9. Tříbodové mapování


Příklad 1[nahoru]


U kukuřice je alela an (anther ear), br (brachytic) a f(fine stripe) všechny na chromozomu 1. Z údajů v tabulce určete pořadí genů na chromozomu a mapové vzdálenosti mezi nimi. Namalujte genetickou mapu této části chromozomu.

Fenotyp potomstva Počet
+ + + 88
+ + f 21
+ br + 2
+ br f 339
an + + 355
an + f 2
an br + 17
an br f 55
celkem 879

 1. Zadejte správné pořadí genů:


     —   — 

  Vzorové řešení


  1) Provedeme rozdělení jedinců do tříd podle četnosti crossing-overu – DCO (double c.-o.), SCO (single c.-o.) a NCO (non c.-o. – rodičovská kombinace).

  Protože neznáme rodiče, jedince roztřídíme do skupin podle četností – nejčetnější jsou NCO a nejméně četní DCO. Současně spočítáme, jaké procento z potomstva tito jedinci tvoří.


  DCO

  + br + 2
  an + f 2 4 jedinci z 879, tj. 0,46 %

  NCO

  + br f 339
  an + + 355 78,95 %

  SCO

  + + + 88
  an br f 55 16,27 %

  SCO

  + + f 21
  an br + 17 4,32 %

  2) Nyní si určíme pořadí genů na chromozomu. Vycházet přitom musíme z rodičovského uspořádání alel na chromozomu, tedy ne an br f, ale správně + br f (viz. třída NCO). Správné pořadí testujeme tak, že u rodičovského uspořádání provedeme dvojitý crossing-over a porovnáváme, zda-li se takto vzniklé kombinace skutečně vyskytly v potomstvu DCO.

  tabulka

  3) Nyní můžeme vypočítat vzdálenosti genů mezi sebou. Vzdálenost mezi dvěma geny určíme jako součet četností SCO mezi těmito dvěma geny a DCO.


  br — f

  nejdříve si určíme správnou třídu SCO, testujeme tedy jednoduchý c.-o. na rodičovském uspořádání:

  tabulka

  vzdálenost tedy určíme jako:    SCO (br + an) + DCO = 4,32 + 0,46 = 4,78 cM


  f — an

  SCO (br f an) + DCO = 16,27 + 0,46 = 16,73 cM


  4) Obrázek genetické mapy:

  tabulka

Příklad 2[nahoru]


Ve dvou kříženích u Drosophila melanogaster bylo použito kmenů arc (a, tvar křídel), black (b, zbarvení těla) a morula (m, tvar očních facet):


a) a b m X + + +

b) a b + X + + m


Po křížení samiček F1 se samečky a b m bylo získáno toto potomstvo:

a) b)
+ + + 613 95
+ b + 445 40
a + + 38 713
+ + m 82 851
a b + 55 884
+ b m 29 666
a + m 467 33
a b m 514 79

 1. Určete procento c.-o. mezi uvedenými geny a sestrojte mapu chromozomu.


  Zadejte správné pořadí genů:   —   — 


  Doplňte vzdálenosti mezi geny:

  a — b  cM

  b — m  cM

  a — m  cM

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)

  Vzorové řešení


  1) Rozdělení do skupin:


  DCO

  + b m 29
  a + + 38 3,0 %

  NCO

  + + + 613
  a b m 514 50,3 %

  SCO

  + b + 445
  a + m 467 40,7 %

  SCO

  + + m 82
  a b + 55 6,1 %

  2) Pořadí:

  tabulka

  Pořadí genů je b — a — m


  3) Vzdálenosti:


  b — a

  nejdříve si určíme správnou třídu SCO, testujeme tedy jednoduchý c.-o. na rodičovském uspořádání:

  tabulka

  40,7 + 3,0 = 43,7 cM


  a — m

  6,1 + 3,0 = 9,1 cM


  b — m

  stanovíme jako součet (b – a) + (a – m), tedy 43,7 + 9,1 = 52,8 cM


  4) Mapa:

  tabulka
 2. Určete procento c.-o. mezi uvedenými geny a sestrojte mapu chromozomu.


  Zadejte správné pořadí genů:   —   — 


  Doplňte vzdálenosti mezi geny:

  a — b  cM

  b — m  cM

  a — m  cM

  (zaokrouhlete na 1 desetinné místo)

  Vzorové řešení


  Pořadí:

  b — a — m


  Vzdálenosti:


  b — a

  41 + 2,2 = 43,2 cM


  a — m

  5,2 + 2,2 = 7,4 cM


  b — m

  43,2 + 7,4 = 50,6 cM


  Mapa:

  tabulka

Příklad 3[nahoru]


U kukuřice byly identifikovány na třetím chromozomu tyto alelové páry: +, b, +, lg a +, v. Zpětné křížení trojnásobně recesivní formy s rostlinou F1 heterozygotní pro všechny tři uvedené alelové páry dalo v potomstvu tyto fenotypy:

+ v lg 305 b v + 66
b + lg 128 + + + 22
b v lg 18 + v + 112
+ + lg 74 b + + 275

 1. Udejte pořadí genů, vzdálenosti mezi nimi, namalujte mapu a stanovte koeficient koincidence.


  Zadejte správné pořadí genů:   —   — 


  Doplňte vzdálenosti mezi geny:

  b – lg  cM

  lg – v  cM

  b – v  cM

  (zaokrouhlete na jednotky)


  Jaká je hodnota koeficientu koincidence?

  (zaokrouhlete na 2 desetinná místa)

  Vzorové řešení


  1) Rozdělení do skupin:


  DCO

  b v lg 18
  + + + 22 4,0 %

  NCO

  + v lg 305
  b + + 275 58 %

  SCO

  b + lg 128
  + v + 112 24 %

  SCO

  + + lg 74
  b v + 66 14 %

  2) Pořadí:

  tabulka

  Pořadí genů je lg — b — v nebo v — b — lg


  3) Vzdálenosti:


  v — b

  nejdříve si určíme správnou třídu SCO, testujeme tedy jednoduchý c.-o. na rodičovském uspořádání:

  tabulka

  14 + 4 = 18 cM


  b — lg

  24 + 4 = 28 cM


  v — lg

  28 + 18 = 46 cM


  4) Mapa:

  tabulka

  Koeficient koincidence:


  c = pozorovaná četnost DCO / očekávané četnosti DCO


  pozorovaná četnost DCO: 4 %, tedy 0,04

  očekávaná četnost DCO: vypočítáme jako součin SCO x SCO = 0,24 x 0,14 = 0,0336


  c = 0,04/0,0336 = 1,19


  Z koeficientu koincidence lze vypočítat Interferenci (I):


  I = 1 – c = 1 – 1,19 = -0,19    interference je negativní, tedy pozorovaná četnost crossing-overů byla vyšší než očekávaná

Příklad 4[nahoru]


Podle uvedených údajů o počtu rekombinovaných jedinců mezi geny black, curved, purple, speck, star a vestigial na druhém chromozomu Drosophila melanogaster sestrojte mapu tak, aby byla co nejpřesnější. Lokalizujte do této mapy také geny arc a morula z příkladu 2 (arc a morula jsou na opačné straně od black než je star).

Dvojice genů Celkový počet jedinců Počet rekombinovaných jedinců
black – curved 62 679 14 237
black – purple 48 931 3 026
black – speck 685 326
black – star 16 507 6 250
black – vestigial 20 153 3 578
curved – purple 51 136 10 205
curved – speck 10 042 3 037
curved – star 19 870 9 123
curved – vestigial 1 720 141
purple – speck 11 985 5 474
purple – star 8 155 3 561
purple – vestigial 13 601 1 609
speck – star 7 135 3 448
speck – vestigial 2 054 738
star – vestigial 450 195

Pokyny k sestrojení mapy:

1) Na základě údajů si pro každou dvojici genů vypočítejte četnost rekombinace a tedy odhad vzdálenosti mezi nimi.
2)
 
 
Vzájemným skládáním a kombinováním jednotlivých dvojic se snažte získat co nejpřesnější mapu, tedy aby odchylky při součtech vzdáleností byly co nejmenší. Současně nezapomeňte také na informaci, že geny arc a morula jsou na opačné straně od black než je star.

 1. Správnost vámi sestrojené genetické mapy si ověřte zadáním pořadí genů do příslušných okének:


     —   —   —   —   —

  —   —   — 

  Vzorové řešení


  Vaše řešení je správné, pořadí genů je:


  morula – speck – arc – curved – vestigial – purple – black – star


  nebo také zrcadlově převrácené


  star – black – purple – vestigial – curved – arc – speck – morula

RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. |
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU |
Návrat na úvodní stránku webu, nahoru |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
| Stránky střediska na Elportále