Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou

Sborník ze semináře realizovaného dne 14. listopadu 2007

Toto je online verze sborníku vydaného na CD!

Sborník z odborného semináře Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou byl vydán v rámci rozvojového projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 78/2007 „Zapojení studentů do řešení problémů praxe s využitím spolupráce MU a organizací odběratelské sféry (soukromý veřejný sektor) při vedení a oponování bakalářských, diplomových a disertačních prací s cílem zvyšování zaměstnanosti jejich autorů a využití výsledků prací“.

Obsah

Úvod

Závěry semináře
Mgr. David Póč, projektový manažer ESF MU

Dopolední plenární zasedání – moderoval doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Důležitost zapojení studentů VŠ do řešení problémů praxe
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., proděkan Ekonomicko-správní fakulty MU

Praxe-jedna z podmínek uplatnění absolventů na trhu práce
Ing. Jiří Uklein, Ph.D., ředitel Úřadu práce Brno-město

Pilíře spolupráce Jihomoravského kraje s vysokými školami
Jiří Crha, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Spolupráce Magistrátu města Brna se studenty MU
Ing. Oliver Pospíšil, náměstek primátora města Brna

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich
doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc., RHK Brno

Právní klinika jako jedna z možností sepětí studia a praxe
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.; proděkan Právnické fakulty MU

Tradiční místo právních klinik v rámci právnických fakult v Polsku
Mgr. Marta Skrodzka, Právnická fakulta univerzity v Bialystoku

Praxe a stáže na VŠ v zahraničí
Mgr. David Póč, projektový manažer ESF MU

Jak dál v zapojení odborníků z praxe do přednáškové činnosti na MU
Ing. Jan Krajíček, doc. Ing. Martin Svoboda, PhD., Katedra financí ESF MU

Marketingový průzkum v oblasti praxí
Mgr. Vladimíra Mašindová, Ing. Petr Fusek; BrandBrothers Brno

Odpolední plenární zasedání – moderoval Mgr. David Póč

Institut teoretické informatiky na MU
Mgr. Jan Obdržálek, Ph.D.; Institut teoretické informatiky MU

PWC a univerzity
Ing. Milan Petr; PricewaterhouseCoopers, Česká republika

Deň pracovných stáži na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, ako jeden z nástrojov prepojenia vzdelávania s hospodárskou praxou
Mgr. Nikola Macharová, Centrum karierného poradenstva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Infosys - Win in the flat world
Pavla Kratochvílová, Infosys spol. s.r.o.

Participace studentů VŠERS na řešení problémů praxe
Ing. Jiří Dušek, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.

Pracovní příležitosti ve společnosti CYRRUS, a.s.
Mgr. Petr Bánovský, CYRRUS, a.s.

Medicínsky inkubátor
MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.; Lékařská fakulta MU

Spolupráce PEF MZLU v Brně se složkami veřejné správy JMK
Mgr. Jitka Machalová, Ph.D.; PEF MZLU Brno

AWD a vzdělávání
Ing. Jaroslav Kala, AWD Česká republika

Zkušenosti s realizací studentských odborných praxí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Mgr. Jan Neckář, Právnická fakulta MU

Zkušenosti JIC s realizací odborných praxí
Mgr. Jana Vavříková, Jihomoravské inovační centrum

Delloite - Spolupráce VŠ s odberatelskou sférou
Ing. Aleš Horák, Deloite&Touche Česká republika

Spolupráce Přírodovědecké fakulty MU s firmami
RNDr. Vladimír Herber, CSc.; Přírodovědecká fakulta MU

Spolupráce Pedagogické fakulty MU a středních škol
PaedDr. Jan Šťáva, CSc., Pedagogická fakulta MU

Ostatní příspěvky

Zkušenosti s realizací odborných praxí na Katedře regionální ekonomie a správy
Viktorie Klímová, Ekonomicko-správní fakulta MU

Specifika navazujícího magisterského francouzského studijního programu na ESF MU
Zuzana Darmopilová, Ekonomicko-správní fakulta MU

Jak dál v zapojení odborníků z praxe do přednáškové a projektové činnosti na Masarykově univerzitě
doc. Ing. Martin Svoboda, PhD., Ekonomicko-správní fakulta MU

Vstupte do světa ING
Lukáš Vojtek, ING

Zkušenosti z realizace odborné praxe studentů finančního podnikání
František Řezáč, Soňa Jarošová, Ekonomicko-správní fakulta MU

Video a fotografie

CD se sborníkem obsahuje též fotografie a krátké video ze semináře.
Fotografie jsou k dispozici v originálním rozlišení 2816 × 2112 obrazových bodů ve formátu JPEG; video je kódováno do formátu MPEG-4 se zvukovou stopou v MPEG-1 layer III (tj. MP3). Pokud máte problém s přehráním videa, doporučujeme nainstalovat sadu filtrů ffdshow.

O sborníku

Editor: Ing. Eduard Bakoš
Recenzoval: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
Ediční rada: L. Bauer, L. Blažek, H. Hušková, F. Kalouda, M. Kvizda, L. Lukášová, R. Lukášová, J. Nekuda, J. Maryáš (předseda), A. Slaný, J. Šedová, V. Žítek

Vydala Masarykova univerzita roku 2007
1. vydání, 2007 náklad 150 ks CD

55-993B-2007 02/58 16/ESF

ISBN 978-80-210-4482-1