Zápis z jednání AS MU ze dne 1.12.1997

Přítomni: podle prezenční listiny

AS MU byl schopen se usnášet

Program: l/ Doplnění VR MU

2/ Změny statutu / ESF, FF, PrF, MU/

3/ Různé

V úvodu jednání dr.L. Matyska, místopředseda AS MU omluvil pana doc. V. Palyzu, předsedu AS MU, který se jednání senátu nemohl zúčastnit / zahraniční cesta/.

ad l/

Pan rektor předložil návrh na doplnění vědecké rady MU o dva nové členy, a to:

- prof. RNDr. Josef Gruska, DrSc., FI MU, FI MU

- doc. JUDr. Vladimír Týč, CSc.,proděkan pro vědu a zahraniční styky PrF.

Oba navrhované kandidáty vědecky představil a uvedl důvody, které ho k doplnění VR MU vedou.

Vzhledem k tomu, že proti uvedeným kandidátům nebyly z pléna vzneseny žádné námitky, bylo přistoupeno k hlasování, které proběhlo v souladu se statutem MU a oba navrhovaní členové vědecké rady MU byli schváleni za členy VR MU.

ad 2/

Dr. D. Hrabcová, předsedkyně legislativní komise AS MU senámila členy s navrhovanými úpravami statutu fakult a MU / doplnění o nové studijní obory/. Konstatovala, že přes její písemné upozornění předsedů jednotlivých AS, že komise nebude projednávat návrhy na změny statutů, pokud je neobdrží v dostatečném časovém předstihu a nebudou s nimi v elektronické podobě seznámeni i senátoři, návrhy obdržela až těsně před vlastním jednáním , takže s některými návrhy nemohli být senátoři seznámeni předem.

AS MU přes tuto skutečnost hlasováním rozhodl, že bude o návrzích jednat :

ESF MU:

- zřízení postgraduální studijního oboru "veřejná ekonomika" / / délka studia - interní forma 3 roky, distanční 5 roků/

VR ESF i MU návrh na zřízení tohoto studijního oboru schválily.

AS MU v souladu se statutem MU zřízení tohoto oboru schválil s tím, že návrh bude postoupen Akreditační komisi a v případě kladného projednání bude navržena k registraci změna příslušené přílohy statutu MU.

FF MU :

- zřízení postgraduálního studijního oboru "estetiky" / protože podle sdělení předsedy AS FF MU prof. Fukače, tento návrh nebyl jejich senátem projednán ,nebylo o tomto návrhu AS MU hlasováno a byl stažen z pořadu AS MU/

- zřízení studijních oborů:

obecná jazykověda - magisterské studium / délka studia 5 roků, titul Mgr./

japanistiky - bakalářské studium / délka studia 3 roky, titul Bc./

baltistiky - bakalářské studium / délka studia 3 roky, titul Bc/.

AS MU všechny uvedené studijní obory schválil s tím, že změny budou promítnuty do statutu MU a zaslány k registraci MŠMT.

PrF MU:

- změna čl. 34/2 statutu PrF spočívající ve změně druhé části poslední věty téhož odstavce, kdy za slovem "funkcionářem" se tato věta mění a doplňuje takto " v téže funkci může být táž osoba nejvýše dvě po sobě následující období, členové studentské komory tři po sobě následující volební období".

I tato změna statutu PrF byla akademickým senátem odsouhlasena.

Dr. D. Hrabcová dále informovala členy senátu o navrhovaných změnách statutu PgF MU. Materiál byl projednán s děkanem PgF a na základě doporučení legislativní komise bude přepracován / u studijních oborů bude v souladu se zák. o VŠ doplněna délka studia a udělovaný titul/. PgF vzala ještě před jednáním AS MU předložený návrh zpět s tím, že ho až po doplnění předloží k projednání AS MU.

PřF MU:

- návrh na doplnění příl. MU o postgraduální obor chemie životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že z předložených dokladů nebylo zřejmé, zda-li byla změna projednána AS PřF, byla celá záležitost odložena až na příští jednání AS MU a nebylo o ní hlasováno.

Protože v průběhu jednání něktěří senátoři odešli /výuka/, senát přestal být usnášení se schopný, proběhla pouze rozprava k jednotlivým bodům:

- doplnění statutu MU o emeritní a hostující profesory / text změny byl již projednáván na posledním zasedání AS MU, byl na základě připomínek členů AS MU doplněn a přepracován./. K materiálu již ze strany AS MU nebyly vzneseny další připomínky, bude proto projednán na příštím zasedání AS MU .

ad 3/

3.1 Pan rektor a kvestor podali informaci o jednání ohledně rozpočtu, které se uskutečnilo dne ll.ll.1997 ve Šlapanicích / vedení MU, děkani, tajemníci, předseda ekonomické komise AS MU/. Zatím se jedná pouze v obecné rovině, protože konkretní čísla nejsou známa a ze strany MŠMT lze očekávat "rozpočtové provizorium". P. rektora doplnil ing. A. Hlaváček, který jako opětovně zvolený předseda ekonomické komise, se zúčastnil jednání ve Šlapanicích. P. rektor předpokládá, že konkretnější informace ohledně rozpočtu z úrovně MŠMT ČR budou známy asi v polovině února.

Někteří členové AS MU poukázali na fakt, že ze strany vedení bylo přislíbeno čtvrtletně informovat senát o čerpání rozpočtu a že se tak nestávalo.

Pan rektor uvedl, že čerpání bylo uváděno v elektronické podobě, nevylučuje však, že k němu neměli všichni přístup.

Dále bylo kritizováno, že některé fakulty končí výuku dříve, údajně z finančních důvodů, ale na straně MU je kladný hospodářský výsledek / 3 mil. Kč/. Veřejnost toto vnímá.

3.2 Místopředseda studentské komory Marek Svoboda informoval členy AS MU o aktivitách studentské komory / studenti se zúčastnili demonstrace proti rasismu, přizvali si k jednání prorektora pro koleje a prorektora pro zahraniční styky a projednávali s nimi otázky, týkající se studentů/.

V Brně dne 1.12.1997 dr. L .Matyska

místopředseda AS MU

Zapsala: M. Stárková

Určeno: členům AS MU

Věc: Pozvánka na jednání AS MU /12. ledna 1998v 15,00 hodin/

Vážení kolegové,

příští jednání AS MU se uskuteční dne l2. ledna 1998 v 15,00 hodin na RMU / velká zasedací místnost/. Prosím, abyste s tímto termínem závazně počítali. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit, obratem sdělte pí Stárkové, abychom mohli operativně stanovit další postup.

Program: l/ Změna statutu PgF, LF ,PřF, MU (dr. D. Hrabcová)

2/ Příprava volby rektora MU

3/ Různé

V Brně dne 17.12.1997 doc. dr. Vl. Palyza, CSc.

předseda AS MU

Za správnost : M. Stárková