3 Názvosloví nekoordinačních anorganických sloučenin

Mezi nekoordinační sloučeniny se zařazují:

  • jednak sloučeniny binární (dvojprvkové), z nichž nejvýznamnější jsou hydridy, oxidy, peroxidy, nitridy, karbidy, sulfidy a halogenidy,
  • jednak ternární (tříprvkové) a víceprvkové sloučeniny, k nimž se řadí podvojné oxidy, hydroxidy, kyseliny a soli.

3.1 Názvosloví binárních sloučenin

Stavební částice binárních (dvouprvkových) sloučenin jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Názvy těchto sloučenin jsou nejčastěji složeny z podstatného a přídavného jména.

Podstatné jméno je odvozeno od názvu prvku se záporným oxidačním číslem (nebo od záporně nabitého iontu – viz kapitola 2.4.2) a vyjadřuje druh chemické sloučeniny. K základu mezinárodního názvu prvku se připojuje zakončení -id (hydrid, oxid, chlorid, sulfid, karbid, nitrid, apod.)

Přídavné jméno je odvozeno od názvu prvku s kladným oxidačním číslem a jeho koncovka zároveň vyjadřuje velikost hodnoty tohoto oxidačního čísla:

  1. (I: -ný, II: -natý, III: -itý, IV: -ičitý, V: -ičný, -ečný, VI: -ový, VII: -istý, VIII: -ičelý)

Při sestavování vzorců binárních sloučenin se zpravidla uvádí nejprve symbol prvku
s kladným oxidačním číslem a po něm symbol prvku se záporným oxidačním číslem. Pořadí obou částí binárních sloučenin je ve vzorci opačné než v názvu.

Příklady:

AgII–I jodid stříbrný SbVCl5–I chlorid antimoničný
Mg3IIN2–III nitrid hořečnatý PVBr5–I bromid fosforečný
AlIIIH3–I hydrid hlinitý WVIF6–I fluorid wolframový
SiIVC–IV karbid křemičitý Mn2VIIO7–II oxid manganistý
    OsVIIIO4–II oxid osmičelý

Z uvedených příkladů je zřejmé, že při zápisu vzorců binárních sloučenin je třeba znát poměr počtu atomů obou prvků. Určíme jej z hodnot jejich oxidačních čísel následovně:

Pravidlo, že součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule, se uplatní tak, že oxidační čísla atomů prvků napíšeme (aniž bereme v úvahu záporné znaménko) křížem dolů k atomu druhého prvku jako index, ale arabskou číslicí. Vychází-li index rovný jedné, nezapisuje se vůbec. Jsou-li indexy dělitelné stejným číslem, vydělí se (zkrátí).

Příklady:

oxid dusičný oxid dusičný N2O5
hydrid draselný hydrid draselný KH (indexy nezapisujeme)
oxid sírový oxid sírový S2O6 Oba koeficienty dělíme dvěma: SO3

Omezený počet binárních sloučenin má pojmenování odlišné.
Místo názvů oxid a sulfid se lze setkat i se zastaralými názvy kysličík a sirník. V odborné literatuře a na školách se preferují názvy oxid a sulfid.

  • U binárních sloučenin vodíku (s výjimkou hydridů kovů) se v malé míře uvádějí zaužívané triviální názvy, např. H2O voda, NH3 amoniak, N2H4 hydrazin.
  • Sloučeniny vodíku s kovy I. A a II. A podskupiny jsou hydridy.

Příklady:

hydrid lithný LiH, hydrid vápenatý CaH2.

Názvy binárních sloučenin vodíku s prvky III. A, IV. A, V. A a VI. A podskupiny (kromě uhlíku, kde je situace složitější) se tvoří od latinského názvu příslušného prvku připojením koncovky „-an“.

Příklady:

AlH3 Al = aluminium => alan    
BH3./ B = borum => boran B2H6 diboran
SiH4 Si = silicium => silan Si2H6 disilan
H2S S = sulfur => sulfan H2S2 disulfan
    H2Sx polysulfan
SbH3 Sb = stibium => stiban    
PH3   P2H4 difosfan
AsH3      
BiH3 bismutan    

Nadále se setkáváme i se staršími názvy sirovodík pro H2S, fosfin pro PH3, arsin pro AsH3 a stibin pro SbH3.

Názvy dvouprvkových sloučenin vodíku s uhlíkem (uhlovodíky) se tvoří podle názvosloví organické chemie.

Názvy některých binárních sloučenin vodíku s prvky VII. A podskupiny jsou jednoslovné. K názvu elektronegativní části sloučeniny se připojí zakončení „-o“, za nímž následuje slovo „vodík“.

Příklady:

HF fluorovodík, HCl chlorovodík, HBr bromovodík, HI jodovodík, případně tříprvkový kyanovodík HCN.

Kovalentní karbidy (uhlík je v nich vázán kovalentní vazbou) jsou odvozeny od aniontu C4–, např. Al4C3 karbid hlinitý (hliníku).

Karbidy je v názvosloví nutno odlišovat od acetylidů (např. CaC2 acetylid vápenatý) odvozených od acetylidových iontů C22–. Acetylidy jsou sloučeniny uhlíku s kovy s nízkou elektronegativitou, tj. prvky I. A, II. A podskupiny, lanthanoidy, aktinoidy, Al, Cu, Zn, V, aj.

V ojedinělých případech je název binární sloučeniny složen ze dvou podstatných jmen, z nichž druhé je uváděno v genitivu, přičemž počet atomů jednotlivých složek vyjadřujeme řeckými číselnými předponami.

Příklady:

H2O2 peroxid vodíku
OF2 difluorid kyslíku
FeC3 trikarbid železa
BaC6 hexakarbid barya
Mn4N nitrid tetramanganu
Ni2Si3 trisilicid diniklu
TaH0,15 hydrid tantalu

Pro některé binární sloučeniny se dosud používají triviální názvy:

Příklady:

vzorec triviální název chemický název
H2O voda voda
As2O3 arsenik, otrušík oxid arsenitý
NH3 čpavek amoniak
MnO2 burel oxid manganičitý
Pb3O4 minium, suřík oxid olovnato-olovičitý
PbI2 zlatý déšť jodid olovnatý
CaO pálené vápno oxid vápenatý
CO2 (s) suchý led oxid uhličitý (pevná látka)
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
PdF, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009
Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.