Sociální pedagogika - navazující magisterská, kombinovaná

Pokyny k výběru povinně volitelných předmětů

1. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_ET Etika T. Dvořáček (přednášející), M. Valach (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_HiSP Historie sociální pedagogiky D. Klapko (přednášející) zk 15 hodin 5
SC4MK_PAT2 Sociální patologie a prevence 2 T. Čech (přednášející) zk 15 hodin 5
SC4MK_PPD Pedagogická a psychologická diagnostika J. Veselá (přednášející) zk 15 hodin 5
SC4MK_PsHg Psychohygiena E. Řehulka (přednášející) k 15 hodin 4
SC4MK_SGI Sociální geoinformatika S. Novák (přednášející) k 15 hodin 4
SC4MK_TMVZ Teorie mimoškolního vzdělávání J. Maňák (přednášející), J. Němec (přednášející) zk 15 hodin 5

1. semestr - povinně volitelné

Pokyny k výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_LPMV Lidská práva v kontextu multikulturní výchovy L. Gulová (přednášející), E. Štěpařová (přednášející) z 15 hodin 3
SC4MK_MP Mediace a probace J. Otoupalíková (přednášející), J. Salvet (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_PRVC Projektování a výzkum ve volném čase J. Němec (přednášející) k 15 hodin 4
SC4MK_REEV Repetitorium z ekologie a environmentální vědy H. Horká (cvičící) k 15 hodin 3

1. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SZ9BP_ATE1 Arteateliéry 1 - Zážitek z tvorby L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_ATE2 Arteateliéry 2 - Hloubka a reflexe L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1

2. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_INF Informatika J. Strach (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_PDP Projekt diplomové práce J. Němec (přednášející) z 4 hodiny 1
SC4MK_SOC2 Sociologie 2 A. Sekot (přednášející) zk 15 hodin 5
SC4MK_SPOL Sociální politika M. Pešová (přednášející), M. Severová (přednášející) k 15 hodin 4
SC4MK_ZKKV Základy kvantitativních a kvalitativních metod pedagogického výzkumu J. Němec (přednášející) zk 15 hodin 5

2. semestr - povinně volitelné

Pokyny k výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_CJAN Analýza cizojazyčného odborného textu - anglický jazyk J. Vacek (přednášející), J. Kollárová (cvičící) zk 15 hodin 4
SC4MK_CJFR Analýza cizojazyčného odborného textu - francouzský jazyk Z. Schejbalová (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_CJNJ Analýza cizojazyčného odborného textu - německý jazyk M. Mészárosová (přednášející), K. Štěpánková (cvičící) zk 15 hodin 4
SC4MK_KTUR Koncepce trvale udržitelného rozvoje H. Horká (přednášející) k 15 hodin 3
SC4MK_MIVC Management a řízení institucí ve volném čase J. Němec (přednášející), D. Knotová (cvičící) k 15 hodin 3
SC4MK_MRVP Metodika řešení výchovných problémů a mezních situací S. Cpinová (přednášející) k 15 hodin 3
SC4MK_PMV Projektování v oblasti multikulturní výchovy L. Gulová (přednášející), E. Štěpařová (přednášející) k 15 hodin 4

2. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech (cvičící), J. Němec (cvičící), P. Soják (cvičící) z 4 dny 1
SZ9BP_ATE1 Arteateliéry 1 - Zážitek z tvorby L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_ATE2 Arteateliéry 2 - Hloubka a reflexe L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry P. Soják (cvičící) z   1
SZ9BP_SFPR Specifické formy primární prevence sociálně patologických jevů P. Soják (cvičící) z   2

3. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_ANDR Andragogika L. Gulová (přednášející) z 15 hodin 3
SC4MK_APPR Aplikované právo J. Otoupalíková (přednášející) zk 15 hodin 5
SC4MK_MAN2 Management 2 O. Králík (přednášející), J. Šťáva (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_PsVL Psychologie vedení lidí B. Lazarová (přednášející) zk 15 hodin 4
SC4MK_SPR2 Sociální práce 2 L. Gulová (přednášející), E. Štěpařová (pomocník) zk 15 hodin 5

3. semestr - povinně volitelné

Pokyny k výběru povinně volitelných předmětů

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_INMK Intermultikulturalita L. Gulová (přednášející), E. Štěpařová (přednášející) k 15 hodin 3
SC4MK_KAZS Kazuistický seminář Adamcová (cvičící) z 10 hodin 3
SC4MK_MARK Marketing A. Sekot (přednášející) z 10 hodin 3

3. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SZ9BP_ATE1 Arteateliéry 1 - Zážitek z tvorby L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_ATE2 Arteateliéry 2 - Hloubka a reflexe L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1

