Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat několika lidem, bez jejichž podpory by dané dílo nevzniklo. Jsou to především doc. RNDr. Viera Pospíšilová, CSc. z Ústavu histológie a embryológie LF UK, Bratislava, která mi zapůjčila některé vzácné preparáty ze sbírky tohoto pracoviště a velkým pochopením a entuziasmem se mi věnovala.

Dále děkuji doc. MUDr. Marii Jirkovské, CSc. za souhlas s uveřejněním několika snímků z pracoviště Ústavu histologie a embryologie, 1. LF UK, Praha.

Velké poděkování patří také ing. Bc. Ivo Überallovi, Ph.D. z Ústavu patologické anatomie LF UP, Olomouc, který naskenoval embryologické preparáty pomocí virtuálního mikroskopu. Bez použití tohoto speciálního mikroskopu by skládání velkých řezů bylo velmi technicky náročné.

Také chci poděkovat kolegům učitelům z mého pracoviště prof. MUDr. RNDr. Svatoplukovi Čechovi, DrSc. a především doc. MUDr. Jitce Šťastné, CSc. za cenné připomínky při recenzi mojí práce. Dále děkuji přednostovi Ústavu histologie a embryologie LF MU, Brno doc. MVDr. Aleši Hamplovi, CSc. za podporu v mé práci.

V neposlední řadě můj velký dík patří celému kolektivu Servisního střediska Masarykovy univerzity – především však Mgr. Marku Stehlíkovi, který dodané materiály ve velmi krátké době nejen převedl na webové stránky, ale také dále zpracoval do podoby interaktivního multimediálního výukového souboru. Díky profesionalitě a nadšení s-techniků tak vznikl embryologický atlas člověka, na který jsem právem pyšná.

Nová aktualizovaná verze atlasu je zásluhou také dvou skvělých lidiček, kterým chci vyjádřit uznání. Za korekturu anglického textu chci poděkovat své úžasné kamarádce Lence Baldwin Kučerové. A ještě jednou musím poděkovat Markovi Stehlíkovi, který převáděl do praxe všechny moje dodatky, změny, návrhy a četné připomínky. Jeho odborná práce dodala té mojí konečnou podobu.

Jana Dumková

MUDr. Jana Dumková, Mgr. Marek Stehlík |
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041