Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2019

Výše poplatků za studium v akademickém roce 2019/2020

(Ve znění účinném od 1.9.2019)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření:

Článek l

Předmět úpravy

Opatření stanoví výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2018/2019 na základě ustanovení přílohy č. 2 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu Masarykovy univerzity.

Článek 2

Konkrétní výše poplatků

1.    Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1 a 4 Zákona o vysokých školách činí 600 Kč pro přijímací řízení v českém i cizím jazyce.

2.    Výše poplatku za studium v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 Zákona o vysokých školách činí 3000 EUR za každý započatý akademický rok pro každý studijní obor Fakulty, ve kterém je studium v cizím jazyce uskutečňováno.

3.    Výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách činí 750 Kč.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1.    Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji vedoucí studijního oddělení Fakulty.

2.    Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává děkan a tajemník Fakulty.

3.    Účinnost tohoto opatření začíná 1. 9. 2019 a končí 31. 8. 2020.

V Brně dne 4. 2. 2019                                                              

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D

děkan