Přechod na hlavní menu, Přechod na rozcestník pohybových aktivit a činností, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Přihrávky

Při závodivých pohybových aktivitách pro zdokonalení přihrávek v basketbale využíváme takové činnosti, jejímž cílem je zdokonalení techniky přihrávání a chytání míče. Využíváme různé způsoby provedení přihrávek (trčením obouruč, trčením jednoruč, za tělem, atd.). Procvičujeme správné načasování přihrávky na uvolňujícího se hráče bez míče.

V této části uvádíme závodivé pohybové činnosti a aktivity s názvy: Obr a paleček, Přihrávkový závod, Na postřeh, Přihrávková honičkaPřihrávky v družstvu na počet.

PŘIHRÁVKY

Obr a paleček


Cíl:Zdokonalení přihrávek
Pomůcky:2 basketbalové míče různé barvy
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj obratnosti
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Obra a palečka
Obr. 16: Grafické znázornění Obra a palečka

Popis

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev, počet hráčů v družstvu není omezen. Doporučujeme čtyři až osm hráčů v jednom družstvu, z důvodu aktivního zapojení všech hráčů. Hráči vytvoří kruh a postaví se střídavě vedle sebe. Vždy se střídá jeden hráč z jednoho a jeden hráč z druhého družstva v kruhu. Začínající hráči z obou týmů, stojí s míčem naproti sobě a na povel trenéra začínají přihrávat stejným směrem. Hráči přihrávají trčením obouruč pouze ve svém týmu, vždy ob jednoho hráče vpravo. Vyhrává družstvo, jehož míč dříve dostihne míč druhého družstva (obr. 16).

Pravidla

Hráči se v kruhu nesmí pohybovat, stojí v základním basketbalovém postoji a pracuje pouze horní část těla. Hráči se snaží přihrávat vždy co nejrychleji na nejbližšího spoluhráče po pravé ruce, nesmí žádného spoluhráče vynechat. Pokud si hráči nepřesně přihrají a uteče jim míč, co nejrychleji jej seberou a vrací se zpět na své místo.

Varianty

 • Hráči přihrávají vpravo nebo vlevo.
 • Hráči přihrávají dle pokynů trenéra trčením obouruč, trčením pravou nebo levou rukou, přihrávkou nad hlavou.
 • Při vyrovnanosti týmů, můžeme hru omezit určitým počtem obehraných kol. Následně vyhrává družstvo, které limit splní dříve.
 • Hráči po každé přihrávce dělají určený úkol (dřep, klik, sed, otočku).

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Přihrávkový závod


Cíl:Zdokonalení přihrávek
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj obratnosti
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Přihrávkového závodu
Obr. 17: Grafické znázornění Přihrávkového závodu

Popis

Hráče rozdělíme do stejně početných družstev. Doporučujeme 6-10 hráčů v družstvu, z důvodu větší náročnosti a zapojení hráčů. Družstva se rozdělí na polovinu a postaví se naproti sobě ve vzdálenosti vhodné k vybrané věkové kategorii. První hráč v družstvu má míč. Na povel trenéra hráč s míčem přihraje spoluhráči stojícímu naproti a běží na konec zástupu, do něhož přihrál. Hraje se na předem určený počet přihrávek. Vyhrává to družstvo, které splnilo požadovaný limit přihrávek jako první (obr. 17).

Pravidla

Hráči se v zástupu nesmí pohybovat, stojí v základním basketbalovém postoji. Nejprve hráč musí přihrát, následně běžet. (Často se stává, že děti běží s míčem a tak dochází k porušení pravidel o krocích). Hráči se snaží přihrávat vždy co nejrychleji na protějšího spoluhráče. Pokud si hráči nepřesně přihrají a uteče jim míč, co nejrychleji jej seberou a vrací se zpět na své místo.

Varianty

 • Hráči přihrávají dle pokynů trenéra trčením obouruč, trčením pravou nebo levou rukou, přihrávkou nad hlavou.
 • Při špatné přihrávce, kdy míč se dotkne země, hráči počítají přihrávky od nuly.
 • Hráči po každé přihrávce dělají určený úkol (dřep, klik, sed, otočku) a následně přebíhají.
 • Můžeme měnit vzdálenost hráčů v družstvu.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Na postřeh


Cíl:Zdokonalení přihrávek
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj obratnosti, rychlosti reakce
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Na postřeh
Obr. 18: Grafické znázornění Na postřeh

Popis

Hráče rozdělíme do čtveřic či pětic. Jeden hráč z družstva se postaví naproti svým spoluhráčům a má za úkol hráčům v libovolném pořadí přihrávat. Ostatní hráči stojí proti přihrávajícímu vedle sebe a soustředí se na chycení přihrávky, hráči vrací přihrávku ihned nazpět. Vzdálenost mezi přihrávajícím a ostatními hráči volíme dle věku a zvládnutých herních dovedností. Pokud hráč nechytne přihrávku, postaví se na pravou nohu, při dalším neúspěšném chycení přihrávky si stoupne na levou nohu, následně si dřepne, klekne a sedne. Vyhrává ten hráč, co zůstal stát v základním postavení. Vždy je potřeba vystřídat hráče, tak aby se každý stal přihrávajícím (obr. 18).

Pravidla

Hráči se nesmí pohybovat, stojí v základním basketbalovém postoji. Přihrávající hráč nesmí naznačovat přihrávku, ani klamat tělem. Přihrávka musí směřovat vždy na prsa tak, aby šla dobře chytnout. Pokud přihrávající přihraje míč špatně, vymění se za hráče, kterému míč přihrával.

Varianty

 • Hráči přihrávají dle pokynů trenéra, a to trčení obouruč, trčení pravou nebo levou rukou, přihrávkou nad hlavou.
 • Můžeme měnit vzdálenost hráčů v družstvu.
 • Trenér může zvolit svůj vlastní sled trestů při nechycení přihrávky, např. obranný postoj, postoj při střelbě, atd.
 • Pro starší kategorie – chytající hráči začínají s rukama za zády.
 • Po správném chycení míče, můžeme trest odpustit.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Přihrávková honička


Cíl:Zdokonalení přihrávek
Pomůcky:Basketbalový míč
Místo:Vymezený prostor
Zaměření:Rozvoj rychlosti, taktického myšlení
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Přihrávkové honičky
Obr. 19: Grafické znázornění Přihrávkové honičky

Popis

Na počátku vybereme dva hráče, kteří mají jeden míč a jsou honiči. Ostatní hráči se volně pohybují v předem vymezeném prostoru. Velikost vymezeného prostoru určujeme dle počtu hráčů, lepší volit menší velikost pro snazší chycení všech hráčů. Honiči chytají honěné hráče pouze pomocí přihrávek v pohybu. Dotykem míče k sobě získávají další honiče. Vyhrává ten hráč, který jako poslední zůstává nechycený (obr. 19).

Pravidla

Honiči s míčem smí udělat pouze jeden krok k chycení ostatních hráčů. Honiči nesmí míč po ostatních hráčích házet, pouze chytat hráče dotykem míče. Honění nesmí chytat či bránit přihrávce honičů, jinak jsou automaticky chyceni. Zdůrazňujeme, že honiči bez míče musí běhat s tím, koho chytají, nebo vbíhat do směru běhu honěného a chtít přihrávku.

Varianty

 • U mladších věkových kategorií doporučujeme volit menší herní prostor a zvýšit počet povolených kroků u honičů.
 • Můžeme určit rovnou více honičů od počátku hry, např. čtyři až pět.
 • Hra může proběhnout opačným způsobem. Hráči, kteří mají míč, nemohou dostat babu.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Přihrávky v družstvu na počet


Cíl:Zdokonalení přihrávek
Pomůcky:Basketbalový míč
Místo:Vymezený prostor
Zaměření:Rozvoj rychlosti, taktického myšlení
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Přihrávek v družstvu na počet
Obr. 20: Grafické znázornění Přihrávek v družstvu na počet

Popis

Hráče rozdělíme do dvou stejně početných družstev a libovolně se rozestaví do vymezeného území. Doporučujeme pět až osm hráčů v družstvu, z důvodu větší náročnosti a zapojení hráčů. Pro lepší orientaci hráčů a počítání, jedno družstvo odlišíme barevně. Jedno družstvo dostane basketbalový míč do držení. Na povel trenéra si toto družstvo přihrává míč. Trenér nahlas počítá přihrávky mezi hráči stejného družstva. Pokud se míč dotkne země, nebo se míče dotkne soupeř, dochází k chybě a míč získává druhý tým. Počítání začíná opět od nuly. Vítězí družstvo, které dosáhlo vyššího počtu přihrávek (obr. 20).

Pravidla

Hráči s míčem nesmí udělat víc, jak jeden krok. Družstvo bez míče není v pohybu nijak omezeno. Hrubosti, držení soupeře a podobně nejsou povoleny. Trenér musí počítat nahlas a zřetelně a rozhodovat o pravidlech hry. Hráčům bez míče zdůrazníme nabíhání do volného prostoru.

Varianty

 • U mladších věkových kategorií doporučujeme volit větší herní prostor a zvýšit počet povolených kroků s míčem.
 • Můžeme hráčům povolit jeden či dva driblinky.
 • Můžeme hráčům zakázat přihrávat dvakrát na stejného spoluhráče, vždy musí změnit spoluhráče tak, aby bylo zapojené celé družstvo.
 • Určíme způsob provedení přihrávky pouze trčením obouruč, za tělem, atd.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041