Literatura k průvodci

Literatura k průvodci

 • ADAMS, Bruce. Sunset: A Proposal for Accountable Government. Administrative Law Review, 1976, roč. 28, č. 3, s. 511-542.
 • ALEXY, Robert. Pojem a platnost práva. Bratislava: Kalligram, 2009.
 • ALEXY, Robert. Recht, Vernuft, Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1995.
 • ALEXY, Robert. Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurse sals Theorie der juristischen Begründung. Frankfurt am Main: Suhrkampf, 1991.
 • AMIRA, Karl v. Thierstrafen und Thierprocesse. Innsbruck: Wagner´schen Universitäts-Buchhandlung, 1891.
 • BACON, Francis. Maxims of the Law. In Bacon, Francis. The Works of Francis Bacon, vol. XIV. New York: Hurd and Houghton, 1872.
 • BÁRÁNY, Eduard. Politická zodpovednosť. In VOZÁR, Jozef (ed.) Zodpovednosť v práve: pocta Oľge Ovečkovej. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 10-21.
 • BAXA, Bohumil. Československé právo veřejné. Podle přednášek na vysoké škole obchodní v Praze. Praha: Spolek posluchačů komerčního inženýrství, 1933.
 • BEDERMAN, David J. Custom as a Source of Law. New York: Cambridge University Press, 2010.
 • BEJČEK, Josef. Nakládáme odpovědně s odpovědností? In VOZÁR, Jozef (ed.) Zodpovednosť v práve: pocta Oľge Ovečkovej. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, s. 22-48.
 • BEJČEK, Josef. Násobná a sankční náhrada škody. Právní rozhledy, 2021, č. 10, s. 343-348.
 • BEJČEK, Josef. Odpovědnost právníků za obsah právní odpovědnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, 1998, roč. 6, č. 3, s. 371-385.
 • BENTHAM, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne and Son, 1780.
 • BENTHAM, Jeremy. Nomography. In BOWRING, John (ed.). Works of Jeremy Bentham. Volume III. Edinburgh: William Tait, 1843
 • BENTHAM, Jeremy. The Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1879.
 • BERAN, Karel. Pojem osoby v právu. Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012.
 • BERAN, Karel. Způsobilost právnické osoby „právně jednat“ a „právně odpovídat“. In BERAN, Karel et al. Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018, s. 21-38.
 • BERTALANFFY, Ludwig Von. General System Theory. New York: George Braziller, 1969.
 • BEZOUŠKA, Petr. § 2894. In: Hulmák Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014.
 • BLACKSTONE, William. Commentaries on Laws of England. San Francisco: Bancroft – Whitney Company: 1916.
 • BOBEK, Michal, KÜHN, Zdeněk, POLČÁK, Radim. Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. Praha: Auditorium, 2006.
 • BOBEK, Michal. Ústavní soud ČR a přezkum vnitrostátní implementace komunitárního práva: „Poslouchej, co říkám a nekoukej, co dělám“? Soudní rozhledy, 2007, roč. 13, č. 5, s. 173-180.
 • BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Praha: EUROLEX Bohemia, 2001.
 • BOHÁČ, Radim a další. Legislativní proces (teorie a praxe). Praha: Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011.
 • BONFANTE, Pietro. Instituce římského práva. Brno: ČS. A.S. Právník, 1932.
 • BOURDIEU, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991.
 • BOWMAN, Geoffrey. The Art of Legislative Drafting. European Journal of Law Reform. 2005, roč. 7, č. 1-2, s. 3-17.
 • BRAIBANT, Guy: Qui fait la loi? Pouvoirs: Revue française d’études constitutionnelles et politiques. 1993, roč. 64.
 • BRANDL, Vincenc. Jakou úlohu má plniti historie práva českého? Úvodní myšlenky k filosofii práva českého. Právník, 1871, roč. 10, s 297-303.
 • BRAZIER, Rodney. The Non-Legal Constitution: Thoughts on Convention, Practice and Principle. Northern Ireland Legal Quarterly. 1992, roč. 43, č. 3, s. 262-287.
 • BREJCHA, Aleš. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Praha: CODEX BOHEMIA, 2000.
 • BURSÍKOVÁ, Lenka. Teoretická východiska. In BURSÍKOVÁ, Lenka, SVOBODA, Tomáš, BENÁK, Jaroslav, SOCHOROVÁ, Dagmar, VITOUL, Vlastimil. Právnické osoby veřejného práva z perspektivy veřejnoprávní a soukromoprávní. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 11-28.
 • CALDWELL, Edward. Edward´s Caldwell Comments on the Instructions. Clarity – Journal of the international association promoting plain legal language. 2005, č. 54, listopad, s. 7-8.
 • CAMINKER, Evan H. Why Must Inferior Courts Obey Superior Court Precedents? Stanford Law Review, 1994, roč. 46, č. 4, s. 817-873.
 • CARBONNIER, Jean. Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur. Paris: Librairie Génerale de Droit et de Jurisprudence, 2001.
 • CARDOZO, B. Law and Literature, Yale Law Journal. 1939, roč. 48, č. 3, s. 489–507.
