M-ZS5 ZS15 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Atribut: SZ1_MP_povinnost, SZ1_MP_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Čtěte, prosím:

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru minimálně jeden z nabízených.

Povinně volitelný anglický jazyk (pouze pro studenty AJ):

SZZ z jazyka byla pro studenty magisterských programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ zdobrovolněna. Studenti, kteří se rozhodnou SZZ z jazyka nekonat, musí složit zkoušku z jazyka na úrovni B2.

V 5. semestru se musíte rozhodnout, zda chcete SZZ z jazyka konat. Rozhodnutí NELZE v dalších semestrech měnit. Studenti, kteří se rozhodnou neskládat SZZ z AJ, nezískají aprobaci k výuce AJ.

Pokud chcete SZZ z anglického jazyka konat, zaregistrujte si v 5. semestru volitelný předmět ZS1BP_ASZK Souborná zkouška a povinně volitelné předměty ZS1BP_AG3A Gramatika -AJ a ZS1BP_AJ3A  Jazyková cvičení a reálie 3A – AJ. Pokud soubornou zkoušku úspěšně složíte, pokračujte podle stávajícího studijního plánu pro SZZ z AJ – tzn. v 6.-9. semestru si zapište povinně volitelné předměty ZS1BP_AL3B Literatura pro děti, ZS1MP_AD4A Didaktika 1 - AJ, ZS1MP_AD4B Didaktika 2 - AJ, ZS1MP_AD5A Didaktika 3 - AJ.

Pokud nechcete SZZ z anglického jazyka konat, musíte úspěšně složit zkoušku z jazyka B2. Zapište si proto od 5. semestru v jednotlivých semestrech povinně volitelné předměty ZS1BP_AG3 Gramatika -AJ, ZS1BP_AJ3A  Jazyková cvičení a reálie 3A – AJ,
ZS1BP_A3B Praktický jazyk 3B, ZS1MP_A4A Praktický jazyk 4A, ZS1MP_AJZK Jazyková zkouška B2.

Všichni studenti, kteří nesloží SZZ z AJ a v budoucnu chtějí získat aprobaci k výuce AJ na 1. stupni mají možnost se po dosažení Mgr. titulu přihlásit do dvouletého placeného rozšiřujícího studia AJ pro 1.stupeň ZŠ. Budou jim uznány absolvované předměty a mohou složit závěrečnou zkoušku z AJ, která je na úrovni SZZ.

Předměty k diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce,DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry).
Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_APP1 Asistentská pedagogická praxe 1 (průběžná) J. Havel, R. Pospíšil 0/0/0 z 1
 
ZS1BP_CjC1 Současný český jazyk 1 - úvod, fonetika a fonologie J. M. Tušková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_DIT1 Informační technologie 1 G. Štěpánová, A. Hyprová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_DSAP Dějiny školy a pedagogiky B. Šmahelová, O. Šimoník 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_HT Hudební teorie B. Crha 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_IVZ1 Integrovaný vědní základ I V. Navrátil, S. Novák 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_LUSP Úvod do studia literatury M. Šubrtová 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_LUSS Seminář k úvodu do studia literatury M. Šubrtová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_PAEK Terénní cvičení z pěstitelství a aplikované ekologie I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, J. Matyášek, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/0/0 z 1
 
ZS1BP_SZMD Základy matematických disciplín J. Beránek, V. Viktora 0/2/0 zk 4
 
ZS1BP_TVA1 Atletika 1 V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVG1 Gymnastika 1 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_UDF Úvod do filozofie E. Vonková 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_UvPs Úvod do psychologie R. Kohoutek 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_VVUS Úvod do studia výtvarné výchovy H. Stadlerová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_ZBZ1 Základy biologie člověka a zdravovědy 1 M. Havelková, J. Kelnarová, J. Reissmannová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_ZFCH Základy fyzikálního a chemického učiva L. Dvořák, I. Plucková, J. Trna /1/ z 1
 
ZS1BP_ZGU Základy geografického učiva S. Novák 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_ZOSP Základy obecné a srovnávací pedagogiky O. Šimoník, B. Šmahelová 1/0/0 z 1
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AF1A Fonetika a fonologie 1A - AJ S. Šamalíková 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_AJ1A )||( ZS1BP_AJ1A )
ZS1BP_AJ1A Jazyková cvičení 1A - AJ E. Minaříková, J. Zerzová 0/1/0 z 1
předp. NOW ( ZS1BP_AF1A )||( ZS1BP_AF1A )
ZS1BP_FFF1 Fonetika a fonologie 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NFF1 Fonetika a fonologie 1 - NJ A. Kovářová 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1BP_NJC1 )&& now ( ZS1BP_NRD1 )
ZS1BP_RFF1 Fonetika a fonologie 1 - Rj I. Hobzová 0/1/0 z 1
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVFF Kondiční tělesná výchova - fotbal, florbal V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AV1A Výslovnostní cvičení 1A - AJ J. Ondráček 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_CjK1 Kapitoly ze současného českého jazyka 1 J. M. Tušková 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_CjPC Praktická cvičení z českého jazyka K. Klímová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_FJC1 Jazyková cvičení 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD1 Řečové dovednosti 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NJC1 Jazyková cvičení 1 - NJ K. Taušová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NRD1 Řečové dovednosti 1 - NJ K. Taušová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC1 Jazyková cvičení 1 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD1 Řečové dovednosti 1 - Rj I. Hobzová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SMA1 Matematika 1 V. Viktora 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_SZMD )
ZS1BP_ZNC1 Živá a neživá příroda 1
Pozn.: Předmět navazuje v rozvrhu na povinná cvičení, realizovaná na středisku "Kejbaly", je zaměřen na aktivizující metody vzdělávání a učení a napomáhá studentům zvládnout nedostatečné znalosti a dovednosti ze střední školy - poznávání přírodnin.
I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, D. Křivánková, K. Slavíčková 0/2/0 z 2
 

