Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Použitá a doporučená literatura

Tištěné dokumenty

 • Adamírová, J. (1999). Gynegymnastika. Praha: Vašut.
 • Adamírová, J. (1995). Hravá a zábavná výchova pohybem. Praha: Unie zdravotní tělesné výchovy, Česká asociace Sport pro všechny.
 • adámková, v. (2009). Obezita. Příčiny, typy, rizika, prevence a léčba. Brno: Fakta media.
 • Anděl, M. (1996). Život s cukrovkou. Praha: Grada.
 • Ayres, J. G. (2001). Astma. Praha: Grada.
 • Bartoš, V. (2003). Praktická diabetologie (3rd. enl. ed.). Praha: Maxdorf-Jessenius.
 • Bartůněk, D. (2001). Hry v přírodě s malými dětmi. Praha: Portál.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., & Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada.
 • Beránková, L., Zvonař, M. (2004). Nedostatek pohybové aktivity-fenomén dnešní doby. Konference plná barev. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury. ISBN 80-244-0931-3.
 • Elbl L., Chaloupka V., & Tomášková I. (2005). Silový trénink u nemocných po akutním infarktu myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní lékařství, 2005, 51, 41-47.
 • Elbl L., Chaloupka, V., Tomášková, I. (2005). Remodelace levé komory srdeční u nemocných s akutním infarktem myokardu po absolvování ambulantního řízeného rehabilitačního programu. Cor et Vasa, 47, 39–44.
 • Horák, D. (2008). Nedoceněná chůze. RUN the world magazíne, 3, 60-63.
 • Howley, E. T., Franks, B. D. (2003). Health fitness instructor‘s handbook (4th enl. ed.). Human Kinetics.
 • Hrazdira, L., Beránková, L. (2010). Osteoartróza a chondropatie kolenního kloubu pro farmaceuty. Brno: Medicom International.
 • Hrazdira, L., Beránková, L., & Sebera, M. (2006). Možnosti posilování hamstringů za pomoci speciální plošiny-první zkušenosti. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství.
 • Chaloupka V., Elbl L., & Nehyba S. (2005). Rehabilitace po infarktu myokardu a revaskularizaci u starších nemocných. Vnitřní lékařství, 51, 414-420.
 • Jančík J., Svačinová H., & Dobrák, P. (2003). Kombinovaný trénink u nemocných se systolickou dysfunkcí levé komory srdeční. Vnitřní lékařství, 49, 280–284.
 • Kavanagh T., Mertens D., Hamm, L. (2002). Prediction of Long-Term Prognosis on 12 169 Men Referred for Cardiac Rehabilitation. Circulation, 106,  666–671.
 • Petersen, S., Peto, V., & Rayner, M. (2005). European Cardiovascular diseases statistic. London: British Heart Foundation.
 • Berka, L. (1996). Srdeční infarkt a životní styl. Praha:Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.
 • Blahušová, E. (2005). Pilatessová metoda. Praha: Olympia.
 • Blahutková, M. (2003). Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií.
 • Bursová, M. (2005). Kompenzační cvičení uvolňovací-posilovací-protahovací. Praha: Grada.
 • Bystroň, J. (1997). Alergie. Ostrava: Mirago.
 • Cinglová, L. (2002). Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství pro studenty Fakulty tělesné výchovy a sportu. Praha: Karolinum.
 • Close, J. R. (1964). Motor function in the lower extremity. Springfield: Charles C. Thomas.
 • Cooper, K. H. (1980). Aerobní cvičení. Praha: Olympia.
 • Čekal, M. (1992). Průvodce ženy jiným stavem. Praha: Ivo Železný
 • Čermák, J., Chválová, O., Botlíková, V., & Dvořáková, H. (2000). Záda už mě nebolí. (4th enl. ed.). Praha: Jan Vašut.
 • Černá, M. (1999). Lehké mozkové dysfunkce. Praha: Karolinum.
 • Češka, R., Bertšnajdrová, A. (2011). Ateroskleróza. Centrum preventivní kardiologie III. Praha: Interní klinika 1. Lékařská fakulta Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice.
