1 Úvod
2 Zdroje teoretického ekonomického myšlení
2.1 Antické zdroje rozvoje ekonomického myšlení
2.1.1 Charakteristika antických ekonomických názorů
2.2 Učení kanonistů a vývoj ekonomického myšlení
2.2.1 Charakteristika ekonomických názorů po rozpadu říše Římské do 12. století
2.3 Kontrolní test
3 Merkantilismus
3.1 Charakteristika merkantilismu
3.1.1 Obecná charakteristika merkantilistických názorů
3.2 Vývojové fáze merkantilismu
3.3 Hlavní představitelé merkantilismu
3.4 Kamerální vědy
3.5 Kontrolní test
4 Formativní období klasické politické ekonomie
4.1 Příčiny vzniku formativního období
4.2 Formativní období v Anglii a jeho představitelé
4.3 Formativní období ve Francii a jeho představitelé
4.4 Fyziokraté
4.5 Kontrolní test
5 Význam politické ekonomie A. Smitha pro vznik ekonomie jako vědy
5.1 Základní souvislosti vzniku Smithovy ekonomie
5.2 Neviditelná ruka trhu
5.3 Teorie hodnoty
5.4 Teorie rozdělování
5.5 Kontrolní test
6 Klasická politická ekonomie počátku 19. století
6.1 Ekonomické učení D. Ricarda
6.2 Ekonomické názory T. R. Malthuse
6.3 Jean B. Say – vrchol francouzské větve
6.4 Kontrolní test
7 Klasická politická ekonomie druhé třetiny 19. století
7.1 Nassau W. Senior
7.2 John Stuart Mill – vyústění vývoje anglické klasické politické ekonomie
7.3 Harmonismus
7.4 Kontrolní test
8 Ekonomie historické školy v Německu
8.1 Ekonomické učení F. Lista
8.2 Starší historická škola
8.3 Mladší historická škola
8.4 Dodatek o historické metodě
8.5 Kontrolní test
9 Sociální kritiky kapitalismu a vznik socialistických ekonomických názorů
9.1 Ekonomické názory Sismondiho
9.2 Ekonomické reformy L. Blanca a P. J. Proudhona
9.3 Vznik názorů na socialismus
9.4 Vyvrcholení názorů na socialismus před Marxem
9.5 Socialisté – levicoví ricardiánci
9.6 Kontrolní test
10 Politická ekonomie Karla Marxe
10.1 Východiska Marxovy politické ekonomie
10.2 Politická ekonomie
10.3 Mechanismus fungování hospodářství v Marxově pojetí
10.4 Kontrolní test
11 Vývoj ekonomie mimo hlavní směry
11.1 Předchůdci teorie mezní užitečnosti
11.2 Předchůdci neoklasické ekonomie
11.3 W. S. Jevons – počátek marginalismu v Anglii
11.4 Kontrolní test
12 Rakouská škola
12.1 Mengerova škála
12.2 Určení hodnoty statků vyššího pořadí – teorie imputace
12.3 Teorie směny a ceny
12.4 Kapitál, úrok, náklady
13 České ekonomické myšlení
13.1 Počátky českého ekonomického myšlení
13.2 Další vývoj českého ekonomického myšlení v 19. století
13.3 Kontrolní test
Seznam literatury
Jmenný rejstřík