Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat několika lidem, bez jejichž podpory by dané dílo nebylo kompletní.

Chci poděkovat kolegům učitelům z mého pracoviště paní doc. MUDr. Miroslavě Sedláčkové, CSc. a paní MUDr. Ireně Lauschové, Ph.D. za souhlas s uveřejněním jejich snímků a oběma také za cenné připomínky při recenzi mojí práce.

Velké poděkování za poskytnutí vzorků patří paní doc. RNDr. Marcele Buchtové, CSc. a za kvalitní odborné zpracování vzorků paní Dobromile Klemové.

Dále děkuji přednostovi Ústavu histologie a embryologie LF MU panu doc. MVDr. Aleši Hamplovi, CSc. za podporu v mé práci a celému kolektivu pracovníků ze Servisního střediska MU za kvalitně odvedenou práci při převádění veškeré obrazové a textové dokumentace na webové stránky, jmenovitě mému téměř již osobnímu webmasterovi panu Mgr. Markovi Stehlíkovi.

Jana Dumková