Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity č. 1 / 2018                         

 

Opatření ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity

 

(ve znění účinném ode dne 1. 6. 2020)

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám tento pokyn:

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto opatření vydávám ke konkretizaci a interpretaci ustanovení Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity.   

 

 

Článek 2 Výklad Studijního a zkušebního řádu Masarykovy univerzity

 

 

K článkům 2 a 4   

Za koordinaci přípravy akreditace bakalářského nebo magisterského studijního  programu a všech jeho oborů/specializací je dle čl. 27 Statutu zodpovědný garant studijního programu. Za realizaci studijního programu je dle čl. 26 Statutu zodpovědný ředitel pověřeného ústavu, popřípadě ředitelé pověřených ústavů, za realizaci studijního oboru/specializace ředitel pověřeného ústavu, popřípadě jeden z ředitelů pověřených ústavů stanovený děkanem. Přiřazení studijních programů a jejich oborů/specializací k ústavům je určeno zvláštním opatřením děkana. Posuzováním žádostí o výjimky  ze Studijního řádu, žádostí o uznávání předmětů absolvovaných v předchozích studiích apod.,  o kterých dále rozhoduje proděkan pro studium, a řešením organizačních a technických problémů spojených se studiem ředitel ústavu obvykle pověřuje svého zástupce  pro pedagogické záležitosti. Aktuální seznam zástupců ředitelů ústavů pro pedagogické záležitosti je zveřejněn na webových stránkách Přírodovědecké fakulty v sekci Student.

 

K článku 6, odst. (3)

Fakultní pravidla stanovující kreditovou hodnotu předmětu, bloku předmětů nebo etapy studia jsou uvedena v opatření děkana Výuka a tvorba studijních programů.

 

K článku 6, odst. (6)

Pokud student absolvuje dva nebo více předmětů, jejichž obsah se podstatně překrývá, budou mu uděleny kredity pouze za předmět s nejvyšší kreditovou hodnotou. O míře překryvu obsahů rozhoduje garant studijního programu.

 

K článku 8, odst. (4)

Za rozsah a formální aspekty nabídky témat bakalářských, případně diplomových prací  v daném studijním programu zodpovídá ředitel ústavu, který je zodpovědný za realizaci tohoto programu.

 

Zvolené téma práce je z balíku témat v IS převedeno do studijní evidence v IS na základě zadání závěrečné práce vyhotoveného v IS MU  schváleného vedoucím práce a ředitelem ústavu, popřípadě osobou, kterou ředitel pověří a potvrzeného studentem.

 

 

 

K článku 9, odst. (4) 

Vzhledem k povaze studia na Přírodovědecké fakultě je bloková výuka možná jen ve výjimečných případech. Je přitom nutné dodržovat následující zásady.   

1.  O tom, které kurzy budou vyučovány formou blokové výuky, rozhoduje pověřený ředitel ústavu.  

2.  Termíny kurzů vyučovaných blokově zaměstnanci PřF nebo MU musí byt zveřejněny v

IS před začátkem období pro zápis předmětů

3.  Pokud bloková výuka povinných a povinně volitelný předmětů zasáhne do období semestrální výuky, lze ji zařadit pouze (a) do prvního týdne výuky, (b) do posledního týdne výuky, (c) na stanovený den v týdnu. V případech (a) a (b) je pro daný obor/specializaci a ročník v nutné míře zkráceno období pravidelné výuky dle týdenního rozvrhu. Varianta (c) připadá v úvahu pouze v případě, že nedojde ke kolizi s jinými předměty, které jsou pro daný obor/specializaci povinné nebo povinně volitelné.   

4.  V mimořádných případech rozhodne o zařazení výukového bloku ředitel ústavu, jde-li o závažnější změny rozvrhu, děkan.

5.  Bloková výuka volitelných předmětů nesmí narušit výuku jiných předmětů.

 

K článku 9, odst. (5)

Minimálně pět pracovních dnů před zahájením výuky v daném semestru vyučující seznámí studenty s podmínkami ukončení předmětu při případné omluvené absenci v povinně prezenční výuce, není-li tato informace již obsažena v popisu předmětu.

 

 

K článku 9, odst. (6)

Neomluvené absence nelze využít tehdy, kdy má student konat průběžnou kontrolu v předmětu nebo splnit jinou povinnost, kterou nelze opakovat nebo nahradit. V takovém případě může být student pouze řádně omluven.

 

K článku 11, odst. (1)   

V každém z prvních dvou semestrů studia v bakalářských programech jsou studenti Přírodovědecké fakulty povinni si zapisovat povinné a povinně volitelné předměty  podle doporučeného studijního plánu. Ve druhém semestru tato povinnost neplatí, pokud studentovi zápis daného předmětu znemožňuje nesplnění prerekvizity předmětu ze semestru prvního. Právo na zápis dalších předmětů dle vlastního uvážení studentů není tímto ustanovením dotčeno.  

