N-SPD SPZP Speciální pedagogika (kombinované studium)

Atributy: NSPD_SPZP_1K_2016

Použité zkratky:
Uk. = Ukončení; Kr. = Počet ECTS kreditů

Rozsah (týdenní hodinová dotace) je uváděn ve formátu:
přednáška / semináře, cvičení / laboratoř, projekt

Povinně volitelné předměty:
pokud není v poznámkách/komentářích uvedeno jinak, zapisuje student v semestru předmět zvoleného jazyka a navíc minimálně jeden z nabízených povinně volitelných předmětů.

Předměty k diplomové práci:
Student magisterského studia splní tři povinně volitelné předměty k DP: %DPp Diplomová práce - Projekt, %DP Diplomová práce, %DPd Diplomová práce - Dokončení (% v kódu nahrazuje dvou písmennou zkratku katedry). Kódy výše zmíněných předmětů a podrobné informace naleznete v samostatné registrační šabloně v ISu.
STUDENTI SI ZAPISUJÍ PŘEDMĚTY S KÓDEM KATEDRY PODLE PRACOVIŠTĚ VEDOUCÍHO PRÁCE.

Důležité odkazy:

1. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk200 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1 - matematika
16 hodin zk 4
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0
SPk208 Metodologie 2
8 hodin zk 3
SPk210 Patopsychologie 2
8 hodin k 3
SPk226 Specializace: Specifické poruchy učení
32 hodin zk 6
SPk227 Statistika
12 hodin k 3

1. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
JVk014 Angličtina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v angličtině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
JVk034 Němčina pro speciální pedagogy II
Pozn.: Předmět je vyučován v němčině a je zakončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2.
15 hodin zk 4
SPk203 Funkční vidění
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
32 hodin zk 6
SPk205 Inkluzivní vzdělávání jedinců/žáků s poruchami chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
32 hodin zk 6
SPk209 Narušená komunikační schopnost u dětí předškolního věku
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě etopedie.
32 hodin zk 6
SPk213 Prevence a intervence závislostního chování
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
32 hodin zk 6

1. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2
SPk103 ORL – Foniatrie
8 hodin zk 3
SPk104 Oftalmologie
Pozn.: Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se zdravotním postižením, kteří předmět neabsolvovali v bakalářském studiu.
8 hodin zk 3
SZ6630 Special and Inclusive Education
6 hodin z 2


2. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk201 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 2 - český jazyk
16 hodin zk 4
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0
SPk517 Speciálněpedagogická praxe diagnostická
20 hodin z 4

2. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk207 Intervence 3P žáků s ADHD/ADD
Pozn.: Zapisují studenti všech specializací kromě specializace více vad a oftalmopedie.
20 hodin; obor Speciální pedagogika pro učitele 0/0/2 - 24 hodin k 3
SPk212 Prevence a intervence agresivního chování/šikany
Pozn.: Zapisují všichni studenti kromě specializace více vad a oftalmopedie.
20 hodin; obor Speciální pedagogika pro učitele 0/0/2 - 24 hodin k 3
SPk503 Intervence jedinců s chronickým onemocněním
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
40 hodin zk 6
SPk504 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 1
20 hodin zk 6
SPk506 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností 1
40 hodin zk 8
SPk508 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
40 hodin zk 8
SPk510 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným a souběžným postižením více vadami 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
20 hodin zk 6
SPk512 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 1
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a psychopedie.
20 hodin zk 6
SPk514 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 1
Pozn.: Jen pro neslyšící studenty.
40 hodin zk 8

2. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2


3. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk202 Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 3
16 hodin; obor Speciální pedagogika pro učitele 0/0/2 - 24 hodin zk 5
SPk204 Inkluzivní didaktika
16 hodin; obor Učitelství SP pro ZŠ - 0/0/1 - 12 hodin k 3
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0

3. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk505 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s mentálním postižením 2
40 hodin zk 8
SPk507 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s narušenou komunikační schopností 2
Pozn.: Zapisují studenti logopedie a surdopedie.
souhlas 20 hodin zk 6
SPk509 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s poruchami chování 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace etopedie.
40 hodin zk 8
SPk511 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců s tělesným a souběžným postižením více vadami 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace více vad.
40 hodin zk 8
SPk513 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením 2
Pozn.: Zapisují studenti specializace logopedie a surdopedie.
20 hodin zk 6
SPk515 Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence jedinců se sluchovým postižením s podporou českého znakového jazyka 2
Pozn.: Jen pro neslyšící studenty.
40 hodin zk 8

3. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk012 Snoezelen
8 hodin z 2
SZ6630 Special and Inclusive Education
6 hodin z 2


4. semestr - povinné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk206 Internacionalizace oboru Speciální pedagogika
0 hodin z 0
SPk516 Pedagogická praxe souvislá
40 hodin praxe z 8

4. semestr - povinně volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
SPk500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením
40 hodin k 6
SPk501 Diagnostické domény žáků s poruchami chování
40 hodin k 6
SPk502 Diagnostické domény žáků s tělesným, zrakovým a mentálním postižením
40 hodin k 6

4. semestr - volitelné

KódNázev předmětuPrerekvizityRozsah Uk.Kr.
IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi
8 hodin k 5
IVk002 Genderově senzitivní vzdělávání
8 hodin k 5
SPk008 Případová studie
individuálně z 10
SPk017 Pedagogická praxe - Specifické poruchy učení
20 hodin z 1