Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

2.12 Mezinárodní otázky

Mezinárodní situace, volba práva, příslušnost soudů

Internet je globální sítí. Uživatelé se k němu připojují ze spousty různých zemí a stejně tak různí podnikatelé nabízejí své služby napříč hranicemi států a kontinentů. Výhody, které to přináší, jsou zřejmé, ať už se jedná o rychlou a snadnou komunikaci bez geografických omezení, přístup k jakýmkoli informacím odkudkoli na světě nebo možnost snadného získání zboží jinak nedostupného v domovském státě. Rozdílné geografické umístění subjektů práva však přináší problémy jak pro soukromé právo, kdy je potřeba určit podle práva jakého státu se daný vztah řídí a u kterého soudu může poškozená strana žalovat, tak pro právo veřejné, kdy mají úřady kontrolovat a zajišťovat dodržování zákonů.

Mezinárodní právo soukromé je složitá, komplexní disciplína. Aniž bychom zabíhali do přílišných detailů, obecně platí, že příslušný k řešení sporů je soud ve státě žalovaného. Z tohoto pravidla existuje celá řada výjimek, jako je například případ ochrany spotřebitele, kdy spor bude řešit soud státu, v němž spotřebitel sídlí, i kdyby byl žalovanou stranou obchodník. Co se týče použitého práva, obecně platí, že se právní vztah řídí právem země, na kterém se strany dohodly, případně ve kterém má prodejce nebo poskytovatel služeb své bydliště. Pokud se jedná o situace jako je náhrada vzniklé škody nebo například újmy na ochraně osobnosti, řídí se vztah právem země, ve které vznikla škoda. Opět i v těchto případech nalezneme řadu výjimek. Praktický příklad toho, proč je důležité, kterým právem se spor řídí je například otázka použití autorského díla pro osobní potřebu. Zatímco v České republice je tato výjimka dovolená, v Maďarsku dovolená není. Stejná činnost, která je perfektně legální v jednom státě už může být pár metrů za hranicemi státu jiného protizákonná.

Prakticky si to ukážeme na případu eDate Advertising, o kterém rozhodoval Soudní dvůr EU roku 2011. Francouzský herec Olivier Martinez žaloval britské nakladatelství MGN provozující webovou stránku bulvárního deníku Sunday Mirror pro zásah do soukromí, který byl způsobený článkem nadepsaným „Kylie Minogue je opět s Olivierem Martinezem“. Soudní dvůr otázku „u kterého soudu se má věc projednávat“ vyřešil velmi dobrým rozhodnutím, ve kterém stanovil, že o plnou výši škody může Martinez žalovat společnost MGN v Británii (MGN tam má sídlo) a ve Francii (Martinez tam má centrum svých zájmů). Žalovat může také v každém státě, kde byla informace přístupná, ovšem zde jen do takové výše, která v daném státě skutečně vznikla.

Samostatnou otázku tvoří případy, kdy rozhodnutí soudu vydané na území jednoho státu odmítnou orgány jiného státu, na jehož území se povinná osoba nachází, vykonat. V rámci EU se jedná spíše o výjimky, ale celosvětově se jedná o velký problém, který brání účinnosti práva.  Řešení na zmiňované problémy se hledají buď v alternativních způsobech řešení sporů nebo intenzivní mezinárodní spolupráci.

Zajímavá rozhodnutí:

Pammer, Alpenhof (Soudní dvůr Evropské unie)

eDate Advertising (Soudní dvůr Evropské unie)

+ Mezinárodní dohody jako prostředek k harmonizaci a usnadnění vymahatelnosti

OPVK logolink