N-PD SOCP Sociální pedagogika

Atributy: SO4_NK_povinnost, SO4_NK_semestr

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v každém semestru minimálně jeden z nabízených.

Předměty k bakalářské/diplomové práci:
VŠICHNI STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY NA KTERÉ PRÁCI PÍŠÍ.
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: DPp_% Diplomová práce - Projekt, DP_% Diplomová práce, DPd_% Diplomová práce - Dokončení ( % v kódu nahrazuje dvou až tří písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.

Nabídka profilací:
V rámci studia oboru Sociální pedagogika jsou v následném magisterském studiu nabízeny 4 profilace, a to Pedagogika volného času, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Sociální prevence a resocializace.
Profilace umožňují studentu hlubší orientaci ve specifické odborné linii odpovídající profesi nebo zájmu studenta, absolvované předměty jsou součástí Diploma supplement (nikoli samostatným osvědčením o absolvování profilace) .
Student si v prvním semestru studia volí pouze jednu profilaci dle vlastního zájmu, která se stává součástí studijního plánu studenta a musí splnit všechny tři předměty ve zvolené profilace, což je povinným požadavkem pro připuštění ke Státní závěrečné zkoušce.
Vybranou profilaci nelze měnit v průběhu studia – předměty v rámci konkrétní profilace, které si student zvolí v úvodu studia, určují závaznou skladbu předmětů, které nelze kombinovat s předměty jiné profilace.

Předměty v rámci profilací:
PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU
I. semestr: SC4MK_PRVC
II. semestr: SC4MK_MIVC
III. semestr: SC4MK_MARK

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
I. semestr: SC4MK_TVMV
II. semestr: SC4MK_PMV
III. semestr: SC4MK_INMK

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA (dobíhající specializace)
III. semestr: SC4MK_ENEV

SOCIÁLNÍ PREVENCE A RESOCIALIZACE
I. semestr: SC4MK_KAZS
II. semestr: SC4MK_MRVP
III. semestr: SC4MK_MAPX

Bližší informace o profilacích dostupné na webových stránkách Katedry sociální pedagogiky PdF MU www.ped.muni.cz/wsocedu.

 

1. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_ET Etika M. Valach 14 hodin k 4
 
SC4MK_PAT2 Sociální patologie a prevence T. Čech 14 hodin zk 5
 
SC4MK_PPD Pedagogická a psychologická diagnostika D. Denglerová 14 hodin zk 5
 
SC4MK_SGI Sociální geografie D. Mahel 14 hodin z 3
 
SC4MK_TEOS Analýza sociálně pedagogických teorií D. Klapko 14 hodin zk 5
 

1. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_CJAJ Analýza cizojazyčného odborného textu - anglický jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen testem na úrovni B2.
J. Vacek, R. Mlýnková, J. Kollárová 14 hodin zk 5
 
SC4MK_CJNJ Analýza cizojazyčného odborného textu - německý jazyk
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen testem na úrovni B2.
M. Mészárosová, E. Matyášová, J. Kollárová, J. Vacek 14 zk 5
 
SC4MK_KAZS Kazuistický seminář
Pozn.: Předmět je součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
J. Auerová 14 hodin k 4
předp. ! NOWANY ( SC4MK_PRVC , SC4MK_TVMV )
SC4MK_PRVC Projektování a výzkum ve volném čase
Pozn.: Předmět je součástí profilace Pedagogika volného času.
J. Němec 14 hodin k 4
předp. ! NOWANY ( SC4MK_KAZS , SC4MK_TVMV )
SC4MK_TVMV Teoretická východiska multikulturní výchovy
Pozn.: Předmět je součástí profilace Multikulturní výchova.
L. Gulová, E. Štěpařová 14 hodin k 4
předp. ! NOWANY ( SC4MK_KAZS , SC4MK_PRVC )

1. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima   z 2
 
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová blok z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   z 2
 

 

2. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_KOMP Komparativní pedagogika T. Janík 14 hodin k 4
 
SC4MK_PsSy Psychoterapeutické systémy P. Soják 14 hodin k 4
 
SC4MK_SOC2 Sociologie A. Sekot 14 hodin k 4
 
SC4MK_SPOL Sociální politika D. Klapko 14 hodin k 4
 
SC4MK_SUVI Supervize v pomáhajících profesích B. Horská, E. Štěpařová 14 hodin k 4
 
SC4MK_ZKKV Základy kvantitativních a kvalitativních metod pedagogického výzkumu J. Němec 14 hodin zk 5
 

2. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_MIVC Management a řízení institucí ve volném čase
Pozn.: Předmět je součástí profilace Pedagogika volného času.
Š. Jelínková 14 hodin k 4
předp. SC4MK_PRVC && ! NOWANY ( SC4MK_PMV , SC4MK_MRVP )
SC4MK_MRVP Metodika řešení výchovných problémů a mezních situací
Pozn.: Předmět je součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
V. Vojtová 14 hodin k 4
předp. SC4MK_KAZS &&! NOWANY ( SC4MK_MIVC , SC4MK_PMV )
SC4MK_PMV Praxe a výzkum v multikulturní výchově
Pozn.: Předmět je součástí profilace Multikulturní výchova.
L. Gulová, E. Štěpařová 14 hodin k 4
předp. SC4MK_TVMV && ! NOWANY ( SC4MK_MIVC , SC4MK_MRVP )

2. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SV4BP_KZCT Kurz výběrový (cykloturistika) P. Soják 7 dnů z 1
 
SV4BP_KZVT Kurz výběrový (vodní turistika) T. Čech, P. Soják 4 dny z 1
 
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják   z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   k 3
předp. SZ9BP_ZRM1

 

3. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_ANDR Andragogika a gerontagogika L. Gulová 14 hodin k 4
 
SC4MK_APPR Aplikované právo L. Obrovská 14 hodin k 4
 
SC4MK_KRIN Krizová intervence B. Horská 14 hodin k 4
 
SC4MK_MAN2 Management neziskových organizací P. Soják 14 hodin k 4
 
SC4MK_PsVL Psychologie vedení lidí P. Soják 14 hodin zk 5
 
SC4MK_SPR2 Teorie a metody sociální práce L. Gulová, M. Stanoev 14 hodin zk 5
 

3. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_ENEV Současné pojetí environmentální edukace v evropské dimenzi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Environmentální výchova.
D. Křivánková 14 hodin k 4
předp. ( SC4MK_REEV && SC4MK_KTUR )&&! NOWANY ( SC4MK_MARK , SC4MK_INMK , SC4MK_MAPX )
SC4MK_INMK Interkulturní aktivity
Pozn.: Předmět je součástí profilace Multikulturní výchova.
L. Gulová, E. Štěpařová, M. Vodičková 14 hodin k 4
předp. ( SC4MK_TVMV && SC4MK_PMV )&&! NOWANY ( SC4MK_MAPX , SC4MK_ENEV , SC4MK_MARK )
SC4MK_MAPX Management sociální prevence v praxi
Pozn.: Předmět je součástí profilace Sociální prevence a resocializace.
L. Buchtová 14 hodin k 4
předp. ( SC4MK_KAZS && SC4MK_MRVP ) &&! NOWANY ( SC4MK_MARK , SC4MK_INMK , SC4MK_ENEV )
SC4MK_MARK Marketing
Pozn.: Předmět je součástí profilace Pedagogika volného času.
A. Sekot 14 hodin k 4
předp. ( SC4MK_PRVC && SC4MK_MIVC )&&! NOWANY ( SC4MK_INMK , SC4MK_MAPX , SC4MK_ENEV )

3. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
CJV_ROM1 Romský jazyk 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU
I. Zima   z 2
 
CJV_ROM2 Romský jazyk 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
I. Zima   z 2
předp. CJV_ROM1
SZ9BP_DUTL Divadlo utlačovaných L. Remsová blok z 2
 
SZ9BP_ZRM1 Základy romologie 1
Pozn.: Kurz je otevřen VŠEM studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   z 2
 

 

4. semestr - povinné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SC4MK_IOP Integrující otázky pedagogiky J. Němec, T. Čech, D. Denglerová, L. Gulová, D. Klapko, P. Soják, R. Šíp 14 hodin k 5
 
SC4MK_PPX Badatelská pedagogická praxe L. Gulová, E. Štěpařová 48 dnů z 8
 

4. semestr - povinně volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.

4. semestr - volitelné

Kód Název předmětu Učitelé Rozsah Uk. Kr.
SZ9BP_SFPR Specifické formy osobnostně sociální výchovy P. Soják   z 2
 
SZ9BP_ZRM2 Základy romologie 2
Pozn.: Kurz je otevřen všem studentům MU, přednostně studentům PdF MU
L. Gulová, E. Štěpařová   k 3
předp. SZ9BP_ZRM1