Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Jóga

Sanskrtský výraz „jho“ (jóga) má mnoho různých významů. Mezi ty, které jsou nejčastěji zmiňovány, patří „spojení, sjednocení, připoutání“ atd. Slovo jóga však také znamená cestu nebo metodu, jak ověřovat teorii praxí. V dávné historii byli jogíni lidé, kteří přemýšleli o existujícím uspořádání, dogmatech a systémech, a kteří se toužili dobrat pravdy. Jóga, jejíž počátky sahají hluboko do dějin lidstva, původně zahrnovala filozofické úvahy obyvatel indického subkontinentu, teprve mnohem později se začaly objevovat různé jógové styly a směry zaměřené na práci s fyzickým tělem. Rozvoj dnešní „moderní“ jógy, která vychází z Hatha jógy, je možné datovat na přelom 19. a 20. století. Zájem o jógu se nejdříve projevil mezi širokou americkou veřejností, od šedesátých let dvacátého století se pak jóga stává celosvětově známým pojmem. Dnes je slovo jóga chápáno jako termín, který zahrnuje širokou škálu lidského konání a myšlení.

Tradiční směry jógy

Běžné literární prameny uvádějí existenci čtyř klasických jógových cest neboli škol. Jóga v jejich pojetí cílí na sebepoznání, na porozumění a pochopení procesů, jež probíhají jak v nás, tak i ve světě, který nás obklopuje. Tyto školy nebyly primárně zaměřeny na práci s fyzickým tělem.

Mezi klasické školy patří Karma jóga. Karma znamená čin, konání. Tato škola je chápána jako cesta činnosti, jež není motivovaná odměnou. Jejím základem je nesobecká služba a nezaujaté konání bez ulpívání na výsledcích.

Další klasickou školou je Bhakti jóga. Je to duchovní cesta lásky, soucitu, oddanosti k Bohu a pokory. Jejím cílem je naučit se milovat sebe samé, všechny lidi i zvířata a celý vesmír. Bhakti jógu lze praktikovat různými způsoby, čtením svatých písem, opakováním manter, zpěvem božích jmen, uctíváním světců, vírou a oddaností Bohu.

Mezi tradiční jógové školy se dále řadí Džňána jóga. Jedná se o filozoficky orientovaný směr, ve kterém sebepoznání docílíme studiem a praktickými zkušenostmi. Je to cesta rozumu a bývá považována za nejobtížnější. Je založena na sebedotazování, používá metody naslouchání, rozjímání a meditování.

Poslední tradiční školou je Rádža jóga. Je chápána jako královská cesta, tedy cesta králů. Těch, kteří vítězí sami nad sebou. Jejím cílem je ovládnutí těla a mysli a je definovaná osmi kroky: jama (doporučení, jak se správně chovat), nijama (doporučení k duchovnímu růstu), ásana (tělesné pozice a správné držení těla), pránájáma (ovládání dechu), pratjáhára (ovládnutí smyslů), dhárana (koncentrace), dhjána (meditace), samádhi (dokonalé poznání). Z ní odvozená a na časové ose mnohem mladší odnož, Hatha jóga, se věnuje především prvním čtyřem stupňům. Hatha jógová praxe může být chápána jako zastřešující pro ostatní moderní směry jógy, jež pracují s tělem především na jeho fyzické úrovni.

Moderní směry jógy

Moderních stylů jógy je mnoho a v dnešním světě jejich praktikování převažuje. Tyto školy lze souhrnně nazvat moderní posturální jóga a jejich hlavním cílem je praxe v ásanách. Moderní posturální jóga je primárně zaměřena na nastavení rovnováhy, stability a mobility pohybového aparátu. Optimalizuje držení těla a učí správné dechové mechanismy. Přesto se některé z těchto moderních jógových směrů, s větším či menším zacílením, zaměřují také duchovní, citovou, psychickou a duševní rovnováhu a zdraví. V menším či větším rozsahu zařazují i dýchací, koncentrační, uvolňovací a meditační techniky. V této podkapitole představujeme pouze několik vybraných moderních směrů, jež se řadí mezi nejrozšířenější nebo jsou naopak poměrně specifické.

Mezi velmi rozšířené formy moderní jógy se řadí Power jóga, se kterou se běžně setkáváme ve fitness centrech. Power jóga nemá pevné a přesně stanovené pořadí pozic. Ásany jsou vybírány tak, aby došlo k protažení i zpevnění celého těla, pozornost je věnována i dýchacím, relaxačním a koncentračním technikám. Tento styl jógy nezahrnuje spirituální část, nezařazuje meditace, mantry ani další spirituální techniky.

Specifickým moderním jógovým směrem je Bikram jóga, známá též pod názvem Hot jóga. Tento styl jógy se cvičí v místnosti vyhřáté na 42°C. Vzhledem ke cvičení ve vyhřátém prostředí se z těla se lépe vyplavují toxiny, více se uvolňují svaly. Na druhou stranu mohou mít cvičící tendenci překračovat hranice svého přirozeného rozsahu pohybu, následkem čehož může dojít k natažení až natržení svalu. Může také docházet ke zvýšenému vyplavování minerálních látek. Vlhko v kombinaci s vyšší teplotou může být příčinou závratí a mdlob.

Dalším velmi specifickým moderním směrem je Jin jóga, jejímž nejvýraznějším prvkem jsou dlouhé výdrže v ásanách. Cvičící zaujímají vybrané pozice, ve kterých setrvávají 3–5 i více minut. Jin jóga je zaměřena na protažení a uvolnění pojivové tkáně, vazů, šlach a fascií, a na uvolnění kloubů. Jako doplněk k jiným druhům jógy může tato forma jógy zvýšit pružnost měkkých tkání a pohyblivost kloubů.

Specifickým směrem je také Acro jóga, forma partnerské jógy, kombinující provádění jógových ásan a techniku dotyku a práce s „druhým" tělem. Cvičí se ve dvojici, kdy ve většině pozic jeden z dvojice leží na zádech a vytváří stabilní základnu. Do cvičení jsou zařazovány partnerské ásany, kruhové ceremonie, akrobatické a terapeutické létání a thajská masáž.

Hormonální jógová terapie je směr, zaměřený na harmonizaci hormonální rovnováhy v těle. Sestava je propagována jako účinná na harmonizaci hormonálních hladin lidského těla a na některé obtíže a dysfunkce rozmnožovací a endokrinní soustavy. Certifikovaný systém s názvem Hormonální jógová terapie je fixně daná sestava, vycházející z Hathajógy, která obsahuje cvičení v ásanách, dechové a relaxační techniky. Zapojeny jsou tibetské techniky práce s energií. Efektu je dosahováno prostřednictvím „masáže“ vybraných vnitřních orgánů v různých ásanách. Masáž se provádí pomocí jógových dechových technik, udždžají, bhastrika a kapálabhátí a jóga nidrou, technikou hluboké relaxace. Její autorkou je Dinah Rodriguezová (*1927) a sestava je chráněna autorským zákonem.