Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

2.4 Creative Commons

Otevřená licence, autorské právo

Licence Creative Commons (zkráceně CC) jsou nejznámější a nejrozšířenější alternativou ke standardnímu způsobu nakládání s autorskými díly, jak jej předpokládá autorský zákon (licencování). Jedná se o soubor veřejných licencí, které umožňují autorům svobodnější volbu toho, za jakých podmínek dovolí šíření a užívání svých děl. Creative Commons fungují jako prostředek, pomocí kterého autor uzavírá se všemi potenciálními uživateli svých děl licenční smlouvu, kterou umožňuje za určitých podmínek (licenčních prvků) bezplatné užití svého díla. Tyto licenční prvky jsou srozumitelně vyjádřeny grafickými značkami, jejichž plné vysvětlení je snadno přístupné na webových stránkách věnovaných projektu CC. Právě mezinárodní srozumitelnost je velikou výhodou tohoto systému, který nepopírá tradiční autorské právo, ale vychází z jeho pravidel a zásad.

Autor může pomocí jednotlivých licenčních prvků vymezit, zda uživatelé mohou dílo upravovat a šířit jeho odvozeniny, zda má být nové dílo, odvozené od licencovaného, šířeno pod stejnou licencí jako dílo původní, nebo zda dílo může být užito komerčně. Obecně platí povinnost uvádět jméno původního autora. Pro uživatele děl to pak znamená, že při dodržení podmínek daných licencí mohou dílo užívat a šířit bez strachu z porušení autorského práva.

V praxi to vypadá tak, že když si autor přeje zveřejnit své dílo pod některou z licencí Creative Commons, uvede u díla tuto informaci s licenčními prvky (obvykle naznačenými grafickými symboly) specifikujícími danou licenci. K popisu licence připojí rovněž odkaz na stránky Creative Commons, kde jsou jednotlivé prvky popsány. Pro příklad, některé internetové vyhledávače (například Google) umožňují filtrování výsledků vyhledávání obrázků na základě toho, zda je obrázek licencovaný pod Creative Commons. V případě Google je ovšem třeba být obezřetný a kontrolovat si pravdivost uvedených informací na zdrojové stránce dokumentu, protože není výjimkou, že se informace, se kterou pracuje vyhledávač, liší od zdroje. Mohlo by tak dojít, byť k nechtěnému, porušení práv autora.

Podívejme se nyní na příklady licencí CC, při nichž si představíme jednotlivé prvky:

cc_by.png

Attribution – Kdo dílo užívá je povinen uvést jeho autora. Obecná podmínka užívaná vždy.

cc_by-sa.png

Attribution  a Share alike (zachovejte licenci). Kdo dílo užívá, má povinnost uvádět autora a zachovat pro odvozená díla stejnou licenci – stejné prvky, jako určil autor původního díla.

cc_by-nd.png

Attribution  a No Derivatives (nezasahujte do díla). Kdo dílo užívá, nesmí vytvářet díla odvozená z díla originálního. Tato podmínka je v rozporu s podmínkou SA, proto je nikdy nelze použít najednou.

cc_by-nc.png

Attribution  a Non Commercial (neužívejte komerčně - zákaz užívání díla nebo jeho odvozenin komerčním způsobem). Prvek NC zakazuje uživateli díla, aby jej užil pro komerční účely. Prvek NC je možné libovolně kombinovat s prvky SA a ND.

Správná citace CC s adekvátním odkazem na licenci by měla vypadat následovně:

Jan Novák: Povídka [vlastní dílo] je licencováno pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (Offline use: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Případně takto: Jan Novák: Povídka [vlastní dílo] je licencováno pod CC BY-NC-SA 4.0 International License (Offline use: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Na příkladu vidíme licenci, která umožňuje užívání a šíření díla pod podmínkou, že bude uveden autor, dílo a jeho odvozeniny nebudou užívány pro komerční účely a případné odvozeniny díla budou poskytovány pod stejnou CC licencí (BY-NC-SA). Uvádíme proto jméno autora, konkrétní verzi CC, kterou používáme (4.0) a licenční prvky. Zároveň je nezbytné uvést odkaz, na kterém může kdokoliv, kdo chce dílo použít, najít popis licence. Je tomu tak proto, že licence je smlouva, a je tedy nezbytné umožnit druhé straně se s ní seznámit.

Interaktivní generátor licenčních prvků je k dispozici na stránce Creative Commons společně s dalšími informacemi. Mnoho informací včetně formuláře pro dotazy je k dispozici rovněž na stránkách CC Česká republika.

OPVK logolink