 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_APB1 Aplikační blok z psychologie 1 - Metody psychologie J. Dan 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_UvPs
ZS1BP_APP2 Asistentská pedagogická praxe 2 (průběžná) H. Filová, J. Havel, B. Šmahelová 0/0/1 z 1
 
ZS1BP_CjC2 Současný český jazyk 2 - tvarosloví D. Strejčková, J. M. Tušková 0/1/0 zk 3
 
ZS1BP_DeHU Základy historického učiva F. Čapka, Jana Stejskalíková, M. Svobodová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_DIT2 Informační technologie 2 G. Štěpánová, A. Hyprová 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_DIT1
ZS1BP_EVV Epistemologická východiska vyučování H. Filová, B. Šmahelová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_HA Harmonie P. Hala 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_HN1 Hra na nástroj 1 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, M. Olbrzymek, V. Richter, D. Ryšánková, M. Sedláček 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_IVZ2 Integrovaný vědní základ 2 H. Jedličková, P. Ptáček, K. Slavíčková 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_LMKP Mediální kultura D. Kroča 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_PFC Praktikum z fyziky a chemie L. Dvořák, I. Plucková, J. Trna 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_PGU Praktikum z geografického učiva S. Novák 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_PsDV Psychologie duševního vývoje O. Čačka 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_PZTD Praktikum z tvořivé dramatiky M. Coufal, Š. Dohnalová, T. Doležal, M. Pavlovská 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_SALG Základy algebry a aritmetiky J. Beránek, K. Matoušková, V. Viktora 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SEVV Seminář k epistemologickým východiskům vyučování H. Filová, B. Šmahelová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVA2 Atletika 2 V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVG2 Gymnastika 2 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVZT Základy turistiky a pobytu v přírodě D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
 
ZS1BP_VVP1 Výtvarné vyjadřovací prostředky 1 P. Novotná, M. Svobodová, P. Vláčilová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_ZBZ2 Základy biologie člověka a zdravovědy 2 M. Havelková, J. Kelnarová, J. Reissmannová 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_ZTD Základy tvořivé dramatiky M. Pavlovská, T. Doležal, M. Coufal, Š. Dohnalová 0/1/0 z 1
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AG1B Gramatika 1B - AJ S. Šamalíková, D. Troll 0/2/0 zk, z 2
předp. NOW ( ZS1BP_AJ1B ) && ( ZS1BP_AF1A ) && ( ZS1BP_AJ1A ) || ( ZS1BP_AJ1B ) && ( ZS1BP_AF1A ) && ( ZS1BP_AJ1A )
ZS1BP_AJ1B Jazyková cvičení 1B - AJ J. Zerzová 0/1/0 z 1
předp. NOW ( ZS1BP_AG1B ) && ( ZS1BP_AJ1A ) && ( ZS1BP_AF1A )
ZS1BP_FFF2 Fonetika a fonologie 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 zk 4
předp. (( ZS1BP_FFF1 ))
ZS1BP_NFF2 Fonetika a fonologie 2 - Nj A. Kovářová 0/2/0 zk 4
předp. now ( ZS1BP_NJC2 )&& now ( ZS1BP_NRD2 )
ZS1BP_RFF2 Fonetika a fonologie 2 - Rj I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 zk 4
 

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BP_PEST Přírodní školní zahrady, pěstitelství, chovatelství
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
 
Bi1BP_ZNP2 Živá a neživá příroda II
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková, I. Frýzová, P. Jůzlová, K. Slavíčková 1/0/0 z 1
 
Bi1BP_ZNT1 Živá a neživá příroda - terén 1 ČR
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, H. Jedličková, P. Jůzlová, J. Matyášek, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
TV1BP_TVFF Kondiční tělesná výchova - fotbal, florbal V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/0/2 z 2
 
ZS1BP_AR1B Podpůrný jazykový kurz 1B - AJ
Pozn.: Předmět je určen pro studenty, které neuspěli v ZS1BP_AJ1A
I. Hrozková 0/12/0 z 2
 
ZS1BP_AV1B Výslovnostní cvičení 1B - AJ P. Najvar 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_CjK2 Kapitoly ze současného českého jazyka 2 I. Martinec, J. M. Tušková 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_FJC2 Jazyková cvičení 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD2 Řečové dovednosti 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NJC2 Jazyková cvičení 2 - Nj K. Taušová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NP Naši prezidenti J. Nolč 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_NRD2 Řečové dovednosti 2 - Nj K. Pešková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC2 Jazyková cvičení 2 - Rj K. Hertlová, I. Hobzová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD2 Řečové dovednosti 2 - RJ I. Hobzová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SMA2 Matematika 2 V. Viktora 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_SALG )

 

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_APB2 Aplikační blok z psychologie 2 - Poznávání duševního vývoje O. Čačka 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_PsDV
ZS1BP_CjC3 Současný český jazyk 3 - skladba K. Klímová, I. Kolářová 0/1/0 zk 3
 
