Definování problému a práce s tématem

Autoři: PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ, Michal, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul se zaměřuje na práci s tématem vysokoškolské písemné práce. Tato oblast je dána do souvislosti s procesem řešení problému a studenti by měli pochopit, co znamená řešit problém, jeho vztah k tématům písemných prací a měli by se naučit přemýšlet o tématu a problematizovat ho. Důsledkem toho by mělo být, že si studenti dokáží vybrat vhodné téma pro zpracování odborného textu a rozpoznat specifické a obecné téma. Dále jim byly představeny fáze definování problému a tématu: uvedení tématu otázkou, identifikování klíčových pojmů a vytvoření množiny synonym a souvisejících pojmů.

Kde hledat informace I

Autoři: NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Tento modul pojednává o jednotlivých druzích a typech informačních pramenů, charakterizuje základní pojmy jako je dokument nebo informační pramen. Hlavním úkolem je naučit se jednotlivé informační prameny používat a znát, jaké informace lze v těchto zdrojích najít. Dále se zde lze dovědět, kde hledat (v jakých institucích) primární, sekundární nebo terciární informační prameny.

Kde hledat informace II

Autoři: NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Tento modul navazuje na modul Kde hledat informace I a představuje různé druhy informačních institucí, které lze pro vyhledávání dokumentů využívat, zaměřuje se na knihovny a jejich služby - jaké služby poskytují a jak je využívat. Charakterizuje pojmy jako knihovna, informační instituce nebo databázové centrum. Dále tento modul nabízí návod, jak postupovat při získávání jednotlivých dokumentů (knihy, skripta, časopisu, článků) nebo jejich kopií (služba elektronické dodávání dokumentů).

Jak informace hledat

Autoři: PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ, Michal, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul seznamuje s procesem vyhledávání informací, s jeho jednotlivými fázemi a s jejich obsahem, dále se strategiemi a taktikami, jež lze při vyhledávání využít. Mimoto se modul věnuje problematice formulování rešeršního požadavku, používání booleovských operátorů a vysvětlení rozdílu mezi klíčovými slovy a řízenými termíny a jejich aplikaci.

Elektronické informační zdroje I:
Elektronické informační zdroje – využití pro život : část první.

Autoři: ŠEDINOVÁ, Petra, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Úvodní modul pro oblast odborných elektronických informačních zdrojů. Seznamuje praktickou metodou s různými druhy volně dostupných a placených seriózních informačních zdrojů, které lze využít především pro studium, výzkum a praxi. Srozumitelnou formou jsou v modulu zobecněny způsoby a nástroje vyhledávání v EIZ. V praktických ukázkách je zásadní prostor věnován práci s online katalogy knihoven.

Elektronické informační zdroje II:
Elektronické informační zdroje – využití pro život : část druhá.

Autoři: ŠEDINOVÁ, Petra, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul je zaměřen především na ukázku možností odborných elektronických informačních zdrojů, které jsou zakoupené pro studijní a výzkumné potřeby studentů a zaměstnanců MU. Jedná se o zahraniční externí zdroje - časopisecké odborné články, digitální knihovny, konkrétní tituly elektronických knih a časopisů, informační brány a portály. Společným jmenovatelem pro tyto zdroje je garance kvality textů a jednoznačná odpovědnost za vydání a autorství textů.

Vyhledávací nástroje na internetu I

Autoři: HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, PAZDERSKÝ, Michal, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul uvádí do problematiky vyhledávacích nástrojů na internetu. Úvodem stručně pojedná o historii internetu a jeho charakteristice. Vysvětlí, co je služba WWW, přiblíží její stavební kameny. Modul dále seznámí s vyhledávacími službami na internetu, a to zejména s vyhledávacími stroji, předmětovými katalogy a metavyhledávacími stroji. Zejména se zaměří na jejich popis, skladbu, využití a poukáže na jejich výhody a nevýhody. Představí rovněž oblast internetu, která bývá označována termínem neviditelný web.

Vyhledávací nástroje na internetu II

Autoři: ŠEDINOVÁ, Petra, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Cílem modulu je rozšířit znalosti a praktické dovednosti při používání vyhledávacích nástrojů na internetu. Modul představuje různé druhy vyhledávacích strojů a pokročilé techniky formulování dotazů včetně tipů na vyhledávání tzv. neviditelného webu. Součástí modulu je také kapitola, která se zabývá evaluací informací na internetu, resp. zásadami kritického hodnocení vyhledaných informací.

Informační etika a hodnocení informací

Autoři: HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, PAZDERSKÝ, Michal, ŠKYŘÍK, Petr.

Cílem tohoto modulu je uvedení do problematiky etiky, resp. informační etiky. Modul by měl pomoci učinit si představu o tom, čím se konkrétně informační etika zabývá a zároveň ozřejmit na jaké etické problémy lze v informační praxi narazit a jak se v nich orientovat. Modul pojednává rovněž o etice všech účastníků procesu přenosu informace, tj. o etice tvůrce informací, uživatele a zprostředkovatele informací. Součástí modulu je rovněž seznámení se s etickými kodexy, kterými by se měli řídit ti, jejichž práce je neodmyslitelně spjata s informacemi. Modul představí také kritéria, podle kterých je možné informace hodnotit, a to pomocí ukázky jednoho z možných souborů kritérií hodnocení kvality informačních zdrojů na internetu.

Jak správně citovat

Autoři: NEDOMOVÁ, Martina, KŘIVÁNEK, Petr, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul Citace je zaměřen na zvládnutí citování dokumentů v seznamu použité literatury v různých vysokoškolských pracích, používaní citační normy ČSN ISO 690, 690-2, vysvětlení pojmu a metod odkazování v textu. Charakterizuje pojmy jako bibliografická citace nebo bibliografický soupis. V modulu je zmíněna také problematika citační etiky, autorského zákona nebo citačních rejstříků. Všechna teorie je názorně předvedena na příkladech citování jednotlivých typů dokumentů (tištěných i elektronických) v animované interaktivní přednášce, kterou doplňuje textová opora v pdf formátu.

Jak efektivně číst odborné texty a správně psát
seminární a diplomové práce?

Autoři: PRESOVÁ, Silvie, PAZDERSKÝ, Michal, ŠKYŘÍK, Petr.

Modul se skládá ze dvou částí. První část se zabývá aktivním a efektivním čtením odborných textů, zaměřuje se na praktickou rovinu tohoto procesu a osvojení techniky čtení SQ3R. Druhá část seznamuje s procesem tvorby vysokoškolských písemných prací, jejich formální úpravou a členěním. Důležitou součástí této části je objasnění náplně hlavních oddílů písemné práce, přičemž jsou vyzdviženy jejich důležité charakteristiky.

Filozofická fakulta, Masarykova univerzita |
Na úvodní stránku |
logo Filozofické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále