Ukázky tanců

Popis a videa k jednotlivým tancům

Country

Tento tanec jsme učili jako první. Bylo by na místě v rámci konceptu „cesty kolem světa“ začít u našich lidových tanců, ale country jsme měli metodicky osvědčené z hodin tance v rámci výuky studentů na Fakultě sportovních studií. Tento tanec obsahuje různé druhy chůze a jednoduché prostorové změny, u kterých docházelo k nenásilnému seznamování a navázaní kontaktu mezi tanečníky. Zpočátku jsme měli obavy ze zařazení tanečních sekvencí, kdy jsou tanečníci v bližším vzájemném kontaktu, ale naše obavy byly neopodstatněné. Nejnáročnější částí choreografie byla taneční kombinace „proplétání v kruhu“. Pomalé tempo výuky této části, její mnohonásobné opakování a také smysl pro humor účastníků kurzu pomohly k následné výborné synchronizaci jednotlivých párů. Na závěr jsme po této prostorové výměně zařadili závěrečnou krokovou pasáž ve dvojících. Vrcholem zvládnuté choreografie byla výměna rolí v párech, kdy muži tančili „ženskou roli“ a ženy tu „mužskou“. Tuto variantu se většinou nepodařilo dokončit. :-)

Video: Country (celek)
Video: Country (detaily)
Příklad hudby k tanci "Country": Waldemar Matuška – O Zuzano

Polka

Jako druhý byl zařazen český lidový tanec polka, respektive tanec na motivy polky. Finální verze taneční choreografie patřila k náročnějším, a to z důvodu zařazení většího počtu kroků, případně poskoků či obratů, a také rychlejšího tempa hudebního doprovodu. Z těchto důvodů jsme začínali v pomalejším tempu hudby, od nejjednodušších variant kroků, bez zařazení poskoků a obratů. Ty jsme přidávali až po zvládnutí jednoduché varianty a tanečníci si mohli na základě svých aktuálních pocitů zvolit buď tuto jednodušší variantu, nebo zařadit variantu obtížnější. K našemu překvapení většina tanečníků zvládla tu nejnáročnější variantu a na základě zpětné vazby se tento tanec účastníkům tančil nejlépe. Údajně to byla hudba, která je vedla k zapamatování jednotlivých pasáží a zdůraznila prožitek z pohybu. Proto jsme tuto choreografii vybrali jako ukázku metodiky tance u seniorů (viz videoukázka „Metodický postup“ v kapitole „Taneční program“).

Video: Polka (celek)
Video: Polka (detaily)
Příklad hudby k tanci "Polka": James Last – Tritsch Tratsch Polka

Řecko

Při přípravě jednotlivých choreografií jsme vybrali kruhový řecký tanec, ve kterém jsme se chtěli zaměřit více než u jiných tanců na spolupráci a synchronizaci v rámci skupinového tance.

Obsahem této choreografie jsou kroky sestávající z přísunů, křížení v chůzi nebo překroků. Pokud jsme jednotlivé kroky učili v krátkých sekvencích, nedělalo to tanečníkům problém. Náročnější bylo spojení více části tance dohromady, kdy se ukázalo, že kroky jsou si velmi podobné a snadno zaměnitelné. Jejich zapamatování si, návaznost a provedení kladlo vysoké nároky na pozornost a paměť našich tanečníků více než trochu nezvyklý rytmus řeckých tanců. Tímto jsme naplnili cíle projektu v podobě rozvoje kognitivních schopností. I přesto, že tanečníci ztráceli při učení pravolevou orientaci, zapomínali, který krok následuje a která noha vychází, byla výuka řeckého tance zábavná jak pro samotné tanečníky, tak pro nás lektory. Při bezchybném provedení byla radost z tance o to větší. :-)

Video: Řecko (celek)
Video: Řecko (detaily)
Příklad hudby k tanci "Řecko": Golden Collection – Sirtaki and Bouzouki

Afrika

Tanci na motivy afrických rytmů předcházely taneční aktivity, při kterých si tanečníci za doprovodu rytmické hudby vytvářeli vlastní prvky s imaginací různých činností obyvatel Afriky. Některé z prvků jsme použili při tvorbě tance. Dá se tedy říci, že se účastníci podíleli na tvorbě choreografie. Tanec sestává z různých tanečních prvků, které se opakují většinou na dvě hudební fráze (16 dob), jednou je zařazena prostorová změna. Taneční prvky inspirované Afrikou mají trochu jiný akcent v rytmu i v pohybu, což bylo pro tanečníky trochu nezvyklé. Nicméně cílem kurzu bylo co nejvíce tance obměňovat, aby se vytvářela neustále nová nervová spojení a zvětšoval se tak tzv. „pohybový slovník“ účastníků. Tanečníci si tento tanec oblíbili, i když pro ně nebyl úplně přirozený, ale jak nejednou prohlásili: „Stále se musíme učit něco nového“.

Video: Afrika (celek)
Video: Afrika (detaily)
Příklad hudby k tanci "Afrika": Guem – Le serpent

Tango

Jako předposlední a záměrně nejnáročnější jsme zvolili tanec na motivy Tanga. Tanečníci už měli za sebou několik dobře zvládnutých tanců a úroveň jejich koordinačních schopností a schopnost motorického učení naznaly určitého rozvoje. Mohli jsme si tedy dovolit náročnější kombinaci spolu s rytmizovanou hudbou.

Zejména úvodní kroky a odlišné rytmizování bylo zpočátku výuky choreografie problematické, ale po čase se tanečníci kroky naučili. Zajímavá hudba a doplnění kroků tleskáním nakonec přispěly k oblíbenosti tohoto náročnějšího tance. Protože jde v tangu o jistý „erotický nádech“, jednu krokovou taneční kombinaci jsme vytvořili zvlášť pro ženy a pro muže. Po zvládnutí tance jsme zařadili výraznou koordinační změnu. Běžně jsme choreografii začínali učit a tančit od pravé strany, ale pro zpestření a ztížení již naučeného jsme začali na stranu levou. To vedlo k „zamotání“ nejen našich tanečníků, ale i nás lektorů. :-)

Video: Tango (celek)
Video: Tango (detaily)
Příklad hudby k tanci "Tango": Pirates of The Caribbean – He's a Pirate – Tango

Haleluja – tanec se šátky

Tanec obsahuje velmi jednoduché pohyby, které jsme nacvičili během jedné lekce. K jednomu z tanců jsme chtěli připojit náčiní, které by bylo jednoduché, dostupné a nevyžadovalo by velkou tanečně-technickou dovednost. Šátek byl dobrou volbou, jelikož jej bylo možné nahradit šálou nebo jiným kusem oblečení. Tanečníci si tuto poslední choreografii velmi oblíbili a nebyl pro ně problém trénovat doma. Tento tanec jsme zařadili v kurzu jako poslední. Tato choreografie byla mnohokrát využita také u příležitosti různých fakultních i mimofakultních akcí jako závěrečný tanec. Jako velmi vhodný se ukázal výběr hudby. Právě hudební doprovod působí při vystoupeních na diváky i na samotné tanečníky velmi nostalgicky a dojímavě.

Video: Haleluja (celek)
Video: Haleluja (detaily)
Příklad hudby k tanci "Tanec se šátky": Shrek – Great songs (Hallelujah)
(lze použít jakoukoliv jinou verzi Hallelujah)