 • CARPENTIER, Mathieu, SPAAK, Torben. Sources of Law in Continental Analytical Jurisprudence (March 16, 2022). L. Burazin, M.S. Green & G. Pino (eds.), Jurisprudence in the Mirror (Oxford University Press), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4059278.
 • CASINI, Lorenzo, CASSESE Sabino, NAPOLITANO, Giulio. The New Italian Public Law Scholarship. International Journal of Constitutional Law, 2011, roč. 9, č. 2, s. 301-309.
 • CAVALIERI, Paola. The Animal Question: why nonhuman animals deserve human rights. Oxford: Oxford University Press, 2001.
 • CORMACAIN, Ronan. Legislation, Legislative Drafting and the Rule of Law. The Theory and Practice of Legislation. 2017, roč. 5, č. 2, s. 115-135.
 • COUTU, Michel. Max Weber´s Interpretive Sociology of Law. London: Routledge, 2018.
 • CVRČEK, František, NOVÁK, František. Legislativa. Teoretická východiska a problémy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017.
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vydání 4. v Karolinu 2., dopl. Praha: Karolinum, 2011.
 • ČERMÁK, Vladislav. O podstatě práva. Praha: Orbis, 1940.
 • D´ASPREMONT, Jean; BESSON, Samantha. The Oxford Handbook of the Sources of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2017.
 • DERNBURG, Heinrich. Pandekten. 5. verb. 1. Band. Berlin: H.W. Müller, 1896.
 • DICEY, Albert. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. 8th edition. London: MacMillan, 1915.
 • Digesta, neboli, Pandekty: svazek I, kniha I-XV, vybrané části = Digesta, seu, Pandectae : tomus I, liber I-XV, fragmenta selecta. Přeložil Peter BLAHO, Jarmila BARTOŠÍKOVÁ, Michal SKŘEJPEK, Jakub ŽYTEK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
 • DOLEŽAL, Adam, DOLEŽAL, Tomáš. Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016.
 • DONNE, John. Biathanatos: A Declaration of that Paradoxe Or Thesis that Self-homicide is Not So Naturally Sin, that it May Never be Otherwise: Wherein the Nature, and the Extent of All Those Lawes, which Seeme to be Violated by this Act, are Diligently Surveyed. London: Humphrey Moseley, 1648.
 • DOSTALÍK, Petr. Právní obyčej jako pramen práva v právu římském. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2009.
 • DUXBURY, Neil. Jurist and Judges. An essay on Influence. Oxford: Hart, 2001.
 • DUXBURY, Neil. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
 • DWORKIN, Ronald. „Natural“ Law Revisited. University of Florida Law Review, 1982, roč. 34, č. 2, s. 165-188.
 • DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge: Belknap Press, 2011.
 • ELIAS, Olawale T. The Nature of African Customary Law. Manchester: Manchester University Press, 1956.
 • ELIÁŠ, Karel. Obcházení zákona. Právní rozhledy, 2018, č. 15-16, s. 515.
 • ELISCHER, David. Protiprávnost – co je jejím zdrojem v soukromém právu? Časopis pro právní vědu a praxi. 2016, roč. 24, č. 4, s. 501-526.
 • FENET, Antoine, P. Recueil complet des travaux-préparatoires du Code Civil, comprenant sans morcellement: 1o le texte des divers projets: 2o celui des observations du tribunal de cassation et des tribunaux d'appel; 3o toutes les discussions prisées littéralement tant dans les procès-verbaux du Conseil d'état que dans ceux du Tribunat; et 4o les exposés des motifs, rapports, opinions et discours tels qu'ils ont été prononcés au corps législatif et au tribunat. Paříž: Videcoq, 1836.
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. Brno: Masarykovy univerzita, 2011.
 • FINNIS, John. Natural Law: The Classical Tradition. In Colem, Jules. L., Himma, Kenneth Eimar, Shapiro, Scott J. (eds). Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002.
 • FINNIS, John. Prirodzený zákon a prirodzené práva. Bratislava: Kaligram, 2019.
 • FINNIS, John. The Truth in Legal Positivism. In George, Robert P. The Autonomy of Law: Essays on Legal Positivism. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • FISH, Stanley. Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature. Texas Law Review. 1982, roč. 60, č. 3, s. 551–568.
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.
 • FULLER, Lon L. Morálka práva. Praha: OIKOYMENH, 1998.
 • FULLER, Lon. L. The Morality of Law. Revised edition. New Haven: Yale University Press, 1969.
 • GAIRISEB, Alexander; HINZ, Manfred O.; MAGHAMBAYI, Damian; GASPAR, Gretta. Customary Law Ascertained, Volume 2, The customary law of the Bakgalagari, Batswana and Damara Communities of Namibia. Windhoek: University of Namibia Press, 2013.
 • GAZDA, Viktor. Hledání pravdy v civilním procesu. Praha: Wolters Kluwer, 2020.
 • GÉNY, François. Methode d´interprétation et sources en droit privé positif. Louisiana State Law Institute, 1954.
 • GERLOCH, Aleš, BERAN, Karel a kol. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. Praha: Leges, 2015.