 • Dobeš, M., Dobešová, P. (2002). Cvičíme na velkém míči (2nd enl. ed.) Havířov: Domiga.
 • Drtlíková, I., Balaštíková, B., Theiner, P., Šerý, O., Uhrová, A., & Žáčková, M. (2006). Hyperkinetická porucha – ADHD. Praha: Galén.
 • Drtlíková, I. (2003). Algoritmy léčby ADHD a kombinovaných poruch. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigris.
 • Dungl, P. (2005). Ortopedie. Praha: Grada.
 • Fiala, J. (1999). Primárně preventivní vyšetření – manuál pro lékaře. Brno: Masarykova univerzita.
 • Ganong, W. F. (2005). Přehled lékařské fyziologie. Praha: Galén.
 • Haladová, E., Nechvátalová, L. (1997). Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
 • Haladová, E., Nechvátalová, L. (2003). Vyšetřovací metody hybného systému (2nd enl. ed.). Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
 • Hálková, J., Adamírová, J., Havlíčková, L., Chválívá, O., Kloudová, M., Kopřivová, J., … Vlková, Z. (2005).  Zdravotní tělesná výchova. Speciální učební texty. I. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.
 • Hart, R., Janeček, M., & Buček, P. (2002). Loketní kloub - ortopedie a traumatologie. Brno: Centa.
 • Hayflick, L. (1997).  Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub.
 • Holeček, V. (2007). Gynoidní a androidní obezita.Československá fyziologie. Praha: Tigis.
 • Hořejší, J. (2000). Dejte svému srdci šanci. Praha: Pfizer.
 • Hromádková, J. (1999). Fyzioterapie. Jinočany: H&H.
 • Chaloupka, R. (2001). Vybrané kapitoly z léčebné tělesné výchovy v ortopedii a traumatologii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
 • Chaloupka, V., Vaněk, P., Jurák, F., & Leisser, J. (1998). Nemocniční, posthospitalizační a lázeňská rehabilitace u nemocných ISCH. Brno: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice.
 • Janda, V., Pavlů, D. (1993). Goniometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.
 • Janda, V. (1996). Funkční svalový test. Praha: Grada.
 • Janda, V., Herbenová, A., Jandová, J., & Pavlů, D. (2004). Svalové funkční testy. Praha: Grada.
 • Janda, V. (1984). Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch. Brno: Ústav pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků.
 • Jungwirthová, Z., Krejčová, R. (2001). Rodinný domácí lékař. Praha: Finidr.
 • Kalvach, Z. (1997). Úvod do gerontologie a geriatrie. Praha: Karolinum.
 • Kaňková, K. (2003). Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. Brno: Masarykova univerzita.
 • Kašák, V. (2005). Asthma bronchiale. Praha: Maxdorf.
 • Kračmar, B. (2002). Kineziologická analýza sportovního pohybu. Praha: Triton.
 • Kelner, P. (2001). Vnitřní lékařství. Svazek III. Pneumologie. Praha: Galén.
 • Kerrová, S. (1997). Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál.
 • Knížetová, V., Kos, B. (1989). Strečink, Relaxace, Dýchání. Praha: Olympia.
 • Kobzová, A. (2002). Míč je tu pro nás – I my ho máme rádi. Brno: Paido.
 • Kolář, P. (1998). Senzomotorická podstata posturálních funkcí jako základ pro nové přístupy ve fyzioterapii. Rehabilitační a fyzikální lékařství, 5, 142-147.
 • Kolář, P. (1996). Diferenciace svalové funkce z hlediska posturální podstaty. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 5, 4–8.
 • Kopecký, A. (1986). Cukrovka dětí a mladistvých. Praha: Avicenum.
 • Kučera, M., Dylevský, I. (1997). Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada.
 • Kučera, M. (1996). Pohyb v prevenci a terapii. Praha: Karolinum.
 • Kumstát, M., Vysoký, R., Tomášková, I., Smolka, O., & Hrnčiříková, I., (2011). Studia sportiva. Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, 5, 167-172.
 • Kunzel, D. (1990). Lidský organismus ve zdraví a nemoci. Praha: Avicenum.
