Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Kapitola 7 Klasická politická ekonomie druhé třetiny 19. století

Druhá třetina 19. století je významná ve vývoji ekonomického myšlení tím, že vedle sebe existovaly a rozvíjely se alternativní teoretické výklady. Je pochopitelné, že diferenciace ekonomie probíhala především na platformě kritiky učení klasické politické ekonomie. Ta rozvinula svoji reprezentativní podobu především v díle Johna Stuarta Milla. Klasická politická ekonomie druhé třetiny 19. století byla ovlivněna problémy, které provázely vývoj kapitalismu a postoji které k nim zaujímaly alternativní ekonomické proudy.

Proces vnitřní diferenciace učení, projevující se především v pojetí hodnotové teorie, byl završen přikloněním se k teorii výrobních nákladů. Otázka, proč na půdě klasické školy politické ekonomie dochází k odklonu od teorie pracovní hodnoty k teorii výrobních nákladů představuje širší problém, který se vyvíjel pod vlivem více okolností. Významně působily především následující souvislosti:

 • neschopnost teoretiků pracovní hodnoty nalézt stálé, univerzální měřítko hodnoty byla vnímána jako neschopnost naplnění základního záměru hodnotového přístupu, tzn. určení výše ceny velikostí hodnoty.

 • neschopnost vysvětlit z pozice teorie pracovní hodnoty existenci průměrné míry zisku ve výrobách odlišujících se různým podílem vynakládané práce (Ricardo popsal přelévání kapitálů jako mechanismus utváření průměrné míry zisku. Do souladu se svým výchozím tvrzením, že hodnota je určena množstvím práce vložené do výrobku, však uvedený poznatek neuvedl).

 • pochopení nezbytného spojování výše zisku s vynaloženým kapitálem, resp. jeho rozsahem, nutně otevíralo problém hodnototvorného vlivu kapitálu.

 • příklon ke kapitálu jako hodnototvornému faktoru byl podmíněn i měnícími se podmínkami výroby. Jestliže zrod teorie pracovní hodnoty byl časově spjat s obdobím, kdy základ výroby statků tvořila řemeslná rukodělná práce, pak přelom 18. a 19. století znamenal prosazování důsledků průmyslové revoluce, ve které práce pozbyla svého dominantního postavení v procesu tvorby statků, a to právě na úkor fyzického kapitálu. Práce obsluhující stroj je vnímána jako jeden z faktorů, jeden z předpokladů tvorby statků. Faktor nezbytný, sám o sobě neschopný tvorby statků (zejména po ztrátě řemeslné zručnosti), faktor, jehož produktivnost je téměř výhradně závislá na užitém kapitálu.

výše uvedených názorů teoretiků pracovní hodnotové teorie bylo možno vypozorovat, že při zkoumání pohybu vynakládaného kapitálu či při analýze rozdělovacích procesů se uchylovali k vysvětlování kategorie, kterou definovali jako hodnotu, její strukturou. Tu vymezovali jako „výrobní náklady“ (spotřebovaný a opotřebovaný kapitál vynaložený na zabezpečení materiálních podmínek výroby a mzdový náklad – přičemž i první složku vyjadřovali prostřednictvím tržních pořizovacích cen) a zisk v obvyklé, tedy přiměřené výši (tzn. průměrný zisk). K tomuto kroku je nutily dvě okolnosti:

 1. Neschopnost, ale i nemožnost vyjádřit hodnotu jiným kvantifikovatelným způsobem

 2. Tento způsob vyjádření byl zcela adekvátní potřebě zachytit pohyb kapitálových prostředků.

Ve skutečnosti tedy není novým jevem interpretace hodnoty pomocí výrobních nákladů, ale ztotožnění hodnoty s výrobními náklady, resp. naopak, prohlášení výrobních nákladů za hodnotu.

Příklon k výkladu hodnoty pomocí výrobních nákladů je provázen řadou dalších souvislostí, které znamenaly průlom do tradiční hodnotové koncepce. Jako příklady musíme uvést především následující:

 • hodnototvorný účinek je spojen se všemi výrobními faktory

 • zisk, doposud zpravidla chápaný jako rozdíl mezi hodnotou a výrobními náklady, se stává definitivně součástí výrobních nákladů

 • z obou výše uvedených důvodů se v nákladovou položku mění i renta, která byla vnímána jako srážka z produktu práce a odčerpávala se ze zisku, který zůstal po odečtení mzdy.

Poznámka

Poznámka k zisku: Ve vývoji klasické politické ekonomie prodělalo pojetí zisku proměnu. Původní náhled chápal zisk jako komplexní důchod vynaloženého kapitálu a dělil se na podnikatelský zisk a úrok. Renta byla chápána jako další srážka z  podnikatelského zisku (omezování akumulačních zdrojů).

Východiskem rozpracování nového přístupu se stala Smithova důchodová teorie hodnoty, která spojení důchodů, hodnoty a výrobních faktorů obsahovala. Jako přímý pokračovatel bývá označován především J. B. Say, který do ekonomie zavedl osobu podnikatele, nositele zdokonalení a rozvoje. Podnikateli patří výsadní postavení ve srovnání s pouhými vlastníky kapitálu, půdy či práce.