ZS1BP_DEPH Praktikum z historie F. Čapka, J. Doleželová, M. Jireček, D. Solnička, J. Stejskalíková, M. Svobodová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_HN2 Hra na nástroj 2 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_HN1
ZS1BP_IN Intonace a hlasová výchova M. Vajda 0/1/0 k 2
 
ZS1BP_IVU1 Interpretace výtvarného umění 1 H. Dvořáková, R. Horáček 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_IVZ3 Integrovaný vědní základ 3 F. Čapka, H. Jedličková 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_LCLP Česká literatura v čítankách M. Šubrtová 1/0/0 z 1
předp. ZS1BP_LUSP
ZS1BP_PAR1 Aritmetika 1 J. Beránek, M. Vaňurová 1/0/0 zk 3
předp. ZS1BP_SZMD && ZS1BP_SALG
ZS1BP_SAR1 Seminář k aritmetice 1 J. Beránek, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_PAR1 )
ZS1BP_SoPs Sociální psychologie J. Řezáč 1/0/0 zk 3
předp. ZS1BP_PsDV
ZS1BP_SP1 Školní pedagogika I H. Filová, H. Horká, S. Střelec 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_SSP1 Seminář ke školní pedagogice I H. Filová, H. Horká 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_TVG3 Gymnastika 3 D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, I. Plecová, H. Šeráková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVPH Pohybové hry V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_VVP2 Výtvarné vyjadřovací prostředky 2 M. Svobodová, P. Vláčilová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_ZBUC Základy biologického učiva I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková 0/1/ k, z 1
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AG2A Gramatika 2A - AJ R. Jančaříková 0/2/0 z 2
předp. ZS1BP_AG1B
ZS1BP_FGR1 Gramatika 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NGR1 Gramatika 1 (Morfologie) - NJ P. Zlatníček 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1BP_NRD3 )&& now ( ZS1BP_NJC3 )
ZS1BP_RGR1 Gramatika 1 (Morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_TVBL Zimní výcvikový kurz - běžecké lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
předp. ! ZS1BP_TVKO && ! ZS1BP_TVSL && ! ZS1BP_TVTU
ZS1BP_TVKO Zimní výcvikový kurz - kombinovaný (sjezdové a běžecké lyžování)
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
předp. ! ZS1BP_TVBL && ! ZS1BP_TVSL && ! ZS1BP_TVTU
ZS1BP_TVSL Zimní výcvikový kurz - sjezdové lyžování
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
předp. ! ZS1BP_TVBL && ! ZS1BP_TVKO && ! ZS1BP_TVTU
ZS1BP_TVTU Zimní výcvikový kurz - zimní turistika
Pozn.: Student si zapisuje pouze jeden z nabídky předmětů TV
D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
předp. ! ZS1BP_TVBL && ! ZS1BP_TVKO && ! ZS1BP_TVSL

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BK_ARC1 Aranžování a úprava školních prostor 1
Pozn.: Předmět pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství povinný, pro ostatní studenty volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková 0/0/0 z 2
 
Bi1BP_ZNC3 Živá a neživá příroda 3
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková 0/1/0 z 1
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_VKYB Vzdělávací kybernetika
Pozn.: Předmět je vyučován v esperantu.
J. Vojáček 0/3/0 z 3
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_HIP1 Hiporehabilitace 1 J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVVB Kondiční tělesná výchova - volejbal, basketbal V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AJ2A Jazyková cvičení a reálie 2A - AJ M. Malášková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_APP3 Asistentská pedagogická praxe 3 (průběžná) H. Filová, J. Havel, H. Horká 0/0/0 z 1
 
ZS1BP_AP2A Psaný projev on-line - AJ A. M. Collier 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_ARP1 Aranžování a úprava školních prostorů 1 H. Jedličková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_BiP3 Živá a neživá příroda III H. Jedličková, I. Frýzová, K. Slavíčková 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_CjK3 Kapitoly ze současného českého jazyka 3 I. Kolářová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_FJC3 Jazyková cvičení 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD3 Řečové dovednosti 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NJC3 Jazyková cvičení 3 - NJ B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NRD3 Řečové dovednosti 3 - Nj B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC3 Jazyková cvičení 3 - Rj I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD3 Řečové dovednosti 3 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SMA3 Matematika 3 J. Beránek, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_PAR1 )&& NOW ( ZS1BP_SAR1 )
ZS1BP_ZNP3 Živá a neživá příroda 3 V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková 0/0/0 z 2
 

 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_APB3 Aplikační blok z psychologie 3 - Interakční cvičení J. Řezáč, I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_SoPs
ZS1BP_CjC4 Současný český jazyk 4 - slovní zásoba a tvoření slov I. Kolářová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_HN3 Hra na nástroj 3 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, J. Kučerová, M. Olbrzymek, D. Ryšánková, M. Sedláček 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_HN2
ZS1BP_IVU2 Interpretace výtvarného umění 2 H. Dvořáková, R. Horáček 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_IVZ4 Integrovaný vědní základ 4 H. Horká, V. Navrátil, S. Novák, B. Rychnovský 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_LLM1 Literatura pro mládež 1 M. Šubrtová 1/0/0 z 1
předp. ZS1BP_LUSP && ZS1BP_LCLP
ZS1BP_PBGP Praktikum z biologie a pěstitelství
Pozn.: Předmět je vyučován v blocích 1xza 14 dnů v sudý a lichý týden na Kejbalech
I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/0/1 z 1
 
