Přechod na hlavní menu, Přechod na rozcestník pohybových aktivit a činností, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Uvolnění hráče s míčem v pohybu

Pro zdokonalení driblinku v basketbale využíváme závodivé pohybové činnosti, jejímž cílem je zdokonalení vedení míče. Především vedení míče slabší rukou, zahajování úniku, změny směru a rychlosti a ukončování driblinku. Cílem uvolnění hráče s míčem v pohybu je získat výhodné postavení a postoj pro další činnost s míčem, tj. pro přihrávku a střelbu.

V této části uvádíme závodivé pohybové aktivity a činnosti s názvy: Driblinková školka, Honička trojic, Sběr kuželů, DoháněnáBourači a stavitelé.

UVOLNĚNÍ HRÁČE S MÍČEM V POHYBU

Driblinková školka


Cíl:Zdokonalení driblinku
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj individuálních herní dovedností – uvolnění hráče s míčem v pohybu, vedení míče pomocí driblinku
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Driblinkové školky
Obr. 11: Grafické znázornění Driblinkové školky

Popis

Hrací plocha je rozdělena do tří stejně velkých území. Všichni hráči začínají v území 3, tedy ve třídě třetí. Každý hráč má míč. Na pokyn trenéra hráči driblují a současně se snaží vypíchnout míč jinému hráči. Všichni hrají proti všem. Hráči, kterému je vypíchnut míč mimo území třetí třídy, přesouvá se do nižší třídy, tedy do druhé. Z druhé třídy dále do první. Hráči, kterému je vypíchnut míč i z první třídy, je vyřazen. Vyhrává pouze jeden hráč, který vydrží driblovat jako poslední v území třetí třídy (obr. 11).

Pravidla

Míč se při driblinku nesmí chytat do dvou rukou, šlo by o porušení basketbalových pravidel. Pokud to hráč provede, automaticky přechází do nižší třídy. Při vypíchnutí soupeřova míče se do něj nesmí kopat, pouze se může odkutálet dál z území dané třídy. Pokud hráči míč někdo ukopne, vrací se zpět do třídy, ve které mu míč byl ukopnut. Při ukončení driblinku smí hráč opět rozdriblovat míč tak, že do něj opakovaně lehce udeří otevřenou dlaní a chytne rytmus driblinku (je potřeba rozdriblování nejprve nacvičit).

Varianty

 • Hráči při projití všech území se v první třídě nevyřazují, ale počítají si počet vypíchnutí, nebo dělají určitý trest.
 • Trenér může postupně zmenšovat území pro ty nejlepší hráče, kteří zůstávají v třetí třídě.
 • Hráči smí driblovat pouze slabší rukou a silnější vypichovat míč.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Honička trojic


Cíl:Zdokonalení driblinku
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, vymezený prostor
Zaměření:Rozvoj rychlosti, taktického myšlení
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Honičky trojic
Obr. 12: Grafické znázornění Honičky trojic

Popis

Na počátku rozdělíme hráče do trojic. V každé trojici si hráči přidělí čísla od jedné do tří. Určíme velikost hřiště, ve kterém pohybová aktivita bude probíhat. Hráči se navzájem honí pouze ve své trojici a to tak, že nejprve hráč č. 1 honí driblinkem hráče č. 2. Až hráč č. 1 driblinkem předá babu hráči č. 2, pak ten následně honí hráče č. 3. Hráč č. 1 zatím dribluje, odpočívá a sleduje, kdy hráč č. 3 dostane babu, neboť následně bude honěn právě tímto hráčem. Když se postupně v trojici všichni chytli dle určeného pořadí, pohybová aktivita pokračuje od začátku opět dle stejného sledu čísel (obr. 12).

Pravidla

Hráči se smí pohybovat pouze v určeném území driblinkem. Nesmí chytat míč do dvou rukou. Při ztrátě míče se automaticky stávají honičem. Velmi důležité je, aby hráči driblovali s hlavou nahoře a měli přehled o všech hráčích kvůli bezpečnosti, aby nedocházelo ke střetům. Aktivita je omezena časem. Vyhrávají hráči, kteří byli nejméně chyceni po dobu hry.

Varianty

 • Trenér může určit jiný počet hráčů ve skupině dle věku (např. čtveřice), měnit velikost hracího pole a měnit délku hrací doby.
 • Trenér může v polovině hrací doby změnit pořadí honěných hráčů tak, že hráč č. 3 honí hráče č. 2, hráč č. 2 honí hráče č. 1, hráč č. 1 honí hráče č. 3.
 • Volný hráč brání chytaného hráče.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Sběr kuželů


Cíl:Zdokonalení driblinku
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti, obratnosti
Věk:15–18 let
Grafické znázornění Sběru kuželů
Obr. 13: Grafické znázornění Sběru kuželů

Popis

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev, doporučujeme 4 až 8 hráčů. Každé družstvo má jeden míč. Postavíme kužele rovnoměrně za sebou (vzdálenost cca 0,5m) na osu hřiště tak, aby družstva měla vždy stejnou vzdálenost ke sběru kuželů. Počet kuželů musí odpovídat počtu hráčů. Na daný pokyn vybíhá první soutěžící z každého družstva a běží vzít první kužel z řady. Po celou dobu soutěžící dribluje, jak po cestě pro kužel, tak i s kuželem nazpět. Hráč, který je pomalejší, automaticky bere další (tedy druhý) kužel v řadě. Hráči donesou kužel do svého družstva a předají štafetu. Každý hráč bere kužel, který je mu nejblíže v cestě (obr. 13).

Pravidla

Vyhrává družstvo, které má všechny hráče zpět a k tomu odpovídající počet kuželů. Hráči vždy musí dodržovat pravidla štafetového závodu – předání štafety plácnutím či podáním míče (v žádném případě přihrávkou), vybíhání následujícího soutěžícího, až je předchozí v cíli.

Varianty

 • Štafeta může probíhat s driblinkem pravou i levou rukou, nebo jen s nesením či kutálením míče.
 • Trenér určí, jak mají hráči přenést kužel – pouze pravou rukou, levou rukou, na hlavě.
 • Hráči se pohybují dle pokynů trenéra pouze během vzad s driblinkem, obranným postojem s driblinkem, atd.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Doháněná (stíhací závod)


Cíl:Zdokonalení driblinku
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična, volejbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj vytrvalosti, taktického myšlení
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Doháněné
Obr. 14: Grafické znázornění Doháněné

Popis

Na počátku rozdělíme hráče do dvou početně i výkonnostně stejných družstev. Všichni hráči mají míč. Územím je volejbalového hřiště. Do každého rohu volejbalového hřiště umístíme kužel. Hráči jednoho družstva se postaví za středovou čáru hřiště na jedné straně, hráči druhého družstva na straně druhé. Všichni hráči jsou natočeni levým bokem ke středu. Na daný signál trenéra vyráží driblinkem pravou rukou obě družstva vpřed kolem kuželů a snaží se dohonit družstvo před ním. V jednom družstvu může být až deset hráčů. Po ukončení vyměníme směr běhu tak, abychom využili i driblinku levou rukou (obr. 14).

Pravidla

Vítězí družstvo, které jako první dohonilo posledního hráče z družstva před ním. Důležitá je taktika celého týmu, který by měl své nejrychlejší hráče postavit dopředu. Pokud hráč ztratí míč při driblinku, snaží se jej co nejrychleji chytit a doběhnout své družstvo, aby nebyl chycen. Hráči si nesmí zkracovat délku hřiště, proto obíhají v rozích hřiště kužely. Trenér musí stát mimo hřiště, aby měl přehled o prvním chyceném hráči.

Varianty

 • Pro mladší hráče můžeme zvolit variantu bez driblinku, doplnit ji pouze o kutálení.
 • Při větším počtu hráčů můžeme využít čtyř družstev, které budou vybíhat z rohů hřiště.
 • Náročnější varianta – chycení hráči jsou vyřazeni, postupně je ve hře čím dál méně hráčů a vyhrává ten hráč, který nebyl nikým chycen.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Bourači a stavitelé


Cíl:Zdokonalení driblinku
Pomůcky:Basketbalové míče, kužele
Místo:Tělocvična, hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti, obratnosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění hry Bourači a stavitelé
Obr. 15: Grafické znázornění hry Bourači a stavitelé

Popis

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev, počet hráčů v družstvu není omezen. Pouze musíme mít dostačující počet kuželů, který odpovídá přibližně počtu všech hráčů ve hře. Každý hráč má míč. Kužele rozmístíme libovolně po hrací ploše, kterou si vymezíme sami dle počtu zúčastněných. Polovinu kuželů postavíme na zem a druhou polovinu položíme. Jedno družstvo jsou „stavitelé“, a druzí „bourači“. Na povel trenéra mají stavitelé za úkol postavit co nejvíce kuželů a bourači naopak mají za úkol co nejvíce kuželů položit za dobu předem určenou. Po celou hrací dobu musí všichni hráči driblovat. Vyhrává to družstvo, které po zaznění stanoveného limitu má více kuželů postavených či zbouraných. Doporučujeme lichý počet kuželů, pro jednoznačné určení vítěze (obr. 15).

Pravidla

Hráči smí postavit či položit kužel, jen v tom případě, že mají driblink pod kontrolou. To znamená, že vždy jednou rukou musí driblovat a druhou stavět či pokládat kužel. Hráči s driblinkem mohou běhat volně po celé hrací ploše a vždy když postaví či položí kužel, musí přeběhnout na jiné místo. Nesmí opakovaně stavět či pokládat ten samý kužel, aby nenastala situace, že dva hráči z opačného družstva zůstanou driblovat na jednom místě. Hráči nesmí bránit soupeři v bourání či stavění kuželů. Hráči smí kužel bourat pouze rukou, ne do něj kopat.

Varianty

 • Pohybová činnost může probíhat s driblinkem silnější nebo slabší rukou.
 • Hráči musí nejprve provést daný úkol (oběhnout kužel) a pak teprve kužel postavit či položit.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041