Klinická farmakologie analgetik, terapie bolesti

Jitka Rychlíčková

Obsah kapitoly


Rozcestník lekce

Terapie bolesti je součástí každodenní práce lékaře ve většině medicínských oborů, a to ve smyslu step-down strategie, kdy se postupuje od silnějších analgetik ke slabším (využívané hlavně v řešení akutní bolesti), ale i ve smyslu step-up strategie (obvykle používané v řešení chronické bolesti; strategie eskalace analgetik od slabších, méně účinných k silnějším, účinnějším). A právě to, jak je léčba bolesti častým tématem, nás vedlo k zařazení této kapitoly.

Předpokládané znalosti:

  • Fyziologie bolesti, vedení bolestivého signálu, neurotransmitery účastnící se přenosu signálu.
  • Základní druhy dělení bolesti.
  • Určení intenzity bolesti (vč. dětských pacientů, pacientů s demencí).
  • WHO žebříček bolesti.
  • Základní farmakologie analgetik – mechanismus účinku, nežádoucí účinky, kontraindikace, základní lékové interakce.

Zkuste si zodpovědět následující otázky nebo odpověď vyhledejte:

  1. Jaké skupiny analgetik znáte?
  2. Znáte zástupce jednotlivých léčiv z každé skupiny?
  3. Jaké nežádoucí účinky byste očekávali při dlouhodobém podání maximálních denních dávek ibuprofenu?
  4. Jaká je farmakokinetika paracetamolu? (biodostupnost po p.o. podání, metabolismus, exkrece)
  5. Jaký enzym rodiny CYP450 se podílí na metabolismu fentanylu?

Primárním cílem této kapitoly je naučit se pracovat s tabulkou ekvianalgetických dávek opioidů. Tabulka je užitečným nástrojem, který umožňuje rychlou orientaci při převodu pacienta z jednoho opioidního analgetika na jiné ať už v rámci nedostatečné účinnosti opioidní léčby, nucené změny lékové formy opioidu či určení rescue dávky. Dále si zopakujete nežádoucí účinky opioidů a jejich řešení v klinické praxi a upevníte znalosti týkající se o racionálních kombinací analgetik. V neposlední řadě se text věnuje úpravám dávkování analgetik při renální či hepatální insuficienci.

V rámci přednášky pak budou podrobněji rozebrány limity práce s tabulkou ekvianalgetických dávek na kazuistikách a antidota opioidů s benefity a riziky jejich použití. Dále nežádoucí účinky NSAID a neopioidních analgetik a jejich neracionální kombinace. A také problematika dávkování analgetik u extrémně obézních pacientů.