 • Kyralová, M., Matoušová, M., Adamírová, J., Matouš, M., & Osvaldová, V. (1995). Zdravotní tělesná výchova II. část. 1. Praha: Sdružení pro rozvoj zdravotní tělesné výchovy a Unie zdravotní tělesné výchovy.
 • Lewit, K. (1990). Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů.
 • Lewit, K. (2003). Manipulační léčba (5th enl. ed.). Praha: Sdělovací technika.
 • Lewit, K. (1990). Manipulační léčba v rámci léčebné rehabilitace. Praha: Nadas..
 • Lisá, L. (1990). Obezita v dětském věku. Praha: Avicenum.
 • Lopata, L. (1977). Při diabetu cvičte denně (2nd enl. ed.). Praha: Olympia.
 • Luttgens, K., Wells, K. (1989). Kinesiology Scientific Basis of Human Motion. (7th enl. ed.). Dubuque: William C. Brown
 • Máček, M. (1995). Pohybová léčba u plicních chorob. Praha: Victoria.
 • Máček, M., Máčková, J. (2002). Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií a Pedagogická fakulta.
 • Máček, M., Máčková, J., & Radvanský, J. (2005). Jaká je nejnižší účinná dávka pohybové aktivity? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 3, 140–148.
 • Měkota, K. (1980). Měření a testy v antropomotorice IV. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Mífková, L., Kožantová, L., & Sieglová, J. (2005). Kombinovaný trénink u pacientů po akutním infarktu myokardu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca, 14, 115–123.
 • Mundsen, A., Arcelus, J. (2002). Poruchy pozornosti a hyperaktivita: The ADHD handbook. Praha: Portál.
 • Mühlpachr, P. (2004). Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.
 • Niederle, P. (2001). Rehabilitace a fyzický trénink při srdečních onemocněních. Praha.
 • Novotný, I., Hruška, M. (2003). Biologie člověka. Praha: Fortuna.
 • Pavelka, R. (2000). 61 nejlepších her uvnitř. Brno: MC nakladatelství.
 • Panská, S. (2005). Pohybové hry pro děti se sluchově postižením. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Pařízková, J., Lisá, L. (2007). Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. Praha: Galén.
 • Prajerová, K. (1993). Cvičení při gynekologických oslabeních a jejich prevence. Praha: Univerzita Karlova.
 • Pernicová, H., Pernicová, H., Bělková, T., Javůrek, J., Kyralová, M., Labudová, J., & Strnad, P. (1993). Zdravotní tělesná výchova. Praha: Fortuna.
 • Potměšil, M. (2003). Surdopedie. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Příhoda, V. (1974). Ontogenze lidské psychiky IV. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 • Rašev, E. (1992). Nejen bolestí zad vás zbaví škola zad. Praha: Direkt.
 • Rheinwaldová, E. (1998). Novodobá péče o seniory. Praha: Grada.
 • Rychlíková, E. (2004). Manuální medicína (3rd enl. ed.). Praha: Maxdorf.
 • Silbernagl, S. (2001). Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada.
 • Sosna, A., Vavřík, P., Krbec, M., & Pokorný, D. (2001). Základy Ortopedie. Praha: Triton.
 • Svačina, Š., Bredšnajdrová, A. (2003). Cukrovka a obezita. Praha: Maxdorf.
 • Svačina, Š., Bredšnajdrová, A. (2008). Jak na obezitu a její komplikace. Praha: Grada.
 • Stejskal, J. (2004). Proč a jak se zdravě hýbat. Olomouc: Presstempus.
 • Strusková, O., Novotná, J. (2007). Metoda Ludmily Mojžíšové. Praha: XYZ
 • Syslová, V., Adamírová, J., Bartůňková, S., Halková, J., Kloudová, M., Kopřivová, J., … Vlková, Z. (2005). Zdravotní tělesná výchova. Speciální učební text. II. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny.
 • Šimíček, J. (2001). Aby srdce nezradilo. Praha: ISV
 • Špičák, V. (1988). Asthma bronchiale v dětství a v dospělosti. Praha: Avicenum
 • Štilec, M. (2001). Pohybové činnosti jako prostředek aktivního stylu života seniorů. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sportovních studií.
 • Tvrzník, A., Škorpil, M., & Soumar, L. (2006). Běhání od joggingu po maratón. Praha: Grada.
 • Týkalová, J. (2006). Nordic walking. RUN the world magazíne, 1, 68–69.
 • Vacková, L. (1997). Astma a alergie. Praha: EWA Edition.
 • Vachulová, J., Vachule, R. (1987). Hry pro těžce zrakově postižené děti. Praha: Ústřední výbor svazu invalidů v Českoloslovenské republice.
 • Véle, F. (1997). Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada.
Elektronické dokumenty

ADHD – Hyperkinetická porucha
http://cs.wikipedia.org/wiki/ADHD
Akutní komplikace diabetu
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Akutn%C3%AD_komplikace_diabetu#Hypoglykemick.C3.A9_k.C3.B3ma
Alergie
http://www.alergie.cz/
Bodybuilding.cz
http://www.sweb.cz/svajgl/
Cvičíme.cz – od bolesti zad k svěžesti a klidné mysli
http://www.cvicime.cz/
Cvičení v těhotenství a šestinedělí
http://www.sweb.cz/svajgl/diplomove_prace/cviceni_tehotenstvi_a_sestinedeli/cviceni_tehotenstvi_a_sestinedeli.htm
CZECHIA - profesionální webhostingové služby
http://www.diabetes.cz/
Česká asociace Sport pro všechny
http://www.caspv.cz/activity.php?id=8
Česká iniciativa pro astma
http://www.cipa.cz/
Česká společnost tělovýchovného lékařství
http://www.cstl.cz/
Diabetes
http://www.diabetesmellitus.cz/
Doktorka.cz – O zdraví a kráse
http://nemoci.doktorka.cz/cukrovka-diabetes-mellitus/
EEG Biofeedback – Psychologické centrum a institut
http://www.eegbiofeedback.cz/cesky/cesky.php?menu=3
Hluchota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hluchota
Inzulín
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inzul%C3%ADn
Kapitoly sportovní medicíny
http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/index.html
Karcinom děložního hrdla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_d%C4%9Blo%C5%BEn%C3%ADho_hrdla
Karcinom prsu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinom_prsu
Kardiologická revue
http://www.kardiologickarevue.cz/
Klub Zdravá záda
http://www.klubzdravazada.cz
Medicína – odborné fórum lékařů a farmaceutů
http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0400/med400_27.html
Ordinace.cz, cvičení v těhotenství – 1. část
http://www.ordinace.cz/clanek/cviceni-v-tehotenstvi-1-cast/
Rodina o dětech i rodičích – LMD, hyperaktivita
http://www.rodina.cz/rubrika/lmd
psychologická poradna, Bruntál – ADHD
http://www.pppbruntal.cz/texty/adhd.html
PFIZER – Společnost na výzkum a vývoj nových léků
http://www.pfizer.cz/showdoc.do?docid=73
Poznámky k fyziologii dýchání
http://www.lfp.cuni.cz/fyziologie/cze/download/dychani_poznamky.doc
Rodina o dětěch i rodičích, cvičení v těhotenství
http://www.rodina.cz/rubrika/cviceni_tehotenstvi
Slepota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slepota
STOB – Stop obezitě hubněte zdravě a natrvalo
http://www.stob.cz/
Svalová dysbalance a hypotrofie při sedavém zaměstnání
http://www.fsps.muni.cz/~novotny/PohybAp.htm
VADEMECUM zdraví
http://vademecum-zdravi.cz/sedy-zakal
Věda pro medicínu, medicína pro pacienty
http://www.ikem.cz/www?docid=1004490
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Srdeční infarkt a životní styl
http://archiv.vzp.cz/www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/Cteniprozdravi/Srdecni_infarkt_a_zivotni_styl69e1.html
World Health Organization
http://www.who.int/en/
Zdravotní pomůcky – ORTOTIKA s.r.o.
http://www.ortotika.cz/
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.