 • GERLOCH, Aleš, TRYZNA, Jan. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva. Právník, 2014, č. 9, s. 730-745.
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva.  8. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021.
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva.  Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
 • GERSEN, Jacob E. Temporary Legislation. University of Chicago Law Review, 2007, roč. 74, č 1, 247-298.
 • GIERKE, Otto von. Das deutsche Genossenschaftsrecht. 1. Band. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1868.
 • GNEEZI, Uri, RUSTICHINI, Aldo. A Fine is a Price. Journal of Legal Studies, 2000, roč. 29, č. 1, s. 1-17.
 • GOLTZBERG, Stefan. Les sources du droit. Paris: Presses Universitaires de France, 2018.
 • GOLUNSKIJ, Sergej A., STROGOVIČ, Michail S. Teorija gosudarstva i prava. Moskva: Juridičeskoe izdatelstvo NKJU SSSR, 1940.
 • GRAY, John Chipman. The Nature and Sources of the Law. Gloucester: Peter Smith, 1972.
 • GROTIUS, Hugo. Rights of War and Peace. Cambridge: John Parker, 1853.
 • GROTIUS, Hugo. The Rights of War and Peace, Including the Law of Nature and of Nations. Vol. I. London: B. Boothroyd, 1814.
 • GRUBHOFFER, Václav. Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy. Polička: Měsská knihovna Polička, 2018.
 • GUASTINI, Riccardo. On the Theory of Legal Sources. A Continental Point of View. Ratio Juris. 2007, roč. 20, č. 2, s. 302-309.
 • HAJN, Petr. Institut právní odpovědnosti a efektivnosti práva. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 1986, roč. 32, č. 3-4, s. 279-299.
 • HANUŠ, Libor. K míře závaznosti soudní judikatury. In HAMUĽÁK, Ondrej (ed.). Addendum: (sborník vybraných příspěvků). Olomouc: Iuridicum Olomucense, 2010, s. 21-36.
 • HARAŠTA, Jakub, Terezie SMEJKALOVÁ, Tereza NOVOTNÁ, Jaromír ŠAVELKA, Radim POLČÁK, František KASL, Pavel LOUTOCKÝ a Jakub MÍŠEK. Citační analýza judikatury. Praha: Wolters Kluwer, 2021.
 • HART, Herbert L. A. Pojem práva. Praha: Prostor, 2004.
 • HART, Herbert L. A. Punishment and Responsibility. Essays in the Philosophy of Law. 2. vydání.  Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • HARVÁNEK, Jaromír a kol. Právní teorie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013.
 • HARVÁNEK, Jaromír a kol. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
 • HAŠEK, Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. III.-IV. Praha: Městská knihovna v Praze, 2020.
 • HAVRÁNEK, Daniel. K hierarchické výstavbě právního řádu a vymezení pojmu právní síly v ústavním prostředí České republiky. Právník, 2008, roč. 146, č. 5, s. 457-478.
 • HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo – obecná část. Praha: C. H. Beck, 2012.
 • HENDRYCH, Dušan a kol.: Správní právo. Praha: C. H. Beck, 2009.
 • HEYROVSKÝ, Leopold. Dějiny a systém soukromého práva římského. Bratislava: Právnická fakulta university Komenského, 1927.
 • HLOUCH, Lukáš. Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1937.
 • HOLLÄNDER, Pavel Filosofie práva. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012.
 • HOLLÄNDER, Pavel Filosofie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006.
 • HOLLÄNDER, Pavel. Paradox právního jazyka. Kultúra slova, 1995, roč. 29, č. 6, s. 328-331.
 • HOLLÄNDER, Pavel. Příběhy právních pojmů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.
 • HOLMES, Oliver Wendell Jr. The Common Law. Boston: Little, Brown and Company, 1881.
 • HOLMES, Oliver Wendell Jr. The Common Law. Cambridge: The Belknap Press, 2019.
 • HOLMES, Oliver Wendell. The Path of the Law. Harvard Law Review, 1897, roč. 10, č. 8, s. 457-478.
 • HORWITZ, Morton J. The History of the Public/Private Distinction. University of Pennsylvania Law Review, 1982, roč. 130, č. 6, s. 1423-1428.
 • HORZINKOVÁ, Eva, NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019.
 • HURDÍK, Jan. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
 • IBBETSON, David. Natural Law in Early Modern Legal Thought. In Pihlajamäki, Heikki, Dubber, Markus D., Godfrey Mark (eds). The Oxford Handbook of European Legal History. Oxford: Oxford University Press, 2018.
 • IHERING, Rudolf šl. Boj o právo. Brno: Fr. Karafiát, 1875.
 • ISENSEE, Josef, KIRCHHOF, Paul. Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland: Rechtsquellen, Organisation, Finanzen. Heidelberg: C. F. Müller, 2003.
 • JAKAB, András, HOLLÁN, Miklós. Dogmatické dědictví socialismu v dnešním právu. Právník, 2006, roč. 145, č. 2, s. 185-216.
 • JANEČEK, Václav. Kritika právní odpovědnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
 • JELLINEK, Jiří. Všeobecná státověda. Praha: Jan Laichter, 1906.