Pro první semestr studia budou povinné předměty zapsány studijním oddělením.

 

K článku 11, odst. (3) 

Na všechny předměty se vztahuje povinnost registrace v období pro registraci předmětů. Pokud tuto povinnost student nesplní, může mu být omezením kapacity předmětu znemožněn jeho zápis. Volitelný předmět, který si zaregistruje méně než pět studentů, nemusí být nabídnut k zápisu. O tom, zda bude předmět vypsán, rozhodne příslušný ředitel ústavu.

 

K článku 11, odst. (8)

Zápis předmětů s blokovou výukou nebo zvláštním časovým režimem je možné změnit nejpozději 10 dnů před zahájením této výuky. Tento zápis v období po změnách v zápise realizuje studijní oddělení.

 

 

K článku 11, odst. (9) 

Na Přírodovědecké fakultě je minimální limit počtu studentů stanoven u volitelných předmětů na pět osob. Rozhodnutím o zrušení konání volitelných předmětů pověřuje děkan ředitele příslušného ústavu. Rozhodnutí ředitele ústavu může přezkoumat a případně zrušit děkan. Výuku povinných a povinně volitelných předmětů zrušit nelze. Rušit výuku lze nejpozději v období pro změny zápisu předmětů. Vyučující je povinen o zrušení výuky neprodleně informovat studenty.

 

K článku. 13 odst. (1)  

O přerušení studia bez udání důvodu je možné požádat nejpozději do konce období pro změny v zápisu předmětů. V průběhu semestru je možné požádat o přerušení pouze ze závažných zdravotních anebo rodinných důvodů.

 

K článku 14, odst. (1)   

Student může požádat i o uznání předmětu, který absolvoval v předchozím studiu a který není ve vztahu ke studiu, pro něž je uznáván, povinný nebo povinně volitelný. O uznání předmětů absolvovaných na MU student žádá prostřednictvím aplikace v ISu. 

 

Žádosti o uznání předmětu ze studia, které nebylo řádně ukončeno, zpravidla není vyhověno  v těchto případech: (a) předmět byl úspěšně ukončen až s využitím druhého opravného termínu a (b) předmět byl ukončen s hodnocením „D“ nebo „E“. toto ustanovení neplatí pro předměty automaticky zaznamenané dle čl. 14, odst. (8).

 

Žádosti o uznání předmětu, který má student zapsaný v daném semestru, může být vyhověno jen tehdy, pokud byla žádost podána do konce období pro zápis předmětů. Předmět, který má student zapsaný opakované, uznat nelze.

 

K článku 14, odst. (5)  

Předměty, které byly povinné v předchozím řádně ukončeném studiu (§55 zákona), se v novém studiu uznávají pouze s nulovou kreditovou hodnotou. Povinně volitelné předměty z předchozího studia je možné uznat i s kredity pouze do výše, o kterou počet získaných kreditů v daném povinně volitelném bloku překročil povinně předepsanou minimální hodnotu daného bloku v předchozím studiu.

 

K článku 16, odst. (2) a odst. (3)

Pokud seznam vyučujících předmětu uvedený v IS MU obsahuje jedinou osobu, je zkoušejícím zpravidla tato osoba.  Pokud seznam obsahuje více osob, je rozhodováním zpravidla pověřena jedna nebo několik osob z tohoto seznamu; za jejich výběr je zodpovědný ředitel příslušného ústavu.  

 

K článku. 16, odst. (7)

Student, který se nepřihlásí k žádnému z vypsaných řádných termínů ukončení předmětu, bude posuzován, jako kdyby u řádného termínu neuspěl. Do IS MU bude zapsáno hodnocení „-„ a v případě, že jde o klasifikovaný předmět, bude do studijního průměru započtena hodnota 4 odpovídající klasifikaci „F“.  

 

K článku. 16

Účast na zahraničním studijním pobytu nezakládá zvláštní práva na podmínky ukončení předmětů v daném semestru.

 

K článku 20, odst. (3)

Pokud student neukončí úspěšně volitelný předmět pak v případě, kdy student splnil všechny podmínky přístupu ke státní závěrečné zkoušce a přihlásil se k její poslední části, může požádat o neopakování předmětu i tehdy pokud překročil limit počtu kreditů stanovený v čl. 20, odst. (3).

 

K článku 22, odst. (2a) 

V případě, že v zadání závěrečné práce není explicitně uvedena možnost jejího vypracování v cizím jazyce, může student o tuto možnost požádat prostřednictvím aplikace v ISu. Žádosti bude vyhověno, pokud bude doporučena vedoucím práce a nadřízeným ředitelem ústavu. O vypracování závěrečné práce v angličtině není třeba žádat.

