KAM STUDOVAT INFORMATIKU?

Profily absolventů českých IT škol

Rozhodnutí, kam jít studovat, se často řídí úvahou, kde je nejbližší
město s „aspoň nějakou informatikou“. Důležitější ovšem bývá profil
samotné školy a nabízených oborů. Zeptali jsme se největších českých
IT škol, co přesně nabízejí.

Fakulta informačních technologií ČVUT (Praha)

Bakalářský program Informatika obsahuje ve společné povinné části
předměty matematického základu a dále odborné praktické i teoretické
předměty z oblasti programování, operačních systémů, architektury
počítačů, databázových systémů, softwarového inženýrství, počítačových
sítí a bezpečnosti. Volbou oborových předmětů se posluchači zaměří na
některý z nabízených oborů Teoretická informatika, Počítačové
inženýrství, Softwarové inženýrství, Informační technologie, Web a
multimédia, Informační systémy a management. V závislosti na zvoleném
oboru se absolventi uplatní jako návrháři, analytici nebo programátoři
aplikací, návrháři a konstruktéři číslicových zařízení a vestavných
systémů, administrátoři a integrátoři systémů, správci sítí, webu či
datových skladů, tvůrci webových a multimediálních prezentací,
vývojáři informačních systémů apod.

      Navazující magisterský program Informatika poskytuje v
současné době možnost výběru mezi obory a zaměřeními Počítačová
bezpečnost, Počítačové systémy a sítě, Projektování číslicových
systémů, Systémové programování, Webové a softwarové inženýrství,
Znalostní inženýrství. Absolventi se uplatní jako návrháři a
poskytovatelé bezpečnostních ICT řešení firem a státní správy, vedoucí
ICT oddělení a vývojových týmů, systémoví architekti, návrháři
mobilních zařízení a real-time systémů, tvůrci překladačů
programovacích jazyků, integrovaných vývojových prostředí a CASE
nástrojů, tvůrci softwarových řešení BI, služeb v oblasti data miningu
apod.

Fakulta informatiky MU (Brno)

Fakulta informatiky na Masarykově univerzitě (FI) byla založena roku
1994 jako první svého druhu v ČR. V žebříčku Hospodářských novin z
letoška získala v oblasti studia informačních technologií 3. místo 
celostátně a nejlepší v regionu. Z českých „informatik“ se řadí
rovněž k největším, což dává předpoklad dobrého zázemí při studiu:
škola nabízí špičkový informační systém, pravděpodobně nejširší škálu
předmětů, z nichž lze díky prostupnému studiu dobře vybírat podle
individuálních preferencí, a to i z jiných fakult. Absolventi mohou
končit po třech letech ve studiích bakalářských, která je vybaví
základy oboru včetně dostatku praktických dovedností pro práci
vývojáře, administrátora počítačových systémů, sítí či další
odbornosti z více než deseti otvíraných oborů.

      Řada bakalářů pokračuje dále do stupně magisterského,
případně pak doktorského. Nástupní platy se momentálně pohybují kolem
30 tisíc korun, aktuální platy pak kolem 40 tisíc, přičemž více než 95
% absolventů nemá problém najít si ihned práci v oboru. Vliv na to má
i průběžné zapojování se do praxe během studia díky spolupráci fakulty
s průmyslovými partnery. Odvážní, kteří chtějí sami podnikat, jsou
fakultou aktivně podporováni, např. se na fakultě konají brněnská
setkání Business IT Clubu. Zvídaví – a to i bakaláři – mají možnost
zapojit se do výzkumu již během studia, jsou zde mj. tři Centra
excelence Grantové agentury, řeší se několik velkých evropských
projektů. Výjezdy na pobyty do zahraničí jsou přirozenou součástí
studia, stejně do nabídky patří předměty v angličtině a kurzy
soft-skills, což absolventa dále obohacuje i v rovině řídících,
týmových a komunikačních dovedností.