 • JELLUM, Linda D.; HRICIK, David. Modern statutory interpretation: problems, theories, and lawyering strategies. Durham: Carolina Academic Press, 2009.
 • JEULAND, Emmanuel. Theories of Legal Relations. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023.
 • KELSEN, Hans. Čistá právna nauka. Bratislava: Kalligram, 2018.
 • KELSEN, Hans. Introduction to the Problems of Legal Theory. Oxford: Clarendon Press, 2002.
 • KELSEN, Hans. Introduction to the Problems of Legal Theory. Oxford: Clarendon Press, 1992.
 • KELSEN, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
 • KELSEN, Hans. Všeobecná teorie norem. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • KELSEN, Hans. What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror of Science. Berkeley: University of California Presss, 1971.
 • KENNEDY, Duncan. Legal Formality. Journal of Legal Studies, 1973, roč. 2, č. 2, s. 351-398.
 • KENNEDY, Duncan. The Stages of the Decline of the Public/Private Distinction. University of Pennsylvania Law Review, 1982, roč. 130, č. 6, s. 1349-1357.
 • KINDL, Milan, ROZEHNAL, Aleš. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.
 • KNAPP, Viktor a kol. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998.
 • KNAPP, Viktor. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo, roč. 1, 1956, s. 66-85.
 • KNAPP, Viktor. O právnických osobách. Právník, 1995b, č. 10-11, s. 980-1001.
 • KNAPP, Viktor. Předmět a systém československého socialistického práva občanského. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959.
 • KNAPP, Viktor. Teoretické problémy tvorby československého práva. Praha: Academia, 1983.
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.
 • KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003.
 • KNAPPOVÁ, Marta. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2003.
 • KNĚŽÍNEK, Jan, MLSNA, Petr, VEDRAL, JOSEF. Příprava návrhu právních předpisů. Praha: Úřad vlády ČR, 2010.
 • KOKEŠ, Jaroslav. Za lepší rozhodování našich soudů. Socialistická zákonnost, 1953, roč. 1, č. 1, s. 11-14.
 • KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021.
 • KOUKAL, Pavel. Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník, 2016, roč. 155, č. 3, s. 233-260.
 • KOUROUTAKIS, Antonios E. The Constitutional Value of Sunset Clauses. An historical and normative analysis. London: Routledge, 2017.
 • KOUROUTAKIS, Antonios, RANCHORDÁS, Sofia. Snoozing Democracy: Sunset Clauses, De-Juridification, and Emergencies. Minnesota Journal of International Law, 2016, roč. 25, č. 1, s. 29-77.
 • KRÁLÍK, Lukáš. Tvorba a publikace judikatury. Právník, 2018, roč. 157, č. 4, s. 320-332.
 • KRATOCHVÍL, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
 • KREJČÍ, Jaroslav. K otázce promulgace zákonů. Moderní stát: revue pro politiku, parlamentarismus a vědy státní. 1930, roč. 3, č. 6, s. 169-179.
 • KREJČÍ, Jaroslav. Promulgace zákonů. Její vztah k sankci, vetu, publikaci a k soudcovskému zkoumání zákonů. Praha: Vesmír, 1926.
 • KREJČÍ, Jaroslav. Zpětná působnost zákonů s hlediska práva ústavního. Praha: Nákladem vydavatelstva časopisu "Moderní stát", 1933.
 • KREJČÍ, Pavla. Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník [online]. Verlag Dashöfer Dostupné z https://www.fulsoft.cz/33/komentar-zakona-89-2012-sb-obcansky-zakonik-589-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EtuvCojfP1DmnWo4O-Y18zXksuwH0ZKpnA/
 • KRETZMANN, Norman. Lex Iniusta Non est Lex – Laws on Trial in Aquinas' Court of Conscience. American Journal of Jurisprudence, 1988, roč. 33, č. 1, s. 99-122.
 • KROŠLÁK, Daniel. K teórii štruktúrovania právnych noriem (pokus o logicko-sémantickú analýzu v evolučnej perspektive). Právník, 2009, roč. 148, č. 9, s. 365–376.
 • KŘEPELKA, Filip. „Českoslovenští“ důchodci v pasti práva Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. 2011, roč. 19, č. 2, s. 131-141.
 • KUBŮ, Lubomír, HUNGR, Pavel, OSINA, Petr. Teorie práva. Praha: Linde, 2007.
 • KUČERA, Eduard a kol. Obecná teorie státu a práva. 1. díl. Praha: Orbis, 1976.
 • KUČERA, Pavel. Opomenutí v trestním právu a jeho trojí členění. Trestněprávní revue, 2011, č. 5, s. 129-137.
 • KÜHN, Zdeněk. Prospektivní a retrospektivní působení judikatorních změn. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 6, s. 191-197.
 • KÜHN, Zdeněk. Stanoviska nejvyšších soudů: specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum? Jurisprudence, 2005, č. 4, s. 9–10.
 • KURKI, Visa A. J. A Theory of Legal Personhood. Oxford: Oxford University Press, 2019.
