Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

2.11 Souhlas, informovaný souhlas

Projev vůle, zákonné požadavky na platný souhlas

Souhlas je jednostranné právní jednání, kterým člověk dává najevo, že schvaluje určitou činnost, nebo že mu nevadí, že někdo jiný zasáhne do jeho jinak právem chráněných zájmů. Jako příklad můžeme uvést souhlas vlastníka věci se zásahem do jeho vlastnického práva, který opravňuje jinou osobu danou věc například odnést, poškodit, nebo na ní vysázet petrklíče, jedná-li se o pozemek. Dalším příkladem potom může být informovaný souhlas pacienta dle zákona o zdravotnických prostředcích, nebo dle občanského zákoníku který umožňuje jinak zapovězený zásah do jeho tělesné integrity.

ustanovení občanského zákoníku vyplývá, že souhlas je vnějším projevem vůle (například přikývnutí hlavu, vyslovení souhlasu, podpis, zaškrtnutí políčka v dotazníku atd.), který musí být vážný (ne jako žert, simulace, nebo pod nátlakem), určitý (vázaný ke konkrétní situaci) a srozumitelný. Obecně je platné jako souhlas jak jeho výslovné uvedení, tak takové jednání, které nevzbuzuje pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit (souhlas konkludentní). Některé předpisy však mohou požadovat pro konkrétní situace přísnější režim a konkludentní souhlas vyloučit.

Se souhlasem se často setkáváme v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Tímto právním jednáním člověk dovoluje třetí osobě, aby zasáhla do jeho soukromí, nebo nakládala s jeho osobními údaji. Souhlas musí být udělený předem, musí být vědomý a informovaný. To znamená, že ten, který souhlas uděluje, musí být druhou stranou natolik informován o tom, jaké údaje a pro jaký účel poskytuje, aby si dokázal představit důsledky svého rozhodnutí a zvážit je. Souhlas rovněž musí být udělený svobodně, tedy bez nátlaku a bez rizika zhoršení poměrů člověka v případě jeho neudělení.

Je pravdou, že v dnešní době je institut souhlasu v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů nadužíván. Uvádí se, že průměrný Američan by potřeboval 244 hodin ročně, jen aby přečetl všechny informační dokumenty k souhlasům, které uděluje. Je třeba si uvědomit, že i když souhlas se zpracováním osobních údajů vypadá jako součást smlouvy, není jí. Uzavření smlouvy nelze podmiňovat udělením souhlasu, pokud zpracování osobních údajů přímo nesouvisí s plněním smlouvy. Ani tehdy nelze souhlas požadovat, protože osobní údaje mohou – a v tomto případě musejí – být poskytnuty na základě jiného důvodu, kterým je právě ono plnění smlouvy. Pro příklad si představme situaci s e-shopem, který po zákazníkovi požaduje krom doručovací adresy i informace o věku, pohlaví a vzdělání pro marketingové účely. Údaje o adrese nejsou podmíněny souhlasem, protože jsou nezbytné k provedení obchodu, ale věk, pohlaví a vzdělání již e-shop může zpracovávat jen se souhlasem. Pokud jej však zákazník neudělí, nemůže za to být nikterak postižen, e-shop nemůže podmínit uzavření smlouvy udělením souhlasu.

Udělený souhlas může být kdykoliv odebrán a činnost, kterou umožňoval, musí být v tu chvíli ukončena.

OPVK logolink