8. Vazba genů


Příklad 1[nahoru]


U rajčat je okrouhlý tvar plodu O dominantní nad protáhlým o a hladký povrch plodu P nad broskvovým p. Testovací zpětná křížení jedinců F1 heterozygotních v těchto alelových párech dala tyto výsledky:

Fenotyp
hladký hladký broskvový broskvový
okrouhlý protáhlý okrouhlý protáhlý
12 123 133 12

 1. Otestujte, zda jsou sledované alelové páry nezávisle kombinovány nebo jsou ve vazbě.


  Jsou sledované alelové páry ve vazbě? 

  Vzorové řešení


  B1: hladký, okrouhlý hladký protáhlý broskvový, okrouhlý broskvový, protáhlý
  P-O- P-oo ppO- ppoo
  12 123 133 12

  Při zpětném analytickém křížení za předpokladu volné kombinovatelnosti jsou očekávané poměry v B1 1:1:1:1 (všechny gamety se tvoří se stejnou četností). Otestujeme tedy nezávislou kombinovatelnost pomocí chí-testu:


  očekávané počty jsou: 70 : 70 : 70 : 70


  χ23 = 48,06 + 40,13 + 56,7 + 48,06 = 192,95


  Kritická hodnota na 5% hladině významnosti pro tři stupně volnosti je 7,82. Z uvedeného vyplývá, že sledované geny jsou ve vazbě.

 2. V případě jejich vazby určete, zda byly sledované alelové páry v F1 vázány ve fázi cis nebo trans.


  V jaké vazbové fázi jsou sledované alelové páry? 

  Vzorové řešení


  B1: hladký, okrouhlý hladký protáhlý broskvový, okrouhlý broskvový, protáhlý
  P-O- P-oo ppO- ppoo
  12 123 133 12

  Pro stanovení vazbové fáze cis nebo trans si určíme rodičovská uspořádání alel. Vyjdeme z předpokladu, že při vazbě vloh jsou v potomstvu nejčastější právě rodičovské kombinace. V našem případě jsou tedy rodičovské genotypy PPoo a ppOO, z čehož vyplývá, že alelové páry jsou v F1 generaci vázány ve fázi trans.

 3. Vypočítejte procento rekombinace, Batesonovo číslo a poměr, v jakém vznikají gamety.


  Zadejte hodnotu rekombinace:  %

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)


  Zadejte hodnotu Batesonova čísla:

  (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Vzorové řešení


  B1: hladký, okrouhlý hladký protáhlý broskvový, okrouhlý broskvový, protáhlý
  P-O- P-oo ppO- ppoo
  12 123 133 12

  Procento rekombinace určíme jako Morganovo číslo (podíl rekombinovaných jedinců/všem).


  ptrans = 12 + 12 / 12 + 123 + 133 + 12 = 0,086


  Hodnota Morganova čísla (8,6 % rekombinace) nám potvrdila velmi silnou vazbu, které nasvědčoval již výsledek chí-testu.


  Batesonovo číslo = podíl rodičovských jedinců/rekombinovaným

  123 + 133 / 12 + 12 = 10,67


  Podíl vznikajících gamet je 1 : 10 : 11 : 1

Příklad 2[nahoru]


U Drosophila melanogaster má mutant black (b) černé tělo, zatímco standardní typ má šedé tělo; mutant arc (a) má zakřivená křídla, kdežto standardní typ má křídla rovná.

Z uvedených údajů o křížení vypočtěte četnost c.-o. mezi black a arc:


 1. černé tělo, rovná křídla x šedé tělo, zakřivená křídla; samičky F1 x samečci černí se zakřivenými křídly: šedý rovný 281, šedý zakřivený 335, černý rovný 335, černý zakřivený 239


  Četnost c.-o. mezi geny black a arc je  %.

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)

  Vzorové řešení


  Jedná se o zpětné analytické křížení, četnost c.-o. budeme počítat pomocí Morganova čísla (rekombinované/všem). Protože známe rodiče, kteří byli spolu kříženi, můžeme snadno určit rodičovské a rekombinované třídy.

  p = 281 + 239 / 1190 = 0,437 tj. 43,7 % rekombinace

 2. černé tělo, zakřivená křídla x standardní typ; samičky F1 x samečci černí se zakřivenými křídly: šedý rovný 1 641, šedý zakřivený 1 251, černý rovný 1 180, černý zakřivený 1 532.


  Četnost c.-o. mezi geny black a arc je  %.

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)

  Vzorové řešení


  I v tomto případě jde o zpětné analytické křížení, četnost c.-o. budeme počítat pomocí Morganova čísla (rekombinované/všem).


  = 1251 + 1180 / 5604 = 0,434 tj. 43,4 % rekombinace


  V obou případech jsme sledovali stejné dva znaky, pouze byla provedena různá křížení s různými počty pozorovaných jedinců. Jedná se tedy o tytéž geny, jejichž vzájemná poloha na chromozomu je stejná, a proto jsou výsledné hodnoty četnosti rekombinace téměř shodné. Této skutečnosti se využívá při vazbovém mapování genů, kdy zjištěná hodnota Morganova čísla odpovídá mapovací jednotce, 1 % c.-o. = 1 cM (centimorgan).

Příklad 3[nahoru]


U hrachoru při křížení mezi homozygotní jasně zbarvenou rostlinou s úponky a temně zbarvenou rostlinou bez úponků vznikla F1 uniformě jasně zbarvená s úponky. Stejná F1 vznikla i při křížení rostliny jasně zbarvené bez úponků s temně zbarvenou s úponky. F2 měla toto složení:

Fenotyp 1. křížení 2. křížení
Jasné zbarvení, úponky 424 847
Temné zbarvení, úponky 99 298
Jasné zbarvení, bez úponků 102 300
Temné zbarvení, bez úponků 91 49

 1. Jaké je procento rekombinace mezi sledovanými geny?


  Procento rekombinace 1. křížení je  %.

  Procento rekombinace 2. křížení je  %.

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)

  Vzorové řešení


  1. křížení:

  Jedná se o křížení do generace F2, pro výpočet procenta rekombinace použijeme součinových formulí (součin rekombinovaných tříd / součin rodičovských tříd).


  99 x 102 / 424 x 91 = 0,26


  Hodnota 0,26 však ještě neudává vlastní hodnotu procenta rekombinace, jde jen o hodnotu součinového poměru, jemuž odpovídá tabulková hodnota Morganova čísla. Pro správné určení této hodnoty je potřeba také správně určit vazbovou fázi. Z údajů v zadání vyplývá, že geny jsou v 1. křížení ve fázi cis. Budeme tedy v tabulce hledat ve sloupci cis hodnotu nejbližší hodnotě, kterou jsme vypočítali. Nejbližší hodnota leží mezi hodnotami p 0,32 a 0,33, tedy četnost rekombinace je asi 0,325 tj. asi 32,5 %.

  tabulka

  2. křížení:

  Jedná se opět o křížení do generace F2, pro výpočet procenta rekombinace použijeme tedy součinových formulí (součin rekombinovaných tříd / součin rodičovských tříd).


  847 x 49 / 298 x 300 = 0,46


  Pro vyhledání hodnoty p opět použijeme tabulku, tentokrát jsou však geny ve fázi trans a hodnotu tedy budeme hledat ve druhém sloupci. Nejbližší tabulková hodnota součinových formulí odpovídá hodnotě p 0,39, četnost rekombinace je tedy 39 %.

Příklad 4[nahoru]


Je-li jedinec, vzniklý křížením rodičů + b / + b x a + / a + zpětně křížen s dvojnásobně recesivním homozygotem, jaký bude číselný fenotypový poměr v jeho potomstvu čítajícím 1 850 jedinců je-li:


 1. Síla vazby mezi oběma geny vyjádřena 40% rekombinací.


  Číselný fenotypový poměr v B1 :  :  : 

  (zapište v tomto pořadí: aabb, aab+, a+bb, a+b+)

  Vzorové řešení


  Jedná se o zpětné analytické křížení. Pokud by zde byla volná kombinovatelnost, pak bychom očekávali v B1 generaci fenotypový štěpný poměr 1:1:1:1, tedy pro potomstvo 1850 jedinců by byla B1 v následujících počtech:

  aabb aab+ a+bb a+b+
  VK 1 : 1 : 1 : 1
  462,5 462,5 462,5 462,5 = 1850 jedinců
  a1 a2 a3 a4

  Při vazbě však tento poměr neplatí, četnost rodičovských a rekombinovaných tříd není stejná. Přepočítat počty těchto jedinců při 40% rekombinaci je možné například pomocí vzorečku pro Morganovo číslo. Ze zadání vyplývá, že jsme v generaci B1 a ve fázi trans, tedy


  ptrans = a1 + a4 / a1 + a2 + a3 + a4


  tedy


  a1 + a4 / 1850 = 0,4   —>   a1 + a4 = 740   —>   a1 = 370  a2 = 370


  Počty jedinců při 40% rekombinaci tedy budou:

  370 : 555 : 555 : 370
  poměr: 1 : 1,5 : 1,5 : 1
 2. Síla vazby mezi oběma geny vyjádřena 24% rekombinací.


  Číselný fenotypový poměr v B1 :  :  : 

  (zapište v tomto pořadí: aabb, aab+, a+bb, a+b+)

  Vzorové řešení


  Počty jedinců a poměr budeme počítat stejně jako v případě a) pouze pro silnější vazbu, 24% rekombinaci:


  Počty jedinců při 24% rekombinaci tedy budou:

  222 : 703 : 703 : 222
  poměr: 1 : 3,17 : 3,17 : 1
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále