Z Á P I S

z jednání AS MU ze dne 14. dubna 1997

Přítomni: 34 senátorů podle prezenční listiny

Hosté: Rektor, prorektoři Bravený a Šrámek, děkanka FF , proděkan FF -
prof. Možný, děkan FI, proděkanka LF - doc. Brázdová a kvestor.

Program:

  1. Předložení návrhu na zřízení Fakulty sociálních studií a jeho projednání.
  2. Změna statutu LF a MU - přílohy studijní obory (Bc. "Ošetřovatelství")
  3. Různé

Ad 1

REKTOR

konstatoval, že materiál "Návrh na zřízení Fakulty sociálních studií" byl v elektronické podobě k dispozici všem senátorům v rámci počítačové sítě MU. Uvedl, že akreditační komise materiál v podobě jak byl předložen senátorům schválila dne 26. 2. 1997. Fakulta soc. studií by měla vzniknout vydělením části FF MU. Předpokládá se, že by se jednalo o středně velkou fakultu s počátečním rozpočtem cca 9 mil. Kč. O tuto částku by byl snížen rozpočet FF. Fakulta by měla být výhledově umístěna ve dvou budovách a to na Jaselské a Grohové ulici. Cílovým řešením by bylo umístění fakulty na ulici Joštové. Předpokládá se, že v počátcích by fakultu vedl prof. Možný, a to až do řádné volby děkana fakulty. Proděkan Možný senátorům objasnil, proč se domnívá, že by Fakulta sociálních studií měla vzniknout. Děkanka FF, která zastupovala stávající FF doplnila jeho výklad s tím, že FF respektive její "stará část" nemá námitek, aby vznikla FSS.

Diskuse:

Vystoupila většina přítomných, kteří vyslovili obavu, zda za stávající ekonomické situace je vznik nové fakulty vhodný. Řada senátorů naopak zastávala názor, že nelze ekonomickou stránku věci podřídit myšlence na vytvoření nové fakulty - finanční situace je složitá vždycky a pokud se věc posuzuje a podřizuje pouze finančním aspektům, řada projektů by vůbec nevznikla. Z řad studentů padl dotaz, zda případným rozdělením FF na dvě fakulty nebudou poškozeni studenti, kteří zde již studují - zvláště pak studenti psychologie. V diskusi zazněl i návrh, aby nově vznikajícím fakultám byla poskytnuta Masarykovou univerzitou půjčka, kterou by později splácely.

Rektor postupně odpověděl dotazy k uvedené problematice.

Po skončení diskuse, předseda senátu nechal aklamaci hlasovat, zda senátoři chtějí o vzniku FSS MU hlasovat dne 14. 4. 97 nebo až na příštím zasedání AS MU, který by byl k této problematice mimořádně svolán. Většina senátorů byla proto, aby o vzniku FSS bylo hlasováno dne 14. 4.. Z tohoto důvodu předseda AS MU nechal hlasovat o návrhu následujícího usnesení. Schvaluje se zřízení Fakulty sociálních studií MU vydělením části FF MU, s tím, že FSS zahájí svou činnosti k 1. 1. 1998. Výsledek hlasování: 28 senátorů hlasovalo pro návrh shora uvedeného usnesení, 2 byli proti a 4 se zdrželi hlasování.

Závěr:

Ad 2

Změna statutu MU, přílohy - "studijní obory"

Ad 3 RUZNÉ

3. 1. REKTOR

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

Kvestor

Závěr: AS MU vzal zprávu o čerpání rozpočtových prostředků v I./97 na vědomí.

3. 2. Místopředseda studentské části AS MU - MAREK SVOBODA

Navrhl AS MU, aby přijal usnesení, jímž by byl rektor zavázán zpracovat koncepci propagace MU. Podle názoru studentů se informace o možnostech studia na MU nedostanou ke studentům SŠ nebo tito studenti mají k dispozici materiál, který je nemotivuje k tomu, aby se např. v případě podání přihlášek na 3 VŠ rozhodli - pokud jsou přijati - studovat na Masarykově univerzitě.

Závěr:

AS MU 29 hlasy uvedené usnesení přijal.

V návaznosti na shora uvedené byl vznesen dotaz na přítomného prorektora Braveného, kolik studentů ze zahraničí v rámci PgS na MU toho času studuje a jakým způsobem jsou pro studium na MU získáváni. Pror. Bravený uvedl, že na MU studuje asi 14 zahraničních PgS a že většinou jsou získáváni přes různé agentury.

Místopředseda studentské části AS - Marek Svoboda - dále vznesl návrh, aby docházelo k hodnocení pedagogů studenty MU a aby toto hodnocení se nějakým způsobem odráželo do praxe, tzn. došlo např. k úpravě studijních programů apod..

Prorektor Bravený uvedl, že na zahraničních univerzitách k tomuto hodnocení dochází. On sám na své katedře toto hodnocení prováděl po dobu 3 let.

Diskuse:

ING. HLAVÁČEK

na ESF dochází pravidelně k hodnocení učitelů. Doporučuje, aby rektor vypsal např. interní grant, kde by tato otázka byla odborně řešena.

DOC. RABUŠIC

nemá námitek proti hodnocení učitelů, ale zhlediska své profese - metodologie výzkumu - uvedl, že věc není tak jednoduchá. Výsledek každého výzkumu záleží na vzorku studentů, na tom, jak jsou otázky kladeny, čeho se týkají, počtu dotázaných, zda se jedná o obtížný předmět apod.

Závěr:

Rektor doporučil, aby se studenti poradili s odborníky na tuto problematiku a nabídl možnost vypsat interní grant, který by se touto otázkou zabýval.

3. 3. ING. BRANDEJS

rozdal senátorům materiál - "Pokyny pro používání administrativního serveru Senátu MU". Požádal senátory, aby doplnili své elektronické adresy a seznámili se s materiálem. Vznikla diskuse, zda všechny materiály předkládané vedením AS MU mají být přístupny jen AS MU, MU případně i jiným institucím.

Závěr:

AS MU a veřejnosti MU budou přístupny zápisy AS. Pokud půjde o ostatní materiály bude vždy na materiálu předkladatelem vyznačeno, jakému okruhu uživatelů je materiál určen. Po určité době se věc vyhodnotí a přijmou se závěry.

Doc. Vladimír Palyza, CSc.

předseda AS MU

Zapsala: Marta Stárková