Opatření děkana Přírodovědecké fakulty 7/2021

 

Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce

2021/2022

 

(ve znění účinném od 1. 9. 2021)

 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), vydávám toto opatření.

:

 

Článek l Předmět úpravy

 

1) Opatření stanoví výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2021/2022 na základě ustanovení přílohy č. 2 „Poplatky spojené se studiem“ ke Statutu Masarykovy univerzity.

 

Článek 2

Konkrétní výše poplatků

 

1)  Výše poplatku za přijímací řízení podle § 58 odst. 1 a 4 Zákona o vysokých školách činí 650 Kč pro přijímací řízení v českém i cizím jazyce.

 

2)  Výše poplatku za studium v cizím jazyce podle § 58 odst. 4 Zákona o vysokých školách činí 3000 EUR za každý započatý akademický rok pro každý studijní obor Fakulty, ve kterém je studium v cizím jazyce uskutečňováno.

 

3)  Výše poplatku za ověření zahraničního vzdělání podle § 48 odst. 7 Zákona o vysokých školách činí 800 Kč.

 

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

 

1)     Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto opatření pověřuji vedoucí studijního oddělení Fakulty.

 

2)     Kontrolu dodržování tohoto opatření vykonává děkan a tajemník Fakulty.

 

3)     Opatření je účinné od 1. 9. 2021 a do 31. 8. 2022.

 

 

                                      

                                                                  doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D

 

                                                                                             děkan