Z Á P I S

ze zasedání Akademického senátu MU ze dne 10. 3. 1997

Přítomno: 40 senátorů

Hosté: Rektor, kvestor, prorektoři, děkan PřF, vedoucí ekon. útvaru RMU

Program:

  1. Rozprava k rozpočtu MU na rok 1997
  2. Doplnění VR MU
  3. Volba ekonomické komise
  4. Různé

Ad. 1.

REKTOR

podal podrobný výklad k materiálu "Rozpočet MU 97". Připomněl AS MU, že v minulém funkčním období AS MU byla přijata rozpočtová pravidla a na jejich základě byl zpracován návrh rozpočtu MU na rok 1997. Rozpočet byl sestaven tak, že v podstatě odpovídá metodice MŠMT (finanční prostředky jsou přidělovány jednotlivým fakultám v návaznosti na koeficienty náročnosti studia). Dále uvedl, že takto sestavený rozpočet je vůči některým fakultám tvrdší, než v uplynulých letech (v roce 1996 byly finanční prostředky fakultám rozděleny podle koeficientů náročnosti pouze ze 30 %).

V návaznosti na přednesené proběhla diskuse, v níž rektor vysvětlil přítomným, jak vlastně byly tyto koeficienty MŠMT stanoveny. Zástupci jednotlivých fakult, zejména z FF a PgF měli výhrady vůči uvedeným koeficientům, které považují za nespravedlivé. Na druhé straně však řada senátorů zastávala stanovisko, že pokud MŠMT přiděluje školám finanční prostředky podle těchto koeficientů, je nutné i ve vztahu k fakultám tyto koeficienty respektovat a že naopak metodiku sestavení rozpočtu pro r. 1997 považují za vhodnější než v uplynulých letech. Zástupci FF předložili AS návrh, jakým způsobem by měl být dokryt deficit finančních prostředků vůči těm fakultám, které se na základě nové metodiky rozdělení finančních prostředků dostanou do deficitu (návrh předložil doc. Rabušic, který rozdal senátorům tento materiál v písemné podobě). Prakticky se jednalo o snížení výdajů RMU na cca 90 % deklarované potřeby. V návaznosti na uvedené pan kvestor uvedl, že návrh FF nepovažuje za vhodný vzhledem k tomu, že ani rektorátu nebyly přiděleny finanční prostředky v jím požadované výši a že i tento byl krácen stejným způsobem jako jednotlivé fakulty. Proto výsledná částka uvedená v materiálu "Rozpočet MU 97" je již snížena a nepředstavuje deklarovanou potřebu RMU, ale upravenou skutečnost.

V návaznosti na vystoupení kvestora zazněla ze strany senátorů kritika, že rozpočet RMU neprošel žádnou oponenturou ze strany např. ekonomické komise AS MU. Kvestor uvedl, že skutečně finanční prostředky přidělené RMU nebyly oponovány v rámci např. dohadovacího řízení tak jak u jiných fakult, to však nemění nic na výsledku, že i rozpočet rektorátu byl snížen oproti deklarované potřebě.

Závěr:

  1. Zástupci FF vzali na základě podaného vysvětlení zpět svůj "Návrh na přerozdělení finančních prostředků".
  2. Hlasování o rozpočtu MU na rok 1997 se uskuteční na příštím zasedání AS MU
    dne 24. 3. 1997.

Ad. 2.

Vzhledem k tomu, že rozprava k návrhu rozpočtu na rok 1997 se protáhla, byl pozměněn plánovaný program AS MU. Akademický senát se v další části zabýval předneseným návrhem rektora na doplnění členů VR MU o prof. RNDr. Rostislava Brzobohatého, CSc. (děkan PřF) a prof. MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc. (děkana LF). Oba jmenovaní se senátorům představili na ustavující schůzi AS MU. Podle statutu MU čl. 7/1 g) jednací řád AS MU tento vyslovuje souhlas s návrhem rektora na jmenování členů VR (tajným hlasováním). Volební komise ve složení dr. Beránek, dr. Rabušic, Mgr. Vávra rozdala přítomným senátorům hlasovací lístky. Po provedeném hlasování 34 senátorů vyslovilo souhlas se jmenováním shora uvedených za členy VR MU pro funkční období 1997 - 1999.

Ad. 3.

V závěru jednání AS MU byli z pléna navrženi do ekonomické komise tito členové:

Ing. Radovan Švehla (PřF)

Ing. Antonín Hlaváček, CSc. (ESF)

PhDr. František Zajíček (LF) - za senát fakulty

Ing. Radovan Pospíchal (PgF) - ekonom

RNDr. Luděk Matyska, CSc. (ÚVT)

Ing. Michal Brandejs, CSc. (FI)

Doc. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (FF)

Akademický senát složení komise jednohlasně schválil. Volba legislativní komise AS MU a ostatních orgánů byla přesunuta na příští jednání AS MU.

Ad. 4.

Předseda AS upozornil členy, že příští jednání AS MU se uskuteční dne 24. 3. 1997. K jednání obdrží písemnou pozvánku. Doc. Vl. Palyza dále sdělil, že z Rady VŠ obdržel poděkování za práci zástupců jednotlivých fakult v Radě VŠ (diplomy). Tyto budou zaslány na jednotlivé fakulty.

doc. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.

předseda AS MU

Zapsala: Marta Stárková