Přechod na hlavní menu, Přechod na rozcestník pohybových aktivit a činností, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Zdokonalení dovedností s míčem

Při pohybových činnostech pro zdokonalení míčových dovedností v basketbale využíváme takové, jejímž cílem je zlepšení kontroly a ovládání míče při pohybových aktivitách. Zaměřujeme se především na driblink a správné držení míče.

V této části uvádíme závodivé pohybové činností s názvy: Kutálená, Ohnivý míč, Přenášená, Na obra a trpaslíkyNa tygra.

ZDOKONALENÍ DOVEDNOSTÍ S MÍČEM

Kutálená


Cíl:Zdokonalení dovedností s míčem
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj rychlosti, taktického myšlení
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Kutálené
Obr. 6: Grafické znázornění Kutálené

Popis

Hráči se rozdělí do dvou družstev a každé družstvo se volně rozestaví na jednu polovinu hřiště či tělocvičny. Každý hráč má míč. Pohybová činnost začíná na povel trenéra, kdy se hráči snaží hodit míč spodním obloukem s dotykem podložky ze své poloviny na soupeřovu polovinu hřiště. Následně hráči chytají všechny míče, které se kutálí kolem a opět je co nejrychleji posílají zpět. Vyhrává družstvo, které po zaznění stanoveného limitu má méně míčů na své polovině hřiště (obr. 6).

Pravidla

Hráči mohou kutálet míč pouze z místa, kde ho chytí či zastaví, nebo z místa, kam si pro něj doběhnou. Hráči s míčem nemohou volně běhat na své polovině hřiště, šlo by o porušení pravidel. Míč se musí vždy pouze házet spodním obloukem s dotykem podložky, ne vrchním obloukem, aby nedošlo ke zranění. Při ukončení daným signálem se započítávají míče, které jsou včas vypuštěny a mohou se ještě dokutálet na soupeřovu polovinu hřiště.

Varianty

 • Hráči smí volně běhat s míčem po své polovině hřiště a tím kutálet míč z bližší vzdálenosti.
 • Hráči smí kutálet míč pouze pravou či levou rukou nebo kutálet míč pod rozkročenýma nohama zády k soupeři.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Ohnivý míč


Cíl:Zdokonalení dovedností s míčem
Pomůcky:Basketbalový míč, jeden míč jinak barevný „ohnivý“ (volejbalový, fotbalový)
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj rychlosti, taktického myšlení
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Ohnivého míče
Obr. 7: Grafické znázornění Ohnivého míče

Popis

Na počátku rozdělíme hráče do dvou početně i výkonnostně stejných družstev. Každý hráč má míč a stojí připravený na koncové čáře volejbalového hřiště. Uprostřed hřiště leží na půlící čáře mezi družstvy ohnivý míč. Tento míč má jinou barvu a velikost než ostatní, aby byl na první pohled jasně vidět. Na povel trenéra hráči vybíhají k ohnivému míči a kutálením se snaží ohnivý míč zasáhnout, trefit tak, aby ho dostali za soupeřovo území, tedy za koncovou volejbalovou čáru. Počet hráčů ve hře není omezen, doporučujeme nejméně osm hráčů (obr. 7).

Pravidla

Vítězí to družstvo, kterému se podaří dostat ohnivý míč za soupeřovo území. Hráči nesmějí překročit soupeřovu polovinu hřiště, míče sbírají pouze na svém území. Míče pouze kutálí, nesmějí je házet, aby nedošlo ke zranění. Důležitá je taktika týmu směřující k dostatečnému množství míčů ke kutálení. Ohnivého míče se nesmí nikdo dotknout, při tomto přestupku chybující družstvo automaticky prohrává. Při dotyku ostatních míčů se nic neděje a hra pokračuje dál.

Varianty

 • Náročnější varianta pro hráče od dvanácti let – při hře stojí a kutálejí míč pouze z koncové čáry volejbalového hřiště, jinak pravidla zůstávají stejná.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Přenášená


Cíl:Zdokonalení dovedností s míčem
Pomůcky:Basketbalové míče
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj vytrvalosti
Věk:5–10 let
Grafické znázornění Přenášené – výchozí postavení
Obr. 8a: Grafické znázornění Přenášené – výchozí postavení
Grafické znázornění Přenášené – průběh
Obr. 8b: Grafické znázornění Přenášené – průběh

Popis

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev a postaví se na volejbalové koncové čáry. Každý hráč má míč, který položí vedle sebe na čáru (obr. 8a). Pohybová činnost začíná na povel trenéra. Hráči se rozběhnou na protější stranu hřiště, tam vezmou jeden míč a běží zpět. Míč položí na své straně do domečku, za koncovou volejbalovou čáru (obr. 8b). Vyhrává to družstvo, které po zaznění předem domluveného limitu má na své polovině hřiště více míčů.

Pravidla

Všichni hráči musí po celou dobu běhat a přenášet míče. Vždy smí přenést pouze jeden míč. Při ukončení hry daným signálem se započítávají míče, které jsou na dané polovině hřiště, ať už na zemi či v rukou hráče. Hráči se vrací zpět do svého družstva, a pokud drží míč v ruce, položí ho na zem, tam kde se zastavili v době ukončení limitu.

Varianty

 • Hráči smí přenést víc jak jeden míč.
 • Hráči se pohybují dle pokynů trenéra pouze poskoky, obranným pohybem či driblinkem při zpáteční cestě.
 • Započítávat se mohou pouze ty míče, které jsou v domečku.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Na obra a trpaslíky


Cíl:Zdokonalení dovedností s míčem
Pomůcky:Kužele
Místo:Tělocvična
Zaměření:Rozvoj rychlosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Na obra a trpaslíky (varianta s driblinkem) – výchozí postavení
Obr. 9a: Grafické znázornění Na obra a trpaslíky (varianta s driblinkem) – výchozí postavení
Grafické znázornění Na obra a trpaslíky (varianta s driblinkem) – průběh
Obr. 9b: Grafické znázornění Na obra a trpaslíky (varianta s driblinkem) – průběh

Popis

Na počátku se zvolí jeden hráč, který je obr, zbylí hráči jsou trpaslíci. Obr si lehne na břicho do středového kruhu (spí) a je hráčem, který honí. Trpaslíci si stoupnou kolem středového kruhu a běhají kolem něj určeným směrem. Trpaslíci zpívají: „Hej, hou, hej, hou, trpaslíci jdou…“, a co nejvíce dupou, aby vzbudili obra, který usnul (obr. 9a). Na povel trenéra (písknutí) se obr probouzí a snaží se chytnout trpaslíky. Trpaslíci mají domečky postavené z kuželů v každém rohu tělocvičny a tam se před obrem běží schovat (obr. 9b). Trpaslík, který je chycen mimo domeček, se stává obrem a následně ulehá do středového kruhu. Postupně přibývá obrů a současně ubývá trpaslíků.

Pravidla

Trpaslíci smějí utíkat do domečku až po zaznění signálu (písknutí) a běhají opravdu blízko středového kruhu, aby obr měl vůbec šanci nějakého trpaslíka chytit, protože vybíhá z nevýhodné pozice v lehu na břiše.

Varianty

 • Trenér volí různé formy poskoků či dupání trpaslíků pro vzbuzení obra.
 • Při opakovaném nechycení trpaslíků obrem zvolí trenér činnost, kterou musí trpaslíci udělat předtím, než poběží do domečku, např. dřep, klik.
 • Můžeme doplnit o driblink trpaslíků.
 • Obra můžeme vždy vyměnit za chyceného trpaslíka.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Na tygra


Cíl:Zdokonalení dovedností s míčem
Pomůcky:Kužele, basketbalové míče
Místo:Tělocvična, volejbalové hřiště
Zaměření:Rozvoj rychlosti
Věk:10–15 let
Grafické znázornění Na tygra
Obr. 10: Grafické znázornění Na tygra

Popis

Nejprve zvolíme jednoho hráče, který je tygr. Má míč a stojí ve středovém kruhu. Ostatní hráče rozdělíme početně rovnoměrně do 4 rohů (met) volejbalového hřiště. Všichni hráči mají míč. Vedoucí hry (trenér) vysvětlí pravidlo směru běhu. Pokud pískne trenér jednou, driblují hráči doprava, pokud pískne dvakrát, driblují doleva na nejbližší metu. Všichni hráči jsou natočeni čelem ke středovému kruhu, tedy na tygra. Ihned po písknutí trenéra má tygr za úkol chytit driblinkem co nejvíce hráčů. Ostatní hráči nemusí běžet driblinkem přímo po čáře na metu, ale mohou běžet driblinkem vnějším či vnitřním obloukem. Když běží hráči doprava, driblují pravou rukou, když běží doleva, driblují levou. Každý hráč, jenž je chycen, se stává také tygrem (obr. 10).

Pravidla

Baba se nepředává, přibývá tygrů. Vítězí hráč, který jako poslední nebude chycen. Hráč, který dribluje špatným směrem, se automaticky stává tygrem. Hráč již nemůže být chycen, pokud přeběhl za metu s kuželem. Trenér si musí pohlídat správný směr běhu i driblink správnou rukou všech hráčů. Jediný tygr není nijak omezen. Závodivá pohybová činnost je určena nejméně pro pět hráčů, max. počet není omezen, záleží na možnostech a velikosti prostoru.

Varianty

 • Tygra můžeme vždy vyměnit za chyceného hráče.
 • Pro mladší hráče může hra probíhat bez driblinku.
 • Může driblovat pouze tygr, nebo jen ostatní hráči.
 • Lze doplnit o pravidlo, že když trenér pískne 3x, může si hráč vybrat směr běhu.
 • Pro nejmenší hráče můžeme ulehčit hru pomocí barevných kuželů. Do pravé strany každého rohu umístíme červený kužel, do levé strany modrý kužel. Trenér pouze zvedne jednu barvu kuželu a na tu stranu hráči běží. Hráči mají danou nápovědu směru běhu dle kuželů.

Video

Pro správné zobrazení animace musíte mít nainstalovaný Adobe Flash Player 8.0 nebo vyšší.

Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D.kolektiv |
Katedra sportovních her – Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Fakulty sportovních studií MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041