 • LACEY, Nicola. In Search of Criminal Responsibility. Ideas, Interests, and Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2016.
 • LACEY, Nicola. Unspeakable Subjects. Feminist Essays in Legal and Social Theory. Oxford: Hart Publishing, 1998.
 • LAVICKÝ, Petr, POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura k rekodifikaci. Právní jednání. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
 • LAVICKÝ, Petr. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014.
 • LIBET, Benjamin. a kol. Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness-potential). The unconscious initiation of a freely voluntary act. Brain, 1983, Vol. 106, č. 3, 1983, s. 623–642
 • LILE, William M. The exaltation of secondary authority. American Law School Review. 1914 roč. 3, č. 10, s. 535-545.
 • LINDROOS-HOVINHEIMO, Susanna. Private Selves. Legal Personhood in European Privacy Protection. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
 • LLEWELLYN, Karl N. Remarks on the Theory of Appellate Decision and the Rules or Canons about How Statutes Are to Be Construed. Vanderbilt Law Review, 1950, roč. 3, č. 3, s. 395-406.
 • LLEWELLYN, Karl N. The Bramble Bush: On Our Law and its Study. New York: Oceana Publications, 1951.
 • LOUGHLIN, Martin. The Idea of Public Law. Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • LOVĚTÍNSKÝ, Vojtěch. Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu. Praha: C. H. Beck, 2021.
 • LUBY, Štefan. Prevencia a zodpovednosť v občianskom práve. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958.
 • MACCORMICK, Neil D., SUMMERS, Robert S. Interpreting Precedents. New York: Routledge, 2016a.
 • MACCORMICK, Neil D., SUMMERS, Robert S. Interpreting Statutes. Oxon: Routledge, 2016.
 • MACCORMICK, Neil. The Ethics of Legalism. Ratio Juris, 1989, roč. 2, č. 2.
 • MACCORMICK, Neil. Coherence in Legal Justification., In: PECZENIK, Alexander, LINDAHL, Lars and VAN ROERMUND, Besrt (eds.). Theory of Legal Science Proceedings of the Conference on Legal Theory and Philosopy of Science Lund, Sweden, December 11-14, 1983. Springer Verlag, 2013.
 • MACUR, Josef. Odpovědnost za zavinění v občanském právu. Brno: Universita J. E. Purkyně v Brně, 1980.
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Brno: Masarykova univerzita, 1991.
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. Brno: Masarykovy univerzita, 2020.
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Ve věci ústavního základu působení komunitárního práva uvnitř ČR nebylo řečeno poslední slovo. Právní rozhledy, 2004, č. 6, s. 227-228.
 • MARCISZ, Paweł. Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawa: Lex, 2015.
 • MARTENS, Georg Friedrich. Summary of the Law of Nations, Founded on the Treaties and Customs of the Modern Nations of Europe: With a List of the Principal Treaties, Concluded Since the Year 1748 Down to the Present Time, Indicating the Works in which They are to be Found. Philadelphia: Thomas Bradford, 1795.
 • MATTILA, Heikki E.S. Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate, 2006.
 • MCCANCE, Dawne. Critical Animal Studies. An Introduction. Albany: State University of New York Press, 2013.
 • MCKEAN, Frederick G., jr. The Rule of Precedents. University of Pennsylvania Law Review. 1928, roč. 76, č. 5, s. 481-497.
 • MELZER, Filip. Corpus delicti aneb obrana úpravy deliktního práva v návrhu občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2011, č. 3, s. 24-27.
 • MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Brno: Tribun EU, služba Knihovnička, 2008.
 • MERKL, Adolf. Das doppelte Rechtsantlitz. Eine Betrachtung aus der Erkenntnistheorie des Rechtes. Juristische Blätter, 1918, roč. 47, č. 43 a 44, s. 444-447.
 • MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2007.
 • MILLER, Carey DL. Legal Writings as a source in English Law. Comparative and International Law Journal of Southern Africa. 1975, roč. 8, č. 2, s. 236-244.
 • MONTESQUIEU, Charles-Louis de. O duchu zákonů. Praha: OIKOYMENH, 2010.
 • NOORMAN, Merel. Computing and Moral Responsibility. In ZALTA, Edward N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition). Dostupné <https://plato.stanford.edu/archives/spr2020/entries/computing-responsibility/>.)
 • NOURSE, Victoria F., SCHACTER, Jane S. The Politics of Legislative Drafting: A Congressional Case Study. New York University Law Review, 2002, roč. 77, č. 3, s. 575-624.
 • O’CONNOR, Timothy, FRANKLIN, Christopher. Free Will. In ZALTA, Edward N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition). Dostupné z https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/freewill/.
 • OLIVECRONA, Karl. Law as Fact. London: Stevens and sons, 1971.
 • ONYANGO, Peter. African Customary Law: An Introduction. Nairobi: LawAfrica Publishing, 2013.
 • OSINA, Petr. Nová teorie přirozeného práva. Praha: Leges, 2019.
 • OSINA, Petr. Teorie práva. 2. vydání. Praha: Leges, 2000.
 • PATTARO, Enrico. The Law and the Right. A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Vol. 1. Dordrecht: Springer, 2005.
