2. Chí-kvadrát


Příklad 1[nahoru]


Následující experimentální hodnoty vycházejí z Mendelových údajů o výsledcích v F2 v pokusech s hrachem. Určete pomocí testu χ2, zda výsledky odpovídají Mendelově hypotéze.

tabulka
Hodnoty χ2 pro pravděpodobnost P = 0,95 až 0,001 pro N = 1 až 3

 1. 5 474 kulatých a 1 850 hranatých (tvar semen)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení


  Testujeme Mendlovu hypotézu, že uvedená potomstva štěpí v poměru 3:1. Ve všech případech porovnáváme hodnotu chí-kvadrátu s kritickou hodnotou pro jeden stupeň volnosti (2 fenotypové třídy – 1 pro odhad očekávaných hodnot) na 5% hladině významnosti.

  tabulka

  xi:  5 474  :  1 850

  ei:  5 493  :  1 831  ←  (5474 + 1850 / 4 = 1 831, 1831 x 3 = 5 493)


  χ21 = (5474 – 5493)2 / 5493 + (1850-1831)2 / 1831 = 0,0657 + 0,1972 = 0,26


  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,26 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 2. 6 022 žlutých a 2 001 zelených (zbarvení děloh)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,02 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 3. 705 šedohnědých a 224 bílých (zbarvení osemení)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,39 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 4. 882 hladkých a 299 zaškrcovaných (tvar lusků)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,06 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 5. 428 zelených a 152 žlutých (zbarvení nezralých lusků)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,45 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 6. 651 axilárních a 207 terminálních (typ květenství)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,35 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

 7. 787 vysokých a 277 zakrslých (vzrůst)


  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Odpovídá Mendelově hypotéze? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítaná hodnota χ2 = 0,61 je menší než kritická hodnota 3,84. Štěpný poměr odpovídá očekávanému poměru 3:1, výsledek odpovídá Mendlově hypotéze.

Příklad 2[nahoru]


Najděte hodnoty χ2 a P a určete, zda a jak těsně souhlasí každá z uvedených populací s ideálním číselným poměrem dihybrida v F2.

tabulka
Hodnoty χ2 pro pravděpodobnost P = 0,95 až 0,001 pro N = 1 až 3

 1.  

  A- B- A- bb aa B- aa bb
  315 108 101 32

  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Jsou pozorované hodnoty ve shodě s ideálním číselným poměrem dihybrida? 

  Vzorové řešení


  Testujeme jak těsně souhlasí každá z uvedených populací s ideálním štěpným poměrem 9:3:3:1 v potomstvu F2 dihybrida.

  Pro vypočítanou hodnotu chí-kvadrátu hledáme hodnotu P při třech stupních volnosti (4 fenotypové třídy – 1 pro odhad očekávaných hodnot).

  tabulka
  xi: 315 : 108 : 101 : 32
  ei: 312,75 : 104,25 : 104,25 : 34,75

  χ23 = (315 – 312,75)2 / 312,75 + (108 – 104,25)2 / 104,25 + (101 – 104,25)2 / 104,25 + (32 – 34,75)2 / 34,75 = 0,0162 + 0,1349 + 0,1013 + 0,2176 = 0,47


  Vypočítané hodnotě χ2 = 0,47 odpovídá hodnota P 0,95 až 0,90. Shoda je tedy velmi těsná. Pozorované hodnoty jsou tedy ve shodě s testovaným poměrem 9:3:3:1.

 2.  

  A- B- A- bb aa B- aa bb
  51 11 16 2

  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Jsou pozorované hodnoty ve shodě s ideálním číselným poměrem dihybrida? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítané hodnotě χ2 = 3,73 odpovídá hodnota P 0,30. Shoda tedy není tak těsná, avšak statisticky je vyhovující testovanému poměru 9:3:3:1.

 3.  

  A- B- A- bb aa B- aa bb
  860 315 340 117

  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Jsou pozorované hodnoty ve shodě s ideálním číselným poměrem dihybrida? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítané hodnotě χ2 = 9,91 odpovídá hodnota P 0,02 až 0,01. Shoda je tedy velmi slabá. Na 5 % hladině významnosti jsou zjištěné hodnoty statisticky významně odlišné a nelze tedy potvrdit shodu s testovaným poměrem 9:3:3:1.

 4.  

  A- B- A- bb aa B- aa bb
  75 35 41 9

  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Jsou pozorované hodnoty ve shodě s ideálním číselným poměrem dihybrida? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítané hodnotě χ2 = 7,47 odpovídá hodnota P 0,10 až 0,05. Shoda je tedy relativně slabá, avšak na 5% hladině významnosti statisticky vyhovující pro vyslovení shody pozorovaných počtů s testovaným štěpným poměrem 9:3:3:1.

 5.  

  A- B- A- bb aa B- aa bb
  1 770 610 618 202

  χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Jsou pozorované hodnoty ve shodě s ideálním číselným poměrem dihybrida? 

  Vzorové řešení

  tabulka

  Vypočítané hodnotě χ2 = 1,23 odpovídá hodnota P 0,75. Shoda je tedy těsná. Pozorované hodnoty jsou tedy ve shodě s testovaným poměrem 9:3:3:1.

Příklad 3[nahoru]


V populaci rostlin hrachu získaného křížením byly vyhodnoceny dva znaky – zbarvení a povrch semen. Byly zjištěny následující fenotypové třídy a počty v jednotlivých fenotypových třídách: 70 žlutý hladký, 91 žlutý svraštělý, 86 zelený hladký, 77 zelený svraštělý.

Jakým křížením vznikla sledovaná populace, a odpovídají sledované počty teoretickému poměru? S jakou pravděpodobností?

Fenotypový štěpný poměr je  :  :  : 

χ2 je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

Odpovídá teoretickému poměru? 

Pravděpodobnost shody je (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

Vzorové řešení


Pozorované počty jedinců jednotlivých fenotypových tříd jsou si velmi podobné, proto budeme testovat štěpný poměr 1:1:1:1.

Kritická hodnota pro tři stupně volnosti je na 5% hladině 7,82. Vypočítaná hodnota χ2 = 3,24 je menší než tato mezní hodnota, a proto můžeme říct, že toto potomstvo vzniklo křížením dihybridního jedince s dvojnásobně recesivním homozygotem (zpětné analytické křížení). Pravděpodobnost shody P je asi 0,35.

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále