Pokyny pro vypracování závěrečné práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU

Obory: Veřejná politika lidské zdroje; Sociální práce.

I Téma a vedoucí

 1. Bakalářská a diplomová práce musí být studentovi oficiálně zadána jeho vedoucím (školitelem) v Informačním systému Masarykovy univerzity (dále ISMU). Práce, které nemají oficiální zadání v ISMU se k obhajobě (nebo k posouzení jako je tomu u oborové práce) nepřijímají.
 2. Podkladem k oficiálnímu zadání je některé z témat vypsaných členy katedry nebo studentem nabídnuté vlastní téma. Učitel může studenta, s jeho vlastním tématem odkázat na kompetentnějšího člena katedry nebo téma odmítnout pro jeho nevhodnost, nedostatečné zpracování, či z kapacitních důvodů. Katedra není povinna přijmout jakýkoliv námět navrhovaný studentem, nepřijme-li však jeho námět, nabídne alternativu (ve zvláštních případech může téma určit). Sporné případy řeší vedoucí katedry.
 3. Na základě přijatého námětu rozpracovaného tématu zpracuje učitel studentovi oficiální zadání tématu závěrečné práce (viz harmonogram níže). Téma může být v průběhu řešení upřesňováno jen v dohodě s vedoucím práce. Změna tématu je však možná vždy jen novým zadáním. O tom, co je upřesnění a co změna tématu rozhoduje vedoucí původní práce. Sporné případy řeší vedoucí katedry.
 4. Již přijaté oficiální zadání závěrečné práce zůstává pro studenta v platnosti, dokud úspěšně neobhájí závěrečnou práci. Jde zejména o případ, kdy student neobhájí nebo neobhajuje závěrečnou práci v termínu, pro který bylo vypracováno zadání závěrečné práce.
 5. Přijme-li učitel téma, nebo vybere-li si student téma tímto učitelem vypsané, stane se učitel vedoucím práce. Jeho povinností je vést studentovu práci a konzultovat s ním problémy, na které v jejím průběhu narazí. Dbá však přitom, aby práce studenta byla iniciativní a samostatná (s plnou odpovědností autora).
 6. Diplomová práce může být v některých případech vedena též odborníkem, který není členem katedry Sociální politiky a sociální práce (či vůbec FSS), avšak pouze s předchozím souhlasem vedoucího katedry (neuděluje se zpětně). V případě externího vedoucího práce je tedy nutné si podat oficiální žádost vedoucímu katedry. Nezbytnou podmínkou je oslovení tzv. metodologického supervizora z řad pracovníků Katedry SPSP, se kterým si student/studentka před podáním žádosti domluví způsob spolupráce. Celá žádost musí obsahovat následující:
 7. Bakalářské práce a diplomové práce jsou posuzovány oponentem (oponenta určuje katedra) a vedoucím práce, a jsou obhajovány před komisí k tomu účelu určenou (je jmenována děkanem fakulty).
 8. Námět rozpracovaného tématu závěrečné práce (dále v textu jen rozpracované téma. Námět musí být identifikován v pravém horním rohu uvedením příjmení a jména, UČO a adresou elektronické pošty (e-mail). Námět musí obsahovat:

 

II Harmonogram práce

Bakalářský program

Student má na vypracování bakalářské práce vymezeny čtyři semestry. V prvním semestru si v Informačním systému MU registruje předmět Metodologie závěrečné práce, zvolí téma, zajistí si vedoucího bakalářské práce a zhotoví rozpracované téma bakalářské práce (viz oddíl I, odst. 8, výše). V druhém semestru si student v Informačním systému MU zaregistruje předmět Konceptualizace závěrečné práce a zhotoví hrubou verzi teoretické části bakalářské práce včetně metodiky empirického výzkumu. V třetím semestru student vykoná empirické šetření a začne analyzovat a interpretovat vyšetřená empirická data a píše příslušné kapitoly bakalářské práce (tento krok není spojen s žádným předmětem v Informačním systému MU). Ve čtvrtém semestru se student registruje v Informačním systému do předmětu Diplomový seminář, dokončuje analýzu a interpretaci empirických dat, dopisuje zbývající kapitoly a dokončuje text bakalářské práce do podoby soudržného celku.

Magisterský program

Student má na vypracování diplomové práce vymezeny čtyři semestry. V prvním semestru si v Informačním systému MU registruje předmět Metodologie diplomové práce, zvolí téma, zajistí si vedoucího bakalářské práce a zhotoví rozpracované téma bakalářské práce (viz oddíl I, odst. 8, výše). V druhém semestru si student v Informačním systému MU zaregistruje předmět Konceptualizace diplomové práce a zhotoví hrubou verzi teoretické části bakalářské práce včetně metodiky empirického výzkumu. V třetím semestru student vykoná empirické šetření a začne analyzovat a interpretovat vyšetřená empirická data a píše příslušné kapitoly diplomové práce (tento krok není spojen s žádným předmětem v Informačním systému MU). Ve čtvrtém semestru se student registruje v Informačním systému do předmětu Diplomový seminář, dokončuje analýzu a interpretaci empirických dat, dopisuje zbývající kapitoly a dokončuje text diplomové práce do podoby soudržného celku.

III Zaměření bakalářských a diplomových prací

Studenti mají možnost volit mezi následujícími typy diplomových prací:

Typ A Analýza vybraného sociálního problému nebo cílové skupiny

Cílem práce je poznat a analyzovat důležité aspekty vybraného předmětu zájmu (je jím sociální problém nebo cílová skupina) a začlenit jej do širších sociálních, ekonomických, právních, politických, psychologických, pedagogických, etických nebo dalších souvislostí. Problém nebo cílová skupina by měly být reflektovány zejména z hlediska teorie sociální politiky a/nebo teorie sociální práce. Při jeho analýze případně výzkumu by měly být využity různé metody (kombinace metod), vhodně volené podle povahy problému a použitých dat.

Součástí práce musí být závěry a doporučení opatření k řešení pojednávaného problému či situace cílové skupiny případně reflexe významu zjištění pro praxi či teorii sociální politiky - sociální práce.

Tato práce může být převážně empirická, ale může jít také o teoretickou práci, která zhodnotí dosavadní poznatky o problému a přinese nové pohledy, přístupy, koncepty či teorie.

Typ B Analýza vybrané oblasti/instituce/aspektu/organizace sociální politiky nebo sociální práce

Cílem práce je popsat a reflektovat existující řešení určitých sociálních situací a problémů, zejména z hlediska jejích účinků, možností implementace, omezení a problémů, které při těchto řešeních vznikají. Jde tedy zejména o posouzení zdůvodněnosti sledovaných cílů a/nebo o posouzení vhodnosti nástrojů k jejich dosažení. Požadován bude interdisciplinární přístup k  hodnocení řešení/institucí, případně hloubková analýza jednoho z aspektů řešení, zdůraznění silných a slabých stránek existujících řešení a podmínek, za nich jsou vhodná či méně vhodná. Práce musí obsahovat doporučení pro další řešení a opatření.

V tomto případě tedy práce představuje rozbor tvorby opatření, podmínek, účinků nebo problémů jejich implementace v určité oblasti/instituci sociální politiky-sociální práce, případně jde o tzv. evaluační výzkum.

Typ C 1 Projekt řešení vybraného problému nebo situace

Cílem práce je předložit všestranně zdůvodněné řešení určitého sociálního problému včetně návrhu metodiky intervence nebo jejího ověření. Práce musí obsahovat též velmi stručné, ale výstižné zhodnocení existujících řešení, výstižnou charakteristiku řešeného problému, a také celkových podmínek jeho řešení. Tento typ práce se doporučuje v případě, že jsou již dostatečně prozkoumány klíčové aspekty řešeného problému (situace) - viz typ A.

Typ C 2 Návrh (projekt) řešení vybraného sektoru sociální politiky (a sociálních služeb) nebo organizace

Cílem práce je předložit všestranně zdůvodněný návrh řešení vybraného sektoru (subsystému) nebo určitého aspektu tohoto sektoru (subsystému) sociální politiky (a sociálních služeb) nebo organizace. Práce musí obsahovat velmi stručné ale výstižné zhodnocení již existujících řešení, výstižnou charakteristiku řešeného problému, a také celkových podmínek řešení. Tento typ práce se doporučuje v případě, že jsou již dostatečně prozkoumány klíčové aspekty řešeného problému (situace) - viz typ A.

Typ D Srovnávací analýza a rozbor systémů sociální politiky a sociální práce

Cílem práce bude vývojové nebo mezinárodní srovnání určitého systému/oblasti/instituce/aspektu sociální politiky a/nebo sociální práce, posouzení společných a odlišujících rysů, jejich vysvětlení a zhodnocení. Práce by měla směřovat buď k vysvětlení zjištěných rozdílností či podobností, jež z komparace vyplývají nebo k posouzení důsledků těchto zjištěných rozdílů a podobností. Práce musí obsahovat kapitolu diskutující podmínky a možnosti využití alternativních řešení.

Typ E Metody sociální práce a nástroje sociální politiky

Cílem práce bude experimentálně ověřit a reflektovat vhodnost nebo účinnost určitého typu - techniky intervence v oblasti sociální práce či v sociální politice (ověření určitého nástroje). Součástí práce musí být vysvětlení důvodů, cílů, celkových podmínek a kontextu využití daného nástroje, techniky intervence, včetně kontextu historického.

 

IV Náležitosti bakalářské a diplomové práce

 1. Náležitosti bakalářské práce jsou předmětem kontroly v rámci povinného předmětu "Diplomový seminář". Náležitosti (magisterské) diplomové práce jsou předmětem kontroly v rámci povinného předmětu "Diplomový seminář".
 2. Práce není přijata, nesplňuje-li následující náležitosti:
  1. Titulní list s názvem práce, uvedením jména autora práce, vedoucího diplomové práce a hlavních konzultantů (spolupracovníků a pomocníků). Doporučuje se připojit poděkování vedoucímu práce, případně dalším osobám, jež autorovi byly výrazně nápomocny. Dále název fakulty, kde je práce předkládána k obhajobě, a domicil s vročením.
  2. Čestné prohlášení autora, že na diplomové práci pracoval samostatně a použil jen v literatuře citovaných pramenů.
  3. Obsah práce, který musí být úplný (včetně všech příloh) s uvedením počátečních stránek kapitol (subkapitol). Pokud přílohy tvoří zvláštní, samostatně svázaný díl práce, je obsah práce zařazen na začátku textové části a zahrnuje i Obsah příloh.
  4. Závěry musí podávat úplný a přehledný obraz o obsahu práce a rekapitulovat základní zjištění.
  5. Stručný abstrakt (dříve anotace)  shrnující základní informaci o obsahu práce a jejich zjištěních (10, max. 20 řádků v české a anglické verzi) a s počtem slov základního textu.
  6. Poznámky (připojené za textem), pokud nejsou zařazeny pod čarou na příslušné straně textu (doporučuje se jen při omezeném počtu poznámek).
  7. Jmenný a věcný rejstřík. Rejstřík musí být uspořádán abecedně a musí obsahovat odkazy na všechny stránky, kde se rejstříková položka v textu vyskytuje.
  8. Bibliografie: úplná a správně vedená, obsahující všechny citované prameny a prameny, na které diplomová práce odkazuje. Odděleně od soupisu citované literatury může práce přinést bibliografii zpracovaného autora, systematicky utříděnou a komentovanou bibliografii k danému tématu, seznam excerpovaných časopisů apod.
  9. Součástí (magisterské) diplomové práce je stať, která na ploše 7 až 12 stran vlastního textu nastíní hlavní poznatky obsažené v diplomové práci.
  10. Řazení jednotlivých částí svazku závěrečné práce je následující: titulní list; čestné prohlášení; abstrakt (dříve anotace) s počtem slov; obsah; jednotlivé kapitoly základního textu včetně závěrů; poznámky (pokud nejsou umístěny pod čarou); seznam použité literatury (bibliografie); jmenný rejstřík, věcný rejstřík; přílohy a v tomto rámci stať jako Příloha A (platí pouze pro diplomovou práci).