ZS1BP_PEV Praktikum ekologické výchovy H. Horká, A. Máchal 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_PsVV Psychologie vyučování a výchovy I. Žaloudíková 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_SAR2 Aritmetika 2 J. Beránek, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SP2 Školní pedagogika II H. Horká, O. Šimoník, H. Filová 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_SSP2 Seminář ke školní pedagogice II H. Filová, H. Horká 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_TVSH Sportovní hry V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVZD Zdravotní tělesná výchova H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_VVP3 Výtvarné vyjadřovací prostředky 3 B. Růžičková, M. Svobodová, P. Vláčilová 0/1/0 k 2
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AF2B Fonetika a fonologie 2B - AJ M. Adam 0/2/0 z 2
předp. ZS1BP_AF1A
ZS1BP_FGR2 Gramatika 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Nj J. Urbánková 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1BP_NJC4 )&& now ( ZS1BP_NRD4 )
ZS1BP_RGR2 Gramatika 2 (morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BP_ARC2 Aranžování a úprava školních prostor 2
Pozn.: předmět je určen přednostně pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní studenty je volitelný
H. Jedličková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVVB Kondiční tělesná výchova - volejbal, basketbal V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/2/0 z 2
 
TV1MP_TVVT Vodní turistika D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 1
 
ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/0/2 z 2
 
ZS1BP_AJ2B Jazyková cvičení a reálie 2B - AJ I. Hrozková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_APP4 Asistentská pedagogická praxe 4 (průběžná) H. Filová, J. Havel, H. Horká 0/0/0 z 1
 
ZS1BP_ARP2 Aranžování a úprava školních prostorů 2 H. Jedličková, K. Ševčíková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_BiP4 Živá a neživá příroda IV H. Jedličková, I. Frýzová 1// z 1
 
ZS1BP_CjK4 Kapitoly ze současného českého jazyka 4 I. Kolářová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_FJC4 Jazyková cvičení 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD4 Řečové dovednosti 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_LLMS Seminář z literatury pro mládež M. Šubrtová 0/1/0 k 2
předp. NOW ( ZS1BP_LLM1 )
ZS1BP_NJC4 Jazyková cvičení 4 - NJ B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NRD4 Řečové dovednosti 4 - NJ K. Pešková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC4 Jazyková cvičení 4 - Rj I. Hobzová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD4 Řečové dovednosti 4 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SMA4 Matematika 4 M. Vaňurová 0/2/0 z 2
předp. NOW ( ZS1BP_SAR2 )
ZS1BP_ZNP4 Živá a neživá příroda 4 I. Frýzová, H. Jedličková, K. Ševčíková 0/0/8 z 2
 

 

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_ABIC Aplikovaná biologie I. Frýzová, H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/0/1 z 1
 
ZS1BP_APB4 Aplikační blok z psychologie 4 - Utváření podmínek školní úspěšnosti žáků I. Žaloudíková 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_PsVV
ZS1BP_AT1 Aplikace techniky 1 G. Štěpánová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_CAT1 Cvičení z aplikací techniky 1 P. Klíma, G. Štěpánová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_CjC5 Současný český jazyk 5 - stylistika E. Minářová 0/1/0 zk 3
 
ZS1BP_HLV1 Hlasová výchova 1 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_HN4 Hra na nástroj 4 I. Bartoš, B. Crha, P. Hala, B. Knopová, J. Kučerová, D. Ryšánková, M. Sedláček 0/1/0 zk 2
předp. ZS1BP_HN3
ZS1BP_IDVP Interpretace dětského výtvarného projevu H. Babyrádová, P. Novotná 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_KD Komunikační dovednosti M. Pavlovská, B. Šmahelová, R. Pospíšil 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_LLM2 Literatura pro mládež 2 M. Šubrtová 1/0/0 zk 3
předp. ZS1BP_LLM1
ZS1BP_PDD Pedagogická diagnostika V. Najvarová, S. Střelec, J. Šťáva 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_PGE1 Geometrie 1 K. Matoušková 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_SGE1 Seminář ke geometrii 1 L. Lomtatidze, K. Matoušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SPDD Seminář z pedagogické diagnostiky V. Najvarová, J. Šťáva 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVPB Plavání a bruslení D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVPS Psychomotorika D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_ZSP Základy sociální pedagogiky L. Gulová, J. Němec 1/0/0 z 1
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AG3A Gramatika - AJ T. Tkačuková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AJ3A Jazyková cvičení a reálie 3A - AJ I. Hrozková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FGR3 Gramatika 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NGR3 Gramatika 3 (syntax) - Nj H. Peloušková 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1BP_NRD5 )&&( ZS1BP_NJC5 )
ZS1BP_RGR3 Gramatika 3 (morfologie) - Rj R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BP_FEP Fenologické pozorování v terénu
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková, K. Slavíčková, K. Ševčíková 0/1/0 z 1
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_VKYB Vzdělávací kybernetika
Pozn.: Předmět je vyučován v esperantu.
J. Vojáček 0/3/0 z 3
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_HIP1 Hiporehabilitace 1 J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, I. Plecová, H. Šeráková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_ASZK Souborná zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
I. Hrozková, S. Šamalíková 0/0/0 SoZk 3
předp. ZS1BP_AF1A && ZS1BP_AG2A && ZS1BP_AF2B
ZS1BP_AV3A Výslovnostní cvičení 3A - AJ J. Ondráček 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_CJK5 Kapitoly ze současného českého jazyka 5 E. Minářová 1/0/0 z 1
 
