4.2 Názvosloví koordinačních částic – základní pravidla

4.2.1 Centrální atomy

Ve stechiometrickém a funkčním vzorci se uvádí na prvním místě symbol centrálního atomu (iontu). Za ním pak následují vzorce ligandů. Vzorec koordinační částice se dává do hranaté závorky [].

názvu koordinační sloučeniny se uvádí název centrálního atomu až po názvech ligandů. Počet stejných centrálních atomů lze udat jednoduchými číslovkovými předponami.

Nulový oxidační stupeň centrálního atomu nemá žádné názvoslovné zakončení. Proto se v pojmenování koordinační částice uvádí jeho název buď v nominativu (1. pád), nebo genitivu (2. pád) jednotného čísla. Za název koordinační částice lze dopsat do kulaté závorky arabskou číslicí celkový elektrický náboj koordinační částice (nulový náboj se takto neoznačuje). Místo vypsání celkového náboje koordinační částice lze číslovkovými předponami jednoznačně udat počet všech kompenzujících iontů ve sloučenině.

Příklady:

[Ni(CO)4] tetrakarbonylnikl
tetrakarbonyl niklu
[Co2(CO)8] oktakarbonyldikobalt
oktakarbonyl dikobaltu
K4[Ni(CN)4] tetrakyanonikl(4–) draselný
tetrakyanonikl tetradraselný
tetrakyanonikl(4–) tetradraselný
(informace o náboji koordinační částice je zdvojena)
draselná sůl tetrakyanoniklu(4–)
tetradraselná sůl tetrakyanoniklu
tetradraselná sůl tetrakyanoniklu(4–)
(informace o náboji koordinační částice je zdvojena)
Ca2[Ni(CN)4] tetrakyanonikl(4–) vápenatý
tetrakyanonikl divápenatý
tetrakyanonikl(4–) divápenatý
(informace o náboji koordinační částice je zdvojena)
vápenatá sůl tetrakyanoniklu(4–)
divápenatá sůl tetrakyanoniklu
divápenatá sůl tetrakyanoniklu(4–)
(informace o náboji koordinační částice je zdvojena)

Je-li centrální atom v záporném oxidačním stupni, nese zakončení –id a název koordinační částice je doplněn nábojem koordinační částice (v kulaté závorce).

Příklady:

Na[Co(CO)4] tetrakarbonylkobaltid(1–) sodný
(NH4)3[V(CO)5] pentakarbonylvanadid(3–) amonný
K[Nb(CO)6] hexakarbonylniobid(1–) draselný
Li2[Mo2(CO)10] dekakarbonyldimolybdenid(2–) lithný
Na[Ir(CO)3(PPh3)] trikarbonyl-trifenylfosfiniridid(1–) sodný

Kladný oxidační stupeň centrálního atomu se vyjádří v názvu koordinační částice příslušným zakončením podobně jako u sloučenin jednoduchých (ný, natý, …).

K3[Fe(CN)6] hexakyanoželezitan draselný
K4[Fe(CN)6] hexakyanoželeznatan draselný
[CrIII(en)3]Cl3 chlorid tris(ethylendiamin)chromitý
[CoIH(CO)4] hydrido-tetrakarbonylkobaltný komplex
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., doc. PhDr. Emilie Musilová, CSc.
PdF, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru
Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009
Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.