Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Schránky plžů a mlžů (metodický list pro učitele)

upraveno podle DP L. Hradilové, 2002


Věk od 6. třídy
Trvání 45 minut
Organizace práce ve skupinách po 4–5 žácích

Cíl

Umět od sebe odlišit schránky plžů a mlžů. Vědět, jak se nazývají schránky plžů, a jak mlžů. Poznat alespoň pět předložených schránek plžů a alespoň pět schránek mlžů. Vytvořit nákres tří vybraných schránek plžů a tří schránek mlžů. Zjistit chemické složení ulity a lastury. Ze zjištěných výsledků vyvodit závěry.

Materiál a pomůcky

Schránky měkkýšů vhodné na určování:

Plži

  • Páskovka keřová, okružák ploský, bahenka živorodá, plovatka bahenní, homolice, ostranka jaderská

Mlži

  • Perlorodka říční, perlotvorka mořská, srdcovka jedlá, škeble rybniční, velevrub, slávka jedlá, hřebenatka jakubská, ústřice

V závislosti na věku lze měnit (zvyšovat/snižovat) počet předložených schránek.

Tito zástupci měkkýšů jsou uvedeni v učebnicích přírodopisu (Dobroruka a kol., 1994).

HCl – koncentrace použití na ZŠ je 10 %.

Poznámky

Úkoly nejsou materiálově náročné, proto je možné zařadit pracovní list i v zimním období. Vhodné zařazení je např. na začátku nebo konci školního roku s využitím motivaci předešlé či následující dovolené. Při plnění úkolu č. 3 je vhodné upozornit na to, že ulity a lastury nejsou složeny pouze z CaCo3, který žáci dokazují, ale také z jiných látek

Ulita je tvořena dvěma vrstvami:

Vnější je tvořena organickou látkou (konchiolin) a vnitřní je tvořena CaCo3.

Lastura je tvořena třemi vrstvami:

Vnější vrstva je tvořena konchiolinem, pod ní je vrstva CaCo3 a vnitřní část tvoří vrstva perleťová, složená z aragonitu a z konchiolinu.

Před vlastní prací žáku s HCl je nutné upozornit na bezpečnost.

Motivace

Rozhovor o předcházející či následující dovolené u moře – sběr ulit a lastur. Výskyt plžů a mlžů (Černík a kol., 1997)

(Jurčák & Froněk, 1997)

Náměty

  • Kartičky s názvy jednotlivých plžů a mlžů žáci přiřazují k předloženým schránkám
  • Rozstříhané názvy plžů a mlžů žáci skládají dohromady, tak aby vytvořili příslušný název (např. PLO – VAT – KA)

Zhodnocení vlastní práce

Pracovní list jsem ověřovala v 9. ročníku. Zařadila jsem ho na začátku školního roku s využitím motivace předešlé dovolené u moře. Někteří žáci si ulity a lastury přinesli z domu. Ty jsme si určili společně v závěru hodiny. Před vlastní prací jsem s žáky zopakovala pojmy ulita a lastura a ujasnila jejich rozlišení. Poté již žáci pracovali samostatně. Organizace 4-5 žáku ve skupině byla vyhovující, jak vzhledem k množství materiálu, tak k rozvoji kooperace a komunikace ve skupině. Žáci porozuměli všem úkolům. Nevyskytly se žádné problémy při jejich plnění. Pracovní list byl pro žáky srozumitelný a přehledný. Čas (45 minut) stanovený pro tento pracovní list odpovídal délce plnění úkolů. V závěru hodiny jsme určené schránky společně zkontrolovali. Všichni žáci požadované úkoly splnili a pracovní list správně vyplněný odevzdali. Žáky nejvíce zaujal pokus „Důkaz složení ulity a lastury“. Z tohoto pokusu dokázali všichni vyvodit závěry. Tuto hodinu hodnotím jako velice zdařilou. V nižších ročnících doporučuji předložit nižší počet schránek či zařazení tohoto pracovního listu do dvouhodinového bloku.

Použitá literatura pro tvorbu laboratorního listu

  1. Havlík, I. Přírodopis 6. Praha: Nová škola, 1998. 80 s.
  2. Jurčák, J., Froněk, J. Přírodopis 6. Olomouc: Prodos, 1997. 127 s.

Materiály k nakopírování

Laboratorní práce: Schránky plžů a mlžů

Zde je k nahlédnutí laboratorní list k tématu:Pokud se nezobrazí prohlížeč s náhledem laboratorního listu, ale pouze prázdná oblast, je třeba nainstalovat FlashPlayer 10 nebo vyššíPrezentace ve formátu PDF (Adobe Acrobat)
Prezentace ve formátu DOC (MO Word)

doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. |
Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2010

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.