4. semestr - povinné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SC4MK_DP Diplomová práce T. Čech (cvičící), T. Dvořáček (cvičící), L. Gulová (cvičící), D. Klapko (cvičící), D. Knotová (cvičící), J. Němec (cvičící), J. Otoupalíková (cvičící), P. Soják (cvičící), E. Štěpařová (cvičící), J. Veselá (cvičící) z konz. 30
SC4MK_IOP Integrující otázky pedagogiky T. Čech (přednášející), T. Dvořáček (přednášející), L. Gulová (přednášející), J. Němec (přednášející), S. Střelec (přednášející), J. Veselá (přednášející) zk 15 hodin 5

4. semestr - povinně volitelné

4. semestr - volitelné

Kód Název Učitelé Ukon. Pozn. rozsah Kred.
SZ9BP_ATE1 Arteateliéry 1 - Zážitek z tvorby L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_ATE2 Arteateliéry 2 - Hloubka a reflexe L. Graclík (cvičící), P. Novotná (cvičící), P. Soják (cvičící) z 18 hodin 1
SZ9BP_DHR Deskové a jiné společenské hry P. Soják (cvičící) z   1
SZ9BP_SFPR Specifické formy primární prevence sociálně patologických jevů P. Soják (cvičící) z   2


Pokyny k výběru povinně volitelných předmětů

Z nabídky povinně volitelných předmětů si student volí ve 2. semestru jeden cizí jazyk (předmět Analýza cizojazyčného odborného textu), jehož absolvování je podmínkou pro ukončení studia.

Dále mohou studenti pokračovat ve svých profilacích, které si zvolili po 3. semestru bakalářského studia. Vybírají jednu ze čtyř povinně volitelných profilací (pozn. Profilace multikulturní a environmentální výchova se v navazujícím magisterském studiu člení na multikulturní a environmentální), která sestává ze závazné skladby předmětů. Ve studijním programu jsou jednotlivé disciplíny profilace označeny barevně. Studenti si povinně volitelné předměty registrují prostřednictvím ISu MU v pořadí, jak jsou řazeny do jednotlivých semestrů. Počet studentů v jednotlivých předmětech je omezen horní hranicí 25 účastníků. Změna profilace během studia je možná v odůvodněných případech (změna zdravotního stavu apod.).

Smyslem profilací je umožnit studentům hlouběji proniknout do vybraných problémů sociální pedagogiky. Předměty v rámci profilací jsou koncipovány jako semináře. Na rozdíl od konzultací (přednášek) jsou povinné. Studenti zpracovávají seminární práce podle zadání vyučujících a obhajují je v seminářích.

Po úspěšném absolvování celého profilačního bloku v bakalářském i navazujícím magisterském studiu (40 kreditů) získá student osvědčení o absolvování dané profilace.

Výběrem profilace se student neváže k tématu diplomové práce. Studenti navazujícího magisterského stupně kombinovaného studia si mohou vybírat z následujících profilací:

I. semestr

Výchova ve volném čase

Projektování a výzkum ve volném čase

Multikulturní výchova

Lidská práva v kontextu multikulturní výchovy

Environmentální výchova

Repetitorium z ekologie a environmentální vědy

Mediace a probace

Mediace a probace

II. semestr

Výchova ve volném čase

Management a řízení institucí volného času

Multikulturní výchova

Projektování v oblasti multikulturní výchovy

Environmentální výchova

Koncepce trvale udržitelného rozvoje

Mediace a probace

Metodika řešení výchovných problémů a mezních situací

III. semestr

Výchova ve volném čase

Marketing

Multikulturní výchova

Intermultikulturalita

Environmentální výchova

Současné pojetí enviromentální edukace v evropské dimenzi

Mediace a probace

Kazuistický seminář

Obsahová náplň studia (nabídka profilových studijních předmětů vztahujících se ke studiu sociální problematiky):

Specifika profilace VÝCHOVA VE VOLNÉM ČASE

Předměty profilací v navazujícím magisterském studiu jsou sestaveny tak, aby posílily řídící a badatelské kompetence profesionálního pracovníka v oblasti výchovného působení ve volném čase. Výchovný vliv pozitivně tráveného volného času jako významný sociálně pedagogický faktor ovlivňuje všechny věkové a sociální skupiny populace.
Výchova ve volném čase má své funkce, které lze charakterizovat jako regeneraci, relaxaci, rekreaci, seberealizaci v zájmových a jiných volnočasových aktivitách, a v neposlední řadě také volný čas nabízí příležitosti k neformálnímu navazování sociálních kontaktů.
Pro realizaci takto pojímané výchovy ve volném čase je třeba vytvořit personální předpoklady vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných připravit podmínky pro volnočasové aktivity, připravovat zajímavé nabídky a projekty, organizovat a vést hodnotné činnosti ve volném čase.

[nahoru]

Specifika profilace MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Multikulturní výchova je oblast praxe, edukační a osvětové činnosti realizované ve školách a institucích celoživotního vzdělávání za účelem sbližování a spolupráce mezi etniky, národy, kulturami, rasami aj. Jedná se o oblast praktické výchovné a vzdělávací činnosti, která se realizuje v osvětově zaměřených projektech, na výstavách, festivalech, v publikacích různých vládních a nevládních organizací, národních a mezinárodních, ve školských i mimoškolských zařízeních, v projektech mezinárodní spolupráce, např. v rámci Evropské unie zaměřené na mezinárodní výměnu mládeže, studentů a učitelů, spolupráce škol a různých organizací, nadací, obcí, regionů, spolků, knihoven a jiných institucí.
Multikulturní výchova v našich i evropských podmínkách hledá nové možnosti vzájemného soužití a spolupráce mezi majoritní většinou a romským obyvatelstvem. Intenzivně vyvstává potřeba připravit sociální pedagogy také pro oblast výchovné a vzdělávací práce s imigranty, s dětmi, mladými i dospělými lidmi, kteří žádají v naší republice o azyl. Oblast sociální pedagogiky nabízí řadu eventualit pro práci s romskými dětmi a mládeží a také pedagogické činnosti směrem k příslušníkům jiných národnostních menšin.
Součástí vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy je rozpracování různých témat a jejich následná aplikace do praxe. Profilace v bakalářském studiu má jak teoretický, tak praktický rozměr, studenti mají možnost vstřebávat poznatky jednak prostřednictvím interkulturních aktivit, různých diskusí a hravých činností, ale i teoretickým studiem spojeným s drobnými výzkumnými studiemi zaměřenými na oblast multikulturní výchovy. Určitá pozornost je věnována světovému náboženství, jehož jednotlivé aspekty mohou vést k střetům v rámci civilizací.

[nahoru]

Specifika profilace ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ve vzdělávání učitelů se stále více otevírají filosofické otázky spojené s postupnou změnou chápání postavení člověka nikoliv jako představitele transcendentního přístupu k přírodě a ke společnosti, ale člověka jako bytosti, která vnímá sama sebe jako součást celé biosféry. Tento posun by měl být zachycen také v přípravě budoucích sociálních pedagogů, a to v pregraduálním ekologickém a environmentálním studiu, jehož principy vycházejí z chápání světa jako komplexního a důsledně provázaného, nyní však ohroženého ekosystému, jehož součástí je samozřejmě také člověk i celá lidská společnost.
V bakalářském a následném magisterském studiu sociální pedagogiky s profilací ekologická výchova a environmentální vzdělávání se studenti seznámí se současným pojetím ekologie jako vědy, se základními problémy dnešní environmentalistiky a budou vybaveni teoretickými i metodickými poznatky v oblasti ekologické a environmentální výchovy. Předpokládáme, že vzdělání v této profilaci budou moci využít jednak ve své práci sociálního pedagoga ve volnočasových institucích, např. jako vedoucí dětských a mládežnických zájmových oddílů ve střediscích ekologické výchovy, případně v centerech volného času a dalších osvětových a kulturně vzdělávacích zařízeních, jako pracovníci správ chráněných krajinných oblastí, nebo také ve funkci koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve státní správě (viz Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Součást implementace směrnice č. 90/313/EHS, o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí). Své uplatnění mohou absolventi tohoto typu studia najít také v neziskovém sektoru (občanská sdružení, veřejně prospěšné společnosti, nadace), poradenských institucích nebo v organizacích, které zajišťují zprostředkování informací o environmentální problematice (provozovatelé serverů, vydavatelé literatury, ostatní média).

[nahoru]

Specifika profilace MEDIACE A PROBACE

Cílem studia dané profilace je získat základní přehled o východiscích a informace z oblasti organizace a činnosti Probační a mediační služby ČR, tj. zejména s ohledem na provádění úkonů mediace a probace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Zaměření výuky je směřováno zejména k otázkám spojeným s organizováním a vykonáváním dohledu nad obviněným, obžalovaným, nebo odsouzeným, dále nad kontrolou výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, včetně uložených povinností a omezení (sledování) chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, individuální pomoci obviněnému a výchovnému působení na něj, aby vedl řádný život, vyhověl soudem nebo státním zástupcem uloženým podmínkám, a tím došlo k obnově narušených právních i společenských vztahů. Stejně tak by mělo k cílům studia patřit vybudování schopností mimosoudního řešení sporů mezi obviněným a poškozeným a dovedností směřujících k urovnání konfliktního stavu.

[nahoru]