Bibliografie vybraných právnických časopisů a sborníků 1918–1989

Podstata projektu MUNI/A/0768/2012 „Vytvoření bibliografie právnických časopiseckých článků a sborníkových příspěvků 1918 – 1989“ spočívá ve zpřístupnění bibliografických údajů o článcích nejdůležitějších dostupných právnických časopisů, které vycházely na našem území od vzniku Československé republiky v roce 1918 až do pádu komunistického režimu v roce 1989.

Je si třeba uvědomit, že mezi právnické časopisy nenáleží jen časopis Právník, nýbrž že u nás v průběhu 20. století vycházely dvě desítky nejrůznějších periodik, které uveřejňovaly články s právní tématikou. Mnohé právnické časopisy vycházející v období 1. ČSR, Protektorátu Čechy a Morava či v období po roce 1948 jsou dnes již téměř zapomenuté, a to bohužel i přesto, že v nich publikovali velikáni československé právní vědy.

Vyvstala zde tedy potřeba zpřístupnit tyto „skvosty“ z minulých dob podávající zajímavý obraz o stavu tehdejšího práva, státu i společnosti současným i budoucím badatelům. Další problém představuje samotná dostupnost těchto časopisů v knihovnách v České republice.

Druhou skupinou bibliografických údajů, které vytvořená databáze obsahuje, představují sborníky z vědeckých konferencí či kolokvií a pocty vydané u příležitosti životního jubilea významných představitelů právní vědy, především pak univerzitních profesorů. Obsah těchto sborníků je dnes prakticky nezmapován, a tudíž jeho zveřejnění dá podnět k oživení zájmu o tyto velmi cenné publikační výsledky československé právní vědy.

počty článků v datbázi
Počty článků v bibliografii podle jazyků

Vytvořenou bibliografii právnických článků v časopisech a sbornících využijí nejen studenti právnických fakult při zpracovávání svých bakalářských, diplomových a rigorózních, ale i studenti doktorských studijních programů a ostatní vědečtí pracovníci při jejich vědecké činnosti, neboť v odborných článcích a monografiích se pravidelně objevuje historický exkurs vývoje jednotlivých právních institutů od roku 1918 až do současnosti.

Zpracovanou bibliografii využije jistě i široká veřejnost, tedy každý, kdo se zabývá vývojem určitého právního institutu v minulosti a potřebuje shromáždit co největší množství sekundární literatury.

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku bude v některých oblastech naprostý nedostatek informačních zdrojů pro právní aplikaci tohoto zákoníku v praxi. V bibliografii právnických časopiseckých článků a konferenčních příspěvků si budou moci aplikující právníci vyhledat existující dobové články, podívat se jak se daný problém řešil dle ABGB a najít tedy potřebnou inspiraci pro řešení jejich případu dnes.

Autoři této bibliografie při jejím sestavování usilovali o úplnost, avšak ne vždy bylo možno získat úplně všechny ročníky či všechna čísla uvedených periodik, protože se v knihovnách již nenachází, nebo je knihovny neumožní vypůjčit. Do bibliografie byly zahrnuty prakticky všechny „čistě“ právnické časopisy, jakož i některé další, ve kterých převažovaly články s právnickou tématikou. Samozřejmě v minulosti vycházely desítky dalších časopisů z nejrůznějších vědních oborů, do kterých v některých případech právníci také svými odbornými příspěvky přispívali, avšak zpracování všech vědeckých časopisů by nebylo prakticky realizovatelné a ani žádoucí, neboť by bibliografie právnických článků byla velice znepřehledněna velkým množstvím článků z úplně odlišných a s právem vůbec nesouvisejících oborů.

Do výběru jsme zařadili pouze statě a odborná pojednání. Recenze knih, zprávy z vědeckého života či krátké komentáře jsme ponechali stranou. Bibliografické údaje jsme zpracovávali z obsahů jednotlivých periodik, takže nebylo vždy možno získat přes některé chybějící údaje (jméno autora, číslo časopisu) kompletní bibliografickou citaci, což však pro identifikaci a následné eventuální získání potřebného článků nevadí. Zařazení konkrétního článku do právního odvětví je jen informativní a ne vždy úplně musí odpovídat jeho charakteru.

Razitko knihovny

V naší databázi má uživatel možnost vygenerovat si bibliografické údaje dle jednotlivých časopisů, autorů, právních odvětví či časového období a vyhledávací kritéria může také vhodně kombinovat.

Celkem bibliografická databáze obsahuje 26 688 článků ve 34 časopisech a 82 sbornících.