 

K článku 22, odst. (3) 

Ředitel příslušného ústavu může v případech odůvodněných charakterem výuky stanovit  pro odevzdání bakalářských, popřípadě diplomových prací dřívější termín, než ukládá harmonogram akademického roku, ne však před 20. dubnem (toto ustanovení se týká pouze jarního semestru). 

 

Práce musí být odevzdána jednak formou uložení elektronické verze v IS MU podle čl. 22, odst. (3) Studijního řádu, jednak odevzdáním minimálně jednoho výtisku práce v nerozebíratelné vazbě na studijním oddělení. Podle potřeby jednotlivých ústavů je možné požadovat odevzdání ve dvou výtiscích. Výtisky opatřené razítkem fakulty pak student doručí na ústav, kde budou probíhat obhajoby. 

 

Závěrečnou práci je možné odevzdat až poté, co student získal poslední zápočet ze skupiny „Bakalářská práce“ respektive „Diplomová práce“.

 

V případě, že nastávají důvody k nezveřejnění některých částí bakalářské, popřípadě diplomové práce, požádá o tuto skutečnost student nebo vedoucí práce prostřednictvím Úřadovny v Informačním systému.

 

K článku 22, odst. (4)

Student má právo přistoupit k obhajobě, i když je v některém z posudků práce hodnocena stupněm „F“.

 

K článku 22, odst. (4)

Student má právo nahlédnout do hodnocení písemné části SZZ do 15 pracovních dnů od data konání písemné práce na studijním oddělení.

 

 

K článku 22, odst. (7)

Opakovat neúspěšnou součást státní zkoušky v tomtéž semestru je možné v bakalářském i v navazujícím magisterském studiu jen v případě, kdy byl neúspěšný řádný termín vykonán v jarním semestru. Vymezení období pro termíny opakovaných zkoušek je součástí harmonogramu akademického roku.

 

K článku 22, odst. (8)

Student může být zapsán do dalšího semestru i po neúspěšné státní zkoušce, pokud splní podmínky čl. 12 odst. (1) a (2). Zdůvodněnou žádost o zápis do semestru musí podat nejpozději tři pracovní dny po termínu státní zkoušky.

 

K článku 23 (resp. 24), odst. (1)  

Splněním požadavků dle odstavce 1 se rozumí úspěšné ukončení všech povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů v předepsané skladbě.

 

K článku 23, odst. (3), resp. 24, odst. (5)

Pokud se student nepřihlásí ke státní zkoušce, tj. k jejímu řádnému termínu, buď na období vymezené pro státní zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo na období vymezené pro státní zkoušky v semestru bezprostředně následujícím, bude v tomto semestru na určitý termín zařazen z rozhodnutí děkana.

 

K článku 23 a 24, odst. (1)

Všechny podmínky nutné k přístupu ke státní závěrečné zkoušce, nebo její jednotlivé součásti, stanovené Studijním a zkušebním řádem, tímto opatřením nebo daným studijním programem, musí být splněny nejméně tři pracovní dny před jejím konáním. V bakalářském stupni je podmínkou přístupu k první části státní zkoušky absolvování zkoušky z angličtiny a povinných zápočtů z tělesné výchovy; u programů se zaměřením na vzdělávání také předmětů pedagogicko-psychologického základu. V magisterském stupni je podmínkou přístupu k první části státní zkoušky absolvování zkoušky z cizího jazyka. Před státní zkouškou z pedagogicko-psychologického základu ve  studiu učitelství je nutné mít splněny všechny odpovídající předměty v povinném rozsahu a splňovat podmínku b) tohoto odstavce. Ke zkoušce z pedagogicko-psychologického základu se student přihlásí v semestru, ve kterém je současně přihlášen ke státní zkoušce z některého z  programů víceoborového učitelského studia.

 

K článku 23, odst. (3) a 24, odst. (5)

Úmysl absolvovat státní zkoušku v daném semestru student vyjádří zápisem předmětu „státní zkouška“ v období pro zápis předmětů.  

 

Pokud student během semestru písemně či e-mailem nepožádá studijní oddělení o zrušení zápisu předmětu „státní zkouška“ považuje se existence zápisu tohoto předmětu k termínu odevzdání závěrečné práce daného harmonogramem akademického roku za závaznou přihlášku ke státní zkoušce. V případě, kdy student nesplní podmínky přístupu ke státní zkoušce, je přihláška zrušena z moci úřední.

 

K článku 25, odst. (4) Oponenta závěrečné práce určuje ředitel příslušného ústavu.  

 

 

Článek 3

 

Závěrečná ustanovení

 

 

(1)         Výkladem jednotlivých ustanovení a kontrolou dodržování tohoto opatření pověřuji proděkana pro studium.  

 

(2)         Toto opatření nabývá účinnosti od 1. 6. 2020 a nahrazuje dosavadní text opatření č. 1/2018.

 

 

 

 

V Brně dne 2020 

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan