Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity č. 4  / 2020

Konání Státních závěrečných zkoušek v jarním semestru roku 2020

(ve znění účinném ode dne 1. 6. 2020)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření:

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Toto opatření vychází ze znění zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020, z mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví a příslušných předpisů Masarykovy univerzity, které aplikuje.

Článek 2

Harmonogram Státních závěrečných zkoušek

(1)         Odevzdání závěrečných prací a státní zkoušky v bakalářském a navazujícím magisterském studiu se uskuteční ve dvou obdobích (červen/červenec; září). Konkrétní termíny zkoušek na jednotlivých ústavech jsou zveřejněny zde  https://www.sci.muni.cz/clanky/informace-o-odevzdavani-zaverecnych-praci-a-statnichzaverecnych-zkouskach-v-js-2020.

(2)         Student si termín vybírá libovolně. Svoji volbu vyjádří přihlášením na daný termín v IS MU nejpozději týden před termínem odevzdání závěrečné práce. Zářiový termín SZZ lze využít i jako termín opravný

Článek 3

Forma Statní závěrečné zkoušky

(1)         Státní závěrečná zkouška v bakalářském a navazujícím magisterském studiu bude konána přednostně distanční formou. Pokud to dovolí epidemiologická situace a opatření vlády ČR, může být SZZ i prezenční Je možné změnit původní formu písemné zkoušky na ústní a naopak.  

(2)         O formě zkoušky prezenční/distanční, resp. písemná/ústní rozhoduje předseda komise. Nejméně tři týdny před konáním SZZ budou studenti o její formě prokazatelně informováni, například e-mailem prostřednictvím IS. Současně bude tato informace sdělena i studijnímu oddělení. Obojí zajistí předseda komise nebo zástupce ředitele ústavu pro pedagogické záležitosti.

Článek 4

Prezenční forma statní závěrečné zkoušky

(1) Při realizaci prezenční formy SZZ je nutno respektovat platná hygienická doporučení a mimořádná preventivní opatření uvedená na stránkách Masarykovy univerzity na adrese https://www.muni.cz/koronavirus a doložit Čestné prohlášení o nenařízení karantény a o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v Informačním systému MU. Dále je nutné respektovat mimořádná preventivní opatření uvedena na adrese:

https://www.sci.muni.cz/do/sci/web/vzd/manualy/Mimoradna_preventivni_opatreni_prez encni_zk.pdf  

Článek 5

Distanční forma statní závěrečné zkoušky

(1)         Distanční forma státní závěrečné zkoušky je realizována v souladu s metodikou dostupnou na odkazu https://www.muni.cz/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Ostatni_ dokumenty/Metodika/studijni_odbor/ML_1_2020_Metodika_distancniho_zkouseni_a_uko nceni_predmetu.pdf. 

(2)         Po dobu platnosti omezení přítomnosti studentů lze zákonnou povinnost přístupu veřejnosti ke SZZ nahradit pořízením zvukového nebo zvukového a obrazového záznamu a jeho uchováním po dobu 5 let. Po ukončení těchto omezení je třeba zajistit přítomnost veřejnosti přenosem zkoušky do jiné vhodné místnosti v prostorách PřF, nebo na internet.

Článek 6

Protokol ze statní závěrečné zkoušky

(1)         Pro distanční formu SZZ je v rámci ISu připravena aplikace, která umožňuje elektronickou tvorbu a podpis protokolu o SZZ. Návody pro předsedy/členy komise jsou k dispozici na https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/auth/szzvideonavody.html#is-predseda resp. 

 (https://is.muni.cz/auth/do/mu/samostudium/auth/szz-videonavody.html#is-komise). Na stejném místě je i návod pro archivaci záznamu ze SZZ.  

(2)         Elektronickou verzi protokolu ze SZZ lze využít i při prezenční formě SZZ. O použití tištěné nebo elektronické verze protokolů rozhodne předseda komise. Tuto skutečnost oznámí SO nejméně 2 týdny před konáním SZZ (obhajoby).  

(3)         V případě použití elektronické verze, se předsedovi komise u přihlášeného studenta zobrazí odkaz „výsledky studia“. Předseda komise stanoví, zda aplikaci Termíny SZZ, jejíž naplnění je nutné pro zpracování elektronických protokolů, vyplní SO nebo pověřený pracovník na ústavu s právem S_SZZ.  

(4)         Pro tvorbu elektronického protokolu ze SZZ je nutné, aby seznam členů zkušební komise v ISu byl aktuální a všichni uvedení členové byli skutečně přítomni on-line. Konkrétní aktuální složení komise musí být zveřejněno 2 týdny před konáním SZZ.

Předseda může protokol potvrdit a uzavřít až poté, co je potvrzen všemi členy komise.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

(1)         Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji proděkana pro studium.

(2)         Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává vedoucí studijního oddělení.

(3)         Toto opatření nabývá platnosti dne 25.5.2020 a je platné do konce kalendářního roku 2020.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.  děkan Přírodovědecké fakulty MU