ZS1BP_FA Filosofická antropologie E. Vonková 0/2/0 k 2
 
ZS1BP_FJC5 Jazyková cvičení 5 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD5 Řečové dovednosti 5 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_LLK1 Literárněkritické praktikum 1
Pozn.: Předmět je určen především zájemcům o diplomovou práci z literatury.
M. Šubrtová 0/3/0 z 3
předp. ZS1BP_LLM1 && ! ZS1BP_LLKP
ZS1BP_LPDC Práce s dětským čtenářem M. Šubrtová //16 k 5
předp. ZS1BP_LCLP
ZS1BP_NJC5 Jazyková cvičení 5 - Nj B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NRD5 Řečové dovednosti 5 - NJ B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_PEV2 Praktikum ekologické výchovy 2 H. Horká, A. Máchal 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC5 Jazyková cvičení 5 - Rj S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD5 Řečové dovednosti 5 - RJ R. Grenarová, K. Hertlová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SMA5 Matematika 5 I. Bělohoubková 0/2/0 z 2
 

 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AT2 Aplikace techniky 2 G. Štěpánová 1/0/0 zk 3
předp. ZS1BP_AT1
ZS1BP_CAT2 Cvičení z aplikací techniky 2 P. Klíma, G. Štěpánová, P. Vybíral 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_CjJA Jazyková analýza textu K. Klímová, I. Kolářová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_HLV2 Hlasová výchova 2 J. Frostová, M. Kábelová, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_LILT Interpretace literárních textů J. Zítková 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_LLM2
ZS1BP_OVDK Dějiny kultury R. Rybář 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_PHV Praktikum z hudební výchovy B. Knopová 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_HN4
ZS1BP_PPP Profesionální praktikum z pedagogiky M. Pavlovská, B. Šmahelová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_PsHG Psychohygiena E. Řehulka 1/0/0 k 2
 
ZS1BP_RPG Rozvoj počáteční gramotnosti J. Havel 1/0/0 z 1
předp. NOW ( ZS1BP_SRPG )
ZS1BP_SGE2 Geometrie 2 K. Matoušková 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_SP1P Speciální pedagogika 1 M. Bartoňová, K. Solárová, M. Vítková 1/0/0 zk 3
 
ZS1BP_SP1S Seminář ke speciální pedagogice 1 M. Bartoňová, K. Solárová 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_SRPG Seminář k rozvoji počáteční gramotnosti J. Havel 0/1/0 z 1
předp. NOW ( ZS1BP_RPG )
ZS1BP_SZPM Seminář k základům pedagogické metodologie O. Šimoník, Z. Hromádka 0/1/0 z 1
předp. NOW ( ZS1BP_ZPM )
ZS1BP_TVPR Praktikum z tělesné výchovy D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, H. Šeráková, M. Trávníček, J. Vrbas 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_TVTE Teorie tělesné výchovy V. Mužík, V. Nováček 0/1/0 z 1
 
ZS1BP_ZPM Základy pedagogické metodologie O. Šimoník, Z. Hromádka 1/0/0 k 2
předp. NOW ( ZS1BP_SZPM )

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1BP_AL3B Literatura pro děti - AJ P. Buchtová 0/2/0 z 2
předp. ZS1BP_ASZK
ZS1BP_A3B Praktický jazyk AJ A. Kašpárková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FGR4 Gramatika 4 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
N. Krsková 0/2/0 zk 4
 
ZS1BP_NGR4 Gramatika 4 (syntax) - Nj H. Peloušková 0/2/0 zk 4
předp. now ( ZS1BP_NJC6 )&& now ( ZS1BP_NRD6 )
ZS1BP_RGR4 Gramatika 4 (syntax) - Rj K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/1/0 zk 3
 

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1BP_ZNTE Živá a neživá příroda v EU
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
H. Jedličková 0/0/0 z 3
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVAE Kondiční tělesná výchova - kondiční gymnastika, aerobik D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Nováček, I. Plecová, H. Šeráková 0/2/0 z 2
 
TV1MP_TVDL Didaktika lyžování
Pozn.: Při zapsání tohoto předmětu se předpokládá splnění ZVK sjezdové lyžování
H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/0/0 z 2
 
ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/0/2 z 2
 
ZS1BP_AJ3B Jazyková cvičení a reálie 3B - AJ I. Hrozková 0/2/0 z 2
předp. ZS1BP_ASZK
ZS1BP_FJC6 Jazyková cvičení 6 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_FRD6 Řečové dovednosti 6 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
Z. Schejbalová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_LLK2 Literárněkritické praktikum 2
Pozn.: Předmět je určen především zájemcům o diplomovou práci z literatury.
M. Šubrtová 0/3/0 z 3
předp. ZS1BP_LLM1 && ! ZS1BP_LLKP
ZS1BP_LPDC Práce s dětským čtenářem M. Šubrtová //16 k 5
předp. ZS1BP_LCLP
ZS1BP_NJC6 Jazyková cvičení 6 - Nj K. Taušová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_NRD6 Řečové dovednosti 6 - Nj B. Žurmanová 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RJC6 Jazyková cvičení 6 - Rj S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_RRD6 Řečové dovednosti 6 - RJ K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_SDVP Seminář k interpretaci dětského výtvarného projevu P. Novotná 0/2/0 z 2
předp. ZS1BP_IDVP
ZS1BP_SMA6 Matematika 6 I. Bělohoubková 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_ZNP4 Živá a neživá příroda 4 I. Frýzová, H. Jedličková, K. Ševčíková 0/0/8 z 2
 

