Přechod na hlavní menu, Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Dělení her

Hry můžeme rozdělit podle mnoha kritérií, neboť většina z nich není pouze jednostranně zaměřena. Z dostupné literatury jsme vybrali několik možností dělení her.

Teoreticky nejzajímavější pokus roztřídit všechny druhy her je z přelomu padesátých a šedesátých let 20. století, který podnikl Roger Caillios. Vytváří čtyři kategorie, jež pojmenovává řeckými názvy:

 • agón (soutěž, zápas),
 • alea (kostka, náhoda),
 • mimikry (předstírání, maska),
 • ilinx (závrať).

Pro praktické využití se příliš tato teorie dělení nevyužívá, neboť některé hry můžeme zařadit současně do dvou kategorií (v určité hře má velkou roli náhoda, a přitom hra může probíhat v adrenalinovém prostředí).

Dělení her založené na prostředí, kde se hra hraje, sestavil Miloš Zapletal (1995) pro svou „Velkou encyklopedii her“, jak znázorňují názvy jednotlivých dílů:

 • Hry v přírodě,
 • Hry v klubovně,
 • Hry na hřišti a tělocvičně,
 • Hry ve městě a na vsi.

Prázdninová škola her (2008) třídí druhy her do následujících čtyř skupin:

 • Hry pohybové, v nichž se uplatňuje rychlost, síla, obratnost a vytrvalost.
 • Hry zaměřené na intelektové dovednosti, cvičící paměť, pozornost, smysly a vynalézavost.
 • Psychologické hry sloužící především k sebepoznání.
 • Kombinované hry, při nichž se uplatní celá osobnost, jak svaly, tak intelekt, vůle a cit.

Nicméně toto třídění her se ukázalo, jako nedostatečné a druhý díl „Zlatý fond her II“ přináší ještě přesnější členění a řazení her. Hry dělí dle výchovných cílů rozvíjející celou nebo část osobnosti následovně:

 1. Hry na rozvoj intelektu (rozvíjejí paměť, smyslové vnímání, pozornost, důvtip, logické myšlení, taktiku, atd.).
 2. Hry na rozvoj tvořivosti (rozvíjejí představivost, fantazii, originální a netradiční postupy apod.).
 3. Hry na rozvoj sociálních dovedností (rozvíjejí komunikaci, improvizaci, kooperaci, týmovou spolupráci, empatii, atd.).
 4. Hry na rozvoj motoriky a pohybových dovedností (rozvíjejí rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost).
 5. Hry na rozvoj vůle (rozvíjejí trpělivost, sebeovládání, odvahu a psychickou vytrvalost).
 6. Hry na rozvoj sebepojetí (rozvíjejí poznaní sebe sama, sebedůvěru, samostatnost, bourají předsudky).
 7. Hry kombinované (uplatňuje se a prověřuje celá osobnost).
 8. Speciální hry (u těchto her nejde o rozvoj osobnosti, ale používají se k jiným účelům např. na rozehřátí, navození atmosféry, pobavení, uvolnění).

Tůma, Kadlec (2004) ve své publikaci pro přehlednost využívají běžně používané dělení sportovních her. Ty se rozdělují:

 • Brankové – ve kterých se body získávají dopravením společného předmětu do cílového prostoru, hrací plocha je pro oba soupeře stejná a trvání utkání je limitované časem.
 • Síťové – ve kterých se body získávají chybou soupeře, nebo dopravením společného předmětu do pole soupeře tak, aby jej nebyl schopen vrátit. Soupeři jsou na oddělených hracích plochách a trvání utkání je omezeno dosažením stanoveného vítězných setů.
 • Pálkovací – ve kterých se body získávají za přeběhy met do cílového prostoru, hrací plocha je pro oba soupeře společná a trvání utkání je limitované počtem směn.

Perič (2004) uvádí členění her dle zaměření na rozvoj koordinace, rychlosti, síly a vytrvalosti. Dále uvádí sezonní hry (ve vodě, na sněhu a na ledě) a kooperativní hry. Rozdíly mezi jednotlivými typy her nejsou ostré a mohou se navzájem překrývat, jejich vymezení má charakter spíše orientační.

Táborský (2004) se zabývá přímo sportovními hry, jejichž počet překračuje daleko hranici sta a které se mohou dělit podle různých hledisek:

 • Jedno z kritérií je dle hrací plochy
  • hry invazivní (společné hrací plochy obou soupeřů),
  • hry neinvazivní (oddělené hrací plochy soupeřů).
 • Jiným kritériem je počet hráčů u každého ze soupeřů
  • hry individuální,
  • hry párové,
  • hry týmové.
 • Dalším hlediskem je způsob pohybu hráčů
  • přirozený pohyb bez pomocných prostředků,
  • pohyb ve vodě,
  • využití sportovní výzbroje,
  • využití živých či neživých dopravních prostředků.

Argaj (2009) se zaobírá využitím pohybových her v tělesné výchově a sportu. Pohybové hry rozděluje do celků:

 • Pohybové hry na rozvoj pohybových schopností (silové schopnosti, rychlostní schopnosti, vytrvalostní schopnosti, koordinační schopnosti).
 • Pohybové hry na nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce v sportovních hrách (v basketbale tyto hry dělí podle hlavního zaměření na uvolňování bez míče, uvolňování s míčem, přihrávaní a chytání míče, střelbu, doskakování, krytí útočníka bez míče, krytí útočníka s míčem).
 • Pohybové hry ve vodě.
 • Pohybové hry na sněhu.
 • Pohybové hry s pohybovým obsahem zaměřeným na zdravotní tělesnou výchovu.

V naší publikaci dělíme závodivé pohybové aktivity a činnosti dle jednotlivých herních činností jednotlivce v basketbalu (příloha 1) do následujících kategorií:

 • uvolnění hráče bez míče,
 • zdokonalení dovedností s míčem,
 • uvolnění hráče s míčem v pohybu,
 • přihrávky,
 • střelba,
 • obranné činností,
 • doskakování,
 • průpravné pohybové hry se zaměřením na herní činnosti jednotlivce (HČJ),
 • štafetové hry pro basketbal se zaměřením na HČJ,
 • netradiční pomůcky vhodné pro basketbal.

Každá závodivá pohybová aktivita nebo činnost je popsána v zásobníku v pořadí:

 • cíl (dle herní činnosti jednotlivce v basketbalu, na kterou je aktivita nebo činnost zaměřena),
 • pomůcky potřebné pro danou aktivitu nebo činnost,
 • místo konání (převážně tělocvična),
 • zaměření dle kondičních schopností,
 • věk (doporučujeme optimální věkovou kategorii pro každou hru),
 • popis závodivé pohybové aktivity nebo činnosti,
 • pravidla závodivé pohybové aktivity nebo činnosti,
 • varianty (způsob obměny dané závodivé pohybové aktivity nebo činnosti).

U každé závodivé pohybové aktivity nebo činnosti v zásobníku uvádíme grafické znázornění. Pro vytvoření grafického znázornění jsme využili program Basketball Playbook 009. Tento program jsme zvolili z důvodu velkého množství nabízených formátů pro export grafiky a také pro moderní provedení grafických prvků. Program umožňuje zvolení libovolných barev a nabízí velký výběr grafických prvků (příloha 2).

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041