Matematicko-fyzikální fakulta UK (Praha)

V bakalářském studijním programu Informatika, stejně jako na celém
Matfyzu, jsou studenti vedeni především k širokému rozhledu,
samostatnému myšlení a schopnosti odlišit podstatné od podružného.
Absolvent má přehled o základních teoriích, metodách a postupech
informatiky, matematiky a jejich aplikacích, rozumí jim a je schopen
je používat. Je schopen se orientovat v běžných počítačových systémech
a efektivně pracovat v prostředí rychlého rozvoje nových technologií.
V praxi může působit na jakékoli pozici vyžadující logické myšlení
(softwarový analytik, finanční analytik apod.), může zastávat místo
programátora nebo správce počítačových sítí či informačních systémů.
Má také potřebný základ vědomostí pro úspěšné pokračování v
navazujícím magisterském studiu informatiky.

      Absolvent navazujícího magisterského programu má navíc
ještě hlubší znalosti a porozumění možnostem i omezením informatiky,
zkušenosti z týmové práce na vývoji softwaru, a především je expertem
ve zvoleném zaměření, ať už se jedná o databáze, počítačovou grafiku,
spolehlivé systémy, umělou inteligenci, zpracování přirozeného jazyka,
robotiku, teoretickou informatiku, algoritmy, optimalizaci, či
diskrétní matematiku. Příklady konkrétních uplatnění najdete na
stránce http://www.studuj-matfyz.cz/informatika/absolventi. Fakulta
informačních technologií VUT (Brno)

Absolvent bakalářského studijního programu Informační technologie
získá základní teoretické i praktické znalosti z oblasti počítačového
softwaru i hardwaru. Naši absolventi jsou oceňováni jako kvalifikovaní
a adaptabilní IT odborníci a uplatňují se nejčastěji na místech
projektantů, konstruktérů či programátorů počítačových, databázových a
informačních systémů, číslicových zařízení a počítačových sítí. Během
studia získají mj. také průpravu v návrhu a používání genetických
algoritmů, umělé inteligence, grafiky, počítačových simulací nebo
vestavěných systémů. Absolventi jsou také trénováni v praktickém
využívání těchto znalostí při návrhu počítačových systémů.

      Samozřejmostí jsou komunikační schopnosti absolventů v
anglickém jazyce. Kromě toho mohou studenti absolvovat i kurzy jiných
jazyků. Magisterské studijní obory umožňují zaměřit a prohloubit
jejich znalosti v oblastech informačních a inteligentních systémů,
počítačové grafiky a multimédií či počítačových sítí a komunikací.
Dále FIT umožňuje získat hlubší znalosti v oborech zaměřených na
bezpečnost, bioinformatiku, počítačové a vestavěné systémy, management
a matematické metody v IT. Špičkový výzkum na FIT je zdrojem
diplomových prací a zahrnuje například zpracování řeči a videa,
odhalování chyb v návrhu systémů, návrh počítačových obvodů pomocí
genetických algoritmů nebo dolování dat z databází.

Absolventi magisterského studia jsou ceněnými inženýry zejména pro své
multioborové znalosti.

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU (Ostrava)

Program Informační a komunikační technologie zahrnuje čtyři studijní
obory: Informatika a výpočetní technika, Mobilní technologie,
Telekomunikační technika a Výpočetní matematika. Kromě znalostí
zajišťujících velmi dobré uplatnění v praxi jsou posluchači vzděláváni
i v odpovídajících oblastech teoretických. V závislosti na zvoleném
oboru absolvent zná a umí v praxi aplikovat poznatky z nejrůznějších
oblastí IKT.

      Obor Informatika a výpočetní technika poskytuje
posluchačům vzdělání s cílem připravit je zejména na uplatnění v
oblasti vytváření a správy nejrůznějších rozsáhlých a náročných
softwarových produktů, na uplatnění v oblasti vytváření a správy
výpočetních systémů a počítačových sítí, na uplatnění v oblasti výroby
počítačů a jejich komponent a konečně mj. také na uplatnění v oblasti
obchodu a vzdělávání.

      Obor Mobilní technologie poskytuje posluchačům vzdělání s
cílem připravit je zejména na uplatnění v oblasti vytváření a správy
produktů, např. softwarových, v prostředí telekomunikačních a
mobilních sítí.

      Obor Telekomunikační technika rozvíjí znalosti především v
oblasti komunikační technologie aplikované v pevných i rádiových
přístupových sítích a optoelektronice. Součástí výuky je rozsáhlá
praktická a laboratorní výuka doprovázená rozsáhlými simulacemi.

      Obor Výpočetní matematika je ve srovnání s dalšími obory
IKT charakteristický rozšířeným studiem důležitých oblastí aplikované
matematiky, jejichž zvládnutí mohou studenti využít při řešení
praktických problémů.

Fakulta aplikovaných věd ZČU (Plzeň)

Ve studijním programu Inženýrská informatika lze absolvovat navazující
magisterské studium (titul Ing.) v oborech Softwarové inženýrství,
Počítačová grafika a výpočetní systémy, Číslicové systémy,
Distribuované systémy a počítačové sítě a Inteligentní počítačové
systémy. Souhrnně lze říci, že hluboký teoretický základ umožní
absolventům pochopení v praxi řešených problémů v širších
souvislostech a dokonalejší adaptabilitu v rychle se vyvíjejícím
prostředí ICT. Absolventi jsou tak schopni analyzovat problémy z
oblasti ICT, navrhovat řešení, dohledávat informace v širokém spektru
zdrojů, studovat odbornou literaturu v mateřském i cizím jazyce. To
umožňuje následně navržené řešení analyzovat a předem posoudit jeho
vhodnost pro řešení zadaného problému. Návrh řešení jsou schopni
implementovat, realizované řešení otestovat a posoudit jeho chování v
praxi. Absolventi mají jednak znalosti z teoretických disciplín
informatiky, jednak si osvojili praktické zručnosti a nejnovější
metodologie bezprostředně uplatnitelné v profesní činnosti. Při studiu
musí zvládnout problematiku týmové spolupráce od řízení lidských
zdrojů až po veřejné prezentace týmové práce.

      Studium pokrývá návrh a konstrukci složitých softwarových
celků a jejich testování a údržbu, vizualizaci včetně virtuální
reality a multimediálních systémů, návrh digitálních systémů a jejich
ladění a simulaci, návrh decentralizovaných výpočetních systémů a
konečně systémy umožňující inteligentní chování, rozhodování a
komunikaci.

Fakulta aplikované informatiky UTB (Zlín)

V bakalářském oboru Informační a řídicí technologie studenti absolvují
předměty v oblasti aplikací IT, teorie systémů a automatizační
techniky. Jsou vedeni k praktické znalosti a dovednosti ve využívání
výpočetní techniky, jak pro účely tvorby programového vybavení pro
informační a databázové systémy v lokálním i síťovém prostředí, tak
pro účely automatického řízení technologických procesů.

Absolvent bakalářského oboru Informační technologie v administrativě
je vybaven znalostmi z oblasti IT a managementu a dále profesními
odbornými dovednostmi, které jsou orientovány na činnosti spojené s
chodem firmy na úrovni managementu.

Dále absolvent získává ekonomické znalosti nutné pro pochopení
fungování firmy včetně znalostí základních legislativních norem.

      Magisterský obor Informační technologie prohlubuje
vzdělání v oblasti aplikované informatiky, zejména využití výpočetní
techniky při zpracování textů, dat a databázových systémů,
programování, operačních systémů a počítačových sítí. Důraz je kladen
na síťové aplikace.

Studenti jsou vedeni k samostatné vědecké a programátorské práci.

      U absolventů magisterského oboru Počítačové a komunikační
systémy dochází k prostoupení znalostí o výpočetních a sdělovacích
systémech do jednoho celku. Získávají znalosti o zpracování
pohyblivého obrazu a vícekanálového zvuku v místě jejich vzniku,
možnost využití nových záznamových médií. Orientují se ve standardech
přenosu dat mezi aplikacemi lokálně i na dálku.

***

Nástupní platy se momentálně pohybují kolem 30 tisíc korun, aktuální
platy pak kolem 40 tisíc, přičemž více než 95 % absolventů nemá
problém najít si ihned práci v oboru.
Autor: Jan Boček
<18.10.2012  Computer  str. 62  Téma>