 • PECZENIK, Aleksander. A Theory of Legal Doctrine. Ratio Juris, 2001, vol. 14, no. 1.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Praha: Dokořán, 2011.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Člověk jako normativní tvor. Praha: Academia, 2022.
 • PERRY, Stephen R. Judicial Obligation, Precedent and the Common Law. Oxford Journal of Legal Studies, 1987, roč. 7, č. 2.
 • PETERS, Christopher J. Foolish Consistency: On Equality, Integrity, and Justice in Stare Decisis. The Yale Law Journal, 1996, roč. 105, č. 8.
 • PETRŽÍLA, Rudolf. K nauce o promulgaci zákonů. Sborník věd právních a státních. 1927, roč. 27, č. 2, s. 220-247.
 • POSPÍŠIL, Leopold. Etnologie práva. Praha: Setout, 1997.
 • POUND, Roscoe. Public Law and Private Law. Cornel Law Quaterly. 1939, roč. 24, č. 4, s. 469-482.
 • PRAŽÁK, Jiří. Rakouské právo veřejné. Díl první. Rakouské právo ústavní. Část první. Ústava obecní. Praha: Jednota právnická v Praze, 1900.
 • PROCHÁZKA, Adolf. Tvorba práva a jeho nalézání. Praha: Orbis, 1937.
 • PROCHÁZKA, Adolf. Základy práva intertemporálního. Brno: Barvič a Novotný, 1928.
 • PROCHÁZKA, Radoslav, KÁČER, Marek. Teória práva. 2. vydání. 2019. Bratislava: C. H. Beck.
 • PRUSÁK, Jozef. Teória práva. Krásno nad Kysucou: Absynt, 2023.
 • PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva: Systémově teoretický přístup k modernímu právu. Praha: Slon, 1996.
 • PUFENDORF, Samuel von. The Whole Duty of Man According to the Law of Nature. London: B. Tooke, 1716.
 • RADBRUCH, Gustav. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. Oxford Journal of Legal Studies, 2006, roč. 26, č. 1.
 • RADIN, Max. Statutory Interpretation. Harvard Law Review, 1930, roč. 43, č. 6, s. 863-885.
 • RADIN. Max. A Restatement of Hohfeld. Harvard Law Review, 1938, roč. roč. 51, č. 7, s. 1141–1164.
 • RANCHORDÁS, Sofia. Constitutional Sunsets and Experimental Legislation. A Comparative Perspective. Cheltenham: Edward Elgar, 2014.
 • RAZ, Joseph. The Authority of Law. Essays on Law and Morality. Oxford: Oxford University Press, 1979.
 • RAZ, Joseph. The Concept of a Legal System. An Introduction tothe Theory of Legal System. 2. vydání. Oxford: Clarendon Press, 1997.
 • RAZ, Joseph. The Problem about the Nature of Law. University of Western Ontario Law Review, 1983, roč. 21, č. 2, s. 203-218.
 • REBRO, Karol. Juliánova náuka o práve obyčajovom. Kritický príspevok k súčasnym teóriam rímskeho práva obyčajového. Bratislava: Právnická fakulta Slovenskej univerzity v Bratislave, 1944.
 • RÉMY, Dominique. Légistique: L´art de faire les lois. Paris: Romillat, 1994.
 • ROTTLEUTHNER, Hubert. Foundations of Law. Dordrecht: Springer, 2005.
 • ROSS, Alf. On Law and Justice. Oxford: Oxford University Press, 2019.
 • ROSS, Alf. Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven Rechts auf Grundlage dogmengeschichtlicher Untersuchungen. Leipzig: F. Deuticke, 1929.
 • ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý (§§1 až 284). Praha: V. Linhart, 1935.
 • ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý (§§ 1090 až 1341). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937.
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda, DRLIČKOVÁ, Klára, KYSELOVSKÁ, Tereza, VALDHANS, Jiří. Úvod do mezinárodního práva soukromého. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
 • RUBIN, Edward L. Law and Legislation in the Administrative State. Columbia Law Review, 1989, roč. 89, č. 3, s. 369-426.
 • SARTOR, Giovanni. Legal Concepts as Inferential Nodes and Ontological Categories. Artificial Intelligence and Law, 2009, roč. 17, č. 3, s. 217-251.
 • SARTOR, Giovanni. Legal Reasoning. A Cognitive Approach to the Law. Dordrecht: Springer, 2005.
 • SARTOR, Giovanni. Open Management of Legislative Documents. In: In: STEFANOU, C., XANTHAKI, H. Helen (eds). Drafting Legislation. A Modern Approach. Aldershot: Ashgate, 2008.
 • SAUSSURE De, Ferdinand. Kurs obecné lingvistiky. 2. rozšíření vydání. Praha: Academia, 2007.
 • SAVIGNY, Carl Friedrich von. System des heutigen Römischen Rechts. Erster Band. Berlin: Veit und. Comp., 1840.
 • SAVIGNY, Friedrich Carl von. System of the Modern Roman Law. Madras: J. Higginbotham, 1867.
