17. března 2015

Kandidát na funkci rektora Masarykovy univerzity 2015

16. února 2015

Akademický senát Masarykovy univerzity

v rámci své působnosti podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů, v souladu se Statutem Masarykovy univerzity, přílohou 1, a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o vysokých školách funkční období dosavadního rektora Masarykovy univerzity (MU) uplyne dne 31. srpna 2015,

vyhlašuje dne 16. února 2015

volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity

pro funkční období počínající dne 1. září 2015 a končící dne 31. srpna 2019, a stanovuje pro tuto volbu a její přípravu následující pravidla:

 1. Návrh kandidáta na funkci rektora MU podává sám kandidát písemně „Komisi Akademického senátu MU pro volbu kandidáta na funkci rektora“, na adresu: Rektorát Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno. Obálka, v níž bude návrh doručen, musí být uzavřena a opatřena nápisem „Volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity – 2015“. Návrhy kandidáta na funkci rektora musí být fyzicky doručeny na uvedenou adresu nejpozději dne 13. března 2015 do 12 hodin. Doručitel návrhu zodpovídá za předání úplného materiálu na podatelnu rektorátu.
 2. Písemný návrh kandidáta na funkci rektora MU musí obsahovat:
  1. jméno a příjmení, jakož i případné tituly, navrhovatele či navrhovatelů výhradně z řad členů akademické obce Masarykovy univerzity, jejich kontaktní adresy a podpisy;
  2. jméno a příjmení, jakož i případné tituly a kontaktní adresu navrhovaného kandidáta;
  3. pracovní životopis navrhovaného kandidáta včetně přehledu dosud zastávaných akademických funkcí a jiných skutečností osvědčujících uznání navrhovaného kandidáta akademickou obcí;
  4. stručné programové prohlášení navrhovaného kandidáta s uvedením podstatných záměrů po případném jmenování do funkce rektora;
  5. prohlášení navrhovaného kandidáta, stvrzené jeho vlastnoručním podpisem, že s kandidaturou a se zveřejněním podkladů uvedených v odst. 2, písm. a–d souhlasí.
 3. Materiály uvedené v odst. 2, písm. a–d je třeba dodat i v elektronické podobě tak, aby je bylo možné zveřejnit i na webových stránkách MU.
 4. Informace o kandidátech, kteří byli navrženi v souladu s podmínkami stanovenými pro tuto volbu, budou od 17. března 2015 předloženy akademické obci Masarykovy univerzity, a to zveřejněním na adrese https://is.muni.cz/volba-rektora-2015/.
 5. Na 20. dubna 2015, 14:00 hod., svolává předseda AS MU veřejné zasedání AS MU a zároveň shromáždění akademické obce Masarykovy univerzity. Na tomto fóru proběhne představení navržených kandidátů, prezentace jejich programů a následně volba kandidáta na funkci rektora. Zvolený kandidát bude v souladu s ustanoveními zákona o vysokých školách Akademickým senátem MU, prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy, navržen prezidentu republiky ke jmenování rektorem Masarykovy univerzity.

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
předsedkyně Komise AS MU pro volbu
kandidáta na funkci rektora

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
předseda AS MU
 

Webovou prezentaci zpracovali pracovníci Informačního systému Masarykovy univerzity, 2015, servistech@fi.muni.cz