Výrobní faktory, kterými Say rozumí člověka (práci), kapitál a půdu, poskytují produktivní služby, které jsou prostřednictvím trhu směňovány za mzdu, úrok a rentu (nájemné). Výrobní faktory jsou žádány podnikateli podle vývoje spotřebitelské poptávky. Právě poptávku po službách výrobních faktorů chápe Say jako jeden ze základních faktorů ovlivňujících hodnoty jejich služeb. Druhým z faktorů působících na hodnotu je naopak nabídka na straně výrobních faktorů, jejichž vlastníci je nabízí. Odtud vychází Sayův závěr, že je to zákon nabídky a poptávky, který na trhu výrobních faktorů řídí cenu služeb těchto faktorů, obdobně jako řídí i ceny všech ostatních výrobků.[23]

Nezanedbatelnou souvislostí, která nepochybně lépe vypovídala o podmínkách tvorby hmotných statků v tomto období, byla skutečnost, že důchody náležející jednotlivým nezbytným výrobním faktorům byly postaveny na rovnocennou úroveň co do opodstatněnosti. Předmětem diskusí zůstala pouze adekvátnost výše jednotlivých výrobních faktorů, tzn. přiměřenost výše důchodu podílu toho kterého výrobního faktoru na tvorbě statku.

Představitelé klasické politické ekonomie druhé třetiny 19. století

Nassau William Senior1790 – 1864
John Stuart Mill1806 – 1873
John Elliott Cairnes1823 – 1875
Fréderic Bastiat1801 – 1850
Henry Charles Carey1793 – 1879

7.1 Nassau W. Senior

Senior je autorem práce Nástin vědy politické ekonomie (1836), ve které se pokusil o zásadní změnu v metodologii klasické politické ekonomie. Byl přesvědčen, že skutečnou vědou se politická ekonomie stane, pokud se oprostí od politických soudů a sociálně kontroverzních otázek. Snažil se o dosažení tohoto pojetí proměnou ekonomie v axiomatickou vědu.

Jejím východiskem se měly stát čtyři nezpochybnitelné axiomy, od kterých by deduktivně byly odvozeny všechny poznatky. Mezi výchozí axiomy řadil:

 • hédonistický princip – jednotlivec hledá vždy největší možné uspokojení s nejmenší možnou námahou

 • Malthusův populační zákon

 • zákon rostoucího výnosu v průmyslové výrobě

 • zákon klesajících výnosů zemědělských výrob.

Pokus o axiomatické pojetí nebyl příznivě přijat a nenašel stoupence. Rovněž jeho snaha o vytvoření čisté ekonomie odtržené od politických a sociálních problémů mu nezískala popularitu.

Do širšího povědomí však vstoupil svojí teorií kapitálu a úroku. Kapitálem rozumí zboží, které není spotřebováno a je použito ve výrobě, čímž se práce stává produktivnější.

Výrobní faktory dělí na:

 • prvotní (práce a půda)

 • druhotný faktor (kapitál)

S tímto pojetím souvisí i jeho teorie abstinence, která vysvětluje tvorbu kapitálu a podává zdůvodnění opodstatněnosti úroku. K tomu, aby kapitál vznikl, je nutné abstinování od konečné spotřeby. Člověk by raději spotřebovával, abstinence představuje újmu, za kterou přísluší odměna v podobě úroku.

Tímto výkladem se na půdě klasické politické ekonomie definitivně vymaňuje úrok z podnikatelského zisku a proměňuje se v základní důchod náležející vlastníkovi výrobního faktoru kapitál. Úrok a zisk se staly nezávislými důchody.

Širší pojetí vnáší rovněž do interpretace renty. Jestliže není konkurence dokonalá, realizuje se monopol (širší nebo omezenější), ale vždy v důsledku toho vzniká mezera mezi výrobními náklady a tržní cenou, kterou označuje jako rentu. Renta není pouze výsledkem přivlastnění si půdy úrodnější nebo půdy lépe položené. Senior dokazuje, že se nejedná o žádný výjimečný případ, ale normální tržní jev. Renta má charakter monopolního zisku a monopolů rozlišil několik:

 • monopol času – disponují výrobci s pokročilejší technikou

 • monopol omezených výrobních podmínek – monopol trvalý založený na výjimečných vlastnostech některých pozemků a ostatních přírodních sil

 • monopol privilegií – založen na mimořádných schopnostech a kvalifikaci. Sem řadí také právní monopoly

 • monopol vlastnictví půdy.

V pojetí renty učinil ještě jeden netradiční krok. Rentou se stává i důchod z každého kapitálu, pokud se dostává do dalších rukou v souvislosti s úmrtím vlastníka, který kapitál vytvořil.

Pokud jde o hodnotovou teorii, vystupoval jako kritik Ricarda a jeho teorie pracovní hodnoty. Z výše uvedeného plyne, že považoval za produktivní i kapitál. Zdůrazňoval, že hodnota nezávisí pouze na nákladech, ale je ovlivněna také užitečností. Vliv má rovněž nabídka i poptávka.[23] Viz např. Gide, Ch., Rist, Ch.: Dějiny nauk národohospodářských. Díl I. Praha, 1928., str. 153 – 155.