Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů

Práce s lidmi v organizacích s sebou přináší nutnost používat stejného „odborného jazyka“ (žargonu). Poradenské agentury, nadnárodní společnosti, zaměstnavatelé, odborné časopisy i sami zaměstnanci používají terminologii, která postihuje nové trendy v personální práci, zachycuje osvědčené způsoby jednání, pojmenovává nástroje využívané pro práci s lidmi a označuje podstatná teoretická východiska a koncepty. Součástí připravenosti studentů oboru Management na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity je seznámení se s frekventovanými pojmy, které se v personální praxi používají. V jarním semestru roku 2013 jsme proto společným úsilím 150 studentů a 4 lektorů připravili výukovou pomůcku obsahující popis 130 častých pojmů.

Naší snahou bylo připravit kvalitní materiál, který může dále sloužit pro potřeby studia personální práce, proto jsou hesla zpracována s využitím české i zahraniční odborné literatury. Každé slovníkové heslo obsahuje vysvětlení pojmu a v případě, že existuje český ekvivalent názvu, je uveden. U některých hesel je však v praxi používáno pouze cizojazyčné označení a český překlad by byl zavádějící. Při přípravě slovníkového hesla se studenti učili nejenom správně formulovat, využívat odborné zdroje a vybírat podstatné informace, ale byli také účastni procesu hodnocení slovníkových hesel zpracovaných ostatními studenty. Naše společné dílo si neklade ambici obsáhnout všechny nové pojmy, které se v posledních letech v personální praxi objevily. Očekáváme, že slovník bude dále doplňován o terminologii v souladu s dalším vývojem v této oblasti.

Poděkování

Tato publikace vznikla za přispění velkého množství lidí. Autory publikace jsou studenti a studentky oboru Management, jejichž jména jsou uvedena u každého zpracovaného hesla. Lektoři předmětu Řízení lidských zdrojů (MPH_RLIZ) Jakub Procházka, Viktor Kulhavý, Eva Lysoňková a Adriana Wyrobková práci studentů koordinovali a každý z nich přispěl do finální publikace svým autorským heslem. Za technickou spolupráci děkujeme Vojtěchu Barotovi. Formátování textu provedla Barbora Pánková. Děkujeme také pracovníkům Fakulty informatiky Masarykovy univerzity za přípravu elektronické verze publikace. Na závěr bychom rádi poděkovali recenzentům za poskytnutou zpětnou vazbu, která přispěla ke zkvalitnění finální podoby tohoto textu.

Připomínky k textu můžete směřovat na kontaktní adresu autorského týmu:

Viktor Kulhavý,
kulhavy@econ.muni.cz

Informace k licencovaným zdrojům

Některé z odkazů citovaných v literatuře směřují na licencované databáze (Springer, Elsevier, ebrary, EBSCO, proquest, IEEE, PsycNET, Wiley, Sage, JSTOR či jiné), odkazy na zmíněné databáze jsou ve slovníku označeny inkonkou  . Masarykova univerzita má tyto zdroje předplaceny, z vnitřní sítě univerzity jsou tedy tyto odkazy volně přístupné. Mimo univerzitní síť mohou její studenti a zaměstnanci pro přístup k databázím využít vzdálený přístup do sítě MU. Více informací naleznete na Portálu elektronických informačních zdrojů MU (http://ezdroje.muni.cz/).

Editoři slovníku

Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Bc. Ing. Eva Lysoňková Bc. Ing. Eva Lysoňková
Centrální řídící struktura projektu CEITEC Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D. Mgr. Ing. Jakub Procházka, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D. Mgr. Adriana Wyrobková, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Tiráž

Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů

Multimediální elektronický výukový materiál

Kulhavý, Viktor | Lysoňková, Eva | Procházka , Jakub | Wyrobková, Adriana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2014

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2013–2014

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-6729-5

© 2014 Masarykova univerzita

Stránky Fakulty informatiky MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041