B-PD SOCP Sociální pedagogika

Atributy: SO4_BK_povinnost, SO4_BK_semestr a akreditace=2010

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ. Student bakalářského studia splní tři povinně volitelné předměty k BP: BPp_% Bakalářská práce - Projekt, BP_% Bakalářská práce, BPd_% Bakalářská práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Nabídka profilací:
V rámci studia oboru Sociální pedagogika jsou v bakalářském studiu nabízeny 3 profilace, a to Pedagogika volného času, Multikulturní a environmentální výchova, Sociální prevence a resocializace.
Profilace umožňují studentu hlubší orientaci ve specifické odborné linii odpovídající profesi nebo zájmu studenta, absolvované předměty jsou součástí Diploma supplement (nikoli samostatným osvědčením o absolvování profilace) .
Student si po druhém semestru studia volí pouze jednu profilaci dle vlastního zájmu, která se stává součástí studijního plánu studenta a ukončení všech pěti vypsaných předmětů v rámci zvolené profilace je pak povinným požadavkem pro připuštění ke Státní závěrečné zkoušce.
Vybranou profilaci nelze měnit v průběhu studia – předměty v rámci konkrétní profilace, které si student zvolí ve 3. semestru studia, určují závaznou skladbu předmětů, které nelze kombinovat s předměty jiné profilace.

Předměty v rámci profilací:
V akademickém roce 2013/14 nebude pro studenty druhého ročníku otevřena z kapacitních důvodů profilace Pedagogika volného času
PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
III. semestr: SC4BK_TMH, SC4BK_EVTD
IV. semestr: SC4BK_PAVC
V. semestr: SC4BK_ZDV

MULTIKULTURNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
III. semestr: SC4BK_VPMV, SC4BK_UEEV
IV. semestr: SC4BK_EKSP
V. semestr: SC4BK_PVMV

SOCIÁLNÍ PREVENCE A RESOCIALIZACE
III. semestr: SC4BK_ETO, SC4BK_SoPo
IV. semestr: SC4BK_TOPV
V. semestr: SC4BK_SPIT

Bližší informace o profilacích jsou dostupné na webových stránkách Katedry sociální pedagogiky PdF MU www.ped.muni.cz/wsocedu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_PEDP Pedagogická propedeutika D. Klapko 14 hodin zk 5
 
SC4BK_SOC1 Úvod do sociologie A. Sekot 14 hodin zk 5
 
SC4BK_SpP Základy speciální pedagogiky T. Čech 14 hodin zk 5
 
SC4BK_TPS1 Základy teorie práva a státovědy 1 L. Obrovská 14 hodin z 3
 
SC4BK_UFIL Úvod do filozofie R. Šíp 14 hodin k 4
 
SC4BK_UPS Úvod do psychologie M. Filip 14 hodin zk 5
 
SC4BK_ZSOP Základy sociální pedagogiky L. Gulová, M. Vodičková 14 hodin zk 5
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_AJA2k Vstupní test A2 - AJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
J. Kollárová, G. Durnová, R. Mlýnková, D. Dvořáková, J. Vacek   z 1
 
CJV_NJA2k Vstupní test A2 - NJk
Pozn.: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu, a předmět bude absolvovat v jarním semestru.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Kollárová, J. Vacek   z 1
 

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima   z 2
 
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová blok z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   z 2
 

 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_HiSP Historie sociální pedagogiky D. Klapko 14 hodin zk 5
 
SC4BK_ONPS Ontogenetická psychologie D. Denglerová 14 hodin zk 5
 
SC4BK_PAT1 Úvod do sociální patologie a prevence T. Čech 14 hodin k 5
 
SC4BK_PVC Pedagogika volného času J. Němec, T. Čech 14 hodin zk 5
 
SC4BK_TPS2 Základy teorie práva a státovědy 2 L. Obrovská 14 hodin zk 5
 
SC4BK_ZEEV Základy environmentální edukace H. Horká 8 hodin k 3
 
SC4BK_ZMV Základy multikulturní výchovy L. Gulová, E. Štěpařová 8 hodin k 3
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_CJAJ Angličtina pro sociální pedagogy
Pozn.: Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_AJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni B1 složí v lednu, a předmět absolvuje v jarním semestru. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
R. Mlýnková, J. Vacek, J. Kollárová, V. Vávrová, G. Durnová 14 zk 5
předp. CJV_AJA2k || CJV_AJA2
SC4BK_CJNJ Němčina pro sociální pedagogy
Pozn.: Předmět bude zapsán po udělení zápočtu za Vstupní test CJV_NJA2k, který si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni B1 složí v lednu, a předmět absolvuje v jarním semestru. Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Vacek, J. Kollárová, G. Durnová 14 zk 5
předp. CJV_NJA2k || CJV_NJA2

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika) P. Soják 7 dnů z 1
 
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech, P. Soják 4 dny z 1
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják   z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   k 3
předp. SZ9BP_ZRM1

 

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_PKOM Sociálně pedagogická komunikace R. Šíp 14 hodin k 4
 
SC4BK_PPV Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němec, M. Stanoev 14 hodin zk 5
 
SC4BK_SoPs Sociální psychologie D. Denglerová 14 hodin zk 5
 
SC4BK_VyTe Výpočetní technika A. Hyprová 14 hodin z 3
 
SC4BK_ZSP1 Základy soukromého práva 1 A. Hořínová 14 hodin z 3
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_ETO Etopedie a řešení výchovných problémů
Pozn.: Předmět je součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
T. Čech 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_SoPo )&&! NOWANY ( SC4BK_TMH , SC4BK_EVTD , SC4BK_VPMV , SC4BK_UEEV ))
SC4BK_EVTD Tvůrčí dílna - artefiletika v pedagogice volného času (oblast výtvarné a estetické výchovy)
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Pedagogika volného času.
P. Kamenický 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_TMH )&&! NOWANY ( SC4BK_ETO , SC4BK_SoPo , SC4BK_VPMV , SC4BK_UEEV ))
SC4BK_SoPo Vybrané problémy sociální politiky
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
D. Klapko 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_ETO )&&! NOWANY ( SC4BK_TMH , SC4BK_EVTD , SC4BK_VPMV , SC4BK_UEEV ))
SC4BK_TMH Teorie a metodika her
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Pedagogika volného času.
P. Soják 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_EVTD )&&! NOWANY ( SC4BK_ETO , SC4BK_SoPo , SC4BK_VPMV , SC4BK_UEEV ))
SC4BK_UEEV Úvod do ekologie a environmentální vědy
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Multikulturní a environmentální výchova.
M. Vlašín 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_VPMV )&&! NOWANY ( SC4BK_ETO , SC4BK_SoPo , SC4BK_EVTD , SC4BK_TMH ))
SC4BK_VPMV Vybrané problémy multikulturní výchovy
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Multikulturní a environmentální výchova.
E. Štěpařová, L. Gulová 14 hodin k 4
předp. ( NOW ( SC4BK_UEEV )&&! NOWANY ( SC4BK_ETO , SC4BK_SoPo , SC4BK_EVTD , SC4BK_TMH ))

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima   z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima   z 2
předp. CJV_ROM1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová blok z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   z 2
 

 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_ANTR Sociální a pedagogická antropologie P. Soják, R. Šíp 14 hodin k 4
 
SC4BK_PdPs Pedagogická psychologie J. Mareš 14 hodin zk 5
 
SC4BK_PsIV Techniky psychologického a interakčního výcviku J. Řezáč 10 hodin z 3
 
SC4BK_SPOD Sociálně právní ochrana nezletilých D. Gasnárková 14 hodin z 4
 
SC4BK_SPr1 Úvod do sociální práce L. Gulová, E. Štěpařová 14 hodin zk 5
 
SC4BK_ZSP2 Základy soukromého práva 2 A. Hořínová 14 hodin zk 5
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_EKSP Environmentální edukace v sociální pedagogice
Pozn.: Předmět je součástí profilace Multikulturní a environmentální výchova.
H. Horká, H. Korvasová, D. Křivánková 14 hodin k 4
předp. (( SC4BK_VPMV && SC4BK_UEEV ) &&! NOWANY ( SC4BK_PAVC , SC4BK_TOPV ))
SC4BK_PAVC Pohybové aktivity ve volném čase
Pozn.: Předmět je součástí profilace Pedagogika volného času.
V. Mužík, V. Nováček, D. Jonášová, M. Trávníček, J. Vrbas 14 hodin k 4
předp. (( SC4BK_TMH , SC4BK_EVTD )&&! NOWANY ( SC4BK_EKSP , SC4BK_TOPV ))
SC4BK_TOPV Metody rozvoje mezilidské komunikace
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
P. Soják 14 hodin k 4
předp. ( SC4BK_ETO && SC4BK_SoPo &&! NOWANY ( SC4BK_EKSP , SC4BK_PAVC ))

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika) P. Soják 7 dnů z 1
 
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech, P. Soják 4 dny z 1
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják   z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   k 3
předp. SZ9BP_ZRM1

 

 

5. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_MAN1 Management J. Šťáva 14 hodin k 4
 
SC4BK_PaPs Psychopatologie D. Denglerová 14 hodin zk 5
 
SC4BK_PFUN Projektování a fundraising A. Palacká 14 hodin z 4
 
SC4BK_PZAV Patologické závislosti P. Kachlík 14 hodin zk 5
 
SC4BK_TMV Teorie a metodika výchovy S. Střelec 14 hodin zk 5
 
SC4BK_ZVP1 Základy veřejného práva 1 M. Kokeš 14 hodin z 4
 

5. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_PVMV Projektování v multikulturní výchově
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Multikulturní a environmentální výchova.
L. Gulová, E. Štěpařová 14 hodin k 4
předp. (( SC4BK_EKSP && SC4BK_UEEV && SC4BK_VPMV )&&! NOWANY ( SC4BK_ZDV , SC4BK_SPIT ))
SC4BK_SPIT Mediace a probace v praxi
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
J. Salvet 14 hodin k 4
předp. (( SC4BK_ETO && SC4BK_SoPo && SC4BK_TOPV )&&! NOWANY ( SC4BK_ZDV , SC4BK_PVMV ))
SC4BK_ZDV Dramatická výchova
Pozn.: Předmět je povinnou součástí profilace Pedagogika volného času.
L. Remsová 14 hodin k 4
předp. ( SC4BK_EVTD , SC4BK_TMH , SC4BK_PAVC &&! NOWANY ( SC4BK_PVMV , SC4BK_SPIT ))

5. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima   z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima   z 2
předp. CJV_ROM1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová blok z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   z 2
 

 

 

6. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4BK_PPPs Poradenský proces v psychologii D. Denglerová 14 hodin k 4
 
SC4BK_PPX Souvislá pedagogická a badatelská praxe L. Gulová, E. Štěpařová 30 dnů z 15
 
SC4BK_ZVP2 Základy veřejného práva 2 M. Kokeš 10 hodin k 4
 

6. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

6. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják   z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   k 3
předp. SZ9BP_ZRM1