 

 

 

7. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_CjD1 Didaktika českého jazyka 1 K. Klímová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_DCP Didaktika provopočátečního čtení a psaní J. Havel 0/2/0 zk 4
předp. ZS1BP_RPG && ZS1BP_SRPG
ZS1MP_DH1 Dějiny hudby 1 I. Bartoš, D. Janečková, M. Košut, V. Richter 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_DIVZ Didaktika integrovaného vědního základu I. Frýzová, B. Šmahelová, J. Trna, F. Čapka, E. Hofmann, H. Jedličková, I. Plucková, P. Vyhňák 1/0/0 zk 3
 
ZS1MP_DI1 Didaktika HV 1 B. Knopová 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_PHV
ZS1MP_DVV1 Didaktika VV 1 P. Novotná, H. Stadlerová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_LDLP Didaktika literární výchovy J. Zítková 1/0/0 z 1
předp. ZS1BP_LILT
ZS1MP_PDM1 Didaktika matematiky 1 R. Blažková, M. Vaňurová 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_PD1 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu I F. Čapka, I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, I. Plucková, B. Šmahelová, J. Trna 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_PSPs Poradenská a školní psychologie J. Dan 1/0/0 k 2
 
ZS1MP_SDM1 Seminář k didaktice matematiky 1 R. Blažková, D. Holubová, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_SPP1 Souvislá pedagogická praxe 1 I. Bělohoubková, J. Beránek, R. Blažková, A. Brychová, H. Filová, I. Frýzová, J. Havel, H. Horká, H. Jedličková, K. Klímová, B. Knopová, J. Kratochvílová, K. Matoušková, V. Nováček, M. Pavlovská, I. Plucková, R. Pospíšil, H. Stadlerová, B. Šmahelová, M. Šubrtová, M. Vaňurová, J. Zítková 0/0/2 z 2
 
ZS1MP_SP2P Speciální pedagogika 2 M. Bartoňová 2/0/0 zk 4
 
ZS1MP_TVTD Teorie a didaktika tělesné výchovy D. Jonášová, H. Kopřivová, V. Mužík, V. Nováček, M. Trávníček, J. Vrbas 0/2/0 zk 4
předp. ZS1BP_TVTE

7. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_AD4A Didaktika 1 - AJ I. Hrozková 0/3/0 z 3
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MP_A4A Praktický jazyk AJ A. Kašpárková 0/3/0 z 3
 
ZS1MP_FDI1 Didaktika 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_NDI1 Didaktika 1 - Nj Brnická 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1MP_NCR1 )
ZS1MP_NDL1 Dětská literatura 1 - Nj J. Baroková 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_RDL1 Dětská literatura 1 - Rj S. Koryčánková 0/1/0 z 1
 

7. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1MP_DUP1 Didaktika envionmentálního vzdělávání, pěstitelství a učení o přírodě
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
I. Frýzová, H. Jedličková 1/0/0 zk 3
 
Bi1MP_ENV1 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 1
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková 0/0/0 z 2
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
FY2MP_MVP Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ
Pozn.: vyžaduje se projekt
P. Kubincová, J. Trna 0/0/0 z 1
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_HIP1 Hiporehabilitace 1 J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu M. Poučová 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVMA Kondiční tělesná výchova - mažoretky D. Jonášová, V. Nováček 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_LPDC Práce s dětským čtenářem M. Šubrtová //16 k 5
předp. ZS1BP_LCLP
ZS1MP_AJ4A Praktický jazyk 4A - AJ R. C. Collins 0/2/0 z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MP_AT4A Výuková praxe 4A - AJ I. Hrozková 0/2/0 z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MP_CjK1 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 1 K. Klímová 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_FCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_FDL1 Dětská literatura 1 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_INTK Interkulturní výchova ve výuce - AJ J. Zerzová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_NCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Nj J. Baroková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_OVFK Filosofie kultury R. Rybář 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_OVSF Seminář k filosofii kultury R. Rybář 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_RCR1 Jazyková cvičení a reálie 1 - Rj K. Hertlová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_RDI1 Didaktika 1 - Rj R. Grenarová 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_SDH1 Dějiny hudby - poslechový seminář 1 I. Bartoš, M. Košut, M. Olbrzymek, V. Richter 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_SMR1 Metody řešení matematických úloh 1 R. Blažková 0/2/0 z 2
 

 

 

 

8. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_CjD2 Didaktika českého jazyka 2 K. Klímová 0/2/0 zk 4
 
ZS1MP_DH2 Dějiny hudby 2 I. Bartoš, D. Janečková, M. Košut, V. Richter 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_DI2 Didaktika HV 2 B. Knopová 0/1/0 z 1
předp. ZS1MP_DI1
ZS1MP_DTDT Didaktická technologie
Pozn.: Znalost práce s počítačem
P. Konupčík 0/1/0 zk 3
 
ZS1MP_DTDV Dopravní výchova M. Stojan, P. Konupčík, P. Pecina 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_DVV2 Didaktika VV 2 P. Novotná, H. Stadlerová 0/2/ zk 4
 
