK_DI3 Didaktika HV 3 B. Knopová 6 hodin zk 3
předp. ZS1MK_DI2
ZS1MK_PsOs Psychologie osobnosti O. Čačka 4hodiny z 1
 
ZS1MK_RZT2 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 J. Reissmannová 8 hodin k 2
 
ZS1MK_SMT Školský management K. Černá 4 z 1
 
ZS1MK_SPP3 Souvislá pedagogická praxe 3 J. Havel 3 týdny z 3
 

9. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_AD5A Didaktika 3 - AJ I. Hrozková 8 hodin k 3
předp. ZS1MK_AD4B || ZS1MP_AD4B
ZS1MK_AJZK Jazyková zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
I. Hrozková   zk 3
 
ZS1MK_FDI3 Didaktika 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 4 hodiny zk 3
 
ZS1MK_NDI3 Didaktika 3 - Nj A. Brychová 8 hodin zk 3
předp. now ( ZS1MK_NCR3 )

9. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
FY2MP_MVP Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ
Pozn.: vyžaduje se projekt
P. Kubincová, J. Trna blok z 1
 
TE1MK_PGR Počítačová grafika M. Dosedla, J. Slabý 8 hodin z 3
 
TE1MK_TPZ Tvorba elektronických prezentací M. Dosedla, J. Slabý 8 hodin z 3
 
ZS1MK_AT5A Výuková praxe 5A - AJ I. Hrozková   z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MK_FCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_KEY Keyboardy B. Crha, M. Sedláček 6 hodin z 1
 
ZS1MK_LPD1 Průvodce dějinami české literatury 1 J. Zítková 12 kon z 3
předp. ZS1BK_LLM2
ZS1MK_LSM1 Světová literatura pro mládež 1 M. Šubrtová 12 kon z 3
předp. ZS1BK_LLM2
ZS1MK_MAS1 Matematický seminář 1 J. Beránek 8 z 2
 
ZS1MK_NCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Nj A. Brychová 8 hodin z 2
 
ZS1MK_RCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 8 z 2
 
ZS1MK_RDI3 Didaktika 3 - Rj R. Grenarová 8 zk 3
 
ZS1MK_SVPM Specifické vzdělávací potřeby v matematice R. Blažková 8 z 2
 
ZS1MK_ZSP2 Základy sborové praxe 2 M. Vajda 4 hodiny z 1
předp. ZS1MK_ZSP1

 

 

 

10. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MK_SPP4 Souvislá pedagogická praxe 4 J. Havel 3 týdny z 3
 

10. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

10. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
NJ_BERLIN Bildungspolitik am Beispiel Berlin A. Brychová 4 dny z 2
 
R2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová   z 4
 
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium K. Vlčková, M. Kubiatko, P. Najvar   z 2
 
TE1MK_INF Aplikace techniky
Pozn.: Pro zapsání je nutné absolvování předmětů: TE1MK_ATH;TE1MK_ATS;TE1MK_ATT;TE1MK_ATI;TE1MK_PGR;TE1MK_TPZ;TE1MK_TEX;TE1MK_TAB
M. Dosedla konz SoZk 6
předp. ( TE1MK_ATH && TE1MK_ATS && TE1MK_ATT && TE1MK_ATI && TE1MK_PGR && TE1MK_TPZ && TE1MK_TEX && TE1MK_TAB )|| souhlas
TE1MK_TAB Tabulky pro pokročilé M. Dosedla 8 hodin z 3
 
TE1MK_TEX Pokročilá práce s textem M. Dosedla 8 hodin z 3
 
ZS1BK_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ T. Váňová samostudium z 2
 
ZS1MK_CjR2 Jazykový rozbor 2 I. Kolářová 8 z 2
 
ZS1MK_LPD2 Průvodce dějinami české literatury 2 J. Zítková 12 kon z 3
předp. ZS1MK_LPD1
ZS1MK_LSM2 Světová literatura pro mládež 2 M. Šubrtová 12 konzultací z 3
předp. ZS1MK_LSM1
ZS1MK_MAS2 Matematický seminář 2 J. Beránek, M. Vaňurová 8 z 2
 
ZS1MK_ZGP Základy práce s grafickými programy J. Eliška 8 hodin z 2