 3. Standardní rozsah základního textu (to je bez titulní strany, poděkování, obsahu, poznámek pod čarou, vysvětlivek a příloh) bakalářské práce by se měl pohybovat v rozmezí 7 500 až 18 000 slov a u diplomové práce by se měl pohybovat rozsah základního textu (to je bez titulní strany, poděkování, obsahu, poznámek pod čarou, vysvětlivek, statě a příloh) v rozmezí 13 500 až 33 000 slov. Skutečný počet slov je třeba v práci uvést. Zda je rozsah základního textu v pořádku, určuje komise pro obhajobu až při samotné obhajobě.
 4. Práce musí vyhovovat standardům kladeným na odborné texty i co se týče své vnější úpravy. Práce musí být psána na počítači ve standardním textovém editoru. Může být tištěna buď po jedné straně listu, nebo po obou stranách listu kancelářského papíru formátu A4. Kancelářský papír může být i recyklovaný. Je nutná střídmá úprava (nepovolují se grafické úpravy typu velkých úvodních písmen; obtékání grafů, obrázků, tabulek ap. textem atd.).
 5. Čeština diplomové práce musí odpovídat současné jazykové normě: hrubé pravopisné, gramatické či stylistické chyby diskvalifikují práci bez ohledu na její meritorní hodnotu. Nedoporučuje se příliš oživovat text různými bonmoty, osobními vyznáními či lehce ironickým tónem ap. (Poznámka: pokud nejsou tyto výrazové prostředky zdůvodněnou součástí přístupu autora.)
 6. Vnitřní organizace textu musí odpovídat meritorní struktuře sdělení. Záleží na diplomantovi, jestli práce bude mít jednu nebo více částí... V každém případě musí obsah práce podávat jasný obraz o zvolené organizaci textu a systém členění textu musí být uplatněn důsledně jednotně na celou práci. Jednotlivé kapitoly mohou být uvedeny abstraktem (několikařádkovým heslovým obsahem kapitoly), popřípadě vhodným citátem s uvedením pramene), který se od vlastního textu odsazuje.
 7. Poznámky k textu mohou bát zařazovány buď pod čarou na konci příslušné strany textu, nebo na konci práce ve zvláštním oddíle, nadepsaném "Poznámky". V žádném případě nelze zařazovat poznámky za jednotlivé kapitoly práce. Odkazy na poznámky jsou zásadně označovány arabskými číslicemi nadsazenými nad text (horní index). Pokud je text poznámky psán pod čarou, mohou být průběžně číslovány od počátku v každé kapitole, anebo průběžně v celém textu. Pokud jsou zařazeny za text práce, všechny poznámky v práci musejí být číslovány průběžně v celém textu. Do textu poznámek nelze umisťovat tabulky a grafy.
 8. Citace se řídí obvyklými pravidly a etikou vědecké práce (citace i parafráze textu se přiznávají). Pokud diplomant odkazuje pouze na myšlenku či pramen (též parafrázuje-li text), používá bibliografický odkaz obsahující příjmení autora či editora (nejsou-li uvedeni, pak první slovo názvu práce) a po čárce rok vydání. To vše v závorce zařazené do textu u citace. Pokud je autor citován doslova, je třeba jeho text dát do uvozovek a bibliografickém odkazu uvést po čárce za rokem vydání i číslo stránky. [Poznámka: Například (Esping-Andersen, 1990), resp. (Esping-Andersen, 1990, s. 76) při přímé citaci.] Pokud reprodukujeme volně určitou myšlenku nebo názor obsazený v celém díle, číslo stránky samozřejmě neuvádíme. Při obsáhlejším citátu (nad čtyři řádky) je možno celý citát psát ve zvláštním odstavci a odsadit ho od levého okraje. Pokud citujeme text do češtiny nepřeloženého díla ve vlastním překladu, je třeba na tuto skutečnost upozornit (vlastní překlad).
 9. Seznam (citované) literatury je řazen abecedně podle příjmení autorů. Více pramenů od stejného autora řadíme sestupně podle roku vydání. Jména autorů píšeme velkými písmeny. Prameny bez autora či editora se zařazují abecedně podle prvního písmene názvu. Názvy cizích publikací se uvádějí v originále. U méně běžných jazyků (maďarština, holandština apod.) uveďte překlad názvu do češtiny v hranaté závorce za jeho přesnou citací. Názvy děl v jazycích, které nepoužívají latinky (ruština) mohou být transkribovány do latinky. Je-li dílo přeloženo do češtiny, je třeba citovat poslední české vydání.
 10. Bibliografie celého dokumentu (monografie).
 11. Bibliografie sborníků a statí ve sbornících.
 12. Bibliografie článku v časopise.
 13. Bibliografie výzkumných prací a nestandardních pramenů.
 14. Označování tabulek, grafů a schémat musí být v celé práci jednotné. Tabulky, grafy, obrázky a schémata mají své vlastní číslování a číslují se buď průběžně (čísla musejí na sebe navazovat), anebo v desetinném systému (jsou-li v něm číslovány kapitoly). Musejí mít nadpis, který je označuje tak aby byly srozumitelné a úplné bez ohledu na ostatní text práce. Musejí mít standardním způsobem citovaný pramen, který musí být zařazen v použité literatuře. Mohou být zařazeny přímo v textu nebo jako samostatná příloha za textem práce (ne však za jednotlivými kapitolami). Pokud jsou zařazeny na konci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden odkaz na přílohu a na jejich název a pořadové číslo.
 15. Tabulky, které jsou v relativních četnostech, musejí mít alespoň jeden údaj v absolutních četnostech (n).
 16. Tabulky musí být srozumitelné i neškolenému čtenáři (musí být jasno, kde je 100 %, tam, kde to není možné musí být vysvětlení - např. jde-li o výsledek třídění III. stupně).
 17. U obrázků a schémat, které jsou výsledkem některé ze statistických technik, musí tato technika uvedena (například Regresní analýza, Faktorová analýza, Korespondenční analýza - metoda LINDA ap.).

 

V Úprava textu bakalářské a diplomové práce

Úprava textu se řídí zvyklostmi akademické a vědecké obce. (S žádostí o výklad akademických zvyklostí se obraťte na Vašeho vedoucího bakalářské, nebo diplomové práce.) Vzhled obálky bakalářské diplomové práce a magisterské diplomové práce ukazuje dvojice následujících obrázků.

VI Organizační dodatky

 1. Bakalářskou nebo diplomovou práci jejich autor (student) jednak odevzdává v tištěné podobě asistentce/asistentovi vedoucího Katedry spsp, a to dvakrát (jeden svazek pro vedoucího závěrečné práce a jeden svazek pro oponenta závěrečné práce), a to svázanou některým z následujících způsobů: v termovazbě, nebo  v kroužkové vazbě, nebo v knižní vazbě. Soubor s textem závěrečné práce vkládá student v elektronické formě do archívu závěrečných prací v ISMU. Z důvodu ochrany osobních dat respondentů a komunikačních partnerů v případě empirické práce její autor (student) nesmí vkládat do archívu závěrečných prací v ISMU soubor s daty nebo přepisy nestandardizovaných rozhovorů. Autor empiricky zaměřené závěrečné práce je povinen soukromě (na pevném disku svého počítače nebo na svém Flash disku nebo na svém CD-R disku) uchovat elektronické soubory s daty a přepisy rozhovorů až do termínu úspěšné obhajoby své závěrečné práce, aby byly v případě potřeby k dispozici vedoucímu závěrečné práce, oponentům závěrečné práce a členům komise pro obhajoby závěrečných prací.
 2. Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací (je k tomu vyhrazen jediný den) stanovuje katedra. Zpravidla je to do poloviny ledna a v prvním týdnu května každého roku (viz Terminář).
 3. Závěrečnou práci nelze přijmout k obhajobě bez oficiálního zadání v ISMU (viz hlavu II výše). Stejně tak nejsou přijímány práce neúplné (bez literatury, anotace, podpisu autora ap.) či jinak nevyhovující požadavkům.
 4. Katedra (fakulta, MU) nehradí žádné náklady spojené s přípravou a realizací (množení dotazníků, cestovné, pořizování dat, jejich analýza ap.), vedením (vede-li práci externista) konzultacemi a s dalšími aktivitami spojenými se závěrečnou prací.

 

Směrnice vedoucího Katedry sociální politiky a sociální práce platná od června 2010, pouze pro katedru SPSP!
 
Zavádím dva termíny:
 
- termín odevzdání diplomové práce do odevzdávárny Diplomového semináře (dále jen „TERMÍN ODEVZDÁNÍ“) Tento termín je totožný s dříve existujícím termínem odevzdání a pro studenty zůstává reálným termínem odevzdání práce a je uveden v termináři katedry
 
- termín uložení diplomové práce do archivu v ISu (dále jen „TERMÍN ULOŽENÍ“) Půjde o interval, jehož délka bude závislá na úspěšnosti autorů při získávání zápočtu za diplomový seminář. Pro studenty, kteří získají zápočet z diplomového semináře hned na poprvé (to je v „termínu odevzdání“), bude termín uložení s termínem odevzdání totožný – v tento den dostane autor informaci, že získal zápočet a současně pokyn „ulož do archivu“. Pro studenty, kteří získají zápočet a dostanou pokyn „ulož do archivu“ na druhý nebo třetí pokus, bude reálný termín uložení později než v den odevzdání, nejpozději však v oficiálním termínu uložení, to je v den před SZZ (písemnou či obhajobou).
 
Takže:
 
-         termín odevzdání (viz terminář katedry SPSP):
o       student odevzdá kompletní text práce do odevzdávárny předmětu Diplomový seminář
o       student, který získá zápočet na první pokus, dostane informaci, že získal zápočet, pokyn „ulož do archivu“ a práci poté neprodleně uloží do archivu
o       studenti, kteří dostanou informaci, že zápočet nezískali, dostanou současně informaci o termínu, kdy mají do odevzdávárny a na sekretariát katedry SPSP dodat upravenou verzi diplomky
-         termín odevzdání upravené verze do odevzdávárny Diplomového semináře:
o       student, který získá zápočet na druhý pokus, dostane informaci, že získal zápočet, pokyn „ulož do archivu“ a práci poté neprodleně uloží do archivu
-         nejpozději tři dny před obhajobou:
o       učitelé vloží posudky do ISu
-         termín odevzdání druhé upravené verze do odevzdávárny Diplomového semináře:
o       student, který získá zápočet na třetí pokus, dostane informaci, že získal zápočet, pokyn „ulož do archivu“ a práci poté neprodleně, tentýž den uloží do archivu

 

V Brně 26. května 2015