ZS1MP_FOV Filosofické otázky výchovy J. Skácelová, R. Štěrba 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_ITC4 Integrovaný vědní základ (terénní cvičení) I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, V. Navrátil, I. Plucková, A. Ruda, B. Rychnovský, J. Trna 0/0/0 z 1
 
ZS1MP_LDLS Seminář z didaktiky literární výchovy J. Zítková 0/1/0 zk 3
předp. ZS1BP_LILT
ZS1MP_PDM2 Didaktika matematiky 2 R. Blažková, M. Vaňurová 1/0/0 zk 3
 
ZS1MP_PD2 Praktikum didaktiky integrovaného vědního základu II F. Čapka, I. Frýzová, E. Hofmann, H. Jedličková, P. Jůzlová, S. Novák, I. Plucková, K. Slavíčková, B. Šmahelová, J. Trna, P. Vyhňák 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_PTVP Praktikum tvorby výukových projektů K. Černá, K. Pěčková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_RZT1 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 1 V. Mužík, L. Procházková, J. Reissmannová 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_SDM2 Seminář k didaktice matematiky II R. Blažková, D. Holubová, M. Vaňurová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_SPP2 Souvislá pedagogická praxe 2 I. Bělohoubková, J. Beránek, R. Blažková, A. Brychová, H. Filová, I. Frýzová, J. Havel, H. Horká, H. Jedličková, K. Klímová, B. Knopová, J. Kratochvílová, K. Matoušková, V. Nováček, M. Pavlovská, I. Plucková, H. Stadlerová, B. Šmahelová, M. Šubrtová, M. Vaňurová, J. Zítková 0/0/2 z 2
 

8. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_AD4B Didaktika 2 - AJ I. Hrozková 0/3/0 z 3
předp. ZS1MP_AD4A
ZS1MP_AJZK Jazyková zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
I. Hrozková 0/0/0 zk 3
 
ZS1MP_FDI2 Didaktika 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_NDI2 Didaktika 2 - Nj Brnická 0/2/0 z 2
předp. now ( ZS1MP_NCR2 )
ZS1MP_NDL2 Dětská literatura 2 - Nj J. Baroková 0/1/0 k 2
 
ZS1MP_RDL2 Dětská literatura 2 - Rj S. Koryčánková 0/1/0 k 2
 

8. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
Bi1MP_ENV2 Praktikum k environmentálnímu vzdělávání a pěstitelství 2
Pozn.: předmět je povinný pro specializaci Environmentální vzdělávání a pěstitelství, pro ostatní je volitelný
V. Cikánková, H. Jedličková, D. Křivánková, K. Slavíčková 0/1/0 k 2
 
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
RJ2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
R2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
 
TV1BP_TVMA Kondiční tělesná výchova - mažoretky D. Jonášová, V. Nováček 0/2/0 z 2
 
ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/0/2 z 2
 
ZS1BP_LPDC Práce s dětským čtenářem M. Šubrtová //16 k 5
předp. ZS1BP_LCLP
ZS1BP_ZNP4 Živá a neživá příroda 4 I. Frýzová, H. Jedličková, K. Ševčíková 0/0/8 z 2
 
ZS1MP_AT4B Výuková praxe 4B - AJ I. Hrozková 0/2/0 z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MP_CjK2 Kapitoly z didaktiky českého jazyka 2 K. Klímová 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_FCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Novotná 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_FDL2 Dětská literatura 2 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 1/0/0 k 2
 
ZS1MP_NCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Nj J. Baroková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_RCR2 Jazyková cvičení a reálie 2 - Rj K. Hertlová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_RDI2 Didaktika 2 - Rj R. Grenarová 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_SDH2 Dějiny hudby - poslechový seminář 2 I. Bartoš, M. Košut, V. Richter 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_SMR2 Metody řešení matematických úloh 2 R. Blažková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_ZSP1 Základy sborové praxe 1 M. Vajda 0/1/0 z 1
předp. ZS1BP_IN

 

 

 

9. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_AOP Aktuální otázky pedagogiky (reflexe praxe) H. Filová, J. Havel 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_AT3 Aplikace techniky 3 - Didaktika Z. Friedmann 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_CjR1 Jazykový rozbor 1 I. Martinec, D. Strejčková 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_DI3 Didaktika HV 3 B. Knopová 0/1/0 zk 3
předp. ZS1MP_DI2
ZS1MP_PsOs Psychologie osobnosti O. Čačka 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_RZT2 Teorie a didaktika výchovy ke zdraví 2 J. Reissmannová 0/2/0 k 2
 
ZS1MP_SMT Školský management K. Černá, K. Pěčková 1/0/0 z 1
 
ZS1MP_SPP3 Souvislá pedagogická praxe 3 J. Havel, B. Šmahelová 0/0/3 z 3
 

9. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_AD5A Didaktika 3 - AJ N. Vojtková 0/2/0 k 3
předp. ZS1MP_AD4B || ZS1MK_AD4B
ZS1MP_AJZK Jazyková zkouška AJ
Pozn.: Ke zkoušce je možné se přihlásit až po složení zápočtu z předmětu Fonetika a fonologie 3A
I. Hrozková 0/0/0 zk 3
 
ZS1MP_FDI3 Didaktika 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
H. Kyloušková 0/1/0 zk 3
 
ZS1MP_NDI3 Didaktika 3 - Nj Brnická 0/2/0 zk 3
předp. now ( ZS1MP_NCR3 )

9. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima 0/2/0 z 2
předp. CJV_ROM1
CJ2MP_LINC Interpretace textů z nejnovější české literatury M. Chocholatý 0/3/0 z 3
 
FY2MP_MVP Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ
Pozn.: vyžaduje se projekt
P. Kubincová, J. Trna 0/0/0 z 1
 
SZ9BP_DSZ1 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
 
SZ9BP_DSZ2 Doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 2 E. Štěpařová 0/0/2 k 3
předp. SZ9BP_DSZ1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová 0/0/0 z 2
 
SZ9BP_IDV2 Interaktivní divadlo 2 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 zk 4
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_HIP1 Hiporehabilitace 1 J. Veselá, V. Casková 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_ZET Základy e-Twinningu M. Poučová 0/2/0 z 2
 
TE1MP_PGR Počítačová grafika M. Dosedla, J. Slabý 0/2/0 z 3
 
TE1MP_TPZ Tvorba elektronických prezentací M. Dosedla, J. Slabý 0/2/0 z 3
 
ZS1MP_ALS Alternativní školy H. Filová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_AT5A Výuková praxe 5A - AJ N. Vojtková 0/2/0 z 2
předp. ZS1BK_ASZK || ZS1BP_ASZK
ZS1MP_CUTS Činnostní učení na 1. stupni ZŠ H. Filová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_FCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Fj
Pozn.: Pokud se přihlásí méně než 10 studentů, výuka se nebude konat. Studenti mohou chodit do odpovídajících předmětů katedry francouzského jazyka.
M. Poučová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_KEY Keyboardy B. Crha, M. Sedláček 0/1/0 z 1
 
ZS1MP_LPD1 Průvodce dějinami české literatury 1 J. Zítková 3/0/0 z 3
předp. ZS1BP_LLM2
ZS1MP_LSM1 Světová literatura pro mládež 1 M. Šubrtová 3/0/0 z 3
předp. ZS1BP_LLM2
ZS1MP_MAS1 Matematický seminář 1 M. Francová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_NCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Nj A. Brychová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_PDP3 Praktikum k didaktice učení o přírodě a společnosti 3 H. Jedličková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_PETM Práce v elementárních třídách a málotřídkách J. Havel 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_PPsP Poradenská psychologie pro pedagogy J. Dan 1/0/0 z 1
předp. ZS1MP_PSPS
ZS1MP_RCR3 Jazyková cvičení a reálie 3 - Rj K. Hertlová, S. Koryčánková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_RDI3 Didaktika 3 - Rj R. Grenarová 0/1/0 zk 3
 
ZS1MP_SVPM Specifické vzdělávací potřeby v matematice R. Blažková 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_VVPX Výtvarná výchova ve školní praxi H. Stadlerová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_ZSP2 Základy sborové praxe 2 M. Vajda 0/1/0 z 1
předp. ZS1MP_ZSP1

 

 

 

10. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
ZS1MP_SPP4 Souvislá pedagogická praxe 4 J. Havel, B. Šmahelová 0/0/3 z 3
 

10. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

10. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima 0/2/0 z 2
 
RJ2MK_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
RJ2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
R2MP_DPS1 Seminář k diplomové práci 1 R. Grenarová, K. Hertlová, I. Hobzová, S. Koryčánková, I. Ryčlová 0/2/0 z 4
 
SZ9BP_IDV1 Interaktivní divadlo 1 M. Pavlovská, L. Remsová 0/2/0 k 3
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják 0/2/0 z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
E. Štěpařová 0/2/0 k 3
předp. SZ9BP_ZRM1
SZ9MP_HIP2 Hiporehabilitace 2 V. Casková, J. Veselá 0/2/0 z 2
 
SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium K. Vlčková, M. Kubiatko, P. Najvar 0/2/0 z 2
 
TE1MP_INF Aplikace techniky
Pozn.: Pro zapsání je nutné absolvování předmětů: TE1MP_ATH;TE1MP_ATS;TE1MP_ATT;TE1MP_ATI;TE1MP_PGR;TE1MP_TPZ;TE1MP_TEX;TE1MP_TAB
M. Dosedla 0/0/2 SoZk 6
předp. ( TE1MP_ATH && TE1MP_ATS && TE1MP_ATT && TE1MP_ATI && TE1MP_PGR && TE1MP_TPZ && TE1MP_TEX && TE1MP_TAB ) || ( souhlas )
TE1MP_TAB Tabulky pro pokročilé M. Dosedla 0/2/0 z 3
 
TE1MP_TEX Pokročilá práce s textem M. Dosedla 0/2/0 z 3
 
ZS1BP_AC2B Cvičení z gramatiky on-line - AJ S. Hanušová, T. Váňová 0/0/2 z 2
 
ZS1MP_CjR2 Jazykový rozbor 2 I. Martinec 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_LPD2 Průvodce dějinami české literatury 2 J. Zítková 3/0/0 z 3
předp. ZS1MP_LPD1
ZS1MP_LSM2 Světová literatura pro mládež 2 M. Šubrtová 3/0/0 z 3
předp. ZS1MP_LSM1
ZS1MP_MAS2 Matematický seminář 2 M. Francová 0/2/0 z 2
 
ZS1MP_PDP4 Praktikum k didaktice učení o přírodě a společnosti 4 H. Jedličková 0/2/0 zk 3
 
ZS1MP_ZGP Základy práce s grafickými programy J. Eliška 0/2/0 z 2