Rektor UJAK Luboš Chaloupka: Naši studenti nemají problém najít práci

4.12.2013    Studenta web&mag    str. 52   Studium

        Masarykova univerzita, vysoké školy

Na seznamu studentů UJAK je celá řada známých osobností, i proto škola
v minulosti čelila negativním kampaním. Rektor soukromé vysoké školy
Luboš Chaloupka však říká: „Státní zkoušky jsou veřejné a kdokoliv
může jejich regulérnost sledovat. Je to vysoce transparentní systém.“
Studenta si s prvním mužem UJAK povídala nejen o možnosti podvádění
při zkouškách, ale také o kvalitě soukromých škol a uplatnění studentů
po studiu.

* Co si myslíte všeobecně o úrovni vysokých škol v dnešní době, když
to srovnáte s obdobím, kdy jste studoval vy?

            Je nesporné, že výuka na vysokých školách dosáhla
dalekosáhlých změn. Díky technologickému vývoji se otevřely zcela nové
možnosti jak výuky, tak „učení se“, zároveň se však změnil i charakter
a obsah studia: dnešní doba zkrátka logicky klade na člověka odlišné
nároky - a tomu se přizpůsobuje i charakter výuky. Víc než kdy dřív by
v dnešní době měl být kladen důraz na propojení s praxí, které je
často devízou soukromých vysokých škol. Zároveň je třeba zmínit
obrovské možnosti nejrůznějších zahraničních studijních programů a
stáží, jejichž absolvování při výběrových řízeních zohledňuje čím dál
více zaměstnavatelů.

* Jak velký a především jaký vliv na kvalitu českých vysokých škol měl
vznik soukromých vysokých škol?

            Jejich vznik vnímám jednoznačně pozitivně. Před založením
UJAK jsem působil na Pedagogické fakultě UK na katedře speciální
pedagogiky, kterou jsem také vedl. Byl jsem přesvědčen o tom, že
tehdejší situace v oblasti vysokých škol neumožňuje v tomto oboru
studovat dostatečnému počtu kvalitních zájemců. UJAK se stala první
soukromou univerzitou v Česku, přičemž obecně platí, že soukromé školy
se většinou snaží svým studentům nabídnout něco navíc, ať již
například ve formě nadstandardního studijního zázemí - UJAK za tímto
účelem nedávno vybudovala špičkové profesionální audiovizuální studio,
nebo třeba modernější formy výuky - za nás bych v tomto ohledu rád
zmínil pilotní projekt INOVADIS, jenž si kladl za cíl vytvořit
společný studijní základ některých oborů a umožnit distanční studium
například prostřednictvím e-learningu.

* Dají se české soukromé školy kvalitativně srovnat s těmi
zahraničními? V čem jsou největší rozdíly?
            Srovnat se bezesporu dají, už proto, že existuje celá řada
výměnných programů pro studenty, kdy studenti vyjíždějí studovat jeden
či více semestrů na zahraničních univerzitách - a toto studium se jim
posléze „počítá“ i na jejich alma mater. Samozřejmě že mezi
jednotlivými školami jsou rozdíly, stejně jako mezi vzdělávacími
systémy jednotlivých států. Plošné srovnávání by proto bylo
zjednodušující.

* Jak si podle vás UJAK stojí ve srovnání s veřejnými školami?

            Snažíme se pro studenty vytvářet optimální studijní
podmínky: značnou část zkoušek mohou skládat prostřednictvím
počítačového testu v Testcentru - nejsou tak vázáni přesným termínem
konání zkoušky, do Testcentra mohou přijít v rámci jeho otevírací
doby. Pracujeme na systému hodnocení výuky ze strany studentů - zpětné
vazbě přikládáme mimořádný význam. Samozřejmostí jsou besedy se
zajímavými osobnostmi nebo mezinárodní vědecké konference, které často
pořádáme.

* Je mezi českými veřejnými a soukromými školami velká konkurence?

            Myslím, že to není úplně konkurenční vztah v pravém slova
smyslu. Soukromé školy vznikly, dle mého názoru, v důsledku poptávky
po vzdělání, kterou veřejné školy kapacitně nebo svým zaměřením
nedokázaly pojmout. Zároveň však soukromé školy poskytují určitý
nadstandard a často i větší propojení s praxí - mohou si často dovolit
angažovat vynikající přednášející, akademiky i přední osobnosti z
praxe.

* Máte nějaké triky, jak v konkurenci uspět? Na co své studenty lákáte?

            Myslím, že velmi důležitou referencí je studijní zázemí a
uplatnitelnost absolventů - jak jsem již říkal, oba tyto faktory jsou
v našem případě nadstandardní. Neméně důležitá je mezinárodní
spolupráce a vědecká činnost: pořádáme množství mezinárodních
vědeckých konferencí a naši pedagogové se také mnoha podobných akcí
účastní.

* Jak je těžké mít na škole ty nejlepší odborníky ve svém oboru?

            Získat kvalitní vyučující je samozřejmě obtížné, už proto,
že oprávnění konat habilitační řízení, tedy proces, který vede k
získání docentury, která je nutná pro získání titulu profesorského,
mají výhradně veřejné vysoké školy. Nicméně trvale usilujeme o to, aby
studentům přednášely renomované osobnosti z akademické i praktické
sféry.

* Našel byste nějaké rozdíly mezi samotnými studenty veřejných a
soukromých škol v Česku?

            Z naší zkušenosti bych řekl, že soukromé vysoké školy jsou
často zajímavou alternativou pro ty, kteří již pracují a v rámci
kariérního růstu nebo potřeby na sobě dále pracovat si rozšiřují či
doplňují vzdělání.

* Vaši školu studovala či studuje řada známých osobností. Vnímáte to
jako pozitivní reklamu, nebo je to naopak občas na obtíž?

            To, že si nás pro své studium vybere úspěšná osobnost,
přece rozhodně nelze vnímat negativně. V současné době u nás studuje
přibližně šest tisíc studentů, je proto logické, že se i mezi nimi
objeví veřejně známé osobnosti. Samozřejmě platí, že dbáme na to, aby
měli všichni studující stejná práva a stejné povinnosti.

* Tématem prosincové Studenty je také podvádění studentů u zkoušek.
Jaké s tím máte zkušenosti?

            Univerzita má samozřejmě mnoho vnitřních kontrolních
mechanismů, které neustále vylepšuje - v minulých letech jsme se
například připojili k systému Theses, který je efektivním nástrojem v
boji proti plagiátorství. Studium na naší škole, včetně státních
závěrečných zkoušek, které jsou veřejné a kdokoliv může jejich
regulérní průběh sledovat, je přitom vysoce transparentní: každý
student musí splnit stanovené povinnosti, aby mohl postoupit dále -
nad tím „bdí“ elektronický studijní informační systém, který nelze
obejít.

***
Snažíme se studentům nabídnout něco navíc, například moderní formy
výuky doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc. Je rektorem jedné z
nejprestižnějších českých soukromých škol, UJAK . Za svého působení se
musel bránit řadě útoků na kvalitu výuky na své škole, ale vždy tlak
ustál. Minulý rok oslavil šedesátiny. Vystudoval Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy, zaměřuje se na předměty speciální pedagogiky,
etopedii a sociálně patologické jevy.

Zdroj: 4.12.2013    Studenta web&mag    str. 52   Studium