Z Á P I S

ze zasedání AS MU ze dne 24. 3. 1997

Přítomno: 43 senátorů

Hosté: rektor, kvestor, prorektor Šrámek, děkan PřF, děkan PrF a ved. ekonomického odd.

Program:

  1. Hlasování o rozpočtu na rok 1997
  2. Rozbor hospodaření na rok 1996
  3. Volba orgánů AS MU (místopředseda, legislativní komise)
  4. Změna statutu LF, PrF a ESF
  5. Různé

Ad. 1.

Na základě shora uvedeného hlasování nebyl návrh FF dále projednáván.

Závěr: V návaznosti na shora přednesené AS MU:

  1. Schválil rozpočet MU na rok 97 (33 senátorů hlasovalo pro přijetí rozpočtu MU 97, 9 hlasovalo proti návrhu a 1 senátor se zdržel hlasování).
  2. Rozbor hospodaření (čerpání fin. prostředků jednotlivými fakultami) bude rektor předkládat AS MU vždy po jednotlivých čtvrtletích.
  3. Rozpočtová pravidla MU pro rok 1997 se doplňují v tom směru, že při dodatečném přidělení fin. prostředků MU budou tyto rozdělovány fakultám s přihlédnutím k nárůstu studentů.

Ad. 2.

Kvestor obsáhle komentoval "Rozbor hospodaření MU za rok 1996". V diskusi zazněly tyto názory:

ing. Hlaváček - rozbor obsahuje pouze globální čísla, z nichž těžko lze získat přehled, srovnat např. s minulým rokem apod. Chybí rovněž u opatření k nápravě termíny, osoby odpovědné za jejich realizaci apod. V odpovědi kvestor podal vysvětlení, že materiál je zpracován podle jednotné osnovy MŠMT ČR. Údaje požadované ing. Hlaváčkem budou předmětem výroční zprávy MU za rok 1996.

AS MU vzal přednesenou zprávu včetně kritických připomínek na vědomí.

Ad. 3.

Ad. 4.

Čl. 3 - Mandáty

  1. Akademická obec tvořená pracovníky LF obsazuje volbou 22 mandátů do AS LF a dále 3 mandáty učitelů do AS MU.
  2. Předseda AS LF se zároveň stává členem AS MU a obsazuje tak 4. Mandát LF v AS MU.

Předložená novelizace statutu LF byla senátem odsouhlasena (42 hlasy).

Ad. 5.

Protože v průběhu jednání AS MU byla opětovně kritizována nedostatečná informovanost jednotlivých senátorů o projednávaných materiálech senát přijal usnesení, že zástupci FI
(ing. M. Brandejs) budou ve spolupráci s M. Stárkovou zajišťovat servis informací pro členy AS MU prostřednictví počítačové sítě.

Doc. MUDr. Vladimír Palyza, CSc.

předseda AS MU

Zapsala: Marta Stárková