 • SEHNÁLEK, David, STEHLÍK, Václav. European “Judicial Monologue” of the Czech Constitutional Court – a Critical Review of its approach to the Preliminary Ruling Procedure. International and Comparative Law Review. 2019, roč. 19, č. 2, s. 181–199.
 • SEHNÁLEK, David, TÝČ, Vladimír a kol. Soudní dvůr EU a výklad práva Evropské unie. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
 • SEHNÁLEK, David. Je soudní rozhodnutí (české i unijní) obecně závazné a má povahu pramene práva? In Tereza Kyselovská, David Sehnálek, Naděžda Rozehnalová. IN VARIETATE CONCORDIA soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 295-324.
 • SHAPIRO, Paul. Moral Agency in Other Animals. Theoretical Medicine and Bioethics. 2006, vol. 27, č. 4, s. 357-373.
 • SHECAIRA, Fábio P. Legal Scholarship as a Source of Law. Dordrecht: Springer, 2013.
 • SHECAIRA, Fábio P. Sources of Law Are not Legal Norms. Ratio Juris, 2015, roč. 28, č. 1, s. 15–30.
 • SHINER, Roger A. Legal Institutions and the Sources of Law. Dordrecht: Springer, 2005.
 • SCHAUER, Frederick. Precedent. Stanford Law Review, 1987, roč. 39, č. 3.
 • SCHLAG, Pierre. Writing for Judges. University of Colorado Law Review. 1992, roč. 63, č. 2, s. 419-424.
 • SCHURGER, Aaron, STITT, Jacobo D., DEHAENE, Stanislas. An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement. PNAS 2012, vol. 109, č. 42, s. 2904-2913.
 • SILTALA, Raimo. A Theory of Precedent. From Analytical Positivism to a Post-Analytical Philosophy of Law. Oxford: Hart Publishing, 2000.
 • SKŘEJPEK, Michal. Retroaktivita a římské právo. Právník, 2001, roč. 140, č. 6, s. 616-632.
 • SKŘEJPEK, Michal. Elasticita hranic mezi ius publicum a ius privatu, v římském právu. In Handrlica, Jakub (ed.). Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova, 2014, s. 15-24.
 • SKŘEJPEK, Michal. Justiniánské instituce. Praha: Karolinum, 2010.
 • SKŘEJPEK, Michal. Pravidla, rčení, zásady a definice římského práva. Právní rozhledy. 1999, č. 7, s. 363–368.
 • SKULOVÁ, Soňa a kol. Správní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020.
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Judikatura, nebo precedens. Právník, 2019, roč. 158, č. 9, s. 852-864.
 • SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník, 2013, roč. 152, č. 5, s. 447-472.
 • SOBEK, Tomáš. Nemorální právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
 • SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011.
 • SOBEK, Tomáš. Právní rozum a morální cit. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2016.
 • SOBEK, Tomáš; HAPLA, Martin et al. Filosofie práva. Brno: NUGIS FINEM, 2020.
 • SOLNAŘ, Vladimír, FENYK, Jaromír. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009.
 • SOLUM, Lawrence. Legal Personhood for Artificial Intelligences. North Carolina Law Review, 1992, č. 4, s. 1231–1287.
 • SOMMER, Otakar. Prameny soukromého práva římského. Praha: Melantrich, 1932.
 • STARÝ, Jiří, VÍTEK, Tomáš. Zákon, právo a spravedlnost v archaickém myšlení. In ANTALÍK, Dalibor, STARÝ, Jiří, VÍTEK, Tomáš. Zákon a právo v archaických kulturách. Praha: Herrmann & synové, 2010.
 • STARÝ, Jiří. Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky. Praha: Herrmann & synové, 2013.
 • STEINER, Vilém. K problematice nepřípustnosti retroaktivních právních norem. Právník, 1994, roč. 133, č. 1, s. 1-6.
 • STOLLEIS, Michaels. Judicial Interpretation in Transition from the Ancient Régime to Constitutionalism. In MORIGIWA, Yasumoto, STOLLEIS, Michael, HALPÉRIN, Jean-Louis (eds). Interpretation of Law in the Age of Enlightenment. Dordrecht: Springer, 2011, s. 3-20.
 • STONE, Christopher. Should Trees Have Standing? – Toward Legal Rights for Natural Objects. Southern California Law Review, 1972, č. 2, 450-501.
 • SUMMERS, Robert S. Form and Function in a Legal System. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
 • ŠÁMAL, Pavel. § 13 [Trestný čin]. In ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
 • ŠEJVL, Michal. Retroaktivita jako diskursivní pojem? Právník, 2017, roč.156, č. 1, s. 37-62.
 • ŠEJVL, Michal. Lidská práva jako subjektivní práva. Teoretické a historické aspekty. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2017.
 • ŠILHÁN, Josef. Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011.
 • ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.
 • ŠTEVČEK, Marek. O temporalite procesných noriem (malé praktikum z teórie práva). Bulletin slovenskej advokácie, 2015, roč. 21, č. 3, s. 22-30.
 • TALBERT, Matthew. Moral Responsibility. In ZALTA, Edward N. (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition). Dostupné z https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/moral-responsibility/
 • TESAŘ, Marek. Stať o vlastnictví nebeských těles. Právní prostor [online]. Publikováno dne 10.05.2017 Dostupné z https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/stat-o-vlastnictvi-nebeskych-teles.
 • THURN-TAXIS, Rudolf. Právo přirozené a historické. Právník, 1861, č. 1, roč. 1.
 • TICHÝ, Luboš, HRÁDEK, Jiří. Deliktní právo. Praha: C. H. Beck, 2017.
 • TINKOVÁ, Daniela. Mefitická těla: exodus zemřelých ze světa živých na přelomu 18. a 19. století. In: PETRASOVÁ, Taťána, MACHALÍKOVÁ, Pavla. Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 29. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 26.-28. února 2009. Praha: Academia, 2010, s. 73-81.
 • TRYZNA, Jan. Vliv římského práva na vývoj principu zákazu retroaktivity v právu. In BĚLOVSKÝ, Petr, STLOUKALOVÁ, Kamila. Caro amico, 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 497-503.
 • TWINING, William; MIERS, David. How to Do Things with Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 • TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2018.
 • VANDUCHOVÁ, Marie. Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36-38). In ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
 • VANĚČEK, Václav. Historické záhady našeho právnického názvosloví. Naše řeč, 1942, roč. 26, č. 5.
 • VÁŽNÝ, Jan. Římské právo obligační. Část I. Bratislava: Universita Komenského v Bratislavě, 1924.
 • VEČEŘA, Miloš, DOSTÁLOVÁ, Jana, HARVÁNEK, Jaromír, HOUBOVÁ, Drahomíra. Základy teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
 • VEČEŘA, Miloš, GERLOCH, Aleš, SCHLOSSER, Hans, BERAN, Karel, RUDENKO, Slavomír. Teória práva. Bratislava: Poradca podnikateľa, 2007.
 • VEČEŘA, Miloš, GERLOCH, Aleš, SCHLOSSER, Hans, BERAN, Karel, RUDENKO, Slavomír. Teória práva, Bratislava: Eurokódex, 2008.
 • VEČEŘA, Miloš; URBANOVÁ, Martina. Sociologie práva. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011.
 • VEITCH, Scott, CHRISTODOULIDIS, Emilios, GOLDONI, Marco. Jurisprudence. Themes and Concepts. London: Routledge, 2018.
 • VOGENAUER, Stephan. Sources of Law and Legal Method in Comparative Law. In. Reimann, Mathias, Zimmermann, Reinhard. The Oxford Handbook of Comparative Law. 2006, s. 870-898.
 • VOMÁČKA, Vojtěch. Judikatura NSS: Notoriety. Soudní rozhledy, 2021, č. 1, s. 2-7.
 • WALDRON, Jeremy. Retroactive Law: How Dodgy was Duynhoven? Otago Law Review, 2004 [online]. Dostupné z https://www8.austlii.edu.au/nz/journals/OtaLawRw/2004/8.html.
 • WALDRON, Jeremy. The Dignity of Legislation. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • WAMBAUGH, Eugene. The Study of Cases. Boston: Little, Brown and Comp., 1894.
 • WEBER, Max. Economy and Society. An outline of Interpretaive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOYMENH, 2009.
 • WEINBERGER, Ota. Alternativní teorie jednání. Praha: Filosofia, 1997.
 • WEINBERGER, Ota. Logické a metodologické základy důkazu v oboru práva. Stát a právo, 1968, roč. 1967, č. 13.
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 1995.
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce. Úvod do teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
 • WEINBERGER, Ota. Norma, právní norma a právo v pojetí Jiřího Boguszaka. Právník, 1967, roč. 106, č. 9, s. 863-873.
 • WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937.
 • WEYR, František. Povinnost a ručení. Studie z ryzí nauky právní. Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně., 1933, roč. 12, č. 1, s. 16-36.
 • WEYR, František. Promulgace. Právnická ročenka Masarykovy university v Brně. Brno: Barvič a Novotný, 1926, s. 27-62.
 • WEYR, František. Teorie práva. Brno: Orbis, 1936.
 • WEYR, František. Úvod do studia právnického (normativní theorie). Brno: Masarykova univerzita, 1994.
 • WHITE, James B. Law as Language: Reading Law and Reading Literature. Texas Law Review, 1981-1982, č. 60, s. 415–445.
 • WILK, Kurt, PATTERSON a Edwin W. The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
 • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Praha: Linde, 2011.
 • WINTR. Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013.
 • WINTGENS, Luc J.: The Rational Legislator Revisited. Bounded Rationality and Legisprudence. In: WINTGENS, Luc J.; OLIVER-LALANA, Daniel. A. (eds) The rationality and justification of legislation: essays in legisprudence. New York: Springer, 2013.
 • WRÓBLEWSKI, Jerzy. Teoria racjonalnego tworzenia prawa. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej akademii nauk 1985.
 • ZIPPELIUS, Reinhold. Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtstheorie. 6. vydání, W. Kohlhammer, 2012.
 • ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.: komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vydání. Praha: Linde, 2013.